Tải bản đầy đủ

Giáo án sử 9 phát triển năng lực

Ngày soạn: 18 /8/

Ngày dạy : 25 /8/
Lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay
Chương I: Liên Xô và các nước Đông Âu

Tuần 1
Tiết 1- Bài 1:

Liên xô và các nước Đông Âu từ năm 1945
đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX

I- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức
- Hs biết được tình hình LX và kết quả công cuộc khôi phục nền kinh tế sau chiến
tranh.
- Trình bày được những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở
LX từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX.
2. Kĩ năng
- Rèn kỹ năng phân tích và nhận định các sự kiện, các vấn đề lịch sử.
3. Thái độ

- Bồi dưỡng tinh thần quốc tế.
4. Năng lực, phẩm chất
- Năng lực chung: tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo,
năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp...
- Tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, rút ra bài học lịch sử từ sự kiện,
hiện tượng lịch sử.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập, yêu quê hương đất nước
II- Chuẩn bị:
- Giáo viên: Sưu tầm những thành tựu của Liên Xô trong công cuộc xd CNXH
Tham khảo tài liệu, máy chiếu
- Học sinh: Học + Đọc bài theo sách giáo khoa.
III. Tiến trình tiết học
1. Ổn định tổ chức:
- KT sĩ số
- KT sách vở của HS
2. Tổ chức các hoạt động dạy học
2.1. Hoạt động khởi động
- Gv chiếu một số hình ảnh về Liên Xô ...
? Trình bày những hiểu biết của em về Liên Xô qua các hình ảnh trên?
- Gv giới thiệu bài....
2.2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động của gv và hs
Nội dung cần đạt
HĐ 1: Công cuộc khôi phục kinh tế I- LIÊN XÔ
sau chiến tranh (1945-1950)
1- Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến
- PP: Vấn đáp, kể chuyện
tranh (1945-1950)
- KT: Đặt câu hỏi
1


- NL: Tự học , giải quyết vấn đề ,
giao tiếp, nhận xét, đánh giá ...
- PC: Yêu quê hương ,đất nước
? Sau chiến tranh thế giới 2 Liên Xô
gặp phải những khó khăn gì ?
- Gọi học sinh đọc phần chữ nhỏ sgk
? Nhận xét về những khó khăn trên?
Khó khăn đã ảnh hưởng gì đến kinh tế
Giáo viên: Liên Xô còn phải đối phó
với âm mưu thù địch của đế quốc. Giúp
đỡ phong trào cách mạng thế giới
? Để khắc phục những khó khăn đó
Đảng và Nhà nước Liên Xô đã làm gì
? Kết quả ra sao ?

- Khó khăn:

-> Tổn thất nặng nề về người và của;
Kinh tế bị tàn phá nghiêm trọng.

- 1946 Đảng và Nhà nước Liên Xô đã đề ra kế
hoạch khối phục và phát triển kinh tế đất nước.
- Kết quả:
+ Hoàn thành kế hoạch 5 năm trước 9 tháng.
+ Các chỉ tiêu cơ bản đều vượt mức.
+ 1949 chế tạo bom nguyên tử.
? Thành công này có ý nghĩa như thế -> Phá vỡ thế độc quyền về bom nguyên tử
nào ?
của Mĩ; tạo sức mạnh cho lực lượng XHCN
- Kể chuyện về việc LX phóng bom và lực lượng cách mạng thế giới.
nguyên tử
? Những thành tựu trên có vai trò gì? => Nền kinh tế từng bước được khôi phục;
Tạo điều kiện cho LX xây dựng CNXH
- Gv giảng
trong giai đoạn sau.
HĐ 2: Tiếp tục công cuộc xây dựng 2- Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật
cơ sở vật chất - kỹ thuật của CNXH chất - kỹ thuật của CNXH (từ năm 1950
(từ năm 1950 đến đầu những năm đến đầu những năm 1970 của thế kỷ XX)
1970 của thế kỷ XX)
- PP: Vấn đáp, trực quan, hđ nhóm,
giải thích
- KT: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm
- NL: Tự học , giải quyết vấn đề ,
giao tiếp, nhận xét, đánh giá ...
- PC: Tin tưởng CNXH
? Sau khi hoàn thành việc khôi phục - Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của chủ
kinh tế Liên Xô tiếp tục làm gì ?
nghĩa xã hội.
- Gv giảng khái niệm : cơ sở vật chấtkĩ thuật của CNXH
? Bằng biện pháp nào ?
(Thực hiện các kế hoạch dài hạn...)
? Phương hướng của các kế hoạch * Phương hướng:
này là gì - Tại sao phải ưu tiên phát + Ưu tiên phát triển CN nặng
triển công nghiệp nặng ?
+Thâm canh trong nông nghiệp
2


+ Đẩy mạnh tiến bộ KH- KT
+ Tăng cường quốc phòng
- GV chia nhóm, hướng dẫn hs thảo
luận, trả lời câu hỏi theo phiếu ht
? Trong công cuộc xây dựng CNXH
từ 1950 đến đầu những năm 1970
Liên Xô đã đạt được những thành tựu
gì về kinh tế, KHKT?
? Sau chiến tranh Liên Xô đã có
những chính sách về đối ngoại như
thế nào ?
- Gọi đại diện trình bày, nhận xét
- GV chốt kiến thức
- GV hướng dẫn HS quan sát ảnh - sgk
Giáo viên: Bên cạnh những thành tựu
đó Liên Xô đã mắc phải những thiếu
xót, sai lầm như chủ quan, nóng vội,
duy trì nhà nước bao cấp về kinh tế.
? Đánh giá chung về LX trong những
năm 1950 đến đầu những năm 70 ?
- Gv giảng

* Thành tựu
- Kinh tế: Liên Xô trở thành cường quốc
công nghiệp- đứng thứ 2 thế giới.
- KHKT:
+ 1957 phóng vệ tinh nhân tạo.
+ 1961 phóng tàu Phương Đông vòng quanh
trái đất.
- Ngoại giao : Thực hiện chính sách hoà
bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước;
tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chống
CNTD.

=> CSVC- KT của CNXH từng bước được
củng cố. LX ngày càng vững mạnh, trở
thành chỗ dựa vững chắc cho hoà bình và
cách mạng thế giới.

2.3. Hoạt động luyện tập
? Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ
nghĩa xã hội từ 1950 đến đầu những năm 1970 ?
2.4. Hoạt động vận dụng
- Cho hs xem phim tư liệu về việc LX phóng vệ tinh nhân tạo
2.5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng
- Sưu tầm, tìm hiểu thêm tư liệu về công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô.
- Học kĩ nội dung bài học
- Chuẩn bị tiếp phần còn lại và trả lời các câu hỏi
1- Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu:
2- Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội (Từ 1950 đến đầu những năm 1970)
*************************************************

3


Ngày soạn: 25/8/
Tuần 2- Tiết 2:

Ngày dạy: 1/9/

Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945
ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX (Tiếp)
I- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức
- Hs biết được tình hình các nước dân chủ nhân dân Đông Âu sau chiến tranh thế
giới thứ hai.
- Trình bày được những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở
Đông Âu.
2. Kĩ năng
- Rèn kỹ năng phân tích và nhận định các sự kiện, các vấn đề lịch sử.
3. Thái độ
- Bồi dưỡng tinh thần quốc tế cộng sản
4. Năng lực, phẩm chất
- Năng lực chung: tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo,
năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp...
- Năng lực chuyên biệt: Tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, rút ra bài
học lịch sử từ sự kiện, hiện tượng lịch sử.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập, yêu quê hương đất nước
II- Chuẩn bị của gv và hs:
- Giáo viên: Sưu tầm những thành tựu của các nước Đông Âu trong công cuộc xd
CNXH; Tham khảo tài liệu, máy chiếu
- Học sinh: Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi
III. Tiến trình tiết học
1. Ổn định tổ chức:
- KT sĩ số
- KT bài cũ
? Công cuộc khôi phục nền kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ở Liên Xô đã
diễn ra và đạt được kết quả như thế nào ?
? Nêu những thành tựu cơ bản của LX trong công cuộc xây dựng CSVC- KT của
CNXH?
2. Tổ chức các hoạt động dạy học
2.1. Hoạt động khởi động
- Gv chiếu một số hình ảnh tiêu biểu của một số nước Đông Âu ...
? Trình bày những hiểu biết của em về Đông Âu qua các hình ảnh trên?
- Gv giới thiệu bài....
2.2. Các hoạt động hình thành kiến thức

4


Hoạt động của gv và hs
Nội dung cần đạt
HĐ 1- Sự ra đời của các nước dân chủ II- ĐÔNG ÂU
nhân dân Đông Âu
1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân
- PP: Vấn đáp, trực quan
dân Đông Âu
- KT: Đặt câu hỏi
- NL: Tự học , giải quyết vấn đề , giao
tiếp, nhận xét, đánh giá sự kiện ls.
- PC: Tin tưởng CNXH
* Hoàn cảnh ra đời
? Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu - Hồng quân Liên Xô tiến vào Đông Âu
ra đời trong hoàn cảnh nào ?
truy kích quân Đức, nhân dân nổi dậy
- Gv giải thích: Nhà nước dân chủ nhân khởi nghĩa vũ trang tiêu diệt PX Đức
dân : Dân chủ nhân dân chỉ chế độ giành chính quyền.
chính trị, xã hội của các quốc gia theo - 1944-1946: Thành lập Nhà nước dân chủ
chế độ dân chủ, 2 giai cấp công nhân - nhân dân (8 nước).
nông dân lãnh đạo đưa đất nước phát
triển theo CNXH
- Gv giới thiệu vị trí các nước DCND
Đông Âu trên lược đồ- sgk
? Từ 1945-1949 các nước Đông Âu đã *Hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân
làm gì để hoàn thành những nhiệm vụ - Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ
nhân dân.
cách mạng dân chủ nhân dân ?
- Cải cách ruộng đất.
- Quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn.
- Thực hiện quyền tự do dân chủ.
? Sự thành lập các nước dân chủ nhân -> Đánh dấu XHCN vượt ra khỏi phạm
vi 1 nước, bắt đầu hình thành 1 hệ thống
dân Đông Âu có ý nghĩa như thế nào ?
trên thế giới.
- Giảng
HĐ2- Tiến hành xây dựng chủ nghĩa
xã hội (Từ 1950 đến đầu những năm
70 của thế kỉ XX)
- PP: Vấn đáp, hoạt động nhóm
- KT: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm
- NL: Tự học , giải quyết vấn đề , giao
tiếp, nhận xét, đánh giá ...
- PC: Tin tưởng CNXH .

2- Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội
(Từ 1950 đến đầu những năm 70 của
thế kỉ XX)- đọc thêm

* Nhiệm vụ
? Để Xây dựng CNXH nhân dân Đông - Xóa bỏ bóc lột.
Âu đã tiến hành thực hiện những nhiệm - Đưa nông dân vào làm ăn tập thể.
vụ chính nào ?
- Tiến hành công nghiệp hóa.
5


- Xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của
CNXH.
? Trong công cuộc Xây dựng CNXH * Thành tựu:
nhân dân Đông Âu đã đạt được những - Đầu những năm 1970 các nước Đông Âu
thành tựu gì ?
đã trở thành những nước công - nông
nghiệp. Kinh tế - xã hội thay đổi căn bản.
-> CSVCKT từng bước được xây dựng,
- Cho hs thảo luận theo cặp
góp phần tạo nên sức mạnh của hệ
? Nx về tình hình Đông Âu từ 1950 đến thống XHCN.
đầu những năm 70 của TK XX?
- Gọi đại diện trình bày, nhận xét
- Gv nhận xét chung
- Hs khái quát toàn bài
2.3. Hoạt động luyện tập
Lựa chọn đáp án đúng trong những câu hỏi sau?
Câu 1/ Các nước DCND Đông Âu thành lập trong thời gian :
A. 1944 – 1945
B. 1945 – 1950
C. Cuối năm 1944 – 1946
D. Cuối năm 1945 – 1950
Câu 2: Nhiệm vụ của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu là gì?
A. Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân
B. Tiến hành cải cách ruộng đất
C. Quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản
D. Cả ba câu trên đều đúng
Câu 3: Sau khi hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã làm gì?
A. Tiến lên chế độ XHCN
B. Tiến lên chế độ TBCN
C. Một số nước tiến lên XHCN, một số nước tiến lên TBCN
D. Một số nước thực hiện chế độ trung lập
Câu 4 : Lực lượng đã tạo điều kiện để các nước Đông Âu tiêu diệt phát xít, giành chính
quyền, thành lập nhà nước dân chủ nhân dân là:
A. Quân Đồng minh
B. Lực lượng cách mạng
C. Hồng quân Liên Xô
D. Nhân dân và lực lượng cách mạng
Câu 5: Trong tiến trình chiến tranh thế giới thứ hai, Hồng quân Liên Xô tiến vào các
nước Đông Âu nhằm mục đích gì?
A. Xâm lược các nước này
B. Tạo điều kiện cho nhân dân các nước này nổi dậy khởi nghĩa giành chính
quyền, thành lập chế độ dân chủ nhân dân
C. Tạo điều kiện cho nhân dân cấc nước này nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền,
thành lập chế độ tư bản
D. B và C đều đúng
6


2.4. Hoạt động vận dụng
- Vẽ sơ đồ tư duy khai quát nội dung toàn bài
2.5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng
- Sưu tầm, tìm hiểu thêm tư liệu về công cuộc xây dựng CNXH ở các nước Đông Âu.
- Học kĩ nội dung bài
- Chuẩn bị bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những
năm 90 của thế kỉ XX.
+ Đọc kĩ bài và trả lời các câu hỏi.
+ Tìm hiểu quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở LX và các nước
Đông Âu.
+ Nguyên nhân dẫn đến sự tan rã đó.
*******************************************

7


Tuần 3
Ngày soạn: 1 /9/
Ngày dạy: 8 /9/
Tiết 3- Bài 2
LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA
NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Học sinh biết được nguyên nhân, quá trình khủng hoảng và tan rã của Liên
bang Xô viết và ở các nước Đông Âu.
2. Kĩ năng
- Hs thực hiện được: phân tích, nhận định và so sánh các vấn đề lịch sử.
3. Thái độ
- Bồi dưỡng tinh thần quốc tế cộng sản.
4. Năng lực, phẩm chất
- Năng lực chung: tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo,
năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp...
- Năng lực chuyên biệt: Tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, rút ra bài học
lịch sử từ sự kiện, hiện tượng lịch sử.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập, yêu quê hương đất nước
II- Chuẩn bị của gv và hs:
- Giáo viên: Tham khảo tài liệu
- Học sinh: Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi
III. Tiến trình tiết học
1. Ổn định tổ chức:
- KT sĩ số
- KT bài cũ
? Các nước cộng hòa dân chủ nhân dân ĐÂ được hình thành ntn?
2. Tổ chức các hoạt động dạy học
2.1. Hoạt động khởi động
- Gv chiếu một số hình ảnh tiêu biểu của LX, Đông Âu trong công cuộc xây dựng
CNXH từ 1945-1970..
? Trình bày những suy nghĩ của em về LX, Đông Âu qua các hình ảnh trên?
- Gv giới thiệu bài....
2.2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
- PP: Vấn đáp, hoạt động nhóm, trực I. Sự khủng hoảng và tan rã của Liên
quan, miêu tả
bang Xô viết
- KT: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm
- NL: Tự học , giải quyết vấn đề , giao
tiếp, nhận xét, đánh giá ...
- PC: Tin tưởng CNXH .
8


1.Hoàn cảnh.
? Tình hình thế giới đầu những năm 70 - Năm 1973 khủng hoảng dầu mỏ ->
n.t.n?
khủng hoảng nhiều mặt.
- Cung cấp thêm tư liệu về cuộc khủng hoảng
? Tình hình ấy tác động n.t.n đến LX?
-> Liên Xô khủng hoảng toàn diện.
- Cho h.s quan sát tranh- sgk
? Nêu nội dung của bức hình?
2. Công cuộc cải tổ
? Trước tình hình đó các nhà lãnh đạo
Liên Xô đã làm gì?
- Tháng 3/1985 ,Gooc - ba - chôp đề ra
? Đường lối cải tổ được đề ra n.t.n?
đường lối cải tổ nhằm:
Mục đích?
- Mục đích:
+ Khắc phục sai lầm đưa đất nước thoát
khỏi khủng hoảng
+ Xây dựng CNXH đúng bản chất và ý
nghĩa nhân văn của nó.
? Công cuộc cải tổ diễn ra ntn?
- Nội dung (sgk)
- Gv bổ sung
- Cho hs hđ cặp đôi trả lời câu hỏi
? em có suy nghĩ gì về những nội dung
trên?
- Gọi đại diện trình bày, nhận xét
- Gv nhận xét chung
- Tác động:
- Cho hs hđ cá nhân trả lời các câu hỏi
+ Đất nước khủng hoảng trầm trọng hơn
? Tác động của công cuộc cải tổ đns tình + Đảng cộng sản bị đình chỉ hoạt động,
hình LX n.t.n?
nhà nước Liên bang bị tê liệt, các nc
- Gọi đại diện trình bày, nhận xét
cộng hòa đòi tách khỏi Liên bang.
- Gv nhận xét chung
+ Ngày 21/12/1991, 11 nước cộng hoà
trong Liên bang Xô Viết li khai, thành
lập công đồng các quốc gia độc lập
- Gv xác định vị trí của các nước SNG trn (SNG)
lược đồ ( máy chiếu)
+ Ngày 25/12/1991, Gooc ba chôp từ
chức, cờ trên nóc điện Krem - li bị hạ
? Sự kiện này nói lên điều gì?
xuống
- Gv bổ sung thêm về sự kiện ngày => Chế độ XHCN ở Liên Xô hoàn toàn
25/12/1991
sụp đổ.
- Gv giảng
HĐ 2. Cuộc khủng hoảng và tan rã của
chế độ XHCN ở các nước Đông Âu
II. Cuộc khủng hoảng và tan rã của
- PP: Vấn đáp
chế độ XHCN ở các nước Đông Âu
9


- KT: Đặt câu hỏi
- NL: Tự học , giải quyết vấn đề , giao
tiếp, nhận xét, đánh giá ...
- PC: Tin tưởng CNXH .
- Cho hs hđ cá nhân, trả lời các câu hỏi
? Tình hình Đông Âu từ cuối những năm
70 n.t.n?
? Cuộc khủng hoảng đã dẫn tới kết quả
gì?
- Gọi đại diện trình bày, nx
- Gv chốt
? Đánh giá về sự sụp đổ của LX và các
nước Đông Âu?
(Là tổn thất nặng nề đối với phong trào
cách mạng thế giới, một bước lùi tạm
thời của CNXH)
- Hs thảo luận nhóm, trả lời
? Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của
LX và các nước Đông Âu?
- Gọi đại diện trình bày, nx
- Gv chốt
- Phân tích, bổ sung:

- Từ cuối những năm 70 , khủng hoảng
kinh tế, chính trị gay gắt.
- Thực hiện đa nguyên chính trị, tổng
tuyển cử tự do.
- Kết quả
.
+ Các ĐCS bị mất quyền lãnh đạo
+ Chế độ XHCN sụp đổ ở Đông Âu.
=> Chế độ XHCN ở Lx và các nước
Đông Âu sụp đổ, kết thúc sự tồn tại của
hệ thống XHCN trên thế giới..

* Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ
- Do tác động của cuộc khủng hoảng
- Xây dựng mô hình CNXH chưa khoa
học
- Do sự chống phá của kẻ thù.

2.3. Hoạt động luyện tập
Câu 1. LX tiến hành công cuộc cải tổ đất nước trong những năm 80 của thế kỉ XX vì:
A. Đất nước lâm vào tình trạng “trì trệ” khủng hoảng.
B. Đất nước đã phát triển nhưng chưa bằng Tây Âu và Mĩ.
C. Phải cải tổ để sớm áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật đang phát triển của thế giới.
D. Tất cả các lí do trên.
Câu 2/Công cuộc cải tổ của Liên Xô bắt đầu vào năm :
A. 1985
B. 1986
C. 1987
D. 1988
Câu 3: Nguyên nhân nào dẫn đến sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và
các nước Đông Âu?
A. Khi cải tổ đã phạm phải sai lầm, làm khủng hoảng thêm trầm trọng
B. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
C. Đường lối lãnh đạo chủ quan, duy ý chí, cơ chế tập quan liêu trung bao cấp, thiếu dân
chủ công bằng xã hội.
D. Tất cả các đáp án đều đúng.
Câu 4. Sự kiện nào đánh dấu chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ?
A.Nhà nước Liên bang tê liệt
B.Các nước cộng hòa đua nhau giành độc lập
10


C.Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thành lập.
D.Ngày 25/12/1991,lá cờ Liên bang Xô Viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.
Câu 5: Mục đích của đường lối cải tổ ở Liên Xô do Gooc- ba-chốp đề ra là:?
A. Khắc phục những sai lầm, thiếu sót trước đây.
B. Đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng
C. Xây dựng một CNXH theo đúng bản chất và ý nghĩa nhân văn đích thực của nó.
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 6. Thời gian tồn tại của chế độ XHCN ở Liên Xô là:
A. 1917-1991
B. 1918- 1991
C. 1922- 1991
D. 1945- 1991
2.4. Hoạt động vận dụng
- Quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ XHCN ở LX và các nước Đông Âu có
ảnh hưởng ntn đến VN?
- Vx lược đồ tư duy khái quát nội dung bài học.
2.5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng
- Tìm hỉu thm về quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ XHCN ở LX và các nước
Đông Âu.
- Chuẩn bị bài 3 : Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã
của hệ thống thuộc địa.
+ Đọc và trả lời các câu hỏi cuối bài.
+ Lập bảng niên biểu về quá trình đấu tranh giành độc lập ở các nước Á, Phi và
Mĩ La tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX
theo bảng sau:
Giai đoạn

Sự kiện chính

Ý nghĩa

********************************************************

11


Tuần 4
Ngày soạn: 8 /9/
Ngày dạy: 15 /9/
CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA-TINH TỪ 1945 ĐẾN NAY
Tiết 4- Bài 3
QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ
SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Học sinh biết được một số nét chính về quá trình đấu tranh giành độc lập ở các
nước Á, Phi và Mĩ La tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 90
của thế kỉ XX.
2. Kĩ năng
- Hs thực hiện được kĩ năng tổng hợp, phân tích.
3. Thái độ
- Bồi dưỡng lòng khâm phục quá trình đấu tranh anhdungx của các dân tộc trong
khu vực Á, Phi, Mĩ La- tinh. Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc.
4. Năng lực, phẩm chất
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực
hợp tác, năng lực giao tiếp...
- Năng lực chuyên biệt: Tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, rút ra bài học
lịch sử từ sự kiện, hiện tượng lịch sử.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập, yêu quê hương đất nước
II- Chuẩn bị:
- Giáo viên: tư liệu về chế độ A-pac-thai. Bản đồ thế giới
- Học sinh: Đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi
III. Tiến trình tiết học
1. Ổn định tổ chức:
- KT sĩ số
- KT 15 phút
? Quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô đã diễn ra như thế
nào?
* Gợi ý:
(*)Hoàn cảnh.
- Năm 1973 khủng hoảng dầu mỏ -> ảnh hưởng trực tiếp đến Liên Xô , LX khủng
hoảng toàn diện.
(*) Công cuộc cải tổ
- Tháng 3/1985 ,Gooc - ba - chôp đề ra đường lối cải tổ -> Khắc phục sai lầm đưa đất
nước thoát khỏi khủng hoảng, xây dựng CNXHđúng bản chất và ý nghĩa nhân văn của
nó.Nhưng không thành công . Đất nước khủng hoảng trầm trọng hơn
12


- Ngày 19/8/1991 đảo chính lật đổ Gooc - ba - chốp bị thất bại, Đảng cộng sản bị đình
chỉ hoạt động, nhà nước Liên bang bị tê liệt, các nc cộng hòa đòi tách khỏi Liên bang.
- Ngày 21/12/1991, 11 nước cộng hoà trong Liên bang Xô Viết li khai, thành lập công
đồng các quốc gia độc lập (SNG)
- Ngày 25/12/1991, Gooc- ba- chôp từ chức, cờ trên nóc điện Krem - ni bị hạ xuống
=> Chế độ XHCN ở Liên Xô hoàn toàn sụp đổ.
2. Tổ chức các hoạt động dạy học
2.1. Hoạt động khởi động
? Trong thế kỉ XX , VN đã đánh bại những kẻ thù nào?
- Gv giới thiệu bài....
2.2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động của GV và HS
HĐ 1. Giai đoạn từ năm 1945 đến
những năm 60 của thế kỉ XX
- PP: Vấn đáp, hoạt động nhóm
- KT: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm
- NL: Tự học , giải quyết vấn đề , giao
tiếp, nhận xét, đánh giá ...
- PC: Tự tin, tự chủ, sống có trách
nhiệm.
- Cho hs thảo luận nhóm
? Nêu những sự kiện tiêu biểu của
PTGPDT trong giai đoạn này?
? Sự phát triển này có ý nghĩa n.t.n?

Nội dung cần đạt
I. Giai đoạn từ năm 1945 đến những
năm 60 của thế kỉ XX

- Phát xít Nhật đầu hàng, nhiều nước ở
Đông Nam Á khởi nghĩa vũ trang giành
chính quyền: In- đô, VN, Lào....
-> Phong trào lan nhanh sang Nam Á, Bắc
Phi: nhiều nước liên tiếp giành độc lập:
Ấn Độ 1946 - 1950, Ai Cập 1952, An-giêri.
- Gọi đại diệ trình bày, nhận xét
- Năm 1960: 17 nc giành độc lập
- Gv nhận xét chung
- Ngày 1/1/1959 cách mạng Cu- ba giành
- Năm 1960 được gọi là năm châu Phi
thắng lợi.
- GV khái quát, tóm lại những nét chính
* Ý nghĩa:
- Làm cho hệ thống thuộc địa của CNĐQ
thực dân cơ bản bị sụp đổ.
- Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới.
HĐ 2: Giai đoạn từ những năm 60 đến II. Giai đoạn từ những năm 60 đến giữa
giữa những năm 70 của thế kỉ XX
những năm 70 của thế kỉ XX
- PP: vấn đáp, trực quan
- KT: Đặt câu hỏi
- NL: Tự học , giải quyết vấn đề , giao
tiếp, nhận xét, đánh giá ...
- PC: Tự tin, tự chủ, sống có trách
nhiệm.
- Phong trào đấu tranh chống thực dân Bồ
13


- Cho hs hđ cá nhân
? Nét nổi bật ở giai đoạn này là gì?
- Gọi hs trả lời
? Nhìn vào lược đồ, xác định vị trí của các
nước giành độc lập trong giai đoạn này?
- Hs xác định
? Nhận xét chung về PTGPDT ở châu á,
phi ,Mỹ La tinh trong giai đoạn này?
HĐ 3: Giai ®o¹n tõ nh÷ng
n¨m 70 ®Õn gi÷a nh÷ng
n¨m 90 cđa thÕ kØ XX
- PP: Vấn đáp, hoạt động nhóm, trực
quan
- KT: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm
- NL: Tự học , giải quyết vấn đề , giao
tiếp, nhận xét, đánh giá ...
- PC: Tự tin, tự chủ, sống có trách
nhiệm.
? Từ giữa những năm 70
đến giữa những năm 90
của thế kỉ XX phong trào
đấu tranh GPDT trên thế
giới ntn?
- GV bỉ sung th«ng tin về
chế độ
A-pác-thai….
? Xác đònh trên bản đồ ?
? ý nghÜa cđa nh÷ng th¾ng lỵi
trªn?
- Y/c hs th¶o ln theo cỈp
? Em có nhận xét gì về
cuộc đấu tranh của nhân
dân các nước ?

Đào Nha giành thắng lợi ở Ghi- nê- bítxao, Mơ- dăm – bích, Ăng-gơ-la....
=> Là những thắng lợi quan trọng của
phong trào giả phóng dân tộc ở châu Phi.

III. Giai ®o¹n tõ nh÷ng n¨m
70 ®Õn gi÷a nh÷ng n¨m 90
cđa thÕ kØ XX

- ND Ch©u Phi ®Êu tranh chèng
chế độ phân biệt chủng
tộc.
- Chế độ phân biệt chủng
tộc bò xóa bỏ.
+ Rô-dê-di-a
( 1980 )
+ Tây nam Phi ( 1990 )
+ Cộng hòa Nam phi ( 1993 )
-> HƯ thèng thc ®Þa cđa
CN§Q sơp ®ỉ hoµn toµn
=> C¸c níc ¸, Phi, mÜ La tinh
®· s«i nỉi ®Êu tranh giµnh
chÝnh qun.
Củng cố nền độc lập,
xây dựng và phát triển
đất nước.

2.3. Hoạt động luyện tập
? Nêu các giai đoạn phát triển của phong trµo gi¶i phãng
d©n téc ë các nước ¸, Phi, Mó la tinh ?
2.4. Hoạt động vận dụng
- Vẽ sơ đồ tư duy khai qt nội dung tồn bài.
- Lập niên biểu PTGPDT của các nước châu á, Phi, Mĩ la-tinh ?
2.5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng
- Đọc thêm tư liệu về phong trào giải phóng dân tộc ở châu á, Phi, Mĩ la-tinh
14


- Học kĩ nội dung bài học
- Chuẩn bị bài 4: Các nước châu Á
+ Tình hình chung
+ Tìm hiểu lịch sử Trung quốc.

Quí thày cô liên hệ số 0989.832560 (có zalo) để có đầy đủ trọn bộ
cả năm bộ giáo án trên nhé

15


16


17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×