Tải bản đầy đủ

ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 1

This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's
permission. Email: diepdoan2003@gmail.com. FB: Diep Doan Phan. MB: 0987265525

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO DỤC CỦA HÀ NỘI NĂM 2019
(Đề số 1. Thời gian thi: 60 phút)
Họ và tên:………………………….…………………………………………...…………..
SĐT:……………………….………....Email:……………………………………………...
Vị trí thi: Giáo viên mần non
Câu hỏi 1: Phạm vi điều chỉnh luật viên chức
A. Luật này quy định về viên chức; quyền và nghĩa vụ của viên chức, tuyển dụng viên
chức
B. Luật này quy định về viên chức; nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản
lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
C. Luật này quy định về việc tuyển dụng viên chức, quyền của viên chức
D. Luật này quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử
dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Câu hỏi 2: Cơ quan nào quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức
danh nghề nghiệp.
A. Bộ Nội vụ chủ trì
B. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan
C. Bộ Giáo dục và đào tạo

D. Cả A và B.
Câu hỏi 3: Hợp đồng làm việc gồm mấy nội dung?
A.12
B.11
C.14
D.15
Câu hỏi 4: Viên chức là gì?
A. Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc
tại đơn vị sự nghiệp công lập theo theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ
quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's
permission. Email: diepdoan2003@gmail.com. FB: Diep Doan Phan. MB: 0987265525

B. Viên chức được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập
theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập
theo quy định của pháp luật
C. Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại
đơn vị sự nghiệp công lập, được hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lâp
D. Viên chức là công dân Việt Nam, làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, được
hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật
Câu hỏi 5: Nghĩa vụ chung của viên chức gồm mấy nghĩa vụ?
A.4
B.5
C.6
D.7
Câu hỏi 6: Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp gồm mấy nghĩa vụ?
A.4
B.5
C.6
D.7
Câu hỏi 7: Trong luật viên chức quy định: Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải
tuân thủ các quy định nào?
A. Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân. Chấp hành các quy định về đạo dức nghề
nghiệp
B. Không có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn
C. Hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân
D. Tất cả đáp án trên đều đúng.
Câu hỏi 8: Đối với hợp đồng xác định thời hạn thì trước khi hết hạn hợp đồng bao
nhiêu ngày thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định kí kết tiếp hoặc
chấm dứt.
A.30 ngày
B.60 ngày
C.36 ngày
D.24 ngày
Câu hỏi 9: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương
chấm dứt hợp đồng với viên chức nữ đang có thai và nuôi con bao nhiêu tháng tuổi?


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's
permission. Email: diepdoan2003@gmail.com. FB: Diep Doan Phan. MB: 0987265525

A.Dưới 18 tháng tuổi
B.Dưới 24 tháng tuổi
C.Dưới 36 tháng tuổi
D.Dưới 12 tháng tuổi
Câu hỏi 10.Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt
hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước bao
nhiêu ngày đối với điểm d, khoản 5, Điều 29?
A.Từ 45 ngày
B.Ít nhất 45 ngày
C.Từ 30 ngày
D. Ít nhất 30 ngày
Câu hỏi 11: Thời hạn biệt phái không quá bao nhiêu năm?
A. 6 năm
B. 1 năm
C. 2 năm
D. 3 năm
Câu hỏi 12. Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc trường hợp
nào sau đây?
A.Xin chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật
B. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà không vi phạm quy định tại các khoản
4,5 và 6 Điều 29 của luật này
C. Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật này
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu hỏi 13: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lí viên chức phải thông báo bằng văn bản
về thời điểm nghỉ hưu trước?
A. 4 tháng
B. 2 tháng
C. 5 tháng
D. 6 tháng
Câu hỏi 14. Quản lí viên chức quy định nội dung quản lí viên chức bao gồm nội
dung nào?
A. Xây dựng vị trí việc làm; bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp
B.Tuyển dụng viên chức; Kí hợp đồng làm việc


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's
permission. Email: diepdoan2003@gmail.com. FB: Diep Doan Phan. MB: 0987265525

C. Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi
việc
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu hỏi 15: Cơ quan nào quy định chi tiết bổ nhiệm viên chức quản lý?
A.Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập
B.Chính phủ
C. Cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập
D.Cấp có thẩm quyền
Câu hỏi 16. Thời hạn xử lí kỉ luật?
A. 1 tháng
B. Không quá 1 tháng
C. 2 tháng
D. Không quá 2 tháng
Câu 17. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 được Quốc hội nước
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khoá mấy, kỳ họp thứ mấy thông qua
A. Khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua
B. Khoá XII, kỳ họp thứ 6 thông qua
C. Khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua.
D. Khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua
Câu 19. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 được Quốc hội nước
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua, gồm bao
nhiêu điều
A. 60
B. 62
C. 61
D. 63.
Câu 20.Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 được Quốc hội nước Cộng
Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua, gồm bao nhiêu
chương:
A. 7
B. 5
C. 8
D. 6


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's
permission. Email: diepdoan2003@gmail.com. FB: Diep Doan Phan. MB: 0987265525

Câu 21. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 27/2012/NĐ-CP
A. Quy định về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật của viên chức
B. Quy định về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; việc áp dụng hình thức kỷ luật của viên
chức
C. Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách
nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.
D. Quy định về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; việc áp dụng hình thức kỷ luật;
thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi
thường, hoàn trả của viên chức;
Câu 22. Theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP: Có mấy nguyên tắc xử lý kỷ luật viên chức
A.5
B.6
C.7
D.8
Câu 23.Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 được Quốc hội nước Cộng
Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua, chương I, gồm
bao nhiêu điều?
A.8
B.9
C.10
D.7
Câu 24. Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/11/2018 qui định
đối tượng nào sau đây khi được tuyển vào Viên chức có thời gian tập sự là 6 tháng?
A. Bác sỹ có trình độ Thạc sỹ
B. Y sỹ có trình độ Trung cấp
C. Bác sỹ có trình độ Đại học
Câu 25. Theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP: Đâu là nguyên tắc xử lý kỷ luật viên chức
A. Mỗi hành vi vi phạm pháp luật chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật. Nếu viên chức có
nhiều hành vi vi phạm pháp luật hoặc tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật trong thời
gian đang thi hành quyết định kỷ luật thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm pháp
luật và chịu hình thức kỷ luật năng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng với
hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật bằng hình
thức buộc thôi việc.


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's
permission. Email: diepdoan2003@gmail.com. FB: Diep Doan Phan. MB: 0987265525

B. Thái độ tiếp thu, sửa chữa và chủ động khắc phục hậu quả của viên chức có hành vi vi
phạm pháp luật là yếu tố xem xét tăng nặng hoặc giảm nhẹ khi áp dụng hình thức kỷ luật.
C. Thời gian chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với viên chức trong các trường hợp quy định
tại Điều 5 Nghị định này không tính vào thời hạn xử lý kỷ luật.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 26. Theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP: Đâu là nguyên tắc xử lý kỷ luật viên chức
A. Khách quan, công bằng, nghiêm minh, đúng pháp luật.
B. Áp dụng hình thức xử phạt hành chính thay cho hình thức kỷ luật.
C. Không cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của viên chức trong
quá trình xử lý kỷ luật.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu hỏi 27: Tính chất của nền giáo dục Việt Nam là gì ?
“…. nhân dân, dân tộc, khoa học hiện đại lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh làm nền tảng”
A. Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa hướng tới
B. Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa phục vụ
C. Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính
D.Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu hỏi 28. Mục tiêu của phát triển giáo dục là gì ?
A. Phát triển kinh tế xã hội, tiến bộ khoa học, công nghệ, củng cố quốc phòng an ninh
B. Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa
C. Mở rộng qui mô trên cơ sở bảo đảm chất lượng và hiệu quả; kết hợp giữa đào tạo và
sử dụng
D. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài
Câu hỏi 29. Kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm để làm gì ?
A. Xác định và điều chỉnh mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch giáo dục
B. Xác định mức độ thực hiện mục tiêu chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà
trường
C. Xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung giáo dục đối với nhà
trường và cơ sở giáo dục khác
D. Xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà
trường để có biện pháp điều chỉnh phù hợp


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's
permission. Email: diepdoan2003@gmail.com. FB: Diep Doan Phan. MB: 0987265525

Câu hỏi 30. Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ từ
độ tuổi nào đến độ tuổi nào ?
A. Từ 3 tháng tuổi đến 5 tuổi
B. Từ 18 tháng tuổi đến 5 tuổi
C. Từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi
D. Từ 6 tháng tuổi đến 5 tuổi
Câu hỏi 31. Điều lệ Trường mầm non quy định về
A. Vị trí, nhiệm vụ, tổ chức và quản lý trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ.
Chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em
B. Tài sản của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc
lập; Giáo viên và nhân viên; Trẻ em
C. Quan hệ giữa trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc
lập với gia đình và xã hội
D. Tất cả các đáp án trên
Câu hỏi 32. Đối tượng áp dụng của Điều lệ trường mầm non
A. Trường mầm non và trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
B. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục mầm non.
C. Cả A & B đều đúng
D. Cả A & B đều sai
Câu hỏi 33. Có mấy nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non, trường mẫu giáo,
nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập?
A.8
B.9
C.10
D.11.
Câu hỏi 34. Theo điều 23 Luật giáo dục:Yêu cầu về nội dung giáo dục mầm non
phải:
A. Bảo đảm phù hơp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em, hài hòa giữa nuôi dưỡng,
chăm sóc và giáo dục
B. Giúp trẻ em phát triển cơ thể cân đối, khỏe mạnh, nhanh nhẹn
C. Biết kính trọng, yêu mến, lễ phép với ông, bà, cha, mẹ, thầy cô giáo và người trên; yêu
quý, chị, em, bạn bè; thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên yêu thích cái đẹp, ham hiểu biết, thích
đi học.


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's
permission. Email: diepdoan2003@gmail.com. FB: Diep Doan Phan. MB: 0987265525

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu hỏi 35. Theo điều 23 Luật giáo dục:Phương pháp giáo dục mầm non chủ yếu là
A. Thông qua việc tổ chức các hoạt động vui chơi để giúp trẻ em phát triển toàn diện
B. Chú trọng việc nêu gương, động viên, khích lệ
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu hỏi 36.Theo điều 24 Luật giáo dục 2005:Chương trình giáo dục mầm non thể
hiện:
A. Mục tiêu giáo dục mầm non; cụ thể hóa các yêu cầu về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo
dục trẻ em ở từng độ tuổi
B. Quy định việc tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện để trẻ phát triển về thể chất,
tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ
C. Hướng dẫn cách thức đánh giá sự phát triển của trẻ em ở tuổi mầm non
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu hỏi 37. Theo điều 24 Luật giáo dục 2005:Cơ quan ban hành chương trình giáo
dục mầm non trên cơ sở thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình
giáo dục mầm non?
A. Chính phủ
B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
C. Hiệu trưởng
D. Nhà nước
Câu hỏi 38.Theo điều 25, Luật giáo dục 2005:Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm mấy
cơ sở?
A.2
B.3
C.4
D.5
Câu hỏi 39. Theo điều 25, Luật giáo dục:Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm?
A. Nhà trẻ, nhóm trẻ nhận trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi
B.Trường, lớp mẫu giáo nhận trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi
C. Trường mầm non là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ 3
tháng tuổi đến 6 tuổi
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's
permission. Email: diepdoan2003@gmail.com. FB: Diep Doan Phan. MB: 0987265525

Câu hỏi 40. Theo điều 26, Luật giáo dục 2005:Giáo dục phổ thông bao gồm:
A. Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học
B. Giáo dục tiểu học, giáo dục THCS
C. Giáo dục tiểu học, giáo dục THCS, giáo dục THPT
D. Giáo dục THCS, giáo dục THPT
Câu hỏi 41. Theo điều 26, Luật giáo dục 2005:Tuổi của học sinh vào lớp 1 là?
A.5
B.6
C.7
D.8
Câu hỏi 42. Theo điều 26, Luật giáo dục 2005:Giáo dục tiểu học được thực hiện
trong mấy năm?
A.4
B.5
C.6
D.7
Câu hỏi 43. Theo điều 26, Luật giáo dục 2005:Học sinh vào lớp 6 phải?
A. Hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là 11 tuổi
B. Hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là 12 tuổi.
C. Hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là 10 tuổi.
D. Hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là 13 tuổi.
Câu hỏi 44. Theo điều 26, Luật giáo dục 2005:Giáo dục THCS phải thực hiện trong
mấy năm học?
A.2
B.3
C.4
D.5
Câu 45. Theo Nghị định số 75/2006/NĐ-CP: Phổ cập giáo dục là
A. Quá trình tổ chức để mọi công dân đều được học tập và đạt tới một trình độ học
vấn tối thiểu theo quy định của Nhà nước. Giáo dục tiểu học và giáo dục trung học
cơ sở là các cấp học phổ cập


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's
permission. Email: diepdoan2003@gmail.com. FB: Diep Doan Phan. MB: 0987265525

B. Quá trình tổ chức để mọi công dân đều được học tập và đạt tới một trình độ học vấn
tối đa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục tiểu học và giáo dục trung
học cơ sở là các cấp học phổ cập
C. Quá trình tổ chức để mọi công dân đều được học tập và đạt tới một trình độ văn hóa
tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục tiểu học và giáo dục trung
học cơ sở là các cấp học phổ cập
D. Quá trình tổ chức để mọi công dân đều được học tập và đạt tới một trình độ học vấn
tối thiểu theo quy định của Nhà nước. Giáo dục tiểu học và giáo dục đại học là các cấp
học phổ cập
Câu 46. Theo Nghị định số 75/2006/NĐ-CP: Có mấy khoản quy định về hướng
nghiệp và phân luồng trong giáo dục?
A.4
B.5
C.6
D.7
Câu 47. Theo Nghị định số 75/2006/NĐ-CP: Hướng nghiệp trong giáo dục là gì?
A. Hệ thống các giải pháp thực hiện trong và ngoài nhà trường để giúp học sinh có kiến
thức về nghề nghiệp và có khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện
vọng, sở trường của cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội
B. Hệ thống các biện pháp tiến hành trong và ngoài nhà trường để giúp học sinh có
kiến thức về nghề nghiệp và có khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp
nguyện vọng, sở trường của cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội
C. Sự lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân với
nhu cầu sử dụng lao động của xã hội
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu hỏi 48: Quan điểm chỉ đạo của Đảng về định hướng đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo gồm mấy nội dung?
A.6
B.7
C.8
D.9


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's
permission. Email: diepdoan2003@gmail.com. FB: Diep Doan Phan. MB: 0987265525

Câu hỏi 48: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Đảng về đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ thanh
niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung học phổ thông và tương đương là:
A.80%
B.90%
C.85%
D.95%
Câu hỏi 49: Có mấy nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo?
A.7
B.8
C.9
D.10
Câu hỏi 50: Có mấy mục tiêu chung của Quy hoạch mạng lưới trường học thành
phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030?
A.3
B.4
C.5
D.6
Câu hỏi 51: Đâu là mục tiêu chung của Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố
Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030?
A. Đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp đảm bảo cơ cấu hợp lý theo hướng
kiên cố hóa, hiện đại hóa, chuẩn hóa, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, góp phần
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố; xác định và bố trí quỹ đất dành
cho mạng lưới trường học theo cơ cấu và loại hình đào tạo
B. Mạng lưới trường học của các cấp, các ngành ở Hà Nội, phải đảm bảo khả năng phục
vụ học sinh học và hoạt động 2 buổi/ngày tại trường cho các trường mầm non, tiểu học,
THCS, THPT và phát triển các trường học có tổ chức bán trú. Giảm dân số học sinh bình
quân trên lớp.
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu hỏi 52: Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi học đến năm 2020 là


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's
permission. Email: diepdoan2003@gmail.com. FB: Diep Doan Phan. MB: 0987265525

A. Trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đạt trên 60%; trẻ mẫu giáo đạt 95%; duy trì 100% trẻ
5 tuổi đi học mẫu giáo
B. Trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đạt trên 70%; trẻ mẫu giáo đạt 95%; duy trì 100% trẻ 5 tuổi
đi học mẫu giáo
C. Trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đạt trên 80%; trẻ mẫu giáo đạt 95%; duy trì 100% trẻ 5 tuổi
đi học mẫu giáo
D. Trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đạt trên 90%; trẻ mẫu giáo đạt 95%; duy trì 100% trẻ 5 tuổi
đi học mẫu giáo
Câu hỏi 53. Có mấy nguyên tắc quản lý văn bằng, chứng chỉ?
A.2
B.3
C.4
D.5
Câu 54. Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ………..làm việc kể từ
ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
A. 10 ngày
B. Ít nhất là 10 ngày
C. 20 ngày
D. Ít nhất là 20 ngày
Câu 55. Chậm nhất ……làm việc trước ngày tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển, cơ
quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải lập danh sách người đủ điều
kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên trang điện
tử của đơn vị (nếu có).
A.5 ngày
B.10 ngày
C.15 ngày
D.20 ngày
Câu 56. Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018, Viên chức đối với trường
hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo
đại học (trừ chức danh nghề nghiệp bác sĩ). Thời gian tập sự được quy định là bao
nhiêu tháng?
A. 12 tháng
B. 24 tháng


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's
permission. Email: diepdoan2003@gmail.com. FB: Diep Doan Phan. MB: 0987265525

C. 18 tháng
D. 9 tháng
Câu hỏi 57: Điều 9 Hiến pháp 2013 qui định tổ chức nào là tổ chức chính trị-xã hội?
A. Hội Nông dân Việt Nam, Công Đoàn Việt Nam
B. Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
C. Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam
D. Tất cả các ý
Câu hỏi 58: Điều bao nhiêu của Hiến pháp 2013 quy định: Chủ tịch nước là người
đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về đối
nội và đối ngoại?
A. Điều 86
B. Điều 81
C. Điều 82
D. Điều 80
Câu hỏi 59: Điều mấy của Hiến pháp năm 2013 quy định nhiệm kỳ của mỗi khoá
Quốc hội là năm năm?
A. Điều 72
B. Điều 73
C. Điều 70
D. Điều 71
Câu hỏi 60: Quyền hành pháp cao nhất đối với toàn xã hội thông qua hệ thống thể
chế hành chính nhà nước là cơ quan nào?
A. Nhà nước
B. Quốc hội
C. Chính phủ
D. Đảng Cộng Sản Việt Nam


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's
permission. Email: diepdoan2003@gmail.com. FB: Diep Doan Phan. MB: 0987265525

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC ONLINE
ÔN THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC
Hình thức hoc online như sau: Mỗi tuần chúng ta sẽ có 3 buổi livestream trên
nhóm (Group). Thời gian: 120 phút. Thầy sẽ trả lời các câu hỏi của các em về đề thi,
giảng về các phần kiến thức, luyện đề, giải đề, chỉ các mẹo học và làm bài thi. Giao bài
cho mọi người làm và các em gửi bài làm cho Thầy qua email.Hình thức này áp dụng với
tất cả các học viên trên cả nước.
Thời gian học: từ khi các em đăng ký vào nhóm, đóng học phí học, các em sẽ
học cho đến khi các em thi thì thôi
Các em gửi mọi câu hỏi vào mọi lúc cho Thầy qua email, Thầy sẽ có trách nhiệm
giải đáp cho các em trong vòng 24h (nhanh hơn so với mô hình trực tuyến của Topica,
Topica hiện nay thời gian trả lời là 72h)
Kinh phí trọn gói khóa học (từ khi đăng ký, đóng học phí đến tận ngày thi của các
em) là 900.000 đồng.Thầy sẽ giảm 50% cho 20 bạn đăng ký học đầu tiên và nhóm
bạn đăng ký học từ 5 người trở lên
Nếu các em đăng ký học thì vui lòng đăng ký gửi về email hoặc qua tin nhắn
FB của Thầy:
Email :diepdoan2003@gmail.com. FB: Diep Doan Phan.SĐT: 0987265525
Để thuận tiện cho việc học cũng như hỗ trợ kịp thời cho các em, các em cho Thầy
xin thêm các thông tin sau: Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại, Địa chỉ, Nơi công tác, Vị
trí việc làm mà các em thi tuyển (Giáo viên mần non, Giáo viên tiểu học, Giáo viên
Trung học cơ sở, Giáo viên THPT) và thời gian mà các em có thể tham gia học nhóm
Đồng thời,các em gửi kinh phí khóa học (900.000) cho Thầy vào số tài khoản sau
của Thầy: 26010000064719 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh
Mỹ Đình, Hà Nội, Chủ Tài khoản: Phan Văn Đoàn. Sau khi nhận được tiền của các em
gửi, Thầy sẽ gửi TIN NHẮN cho các em để xác nhận việc nhận tiền, các em nhé
Sau đó, Thầy sẽ gửi cho các em các tài liệu học tập, văn bản pháp luật phục vụ cho
kỳ thi và các bộ đề thi trắc nghiệm phần kiến thức chung. Hàng ngày, Thầy sẽ giảng dạy
các kiến thức về Luật viên chức, Luật Giáo dục, và các Nghị định, Thông tư theo khung
đề cương của Sở; gửi đề cho các em làm, luyện đề, chia sẻ các mẹo làm đề và giải các đề
cho các em. Các em có thể trao đổi, đặt câu hỏi cho Thầy, Thầy sẽ có nghĩa vụ trả lời các
em kịp thời trong vòng 24h. Lớp học sẽ được dạy tới khi các em đi thi thì thôi, các em
nhé.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×