Tải bản đầy đủ

Giáo án Tin học tuần 10 Lớp 5

Tuần: 10

Ngày soạn:

Tiết: 19

Ngày dạy:

BÀI 5: THỰC HÀNH TỔNG HỢP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Ôn lại toàn bộ các thao tác đã học khi soạn thảo;
- Tìm hiểu một số chức năng khác khi soạn thảo.
2. Kỹ năng: Biết trình bày văn bản hoàn chỉnh một đoạn văn bản.
3. Thái độ: Nghiêm túc trong ôn tập về soạn thảo văn bản.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Sgk, giáo án, bảng, máy tính.
- Học sinh: Sgk, vở, dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:



HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1. Ổn định lớp

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

IV.

- Báo sỉ số lớp, hát.

2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
* Giới thiệu bài mới:
- “Bài 5: Thực hành tổng hợp”

- Nhắc lại tựa bài.

A. Hoạt động thực hành:
A. 1. Em tự nhận xét mức độ hoàn thành của từng
công việc (đánh dấu X và ô thích hợp)
- Y/c HS đọc, xác định yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn thực hành.

- Đọc, xác định y/c.
- Làm bài tập.
- Báo cáo kết quả.
- Nhận xét.

 GV nhận xét
A.2. Soạn thảo một đoạn văn bản với nội dung mô tả
về thành phố lớn ở nước ta theo gợi ý ở SGK
- Y/c HS đọc, xác định yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn thực hành.

- Đọc, xác định y/c.
- Thực hành theo y/c.
- Lưu văn bản vào máy tính.
- Báo cáo kết quả.
- Nhận xét.

- Quan sát, giúp đỡ học sinh thực hành.
- Y/c học sinh lưu văn bản vào thư mục máy tính.
- Trình chiếu sản phảm máy học sinh.
 GV nhận xét

- Đọc ghi nhớ
- Thực hành
- Nhận xét

4. Củng cố:
-Y/c HS đọc ghi nhớ
- Gọi 1 HS chọn hướng trang giấy ngang.
- Cho 5 trang văn bản và yêu cầu 1 HS đánh số trang,
tạo tiêu đề đầu trang là « Định dạng văn bản ».
 GV nhận xét

- Bình chọn
- Lắng nghe
- Lắng nghe

- Bình chọn HS tích cực.
- Nhận xét tiết học và tuyên dương.
5. Dặn dò:
- Yêu cầu học sinh về nhà xem lại bài đã học, chuẩn bị
bài học tiếp theo.
RÚT KINH NGHIỆM
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………


Tuần: 10

Ngày soạn:

Tiết: 20

Ngày dạy:

BÀI 5: THỰC HÀNH TỔNG HỢP (tt)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Ôn lại toàn bộ các thao tác đã học khi soạn thảo;
- Tìm hiểu một số chức năng khác khi soạn thảo.
2. Kỹ năng: Biết trình bày văn bản hoàn chỉnh một đoạn văn bản.
3. Thái độ: Nghiêm túc trong ôn tập về soạn thảo văn bản.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Sgk, giáo án, bảng, máy tính.
- Học sinh: Sgk, vở, dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
1. Ổn định lớp

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
- Báo sỉ số lớp, hát.

2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
* Giới thiệu bài mới:
- “Bài 5: Thực hành tổng hợp (tt)”

- Nhắc lại tựa bài.

A. Hoạt động thực hành:
A. 3. Trình bày văn bản, bố trí hình ảnh minh họa
cho phù hợp ở BT A.2
- Y/c HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn thực hành và hs quan sát.
- Y/c Khởi động Word và mở tập Word đã lưu để thực
hành.
- Y/C HS hoạt động cá nhân.
- Gọi một vài HS thực hành trước lớp.
 GV nhận xét.
A.4. Các bạn góp ý cho bài soạn của em
- Y/c HS đọc yêu cầu bài tập.
- Trình chiếu bài học sinh.
- Y/c 1 vài học sinh góp ý cho bài làm của bạn.
- Nhận xét, đánh giá.
A.5. Lập bảng thống kê tóm lược những thông tin cơ
bản về các thành phố theo mẫu ở SGK.

- Đọc, xác định y/c.
- Quan sát.
- Thực hành trước lớp.
- Học sinh mở Word và
- thực hành.
- Nhận xét.
- Đọc, xác định y/c.
- Thực hành theo y/c.
- Nhận xét.
- Lắng nghe.
- Đọc, xác định y/c.
- Quan sát.
- Nhận xét.
- Lắng nghe.
- Đọc, xác định y/c.
- Thực hành theo y/c.
- Nhận xét.
- Bình chọn.
- Lắng nghe.

- Y/c HS đọc yêu cầu bài tập.
- Y/c học sinh lập bảng thống kê tóm lược những thông
tin cơ bản về những thành phố.
4. Củng cố:
- Y/c cả lớp tạo 4 trang văn bản, đánh số trang cho văn
bản rồi tạo tiêu đề đầu trang là “Em tập định dạng văn
bản”.
 GV nhận xét
- Bình chọn HS tích cực
- Nhận xét tiết học và tuyên dương
5. Dặn dò:
- Yêu cầu học sinh về nhà xem lại bài đã học, chuẩn bị
bài học tiếp theo.

- Lắng nghe.

IV.


RÚT KINH NGHIỆM
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×