Tải bản đầy đủ

TAI LIEU DIEN KHUYET HOA 10

Chương I: Ngun Tử
Bài 1:

THÀNH PHẦN NGUYÊN

TỬ.
I.Thành phần cấu tạo của ngtử:
1. Electron:
a. Sự tìm ra electron: (bởi ........................ vào năm ......................).
- Khi không có ............................. tia ........................... truyền ............... và .............. về phía
.............................
-Tia âm cực là ........................................................................ gồm các
.....................................................
b. Khối lượng và điện tích của e:
me = ......................................... kg. qe = ................................... C
qe = ....................................
2. Sự tìm ra hạt nhân ngtử:
- Ngtử có cấu tạo .........................., có phần mang ....................................... là
..............................................
- Xung quanh ....................... có các ................ tạo nên ..........................................
- Khối lượng ngtử hầu như tập trung ở ...................................................

3. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử:
a. Sự tìm ra proton (bởi ............................. vào năm ................................)
mp = ......................................kg
qp = ................................... C
qp = ...................................
b.Sự tìm ra nơtron (bởi ............................. vào năm ................................)
mn = ..................................................kg
qn = ..........
II. Kích thước vàkhối lượng của ngtử :
1. Kích thước:
Ngtử có đường kính khoảng ......................... m
1Å = .......................m, 1nm = ..................... m

1 nm = .............Å
2. Khốùi lượng: ...... :đơn vò khối lượng ngtử (...................).
1u = . khối lượng của 1 ngtử ..................................................................................
* Kết luận:
-Đặc điểm các hạt p, n, e:
Hạt
Điện tích
Khối lượng

p
.....................................
.....................................

n
......................................
......................................

e
......................................
......................................


.
- Do nguyên tử trung hòa điện nên ....................................
- Nguyên tử nào cũng có 3 loại hạt trên, trừ ........ chỉ có .....p và ......e.
* Công thức:

- Thể tích hình cầu: V=

4 3
πr
3

.

m
V

- Khối lượng riêng: d = .
- Số Avogađro: NA = 6,023.1023
3

3MP %
4πdN A

r=
- Tính bán kính nguyên tử khi biết khối lượng riêng:
..................................................................................................................................................................

CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG TÀI LIỆU HÓA HỌC

Bộ tài liệu tập bài học Hóa 10,11,12 và ôn thi THPT quốc gia theo chuyên đề từ lớp 10 đến lớp 12 (Gồm phần
lý thuyết thiết kế theo kiểu điền khuyết, bài tập trắc nghiệm, tài liệu trên 300 trang). Đồng nghiệp và các em học
sinh, sinh viên nào cần chuyển giao bản word để chỉnh sửa cho phù hợp với từng đối tượng học sinh thì liên hệ
với mình qua :
email : truongnhan2510@gmail.com
Số điện thoại: 0979278226Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×