Tải bản đầy đủ

GIẤY xác NHẬN CÔNG tác tại CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

GIẤY XÁC NHẬN CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY
Kính gửi:.................................................................................................................
Tên tôi là:................................................................................................................
Ngày sinh: ..............................................................................................................
Số CMND:..............................................................................................................
Ngày cấp:................................................................................................................
Nơi cấp: ..................................................................................................................
Nhận xét chung:......................................................................................................

Tiêu chí

Tốt

Khá

Trung Bình

Yếu


Thái độ là việc
Ý thức kỉ luật
Tác phong
Khả năng hoàn thành nhiệm vụ
Nhận xét: ...............................................................................................................
................................................................................................................................

Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm …..
Người hướng dẫn làm việc
(Ký và ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×