Tải bản đầy đủ

Giải phẫu 12 đôi dây thần kinh sọ

12 ĐÔI
THẦN KINH SỌ
BS. LÊ QUANG TUYỀN
BỘ MÔN GIẢI PHẪU


12 ĐƠI THẦN KINH SỌ
I

II

THẦN
THẦNKINH
KINHKHỨU
KHỨU
GIÁC
GIÁC
THẦN
THẦNKINH
KINHTHỊ
THỊGIÁC

GIÁC

III
IV

THẦN
THẦNKINH
KINHVẬN
VẬNNHÃN
NHÃN

V

VI

THẦN
THẦNKINH
KINHRÒNG
RÒNGRỌC
RỌC
THẦN
THẦNKINH
KINHSINH
SINHBA
BA
VII’

VII

THẦN
THẦNKINH
KINHV.N.
V.N.NGOÀI
NGOÀI
THẦN
THẦNKINH
KINHMẶT
MẶT

VIII

THẦN
THẦNKINH
KINHTRUNG
TRUNGGIAN
GIAN
THẦN
THẦNKINH
KINHTĐ
TĐ––ỐC
ỐCTAI
TAI

IX

XII

THẦN
THẦNKINH
KINHTHIỆT
THIỆTHẦU
HẦU
THẦN
THẦNKINH
KINHLANG
LANGTHANG
THANG

XI

THẦN
THẦNKINH
KINHPHỤ
PHỤ
X

THẦN
THẦNKINH
KINHHẠ
HẠTHIỆT
THIỆT


12 ĐƠI THẦN KINH SỌ
Nguyên
Nguyênủy
ủyhư


Nguyên
Nguyênùy
ùythật
thật
TK.
TK.ròng
ròng
rọc
rọc

Nguyên
Nguyênủy
ủythật
thật::
nhân
nhânròng
ròngrọc
rọctrong
trong
trung
não
trung não
Nguyên
Nguyênủy
ủyhư
hư: :bên
bên
hãm
màng
tủy
trên
hãm màng tủy trên
Nguyên
Nguyênủy
ủyhư
hư::nơi
nơixuất
xuấthiện
hiện
trên
bề
mặt
não
trên bề mặt não

Nguyên
Nguyênủy
ủythật
thật::nơi
nơichứa
chứacác
các
thân
neuron
nguyên
ủy
thân neuron nguyên ủy


12 ĐÔI THẦN KINH SỌ
DÂY
CẢM GIÁC

DÂY I
KHỨU GIÁC

DÂY II
THỊ GIÁC

DÂY VIII
TIỀN ĐÌNH
ỐC TAI


12 ĐƠI THẦN KINH SỌ
DÂY
DÂYKHỨU
KHỨUGIÁC(
GIÁC(I)I)
Hành
khứu
dãi khứu

Các sợi khứu giác
Niêm mạc khứu
Mảnh
giác
sàng
Nguyên
Nguyênủy
ủythật
thật::TB
TBTk
Tkniêm
niêmmạc
mạc
khứu
khứu

Nguyên
Nguyênủy
ủyhư
hư::hành
hànhkhứu
khứu


12 ĐƠI THẦN KINH SỌ

DÂY
DÂYTHỊ
THỊGIÁC(
GIÁC(II)
II)
Võng mạc

Các tế báo
tầng hạch
võng mạc

Thể gối ngoài
Nguyên
Nguyênủy
ủythật
thật::tầng
tầnghạch
hạch
võng
mạc
võng mạc

Nguyên
Nguyênủy
ủyhư
hư::thể
thểgối
gốingoài
ngoài++
lồi
lồinão
nãoTT


12 ĐÔI THẦN KINH SỌ
DÂY
DÂYTIỀN
TIỀNĐÌNHĐÌNH-ỐC
ỐCTAI(VIII)
TAI(VIII)

Tk.
Tk.Tieàn
Tieànñình
ñình––oác
oác
tai
tai

Tk.
Tk.Maët
Maët


12 ĐƠI THẦN KINH SỌ
DÂY
DÂYTIỀN
TIỀNĐÌNHĐÌNH-ỐC
ỐCTAI(VIII)
TAI(VIII)

NU
NUthật
thậtphần
phầntiền
tiềnđình:
đình:Hạch
Hạch


NU
NUthật
thậtphần
phầnốc
ốctai:
tai:hạch
hạch
xoắn
ốc
xoắn ốc

NU
NUhư
hư::rãnh
rãnhhành
hành-cầu
cầu


12 ĐÔI THẦN KINH SỌ
DÂY
VẬN ĐỘNG

DÂY III
VẬN NHÃN

DÂY IV
RÒNG RỌC

DÂY VI
VẬN NHÃN
NGOÀI

DÂY XI
DÂY PHỤ

DÂY XII
VẬN ĐỘNG
LƯỠI


12 ĐƠI THẦN KINH SỌ
DÂY
DÂYVẬN
VẬNNHÃN(
NHÃN(III)III)-DÂY
DÂYRỊNG
RỊNGRỌC(
RỌC(IV)IV)-DÂY
DÂYVẬN
VẬNNHÃN
NHÃNNGỒI(VI)
NGỒI(VI)
Tk. III

Tk. VI

III
IV

NU
NUthật:
thật:nhân
nhânvận
vậnnhãn
nhãn, ,vận
vận
nhãn
phụ
nhãn phụ
NU
NUthật:
thật:nhân
nhânròng
ròngrọc
rọc

VI

NU
NUthật:
thật:nhân
nhânvận
vậnnhãn
nhãnngòai
ngòai

Nhân vận nhãn và vận nhãn
phụ
Nhân vận nhãn
ngoài

Tk. IV

Nhân ròng
rọc

NU
NUhư
hư::rãnh
rãnhtrong
trongtrụ
trụĐại
Đạinão
não
NU
NUhư
hư: :22bên
bênhãm
hãmmàng
màngtủy
tủy
trên
trên
NU

:
rãnh
NU hư : rãnhhành
hànhcầu
cầu


12 ĐƠI THẦN KINH SỌ
DÂY
DÂYPHỤ(XI)
PHỤ(XI)
Rễ
sọ

Tk.
phụ
Cơ ức đòn
chủm


thang

Rể gai

NU
NUthật:
thật:1/3
1/3dưới
dướinhân
nhânhoài
hoàinghi,
nghi,
NNgai
Tk
phụ
gai Tk phụ

NU
NUhư
hư::rãnh
rãnhbên
bênsau
sauHành
Hành
não
não


12 ĐƠI THẦN KINH SỌ
DÂY
DÂYHẠ
HẠTHIỆT(
THIỆT(XII)
XII)

Quai
cổ

NU
NUthật:
thật:nhân
nhânhạ
hạ
thiệt
thiệt

NU
NUhư
hư::rãnh
rãnhbên
bêntrước
trướchành
hành
não
não


12 ĐƠI THẦN KINH SỌ
C1
C2

THẦN KINH HẠ
THIỆT
NHÁNH NỐI

C3
RỄ TRÊN
RỄ DƯỚI

QUAI
QUAICỔ
CỔ

NHÁNH CƠ GIÁP
MÓNG
NHÁNH CƠ THÂN TRÊNVAI
MÓNG
NHÁNH CƠ ỨC
MÓNG
NHÁNH
CƠ ỨC
NHÁNH GIÁP
THÂN DƯỚI CƠ VAI


12 ĐÔI THẦN KINH SỌ
DÂY
HỖN HỢP

DÂY V
TAM THOA

DÂY VII
MẶT

DÂY IX
THIỆT HẦU

DÂY X
LANG THANG


12 ĐƠI THẦN KINH SỌ
DÂY
DÂYTAM
TAMTHOA(
THOA(V)
V)
Tk. V
Tk. V1
Tk. V2
Tk. V3

PHẦN CẢM
GIÁC
PHẦN VẬN
ĐỘNG

NU
NUthật:
thật:Hạch
Hạchsinh
sinhba
ba
NU
NUthật:
thật:nhân
nhânvận
vậnđộng
độngTk
Tk
sinh
ba

cầu
não
sinh ba ở cầu não

NU
NUhư
hư::mặt
mặttrước
trước
bên
cầu
não
bên cầu não


12 ĐƠI THẦN KINH SỌ
DÂY
DÂYMẮT(
MẮT(V1)
V1)

Tk. Dưới RR
Tk. Sàng trước
Tk. Sàng sau
Tk. Mũi mi
Tk. lệ
Tk. Trên ròng
Tk. Trênrọc
ổ mắt
Tk.
trán
Tk. V1
Tk. V2
Tk. III
Tk. IV

Tk. V3
Hạch sinh
ba


12 ĐƠI THẦN KINH SỌ
Nhánh nối Tk.
Lệ

Tk. Gò má

DÂY
DÂYHÀM
HÀMTRÊN(
TRÊN(V2)
V2)
Khe ổ mắt
trên
Tk V1
Tk V3

Tk. Dưới ổ
mắt

Lỗ bầu
dục

Các nhánh
tận

Tk huyệt răng trên
trước
Tk huyệt răng trên
giữa
Tk huyệt răng trên
sau

Tk sinh ba
Hạch sinh
ba
Tk V2
Lỗ tròn
Hạch chân bướm KC


12 ĐƠI THẦN KINH SỌ
DÂY
DÂYHÀM
HÀMDƯỚI(
DƯỚI(V3)
V3)
Phân nhánh
trước
Tk V
Tk. má
Phân nhánh
sau
Tk tai –
thái dương
Thừng nhó
Tk huyệt răng
dưới
Tk hàm móng
Tk lưỡi

Phân nhánh trước : vận động
chính

Phân nhánh sau : cảm giác chính


12 ĐÔI THẦN KINH SỌ
CẢM
CẢMGIÁC
GIÁCCỦA
CỦADÂY
DÂYTAM
TAMTHOA
THOA

V1

V2
V3


12 ĐƠI THẦN KINH SỌ
DÂY
DÂYMẶT(
MẶT(VII)VII)-DÂY
DÂYTRUNG
TRUNGGIAN
GIAN(VII’)
(VII’)

PHẦN CẢM GIÁC
(VII’)
PHẦN VẬN ĐỘNG
(VII)

NU
NUthật:
thật:Hạch
Hạchgối
gối
NU
NUthật:
thật:--Nhân
NhânTk
Tkmặt
mặt
((nhóm
trên

nhóm
nhóm trên và nhómdưới)
dưới)
cầu não

--Nhân
Nhânbọt
bọttrên
trênở


NU
NUhư
hư::rãnh
rãnhhành
hành
cầu
cầu


NHÂN THẦN KINH MẶT


12 ĐÔI THẦN KINH SỌ
DÂY
DÂYMẶT(
MẶT(VII)VII)-DÂY
DÂYTRUNG
TRUNGGIAN
GIAN(VII’)
(VII’)


12 ĐÔI THẦN KINH SỌ

1- ĐOẠN TRONG SỌ


12 ĐÔI THẦN KINH SỌ
HẠCH GỐI
b- ĐOẠN MÊ NHĨ
a- ĐOẠN MÊ ĐẠO

2- ĐOẠN TRONG XƯƠNG ĐÁ


12 ĐÔI THẦN KINH SỌ
c- ĐOẠN CHỦM


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×