Tải bản đầy đủ

LTL triet quyen dao

Lý Ti u Long bí quy t chi n đ u & đ o trong Tri t Quy n

www.vietkiem.com

1

o

Lý Ti u Long –
bí quy t chi n đ u & đ o trong Tri t Quy n
Lý Ti u Long:
Ngày sinh: 27-11-1940
Ngày m t : 20-07-1976
S ph : Di p V n (Yip Man)
Môn phái: V nh Xuân (Wing Chun)
Siêu sao đi n nh võ thu t
Ng i sáng l p môn phái Tri t Quy n

o

o (Jeet Kune Do)


Là m t trong nh ng ng i đi tr c th i đ , trong cu c đ i ng n ng i c a
mình, Lý đã th hi n m t s c m nh s ng đ ng và s qu c m kiên c ng đ
phát tri n võ thu t Hoa K . Ngay sau cái ch t c a anh, ng i ta l p t c
nh n ra nh h ng to l n anh đ l i khi võ thu t tr nên đ i chúng hóa trên
đ tM .
Sinh ra San Francisco, chính v bác s đã đ đ cho bà m , đã đ t cho
Lý cái tên M - Bruce Le Tên Trung Hoa c a Lý là Lý Tr n Phiên (Lee Jun
Fan). Cha Lý - Lee Hoi Chuen, m t di n viên v đ o Trung Hoa đã đ a gia
đình tr v H ng Kông sinh s ng cho đ n khi Lý m i chín tu T nh ng
n m u th , Lý đã đ c d y võ thu t và ca k ch mà Lý r t a thích. N m lên
6 tu i, Lý đã là m t di n viên nh tu i xu t hi n trong r t nhi u phim. Lý
h c Kung-fu r t s m và t p trung h c V nh Xuân v i s ph Di p V n t
lúc 13 tu Lý c ng h c quy n Anh trong tr ng h c.
Lý quy t đ nh tr l i Hoa K n m 1959 và ghi tên h c Tri t tr ng i
h c Seattle (Washington). Lý d y võ thu t trong nh ng gi r nh r i đ trau
d i và hoàn thi n võ thu t c a chính anh. Lý m m t võ đ ng đ t tên "Vi n
Kung-fu Tr n Phiên". Võ đ ng duy trì cho đ n n m 1963. Chính trong giai
đo n này, Lý g p Linda Emery và hai ng i đã k t hôn. Sau đó, Lý chuy n
v sinh s ng t i Oakland. T i đây cùng m t đ đ là James Lee, Lý m m t
võ đ ng th ha giai đo n đó có nhi u cu c bi u di n đ đ i chúng hóa
môn Kung-fu còn r t ít ng i bi t đ n. M t trong nh ng cu c bi u di n đó
là gi i vô đ ch Karate qu c t c a Ed Packer, Lý đã tham gia gi i nà M t
cu n b ng ghi hình cu c bi u di n đã l t vào m t Bill Dozier - nhà s n xu t


Lý Ti u Long bí quy t chi n đ u & đ o trong Tri t Quy n

www.vietkiem.com

2

o

lo t phim truy n hình "The green hornet" (Thanh Phong Hi p). Không lâu
sau đó, Bill m i Lý th vai Kato trong lo t phim nà
Lý đã đ n Hollywood nh ng không hài lòng l m v i lo t phim Thanh
Phong Hi p. Lý m m t võ đ ng khác China Town (Los Angeles). Lúc
này võ công c a Lý đã th hi n nh ng nét chuy n bi n manh nha kh i sinh
m t võ phái m
ó là môn Jeet Kune Do (Tri t Quy n o) sau nà Trong
nh ng n m s ng Los Angeles, Lý đã truy n d y võ công cho m t s di n
viên n i ti ng nh James Garner, Steve Mc. Queen, Stirling Silliphant...
Nh ng đ đ này giúp đ Lý b ng cách m i Lý đóng nh ng lo t phim
truy n hình nh "Long street" (Con đ ng dài) và đôi khi m t vai ph nh
trong phim "Marlowe".
Khuynh h ng Hollywood lúc b y gi là không ch p nh n nh ng di n
viên ng i Ho Lý hi u đi u đó, bi t r ng mu n thành công trong l nh v c
đi n nh ph i tr v H ng Kông. Lý đã làm đi u đó vào n m 1971. Cu n
phim đ u tiên Lý đóng vai chính là "The big boss" (
ng S n đ i huynh)
h p tác v i hãng phim Golden Harvest c a Raymond Chow. Cu n phim đã
v t k l c v doanh thu H ng Kông và các n c ông Nam Á. Cu n
phim th hai thành công h n, đ a Lý lên ngang b ng các di n viên n i ti ng
ph ng Tâ
ó là phim "The first of jury" (Tinh võ môn). Trong các phim
này, Lý đã thi tri n m t th võ thu t tinh di u r t đ p m t phù h p v i đi n
nh b ng nh ng cú đá th ng đ ng bay b ng nh ch p s t và nh ng c
đ ng đòn th đ y k ch tính không kém ph n h u hi Dan Inosanté, b n và
c ng là h c trò Lý đã nh l i: "Lý đã thi tri n không h l n l n Tri t Quy n
o đi n nh và Tri t Quy n o chi n đ u th c s ".
Nh vào thành công c a nh ng cu n phim trên, Lý đã có c h i th c
hi n m t cu n phim do chính anh vi t k ch b n, đ o di n và dàn d ng. ó là
"Return of the dragon" (Mãnh long quá giang) v i Chuck Norris, vô đ ch
Karate M b n c a Lý trong vai chính th hai. Cu n phim c ng thành công
vang d Lý b t đ u quay cu n phim "Game of death" (T vong du hí) v i
Kareem Abdul Jabbar, c u th bóng r cao 2m2 và Dan Inosanté. Các hãng
phim M đem đ n cho Lý m t vai di n n i b t trong phim "Enter the
dragon" (Long tranh h đ u), m t cu n phim h p tác gi a hai hãng Golden
Harvest (H ng Kông) và Warner Bros (M ). Lý m t khi quay xong Long
tranh h đ u tr c khi tr thành m t siêu sao th n t ng th c s trên quê
me..


Lý Ti u Long bí quy t chi n đ u & đ o trong Tri t Quy n

www.vietkiem.com

3

o

M t ngh nghi p c a Lý khác là vi t sách võ thu t. Nh ng quy n sách
c a Lý nh "Kung-fu Trung Hoa, m t tri t lý t v ", " o c a Tri t Quy n
o" đã đ c in sau khi anh qua đ i

Bí quy t c a Lý Ti u Long
1. Ch

ng trình t p luy n

Lý đã sáng t o nh ng ch ng trình t p luy n cá nhân cho nh ng đ đ đ
phát tri n kh n ng và s d o da Sau Dan Inosanté, Lý đã d y cho m t vài
đ đ khác c n b n c a s c ng nhu, s linh đ ng s c m nh, c ng đô....
Lý đã phát tri n m t h th ng bài t p gia t ng s c m nh đôi tay và chân.
Ngoài m t bao cát n ng và trái bóng có lò xo dùng đ t p đ m đá, Lý còn s
d ng m t cái bao treo ngang t m ng c đ c n i li n v i sàn và tr n nhà. Lý
c ng dùng chân g u và m t "m c nhân" xoay tr đ c.
Lý đã t p r t h ng say và luôn tìm ra ph ng cách đ t p luy n m i lúc
m i n i ngay c khi đang xem truy n hình, khi đang n c m chi u, khi đang
th o lu n v i b n bè. Lý ch y b m i ngày và cho r ng ch y b là m t bài
t p t t nh t.
2. Ch đ dinh d

ng

Dan Inosanté nh r ng món n thích nh t c a Lý là nghêu, sò, c, h n,
c m và th c n t nhiên. Lý đã đ n H ng Kông v i nh ng két đ y th c
ph m sinh v t và nh ng th th c u ng ch a đ y protein. Th c u ng a thích
nh t c a Lý là m t h n h p g m s a b t, tr ng, v tr ng, d u th c v t, đ u
ph ng và đá đ p nh . Lý c ng có thói quen u ng sinh t : táo, cà r t, dâu tâ
3. Tri t lý võ thu t
"S s ng c a giao đ u chính là giao đ M t cú đ m, m t cú đá không
ch đ c dùng h g c m t k nào đó, nó còn giúp chúng ta kh c ph c lòng
t k , s s hãi và nh ng mâu thu n trong tâm h n chúng ta".
4. C truy n hay đ i m i


Lý Ti u Long bí quy t chi n đ u & đ o trong Tri t Quy n

www.vietkiem.com

4

o

"Tôi hy v ng gi i thoát nh ng b n bè c a tôi kh i s l thu c vào m t vài
võ phái, lý thuy t và k thu t... t t c nh ng gì c m đoán, gò bó. Nh ng ki u
m u c ng ng t không có m t chút thích ng nào v i s linh ho t m m d
Chân lý bên ngoài nh ng ki u m u c ng ng t. Con ng i là m t t o v t
s ng đ ng, m t ch th sáng t Nh ng gì con ng i thi tri n theo b n n ng
và ph n x có đ c do t p luy n thích nghi v i t ng tr ng h p m t luôn
luôn h u hi u h n là nh ng h th ng, ki u m u đã đ c đ nh s n".
5. Nh ng s đ i m i
"Thay đ i cùng v i s đ i thay, đó là con ng i b t bi n trong Tri t
Quy n
Chúng ta không tích l y mà ng c l i th i b b t. Không ph i là
v n đ ch t thành đ ng nh ng ki n th c võ h c, nh ng k thu t đòn th ,
nh ng đ ng tác d th a mà là gi m b t chúng b ng cách ch t l c và ch gi
l i nh ng gì tinh túy nh t. V n hóa chân chính là s đ n gi n. T t c các n n
v n hóa b đ ng trì tr đ u đ y nh ng th v n v t vô giá tri.. Khi m t cá
nhân không b gò bó b i m t hình th c nào, anh ta có th ti p nh n m i hình
th c. Khi m t cá nhân không b ràng bu c b i ki n th c c a m t võ phái
nào, anh ta có th ti p thu m i võ phái".
6. Nh ng thu n l i c a Tri t quy n đ o
"Ng i t p luy n Tri t Quy n
o sau nh ng võ phái khác là ng i đã
đ c gi i thoát kh i nh ng k thu t c truy n gò bó. Tri t Quy n
o là
m t ngh thu t t v s ng đ ng, tr c ti p, đ n gi n và hi u qu . Tri t Quy n
o ti p thu ch a đ ng nh ng tinh hoa, nh ng k thu t h u d ng, lo i b
nh ng th vô du.ng. Tri t Quy n o giúp cho m i ng i chúng ta tr thành
nh ng tay võ công lão luy n".Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×