Tải bản đầy đủ

ÔN HÈ LỚP 5 LÊN 6 (CỰC HAY)

Bµi tËp ngµy 21/6/2009
Bµi 1: Khoanh tròn vào ch÷ c¸i ®øng trước câu trả lời đúng
C©u 1: Hỗn số 1 được chuyển th nh à số thập phân là
A. 1,2 B. 1,4 C. 1,5 D. 0,14
C©u 2: Số thập phân 3,015 được chuyển th nh phân sà ố
A. B. C. D.
C©u 3: Tỉ số phần trăm của 2,8 v 80 l :à à
A. 35% B. 350% C. 0,35% D. 3,5%
C©u 4: 27 chia cho 4 được
A. 6 B.6,7 C. 6,75 D. 0,675
C©u 5: Hình chữ nhật có các số đo như hình vẽ thì diện tích là
A. 12 ha C. 1,2 ha
B. 6,7 ha D. 0,675 ha
Câu 6: Mét s©n trêng h×nh ch÷ nhËt cã chiỊu dµi 40 m, chiỊu réng 25 m. Trªn b¶n ®å tû lƯ 1 :
500 th× s©n trêng ®ã cã diƯn tÝch lµ:
A. 2 cm
2
B. 200 000 cm
2
C. 2000 cm
2

D. 40 cm
2
Câu 7: H×nh thang cã diƯn tÝch 8,1 m
2
vµ trung b×nh céng ®é dµi hai ®¸y b»ng
7
9
m. ChiỊu
cao cđa h×nh thang ®ã lµ:
A. 6 m B. 6,1 m C. 6,2 m D. 6,3 m
Câu 8: Mua mét cn s¸ch ®ỵc gi¶m gi¸ 25% gi¸ b×a th× ph¶i tr¶ 13 200 ®ång. Gi¸ b×a qun
s¸ch lµ:
A. 16 000 ®ång B. 16 600 ®ång C. 17 600 ®ång D. 18 600 ®ång
Câu 9: KÝch thíc hai ®êng chÐo cđa mét h×nh thoi lÇn lỵt lµ 50 cm vµ 100 cm. §Ĩ mét h×nh
vu«ng cã diƯn tÝch b»ng diƯn tÝch cđa h×nh thoi ®ã th× c¹nh cđa h×nh vu«ng ph¶i cã kÝch thíc
lµ:
A. 40 cm B. 45 cm C. 50 cm D. 55 cm
Câu 10: Bán kính của một hình tròn bằng độ dài cạnh của một hình vng. Tỉ số phần trăm
giữa chu vi hình tròn và chu vi hình vng là:
A. 150% B. 125% C. 157% D. 50%
80m
150m
Cõu 11: Giỏ ca mt lớt xng A92 tng t 12 000 ng lờn 15 000 ng. Vy, giỏ ca mt
lớt xng A92 ó tng l:
A. 15% B. 20% C. 25% D. 27%
Cõu 12: Hỡnh ch nht ABCD c chia thnh 6 hỡnh vuụng bng nhau nh hỡnh v. Bit
mi hỡnh vuụng cú chu vi l 28cm. Vy chu vi hỡnh ch nht ABCD l:
A. 65cm C. 75cm
B. 70cm D. 80cm
Cõu 13: Tỡm x bit: (
1
4
ì x -
1
8
) ì
3
4
=
1
4
A. x =
2
1
3
B. x =
3
1
4
C. x =
4
1
5
D. x =
5
1
6
Cõu 14: Din tớch phn tụ m hỡnh ch nht ABCD cú AE =
1
3
AB l:
A. 460 cm
2
B. 500 cm
2
C. 480 cm
2
D. 520 cm
2
Cõu 15: Mt ngi i b c 1 gi 45 phỳt. tớnh quóng ng ó i, ngi ú ly vn
tc (km/gi) nhõn vi 1,45 v vi cỏch tớnh ú thỡ quóng ng ó sai mt 2,4km. Vy,
ngi ú i vi vn tc l:
A. 8km/gi B. 3,48km/gi C. 3,85km/gi D. 5,3 km/gi
Bài 2. Tính nhanh:
a. A= 2 + 4 + 8 + 16 +..... + 1024+ 2048
b. B = 17,75 + 16,25 + 14,75 + 13,25 + ... + 4,25 + 2,75 + 1,25
Bài 3. Hãy chứng tỏ rằng các phân số sau bằng nhau ;
a.
204102000
6834000
;
3
1


b.
053053053053
092092092092
;
305305305
209209209
;
305305
209209
;
305
209
Bài 4 : Lúc 6h sáng, một ô tô tải đi từ A đến B với vần tốc 50 km/h. Đến 7h 30 phút một
ô tô con cũng đi từ A về B với vận tốc 60 km/h. Hỏi hai xe đuổi kịp mhau lúc mấy giờ ? Nơi
đó cách A bao nhiêu km ?
Bài 5 : Cho tam giác ABC vuông tại A : biết AC = 27 cm ; AB = 45 cm. Trên cạnh AC
lấy điểm M , từ M kẻ đờng song song với AB cắt cạnh BC tại N. Tính độ dài đoạn thẳng MA
biết MN = 30 cm.
A
B
C
D
20cm
36cm
A B
C
D
E
Bµi tËp ngµy 26/6/2009
Bµi 1: Khoanh tròn vào ch÷ c¸i ®øng trước câu trả lời đúng
C©u 1 Gi¸ trÞ cđa ch÷ sè 7 trong sè 56,279 lµ :
A.
10
7
B.
100
7
C.
1000
7
D. 7
C©u 2 . KÕt qu¶ cđa biĨu thøc :
100
3
10
5
20 ++
viÕt díi d¹ng sè thËp ph©n lµ :
A. 2,53 B. 20,53 C. 2,053 D . 20,503
C©u 3. Sè thËp ph©n thÝch hỵp ®iỊn vµo chç chÊm 8,1 < .... < 8,20 lµ :
A.8,10 B. 8,2 C. 8,21 D . 8,12
C©u 4. Gi¸ trÞ cđa biĨu thøc 98,73 - (55,051- 29,46) lµ:
A.14,219 B. 73,139 C. 73,249 D .73,149
C©u 5 T×m x biÕt : x - 2,751 = 6,3 x 2,4
A.x = 12,369 B. x = 15,12 C. x = 17,81 D . x = 17,871
C©u 6. Gi¸ trÞ cđa biĨu thøc
45,21,0
3
4
75,0 xxx +
lµ :
A.1 B. 2 C. 3 D .4
C©u 7: Ba tr¨m, hai ®¬n vị, bèn phÇn mêi v s¸u phÇn ngh×n ®¬n vÞ à được viết là:
A.32,406 B. 302,46 C. 302,4006 D.302,406
C©u 8: 8m
2
3dm
2
viết th nh sè thËp ph©n là à:
A.8,3m
2
B. 8,30 m
2
C. 8,03 m
2
D. 8,003 m
2
C©u9: Một h×nh thang cã tỉng sè ®o hai c¹nh ®¸y lµ 6,5m v chiỊu cao l 3,4m th× diƯn tÝchà à
h×nh thang ®ã lµ:
A. 22,1m
2
B.11,05m
2
C.22,1cm
2
D. 11,05cm
2
C©u 10: Chuyển 3 th nh à phân số ta có:
A. B. C. D.
C©u 11: Chuyển 1 th nh à phân số thập phân thì ta được:
A. B. C. D.
C©u 12: Gi¸ trò của số 7 trong số thập phân 3,1875 là
A.0,7 B.0,007 C. 0,07 D0,0007
C©u 13: Số thích hợp điền vào chỗ trống của ngày = ……………………………..giờ là:
A. 8 giờ B. 3 giờ C. 6 giờ D. 9giờ
C©u 14: Trong c¸c ph©n sè:
5
3
,
7
4
,
9
5

13
7
, ph©n sè lín nhÊt lµ:
A.
5
3
B.
7
4
C.
9
5
D.
13
7
C©u 15. KÕt qu¶ cđa phÐp tÝnh: 26,17 x 5,2 lµ:
A. 316,084 B. 163,804 C. 136,084 D.1360,84.
Bµi 2: T×m x biÕt:
a)
3
2
.25,0
4
3
2
1
1:
4
1
.
3
2
=


−−
x
b) x . 4 - x : 4 - 24,76 = 190,48 : 2
Bµi 3: Lóc 7h s¸ng, mét ngêi ®i xe ®¹p tõ A vỊ B víi vËn tèc 14 km/h. §Õn 8h30 phót, mét
ngêi ®i tõ B vỊ A víi vËn tèc 19 km/h. Hái hai ngêi gỈp nhau lóc mÊy giê ? N¬i ®ã c¸ch A
bao nhiªu km ? BiÕt qu·ng ®êng AB dµi 103,5 km.
Bµi 4 : Mét phÐp céng cã tỉng cđa sè h¹ng thø nhÊt, sè h¹ng thø hai vµ tỉng lµ 234. T×m hai
sè h¹ng cđa tỉng biÕt r»ng sè h¹ng thø nhÊt b»ng
5
4
sè h¹ng thø hai.
Bµi 5: Lóc 7h15 phót mét xe m¸y xt ph¸t tõ A ®i vỊ B víi vËn tèc 45 km/h. §Õn 8h kÐm 15
phót, mét « t« còng ®i tõ A vỊ B víi vËn tèc 50 km/h. Hái hai xe ®i kÞp nhau lóc mÊy giê ?
N¬i ®ã c¸ch A bao nhiªu km ?
Bµi 5: Cho hình vng ABCD và hình tròn tâm O như hình vẽ :
A B Cho biết diện tích hình vng bằng 25cm
2
.
a. Tính diện tích hình tròn?
b. Tính diện tích phần gạch chéo?

D C
. O
Bµi tËp ngµy 29/6/2009
Bµi 1: Khoanh tròn vào ch÷ c¸i ®øng trước câu trả lời đúng
C©u 1/ Một hình chữ nhật có chu vi là 20 mét, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Hỏi diện tích
hình chữ nhật đó là bao nhiêu?
A. 5 m
2
B. 16 m
2
C. 64 m
2
D. 80 m
2
C©u 2/ Tỉ số phần trăm của 9 và 20 là:
A. 9,2% B. 20,9% C. 29% D. 45%
C©u 3/ Bán kính hình tròn lớn gấp 3 lần bán kính hình tròn bé. Hỏi diện tích hình tròn lớn
gấp mấy lần diện tích hình tròn bé?
A. 3 lần B. 6 lần C. 9 lần D. 12 lần
C©u 4/ Hai thùng dầu có 50 lít, nếu thùng thứ nhất thêm 5 lít nữa thì sẽ gấp 4 lần số dầu ở
thùng thứ hai. Hỏi thùng thứ nhất có bao nhiêu lít dầu?
A. 33 lít B. 39 lít C. 40 lít D. 44 lít
C©u 5/ KÕt qu¶ khi rót gän ph©n sè
70.36.18.63
91.7.35.24
lµ :
A.
4
1
B.
5
1
C.
6
1
D.
7
1
C©u 6 . KÕt qu¶ cđa biĨu thøc :
100
3
10
5
20 ++
viÕt díi d¹ng sè thËp ph©n lµ :
A. 2,53 B. 20,53 C. 2,053 D . 20,503
C©u 7. Sè thËp ph©n thÝch hỵp ®iỊn vµo chç chÊm 8,1 < .... < 8,20 lµ :
A.8,10 B. 8,2 C. 8,21 D . 8,12
C©u 8. Gi¸ trÞ cđa biĨu thøc 98,73 - (55,051- 29,46) lµ:
A.14,219 B. 73,139 C. 73,249 D .73,149
C©u 9. T×m x biÕt : x - 2,751 = 6,3 x 2,4
A.x = 12,369 B. x = 15,12 C. x = 17,81 D . x = 17,871
C©u 10. Gi¸ trÞ cđa biĨu thøc
45,21,0
3
4
75,0 xxx +
lµ :
A.1 B. 2 C. 3 D .4
C©u 11: Số nào dưới đây có cùng giá trò với 3,07dm
2
:
A.3m
2
7dm
2
B. 3dm
2
7cm
2
C. 3m
2
70dm
2
D. 3dm
2
70cm
2
C©u 12: Hình lập phương có cạnh 3dm thì thể tích là:
A. 9 dm
3
B. 9 m
3
C. 27 m
3
D. 27 dm
3
C©u 13/Biết
3
10
quãng đường AB dài 2,7 km. Vậy quãng đường AB dài:
A. 0,81 km B. 9 km C. 27 km D. 9 m
C©u 14/ 8 m
2
5 cm
2
= . . . cm
2
:
A. 80005 B. 8005 C. 850 D. 8500
C©u 15/Một người bán hàng bò lỗ 100 000 đồng và số tiền đó bằng 25% số
tiiền vốn bỏ ra. Ta sẽ tính số tiền vốn như sau :
A. 100 000 : 25 B. 100 000 x 25 : 100
C. 100 000 x 100 : 25 D. 100 000 x 25
Bµi 2: T×m x biÕt:
a)
9
2
.
8
3
3
2
25,0.
4
3
=−+
x
b) (x + 1) + (x + 2) +(x + 3) +(x + 4) +..... + (x + 99) + (x + 100) = 6050
Bµi 2:
Bµi tËp ngµy 3/7/2009
Bµi 1: Khoanh tròn vào ch÷ c¸i ®øng trước câu trả lời đúng
C © u 1 . Một ơ tơ đi từ A đến B với vận tốc 30 km/h, sau đó đi từ B về A với vận tốc 40
km/h. Thời gian đi nhiều hơn thời gian về 40 phút. Vậy qng đường AB dài :
A. 40 km B. 15 km C. 56,2 km D. 80 km
C© u 2 . Tính chiều cao một hình thang có đáy lớn 56 m, đáy bé 29 m và một nửa diện
tích là 497,25
A. 23,4 cm B. 123,4 m C. 11,7 m D. Cả A,B,C đều sai
C©u 3. 76% của 2 giờ là :
A. 5472 giây B. 9473 giây C. 2736 giây D. Cả A,B,C đều sai
C©u 4. Em đi bộ quanh một cái ao hình tròn trong 20 giây. Tính ra mỗi giờ em đi được
5,652 km. Tính bán kính cái ao đó .
A. 20 m B. 5 m C. 10 m D. 0,1413 m
C©u 5. Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho 3 được bao nhiêu trừ 7 thì được 9.
A. 48 B. 4,8 C. 54 D. Cả A,B,C đều sai
C©u 6. Một trường học có 864 em. Số em nữ chiếm 54% số em của tồn trường. Vậy số
em nam của trường đó là bao nhiêu ?
A. 46 em B. 736 em C. 637 em D. Cả A,B,C đều sai
C©u 7. Thương của hai số là 32. Nếu giảm số chia đi 8 đơn vị thì thương mới sẽ là 35,2.
Vậy số bị chia của phép chia đó là :
A. 2816 B. 281,6 C. 88 D. 80
C©u 8. Chia số thứ nhất cho số thứ hai được 2. Còn chia số thứ hai cho số thứ ba được
3,5.Tổng của chúng là 115.Tìm số thứ nhất.
A. 70 B. 35 C. 55 D. 10
C©u 9. Hai người làm chung một cơng việc sau 4 giờ sẽ xong. Nếu một mình người thứ
nhất thì sau 7 giờ sẽ xong. Hỏi nếu một mình người thứ hai làm thì sau bao lâu sẽ xong
cơng việc ấy ?
A. 3 giờ B. 12 giờ C. 9 giờ 20 phút D. 9 giờ 30 phút
C©u 10. Hiệu của hai số là 1,4. Nếu gấp 5 lần số bị trừ và giữ ngun số trừ thì hiệu
mới là 154,4. Vậy số bị trừ là :

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×