Tải bản đầy đủ

Đề lý thuyết hay và khó số 1 môn vật lý

Đề lý thuyết hay và khó số 1 môn Vật lý
Câu 1. Một sóng điện từ có chu kì T, truyền qua điểm M trong không gian, cường độ điện
trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E0 và
B0. Thời điểm t = t0, cường độ điện trường tại M có độ lớn bằng 0,5E0. Đến thời
điểm t = t0 + 0,25T, cảm ứng từ tại M có độ lớn là
A.
B.

C.

D.

Câu 2. Chọn phát biểu SAI khi nói về bản chất của ánh sáng
A. Ánh sáng có lưỡng tính sóng – hạt
B. Khi có tính chất hạt thể hiện rõ nét, thì dễ gây ra hiện tượng quang điện.
C. Khi bước sóng của ánh sáng càng ngắn thì tính chất hạt thể hiện càng rõ nét, tính
chất sóng càng ít thể hiện.
D. Khi tính chất hạt thể hiện rõ nét, ta dễ quan sát hiện tượng giao thoa của ánh sáng.
Câu 3. Nếu nguyên tử đang thừa – 1,6.10-19 C điện lượng mà nó nhận được thêm 2 electron
thì nó
A. sẽ là ion dương.

B. vẫn là 1 ion âm.
C. trung hoà về điện.
D. có điện tích không xác định được.

Câu 4. Phản ứng nhiệt hạch là
A. sự kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng hơn.
B. phản ứng hạt nhân thu năng lượng .
C. phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn.
D. phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.


Câu 5. Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm ?
A. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó.
B. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau.
C. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước.
D. Giọt nước mưa lúc đang rơi.
Câu 6. Để một chất bán dẫn trở thành vật dẫn thì
A. bức xạ điện từ chiếu vào bán dẫn phải có bước sóng lớn hơn một giá trị λo phụ
thuộc vào bản chất của chất bán dẫn.
B. bức xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải có tần số lớn hơn một giá trị fo phụ
thuộc vào bản chất của chất bán dẫn.
C. cường độ của chùm bức xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải lớn hơn một giá trị
nào đó phụ thuộc vào bản chất của chất bán dẫn.
D. cường độ của chùm bức xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải nhỏ hơn một giá trị
nào đó phụ thuộc vào bản chất của chất bán dẫn.
Câu 7. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) vào hai đầu một mạch điện chứa tụ điện có
điện dung C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là
A.
B.
C.

D.

Câu 8. Trong hiện tượng giao thoa sóng trên bề mặt chất lỏng với hai nguồn cùng pha,
phần tử chất lỏng dao động với biên độ cực tiểu khi hiệu khoảng cách từ phần tử đó
đến hai nguồn sóng bằng
A. số bán nguyên lần bước sóng.
B. số nguyên lần bước sóng.
C. số nguyên lần nửa bước sóng.
D. số bán nguyên lần nửa bước sóng.
Câu 9. Trong quá trình phân rã, số hạt nhân phóng xạ
A. Tăng theo thời gian theo định ℓuật hàm số mũ


B. Giảm theo thời gian theo định ℓuật hàm số mũ
C. Tỉ ℓệ thuận với thời gian
D. Tỉ ℓệ nghịch với thời gian
Câu 10. Vecto cường độ điện trường của sóng điện từ ở tại điểm M có hướng thẳng đứng từ
trên xuống, véc tơ cảm ứng từ của nó nằm ngang và hướng từ Tây sang Đông. Hỏi
sóng này đến điểm M từ hướng nào?
A. Từ phía Nam
B. Từ phía Bắc.
C. Từ phía Đông.
D. Từ phía Tây.
Câu 11. Hai âm không cùng độ cao khi :
A. không cùng bước sóng.
B. không cùng biên độ, cùng tần số.
C. không cùng tần số.
D. không cùng biên độ.
Câu 12. Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một
tia sáng) gồm hai thành phần đơn sắc là chàm và vàng với góc tới là i. Gọi rC, rV lần
lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu chàm và tia màu vàng. Hệ thức đúng là
A. i < rV < rC.
B. i < rC < rV.
C. rC < rV < i.
D. rV < rC < i.
Câu 13. Cường độ âm đo bằng đơn vị
A. Ben.
B. Oat
C. Dexiben.
D. W/m2.
Câu 14. Trong dao động điều hòa, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến thiên tuần
hoàn theo thời gian và có
A. cùng tần số.
B. cùng biên độ.


C. cùng pha ban đầu.
D. cùng pha.
Câu 15. Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên
tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng
A. hai lần bước sóng
B. một bước sóng
C. một nửa bước sóng
D. một phần tư bước sóng
Câu 16. Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên
tiếp nằm trên đường nối tâm hai sóng có độ dài là
A. hai lần bước sóng.
B. một phần tư bước sóng.
C. một nửa bước sóng.
D. một bước sóng.
Câu 17. Với tia sáng đơn sắc, chiết suất của nước là n1, của thủy tinh là n2. Chiết suất tỉ đối
giữa hai môi trường khi tia sáng đó truyền từ nước sang thủy tinh là
A.

B.
C.
D.
Câu 18. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về năng lượng của vật dao động điều
hòa? Năng lượng của vật dao động điều hòa
A. bằng với động năng của vật khi vật ở vị trí cân bằng.
B. bằng với thế năng của vật khi vật ở vị trí biên.
C. tỉ lệ nghịch với bình phương của chu kì dao động.
D. tỉ lệ với biên độ dao động.
Câu 19. Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện cho quang
phổ liên tục.


B. Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.
C. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.
D. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ
vạch.
Câu 20. Cảm giác về âm phụ thuộc những yếu tố nào sau đây?
A. Nguồn âm và môi trường truyền âm
B. Tai người nghe và thần kinh thính giác
C. Môi trường truyền âm và tai người nghe
D. Nguồn âm va tai người nghe

Câu 21. Nếu có dòng điện không đổi chạy qua bình điện phân gây ra hiện tượng dương cực
tan thì khối lượng chất giải phóng ở điện cực không tỉ lệ thuận với
A. khối lượng mol của chất đượng giải phóng.
B. cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân.
C. thời gian dòng điện chạy qua bình điện phân.
D. hóa trị của của chất được giải phóng.
Câu 22. Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì bước sóng
A. tăng.
B. giảm.
C. không đổi.
D. ban đầu giảm sau đó tăng.
Câu 23. Con lắc đồng hồ chạy đúng trên mặt đất. Khi đưa nó lên cao, muốn đồng hồ chạy
đúng giờ thì phải
A. giảm nhiệt độ.
B. Tăng chiều dài con lắc
C. Tăng nhiệt độ.
D. Đồng thời tăng nhiệt độ và chiều dài con lắc
Câu 24. Âm do các nhạc cụ khác nhau phát ra luôn khác nhau về:
A. Độ cao .
B. Cường độ.
C. Âm sắc.


D. Cả độ cao và âm sắc.
Câu 25. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về cách mạ một huy chương bạc?
A. Dùng huy chương làm catốt.
B. Dùng muối AgNO3.
C. Dùng anốt bằng bạc.
D. Đặt huy chương ở giữa anốt và catốt.
Câu 26. Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ?
A. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến.
B. Tại mỗi điểm nơi có sóng điện từ truyền qua, điện trường và từ trường biến thiên
cùng chu kì.
C. Tại mỗi điểm nơi có sóng điện từ truyền qua, điện trường và từ trường dao động
vuông pha.
D. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo
thời gian.
Câu 27. Khi phản xạ trên vật cản tự do, sóng phản xạ luôn luôn
A. ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
B. cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
C. vuông pha với sóng tới ở điểm phản xạ.
D. lệch pha 600 với sóng tới ở điểm phản xạ.

Câu 28. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ
thuận với chiều dài của đoạn dây.
B. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ
thuận với góc hợp bởi đoạn dây dẫn và đường sức từ.
C. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ
thuận với cường độ dòng điện trong đoạn dây.
D. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ
thuận với cảm ứng từ tại điểm đặt đoạn dây.
Câu 29. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Độ to của âm tỉ lệ thuận với cường độ âm.
B. Đối với tai con người, cường độ âm càng lớn thì cảm giác âm càng to.


C. Độ to của âm gắn liền với mức cường độ âm.
D. Tai con người nghe âm cao cảm giác “to” hơn nghe âm trầm khi cùng cường độ âm.

Câu 30. Bản chất dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các
A. êlectron theo ngược chiều điện trường.
B. iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm ngược chiều điện trường.
C. iôn dương theo chiều điện trường và các êlectron ngược chiều điện trường.
D. iôn dương theo chiều điện trường và các ion âm, êlectron ngược chiều điện trường.
Câu 31. Nhận xét nào về sóng cơ học dưới đây là sai ?
Khi có sự truyền sóng trên một sợi dây đàn hồi rất dài thì
A. các điểm trên dây mà vị trí cân bằng của chúng cách nhau bằng bội số lẻ của bước
sóng thì dao động ngược pha.
B. đường biểu diễn ly độ của tất cả các điểm trên dây tại một thời điểm t0 nào đó là một
đường sin có chu kì bằng bước sóng.
C. đường biểu diễn sự phụ thuộc ly độ của một điểm trên dây theo thời gian là một
đường sin có chu kì bằng chu kì dao động của nguồn phát sóng.
D. đường biểu diễn ly độ của tất cả các điểm trên dây tại một thời điểm t0 nào đó là một
đường sin cho biết hình dạng sợi dây tại thời điểm t0.

Câu 32. Cảm giác âm phụ thuộc vào
A. Nguồn âm và môi trường truyền âm.
B. Nguồn âm và tai người nghe.
C. Tai người và môi trường truyền.
D. Nguồn âm – môi trường truyền và tai người nghe.
Câu 33. Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ
A. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian và cùng chu
kì.
B. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau π/2.
C. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo
thời gian.
D. Dao động điện từ của mạch dao động lí tưởng LC là dao động tự do.


thukhoacaodang/

Khoa2018

2

1920000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×