Tải bản đầy đủ

C0205 sóng âm và đặc trưng của âm

C0204 - Sóng âm và Đặc trưng của âm
Câu 1. Trên đường phố có mức cường độ âm là L1 = 70 dB, trong phòng đo được mức cường
độ âm là L2 = 40dB. Tỉ số I1/I2 bằng
A. 300
B. 10000
C. 3000
D. 1000
Câu 2. Hai âm có mức cường độ âm chênh nhau 1dB. Tỉ số giữa các cường độ âm của chúng
là:
A. 1,18
B. 1,26
C. 1,85
D. 2,52
Câu 3. Tại điểm A nằm cách xa nguồn âm (coi là nguồn điểm) một khoảng NA = 1 m. Mức
cường độ âm là LA = 90 dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là Io = 10-10 W/m2. Coi
nguồn âm N như một nguồn đẳng hướng. Công suất phát âm của nguồn là :
A. 0,26 W
B. 1,26 W
C. 3,16 W
D. 2,16 W
Câu 4. Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường

truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt
là r1 và r2. Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số r1/r2 bằng :
A. 4
B. 1/2
C. 1/4
D. 2
Câu 5. Tại điểm O có một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian với công
suất không đổi, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại điểm A cách O
50 m là 60 dB để mức cường độ âm giảm xuống còn 40 dB thì cần phải dịch chuyển
điểm A ra xa O thêm một khoảng:
A. 45 m
B. 500 m


C. 50 m
D. 450 m
Câu 6. Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N
lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M
A. 10000 lần.
B. 1000 lần.
C. 40 lần.
D. 2 lần.
Câu 7. Một nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong môi trường không hấp thụ âm. Công suất
của nguồn phát không đổi. Tiến hành đo độ to của âm tại một điểm cách nguồn 10 m.
Sau đó giảm công suất nguồn âm xuống còn một nửa. Hỏi muốn đo được độ to của
âm như cũ, thì phải di chuyển tới vị trí cách nguồn âm một khoảng bằng bao nhiêu
A. 5 m.
B. 5/√2 m.
C. 5.√2 m.
D. 20 m.
Câu 8. Cho một nguồn âm điểm phát âm thanh đẳng hướng ra không gian với công suất phát
âm không đổi. Tại một điểm trong không gian cách nguồn 41 m người ta đo được
mức cường độ âm là 25 dB. Coi môi trường không hấp thụ âm. Khoảng cách xa nhất
từ vị trí mà tai người vẫn còn có thể nghe được âm thanh do nguồn phát ra tới điểm
trí đặt nguồn xấp xỉ bằng
A. 927m.
B. 729 m.
C. 12965 m.
D. 1296 m.
Câu 9. Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 2 nguồn âm điểm,
giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm 20
dB. Để tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường độ âm là 30 dB thì số nguồn
âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O bằng
A. 4
B. 3
C. 7
D. 5
Câu 10. Một âm có tần số 1200 Hz truyền trong không khí với vận tốc 350 m/s2. Hỏi khi âm


này truyền trong nước với vận tốc 1500 m/s thì bước sóng của nó là
A. 0,29 m.
B. 0,9 m.
C. 1,25 m.
D. 1,15 m.
Câu 11. Một âm khi truyền trong sắt với vận tốc 5850 m/s thì có bước sóng là 3,9 m. Hỏi khi
âm này truyền trong không khí thì tần số của nó bằng bao nhiêu?
A. 1000 Hz.
B. 1500 Hz.
C. 2000 Hz.
D. 1700 Hz.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×