Tải bản đầy đủ

Tư tưởng hồ chí minh EG03 020

Câu hỏi 1
Câu trả lời không đúng
Điểm 0,00 ngoài khoảng 1,00
Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Điền vào chỗ trống những nội dung thích hợp:Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm
toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt nam, từ...(1) ; là kết quả sự vận
dụng …(2)…chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta; đồng thời là sự kết tinh tinh
hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
Chọn một câu trả lời:
a. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa (1). Vận dụng sáng tạo
và phát triển (2).
b. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng tư sản dân tộc (1).Vận dụng sáng tạo và
phát triển (2).
c. Vận dụng và phát triển sáng tạo (1) .Vận dụng sáng tạo và phát triển (2).
d. Cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xã hội chủ nghĩa (1). Vận dụng sáng tạo và phát
triển (2).

Phản hồi
Tham khảo: Bài mở đầu - Chương mở đầu, mục I, trang 2, Bản Text.

Câu trả lời đúng là:
Câu hỏi 5
Câu trả lời đúng
Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00
Đánh dấu để làm sau


Mô tả câu hỏi
Điền vào chỗ trống những nội dung thích hợp: Đối tượng nghiên cứu của môn tư tưởng Hồ Chí
Minh là hệ thống các quan điểm lý luận của Hồ Chí Minh về …(1)… trong dòng chảy của thời đại
mới mà cốt lõi là tư tưởng về……(2)……; Các quan điểm cơ bản của hệ thống tư tưởng Hồ Chí
Minh không chỉ được phản ánh trong các bài nói, bài viết mà còn được thể hiện qua quá trình chỉ
đạo thực tiễn cách mạng phong phú của Người; được Đảng cộng sản Việt nam vận dụng, phát triển
sáng tạo qua các giai đoạn cách mạng.
Chọn một câu trả lời:
a. Cách mạng vô sản (1). Cách mạng giải phóng dân tộc(2).
b. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (1). Độc lập tự do(2).
c. Cách mạng Việt nam (1). Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (2).

Đáp án đúng là: Cách mạng Việt nam (1) và Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (2).
d. Cách mạng giải phóng dân tộc (1). Độc lập tự do (2).

Câu hỏi 3
Câu trả lời không đúng
Điểm 0,00 ngoài khoảng 1,00
Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Ý nghĩa của việc học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh:
Chọn một câu trả lời:
a. Cả 2 phương án đều đúng.
b. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị.

c. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác

Phản hồi
Tham khảo: Bài mở đầu - Chương mở đầu, mục III, trang 5, 6, Bản Text.


Câu trả lời đúng là:
Câu hỏi 2
Câu trả lời đúng
Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00
Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Mối quan hệ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh với môn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt nam?
Chọn một câu trả lời:
a. Cả 3 phương án đều đúng.

Đáp án đúng là: Cả 3 phương án.
Vì: Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Và là cơ sở
khoa học để xây dựng đường lối chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn....
b. Học tập tốt môn học tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị thế giới quan, phương pháp luận khoa học để
nắm vững kiến thức về Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam.
c. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng.
d. Là cơ sở khoa học để xây dựng đường lối chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn.

Phản hồi
Tham khảo: Bài mở đầu - Chương mở đầu, mục I, trang 14, Bản Text.
Câu trả lời đúng là:
Câu hỏi 12
Câu trả lời không đúng
Điểm 0,00 ngoài khoảng 1,00
Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi


Hồ Chí Minh gia nhập Đảng Xã hội Pháp năm nào?
Chọn một câu trả lời:
a. 1920

b. 1918
c. 1917
d. 1919

Phản hồi
Tham khảo: Bài I - Chương 1 (P1), mục I, trang 3, Bản Text or trang 11 slide.
Câu trả lời đúng là:
Câu hỏi 17
Câu trả lời đúng
Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00
Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Hồ Chí Minh viết "lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" vào thời gian nào?
Chọn một câu trả lời:
a. 19/12/1948
b. 19/12/1945
c. 19/12/1946

Đáp án đúng là: 19/12/1946.
d. 19/12/1947

Phản hồi


Tham khảo: Bài I – Chương 2 (P2), mục I, trang 29 slide.
Câu trả lời đúng là:
Câu hỏi 19
Câu trả lời đúng
Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00
Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Hồ Chí Minh khẳng định: Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của các nước đang đấu tranh giành
độc lập. Đó là chủ nghĩa:
Chọn một câu trả lời:
a. Dân tộc hẹp hòi.
b. Dân tộc chân chính.

Đáp án đúng là: Dân tộc chân chính.
c. Cả 3 phương án đều đúng.
d. Dân tộc sô vanh.

Phản hồi
Tham khảo: Bài I – Chương 2 (P2), mục I, trang 28 slide.
Câu trả lời đúng là:
Câu hỏi 1
Câu trả lời đúng
Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00
Đánh dấu để làm sau


Mô tả câu hỏi
Hồ Chí Minh đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V. I.
Lênin vào thời gian nào?
Chọn một câu trả lời:
a. 7/1918

b. 7/1922

c. 7/1920

Đáp án đúng là: 7/1920.
d. 7/1917

Phản hồi
Tham khảo: Bài I - Chương 1 (P1), mục I, trang 2, Bản Text or trang 11slide.
Câu trả lời đúng là:
Câu hỏi 2
Câu trả lời đúng
Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00
Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Chọn cụm từ điền vào chỗ trống:“ Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy.....mà tự giải phóng cho ta”.
Chọn một câu trả lời:


a. Dựa vào sự đoàn kết của toàn dân.

b. Đem sức ta.

Đáp án đúng là: Đem sức ta.
c. Dựa vào sự giúp đỡ của quốc tế.

d. Dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Phản hồi
Tham khảo: Bài I – Chương 2 (P2), mục I, trang 28 slide.
Câu trả lời đúng là:
Câu hỏi 3
Câu trả lời không đúng
Điểm 0,00 ngoài khoảng 1,00
Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Tác phẩm nào sau đây không phải của Hồ Chí Minh:
Chọn một câu trả lời:
a. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản.


b. Đường Kách Mệnh.

c. Thường thức chính trị.

d. Bản án chế độ thực dân Pháp.

Phản hồi
Tham khảo: Bài I – Chương 2 (P2), mục I, trang 28 slide.
Câu trả lời đúng là:
Câu hỏi 10
Câu trả lời đúng
Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00
Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam vào khoảng thời gian
nào?
Chọn một câu trả lời:
a. 1911-1920

b. 1930 - 1945

c. 1921-1925


d. 1921-1930

Đáp án đúng là: 1921-1930.

Phản hồi
Tham khảo: Bài I - Chương 1 (P1), mục II, trang 5, Bản Text or trang 20 slide.
Câu trả lời đúng là:
Câu hỏi 9
Câu trả lời không đúng
Điểm 0,00 ngoài khoảng 1,00
Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng chủ động giành thắng lợi
trước cách mạng vô sản ở chính quốc vì:
Chọn một câu trả lời:
a. Cả 3 phương án đều đúng.

b. Kẻ thù ở thuộc địa yếu hơn kẻ thù của giai cấp vô sản ở chính quốc.

c. Nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa đang tập trung ở các thuộc địa hơn các

nước chính quốc.
d. Lực lượng cách mạng ở thuộc địa đông và mạnh hơn lực lượng cách mạng ở chính quốc.


Phản hồi
Tham khảo: Bài I – Chương 2 (P2), mục II, trang 17, Bản Text or trang 38 slide.
Câu trả lời đúng là:
Câu hỏi 2
Câu trả lời đúng
Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00
Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Hồ Chí Minh lấy tên là Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào?
Chọn một câu trả lời:
a. Khi Hồ Chí Minh sang Liên Xô làm việc ở Ban Phương Đông của Quốc tế cộng sản tháng

6/1923.
b. Khi Hồ Chí Minh tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua tháng12/1920.

c. Khi Hồ Chí Minh lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911.

d. Khi ký tên vào bản Yêu sách của nhân dân An nam gửi đến Hội nghị Hoà Bình Vécxai (Pháp)

ngày 18/6/1919.

Đáp án đúng là: Khi ký tên vào bản Yêu sách của nhân dân Annam gửi đến Hội nghị Hoà Bình
Vécxai (Pháp) ngày 18/6/1919.


Phản hồi
Tham khảo: Bài I - Chương 1 (P1), mục I, trang 11slide.
Câu trả lời đúng là:
Câu hỏi 3
Câu trả lời đúng
Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00
Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Chọn phương án đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh:
Chọn một câu trả lời:
a. Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản

ở chính quốc.
b. Cả 3 phương án đều đúng.

c. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành

thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.

Đáp án đúng là: Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả
năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.
d. Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi phải tiến hành đồng thời với thắng lợi cách mạng

vô sản ở chính quốc.


Phản hồi
Tham khảo: Bài I – Chương 2 (P2), mục II, trang 38 slide.
Câu trả lời đúng là:
Câu hỏi 6
Câu trả lời đúng
Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00
Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Các bài giảng của Hồ Chí Minh tại các lớp huấn luyện cán bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc) được
tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì?
Chọn một câu trả lời:
a. Đường kách mệnh.

Đáp án đúng là: Đường kách mệnh.
b. V. I. Lênin và Phương Đông.

c. Con Rồng tre .

d. Bản án chế độ thực dân Pháp.

Phản hồi
Tham khảo: Bài I - Chương 1 (P1), mục II, trang 20 slide.
Câu trả lời đúng là:


Câu hỏi 7
Câu trả lời đúng
Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00
Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau của Hồ Chí Minh: " [.....] mở ra con đường giải phóng
cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử".
Chọn một câu trả lời:
a. Cách mạng Tân Hợi.

b. Cách mạng tư sản Pháp.

c. Cách mạng Tháng 8 năm 1945.

d. Cách mạng tháng Mười Nga.

Đáp án đúng là: Cách mạng tháng Mười Nga.

Phản hồi
Tham khảo: Bài I – Chương 2 (P2), mục II, trang 33 slide.
Câu trả lời đúng là:
Câu hỏi 10
Câu trả lời đúng
Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00


Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Hồ Chí Minh rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?
Chọn một câu trả lời:
a. 4/6/1911

b. 3/6/1911

c. 1/6/1911

d. 5/6/1911

Đáp án đúng là: 5/6/1911.

Phản hồi
Tham khảo: Bài I - Chương 1 (P1), mục I, trang 10 slide.
Câu trả lời đúng là:
Câu hỏi 13
Câu trả lời đúng
Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00


Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của Tôn giáo Giêsu là gì?
Chọn một câu trả lời:
a. Lòng từ bi bác ái.

b. Đức hy sinh.

Đáp án đúng là: Đức hy sinh.
c. Lòng cao thượng.

d. Cả 3 phương án đều đúng.

Phản hồi
Tham khảo: Bài I - Chương 1 (P1), mục I, trang 13 slide.
Câu trả lời đúng là:
Câu hỏi 14
Câu trả lời đúng
Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00


Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Hồ Chí Minh đến Liên Xô lần đầu năm nào?
Chọn một câu trả lời:
a. 1923

Đáp án đúng là: 1923.
b. 1924

c. 1922

d. 1921

Phản hồi
Tham khảo: Bài I - Chương 1 (P1), mục I, trang 11 slide.
Câu trả lời đúng là:
Câu hỏi 16
Câu trả lời đúng
Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00


Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Để chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đã từ Liên Xô về Trung Quốc năm
nào?
Chọn một câu trả lời:
a. 1927

b. 1923

c. 1925

d. 1924

Đáp án đúng là: 1924

Phản hồi
Tham khảo: Bài I - Chương 1 (P1), mục I, trang 11 slide.
Câu trả lời đúng là:
Câu hỏi 19
Câu trả lời đúng
Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00


Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Hồ Chí Minh tham dự Đại hội Tua, tán thành Quốc tế 3, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp khi
nào?
Chọn một câu trả lời:
a. 12/1919

b. 12/1918

c. 12/1920

Đáp án đúng là: 12/1920.
d. 12/1923

Phản hồi
Tham khảo: Bài I - Chương 1 (P1), mục I, trang 3, Bản Text or trang 11 slide.
Câu trả lời đúng là:
Câu hỏi 20
Câu trả lời đúng
Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00


Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo con
đường nào?
Chọn một câu trả lời:
a. Cách mạng dân chủ tư sản.

b. Cách mạng tư sản.

c. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

d. Cách mạng vô sản.

Đáp án đúng là: Cách mạng vô sản.
Câu hỏi 9
Câu trả lời đúng
Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00
Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Đảng cộng sản Việt nam mang bản chất công nhân thể hiện ở:


Chọn một câu trả lời:
a. Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác -Lênin.

b. Đảng tuân thủ những nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản

c. Mục tiêu của Đảng là chủ nghĩa cộng sản

d. Cả 3 phương án đều đúng.

Đáp án đúng là: Cả 3 phương án.
Vì: Đảng cộng sản Việt nam mang bản chất công nhân thể hiện ở nền tảng tư tưởng của Đảng là
chủ nghĩa Mác - Lê nin, mục tiêu của Đảng là CNCS và Đảng tuân thủ những nguyên tắc hoạt động
của giai cấp vô sản.

Phản hồi
Tham khảo: Bài II, Chương 4 (P2), mục I, trang 24 slide.
Câu trả lời đúng là:
Câu hỏi 10
Câu trả lời không đúng
Điểm 0,00 ngoài khoảng 1,00
Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nền kinh tế mà chúng ta xây dựng phải được tạo lập trên cơ sở:
Chọn một câu trả lời:


a. Nền nông nghiệp hiện đại.

b. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

c. Nền công nghiệp hiện đại.

d. Cả 3 phương án đều đúng.

Câu hỏi 1
Câu trả lời đúng
Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00
Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, động lực quan trọng và quyết định nhất của xây dựng CNXH là:
Chọn một câu trả lời:
a. Cả 3 phương án đều đúng.

b. Tài nguyên thiên nhiên.

c. Con người.


d. Vốn.

Phản hồi
Tham khảo: Bài II, Chương 3 (P1), mục I, trang 4, Bản Text or trang 9 slide.
Câu trả lời đúng là:
Câu hỏi 10
Câu trả lời đúng
Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00
Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ còn tồn tại những hình thức sở hữu nào:
Chọn một câu trả lời:
a. Cả 3 phương án đều đúng.

Đáp án đúng là: Cả 3 phương án.
Vì: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ còn phải tồn tại những hình thức sở hữu: nhà
nước, hợp tác xã và sở hữu của cá nhân người lao động và cả sở hữu tư bản tư nhân.
b. Sở hữu hợp tác xã.

c. Sở hữu nhà nước.

d. Sở hữu của cá nhân người lao động và sở hữu tư bản tư nhân.


Câu hỏi 3
Câu trả lời không đúng
Điểm 0,00 ngoài khoảng 1,00
Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ:
Chọn một câu trả lời:
a. Quan điểm duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin.

b. Cả 3 phương án đều đúng.

c. Từ phương diện đạo đức.

d. Chủ nghĩa yêu nước và truyền thống văn hóa dân tộc.

Phản hồi
Tham khảo: Bài II, Chương 3 (P1), mục I, trang 1,2, Bản Text or trang 6 slide.
Câu trả lời đúng là:
Câu hỏi 4
Câu trả lời đúng
Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00


Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Đảng phải thường xuyên được xây dựng những nội dung nào?
Chọn một câu trả lời:
a. Tổ chức, bộ máy.

b. Tư tưởng, lý luận.

c. Chính trị.

d. Cả 3 phương án đều đúng.

Đáp án đúng là: Cả 3 phương án.
Vì: Đảng phải thường xuyên được xây dựng: Tư tưởng, lý luận, Tổ chức, bộ máy,…

Phản hồi
Tham khảo: Bài II, Chương 4 (P2), mục II, trang 27,28,29 slide.
Câu trả lời đúng là:
Câu hỏi 8
Câu trả lời không đúng
Điểm 0,00 ngoài khoảng 1,00


Đánh dấu để làm sau

Mô tả câu hỏi
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng muốn thành công trước hết phải có:
Chọn một câu trả lời:
a. Đảng kách mệnh.

b. Tổ chức kách mệnh.

c. Lý luận kách mệnh.

d. Đường lối kách mệnh.

Phản hồi
Tham khảo: Bài II, Chương 4 (P2), mục I, trang 24 slide .
Câu trả lời đúng là:
Câu hỏi 2
Câu trả lời đúng
Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00
Đánh dấu để làm sau


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×