Tải bản đầy đủ

Các Chuyên Đề Vật Lý Lớp 6

CHỦ ĐỀ 5: LỰC – HAI LỰC CÂN BẰNG.
KẾT QUẢ TÁC DỤNG CỦA LỰC.
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM.
I/ Lực
+ Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực.
+ Mỗi lực đều có phương và chiều xác định.
II/ Hai lực cân bằng
+ Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật mà vật vẫn đứng yên, thì hai lực đó là hai
lực cân bằng.
+ Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều, tác
dụng vào cùng một vật.
III/ Kết quả tác dụng của lực.
1/ Lực tác dụng lên một vật có thể làm nó biến đổi chuyển động hoặc biến dạng. Hai
kết quả này có thể cùng xảy ra.
2/ Các Ví Dụ:
* Lực làm vật biến đổi chuyển động:
+) Dùng chân đá trái banh. Lực của chân ta đã làm trái banh đang đứng yên thì bắt đầu
chuyển động.
+) Khi chơi bắn bi, viên bi đang nằm yên trên mặt đất thì chịu tác dụng lực của tay ta làm
nó biến đổi chuyển động.
+) Khi đóng đinh vào tường, búa tác dụng vào đinh làm đinh đang đứng yên chuyển động

đập sâu vào tường.
* Lực làm vật biến dạng:
+) Dùng tay bẻ một cành cây, lực của tay ta làm cành cây biến dạng.
+) Dùng tay nén hai đầu lò xo lại, ta thấy cả lò xo và tay đều biến dạng
+) Khi cái vợt đập vào một quả bóng thì cả vợt lẫn bóng đều bị biến dạng.
* Lực vừa làm vật biến dạng vừa làm vật biến đổi chuyển động:
+) Đá trái banh vào tường. Lực cản của tường làm trái banh biến dạng đồng thời làm cho
trái banh biến đổi chuyển động


B/ CÂU HỎI TỰ LUẬN.
Câu 1. Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chổ trống trong các câu sau: Một quả nặng
bằng sắt treo trên giá, khi đưa một thanh nam châm lại gần thì nam châm
(1)............. lực lên quả nặng và quả nặng (2) .............nam châm một lực. Nếu
thay quả nặng bằng một nam châm khác. Khi đó nam châm này cũng bị thanh

a.
b.
c.
d.
e.

Tương tác
Hút
Đẩy
Tác dụng
Kéo

nam châm ban đầu (3) ............. ............hoặc (4) ............. Nếu ta đổi chiều nam
châm.
Câu 2. Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chổ trống để hoàn chỉnh các

a. Tương tác

câu sau: Một thuyền buồm khi có gió thuyền sẽ chịu (1) ............. một lực

b. Hút

(2) ............. của gió làm thuyền chuyển động. Nếu gió ngừng thổi khi đó

c. Đẩy

thuyền không chịu(3) ............. của gió. Thuyền chuyển động chậm dần do

d. Tác dụng

(4) ............. của nước.
Câu 3. Khi đóng đinh vào tường, có những lực nào tác dụng lên đinh?
Câu 4. Một con thuyền thả trôi trên sông, nguyên nhân nào làm cho thuyền chuyển động?
Câu 5. Quan sát hình bên và tìm từ thích hợp để hoàn thiện câu sau:
Một vật nặng đặt trên một lò xo lá, lò xo bị (1)........................
Vì vật nặng(2)........................ lên lò xo lá. Khi cất vật lò xo lá
(3).......................... hình dạng ban đầu.
Câu 6. Tìm từ thích hợp trong để điền vào chổ trống để hoàn chỉnh các câu sau:
a) Khi ném một vật nặng lên cao, lúc đầu vật đi lên sâu đó rơi xuống điều đó chứng tỏ
(1)..........................lên vật.
b) Vật chịu tác dụng lực trong quá trình (2)....................và (3)..........................
c) Khi vật nằm yên trên mặt đất chứng tỏ: (4).......................... cân bằng.
Câu 1. Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chổ trống để hoàn chỉnh các câu sau:
a. Để làm cho quả bóng chuyển động thì ta phải (1)......... một lực.
b. Một cầu thủ ném bóng đã (2)..........................lên quả bóng làm cho
nó chuyển động.
c. Sau khi bay lên nó rơi xuống chứng tỏ nó bị (3).................lực làm
thay đổi chuyển động.

a.
b.
c.
d.
e.

Tác động
Tác dụng
Đẩy
Kéo
Tương tác


C/ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.
Câu 1. Chọn câu trả lời đúng: Hai lực được gọi là cân bằng khi 2 lực đó phải đặt trên cùng một
vật và có:
A. Độ mạnh bằng nhau, cùng phương, ngược chiều
B. Độ mạnh bằng nhau, cùng phương, cùng chiều
C. Độ mạnh bằng nhau, khác phương, cùng chiều
D. Độ mạnh bằng nhau, khác phương, ngược chiều
Câu 2. Chọn câu đúng trong các câu sau đây: Khi bạn A kéo bạn B bằng một lực thì lực đó có:
A. Phương AB, chiều từ A đến B
B. Phương AB, chiều từ B đến A
C. Phương thẳng đứng, chiều hướng về B
D. Phương thẳng đứng, chiều hướng về A
Câu 3. Chọn câu trả lời đúng: Bạn A tác dụng vào bạn B một lực từ phía sau làm bạn B ngã sấp
xuống sàn, đó là:
A. Lực nén

B. Lực kéo

C. Lực uốn

D. Lực đẩy

Câu 4. Điền vào chỗ trống từ thích hợp: “Khi ta đứng trên sàn nhà nằm ngang. Lực ta tác dụng
xuống sàn có cường độ……..lực sàn tác dụng lại ta”
A. Bằng
B. Lớn hơn
C. Nhỏ hơn
D. Không có câu trả lời chính xác cho trường hợp này
Câu 5. Chọn đáp án đúng: Một người đẩy một chiếc xe đẩy trẻ em đi trên đường. Xe chịu tác
dụng của
A. Lực đẩy

B. Lực nâng của mặt đường

C. Trọng lực của Trái Đất

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 6. Chọn đáp án đúng: Một cầu thủ đá vào trái banh tức là cầu thủ đã tác dụng vào trái
banh một lực
A. Kéo

B. Đẩy

C. Hút

D. Đàn hồi

Câu 7. Chọn đáp án đúng: Lực tác dụng của một nam châm lên một mẩu thép đặt gần nó là lực
A. Kéo

B. Đẩy

C. Hút

D. Đàn hồi


Câu 8. Chọn câu phát biểu đúng: Một con ngựa kéo một chiếc xe đi trên đường
A. Con ngựa đã tác dụng vào chiếc xe một lực đẩy
B. Chiếc xe đã tác dụng vào con ngựa một phản lực
C. Mặt đường đã tác dụng vào chiếc xe một lực nén
D. Cả A, B ,C đều sai
Câu 9. Chọn câu trả lời đúng: Khi tác dụng lên vật một lực đẩy hoặc một lực kéo dưới một góc
bé hơn 900 thì :
A. Toàn bộ lực tác động sẽ làm vật di chuyển
B. Một phần lực tác động sẽ làm vật di chuyển
C. Một phần lực tác động sẽ bị tiêu phí
D. Cả B và C đều đúng
Câu 10. Chọn câu trả lời đúng: Một xe đạp không có lò xo nhún giảm xóc và 1 xe đạp leo núi
có lò xo nhún giảm xóc, khi đi qua đoạn đường ghập ghềnh thì
A. Lực tác động lên người đi xe leo núi lớn hơn lực tác dụng lên người đi xe thường
B. Lực tác động lên người đi xe leo núi nhỏ hơn lực tác dụng lên người đi xe thường
C. Lực tác động lên người đi xe leo núi bằng lực tác dụng lên người đi xe thường
D. Không có lực tác dụng lên người đi xe leo núi và người đi xe thường
Câu 11. Chọn câu trả lời sai: Một vật nếu có lực tác dụng sẽ:
A. Thay đổi vận tốc
B. Bị biến dạng
C. Thay đổi chuyển động
D. Không biến dạng và không thay đổi chuyển động
Câu 12. Chọn câu trả lời đúng: Khi đánh tennit, vận động viên đập mặt vợt vào trái banh. Khi
đó mặt vợt có tác dụng lực
A. Làm biến dạng trái banh và biến đổi chuyển động của nó
B. Chỉ làm biến đổi chuyển động của trái banh
C. Chỉ làm biến dạng trái banh
D. Cả 3 câu đều sai.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×