Tải bản đầy đủ

30 câu GIAO TIẾP từ đề cô HƯƠNG FIONA image marked image marked

BÀI TẬP GIAO TIẾP
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of
the following exchanges.
Question 1. Liz is telling Andrew about her first novel.
Liz. "Guess what? My first novel has just been published.
" Andrew. "_________"
A. It's my pleasure.

B. Congratulations!

C. Better luck next time!

D. It's very kind of you.

Question 2. Mrs. Smith and her students are visiting the zoo.
Mike. "Can I feed the gorilla, Mrs. Smith?"
Mrs. Smith. " _________".The sign says 'No feeding the animals'."
A. Of course you can

B. I don't think it works


C. I'm sure about that

D. I'm afraid not

( ĐỀ THI THỬ SỐ 1 – Cô HƯƠNG FIONA)
Question 3:Ann: "More coffee? Anybody?"
Brian: " ______________"
A. I don't agree, I'm afraid.

B. It's right I think.

C. I'd love to.

D. Yes, please.

Question 4: - Trang "Thank you very much for inviting me to your house."
- Susan : "_____"
A. It's my pleasure.

B. Take a seat.

C. The food is ready.

D. Not now.

( ĐỀ THI THỬ SỐ 2 – Cô HƯƠNG FIONA)
Question 5. "Let me drive you home." " _________"
A. No problem.

B. Don't worry. I'm all right.

C. I usually drive home at five.

D. It's me.

Question 6. When you see your friend off, you say '_______!'
A. Lucky you

B. Have a good journey

C. Good night

D. See you later

( ĐỀ THI THỬ SỐ 3 – Cô HƯƠNG FIONA)
Question 7. Tom. "I'm sorry. I won't be able to come".
-Mary__________
A.Great!

B. Oh, that's annoying

C. Well, never mind

D. Sounds likes fun

Question 8. Tom:" Can you make it at 3 p.m, on Friday for our meeting? "


-Tony: "_________"
A. OK, that's fine

B. Very well, thanks.

C. That's not true. I met him three days ago

D. You have a point there, but I don't think so.

( ĐỀ THI THỬ SỐ 4 – Cô HƯƠNG FIONA)
Question 9. Hung was invited to Hoa's party. He wants to thank her for the lovely party. Choose the
most suitable response to fill in the blank in the following exchange.
- Hung: "Thank you very much for a lovely party."
- Hoa: "____".
A. Thanks

B. Have a good day

C. You are welcome

D. Cheers

Question 10. Student:" Could you help me to fax this report?"
Librarian: "__________"
A. Sorry I have no idea

B. It's very kind of you to say so

C. What rubbish! I don't think it's helpful

D. Certainly. What's the fax number?

( ĐỀ THI THỬ SỐ 5 – Cô HƯƠNG FIONA)
Question 11. - "Aren't you afraid of what people will say?"
- "________ ."
A. Of course not

B. Yes, I do

C. No, I am

D. Sure, I am

Question 12. “Do you mind if I switch the light off?”
- “________.”
A. Yes, I mind it sorry

B. What if I do not mind it?

C. Yes, please do it

D. I’d rather you didn’t, if you don’t mind.

( ĐỀ THI THỬ SỐ 6 – Cô HƯƠNG FIONA)
Question 13. - Don’t forget to do as I have told you.
- “_________”
A. Yes, I won’t

B. No, I will remember

C. Yes, I will

D. No, I won’t

Question 14. Maria: “Can I borrow your umbrella for a day?”
Ann: “________”
A. With pleasure

B. Ready

C. Welcome

D. Yes, I can.

C. I don't hope so

D. I hope not

( ĐỀ THI THỬ SỐ 7 – Cô HƯƠNG FIONA)
Question 15. Jane: "It's going to rain."
Mary: "___________"
A. I hope not so

B. I don't hope either

Question 16. "Our team has just won the last football match." - "______"


A. Good idea. Thanks for the news

B. Yes. I guess it's very good

C. Well, that's very surprising!

D. Yes, it's our pleasure

( ĐỀ THI THỬ SỐ 8– Cô HƯƠNG FIONA)
Question 17. Two friends Peter and Linda are talking about pet.
- Peter: “Well, cats are very good at catching mice around the house.”
- Linda: “______.”
A. Nothing more to say

B. You can say that again

C. Yes, I hope so

D. No, dogs are very good, too

Question 18. - "Guess what! I’ve just got invited to my teacher's house for dinner!"
- “ __________”
A. Oh, how nice

B. Really? I don't think so

C. Well done

D. What's that?

( ĐỀ THI THỬ SỐ 9– Cô HƯƠNG FIONA)
Question 19. Tom: “Can I bring a friend to your party?” – Mary: “________________”.
A. The more the merrier

B. That’s right

C. Beggars can’t be choosers

D. Straight away

Question 20. “How would you like your coffee?” – “______.”
A. It’s well done.

B. Very nice, thank you.

C. One cup. That’s enough

D. The stronger, the better.

( ĐỀ THI THỬ SỐ 10– Cô HƯƠNG FIONA)
Question 21. - Hung: “Thank you very much for a lovely party.”
- Hoa: “________”.
A. Thanks

B. Have a good day

C. You are welcome

D. Cheers

Question 22. Mary has a special meal tonight. She has just made friend with Steven, so she wants to
invite him to have dinner with her. Choose the most suitable response to fill in the blank in the following
exchange.
- Mary: “ Would you like to have dinner with me?”
- Steven: “ _______”
A. Yes, it is. Isn’t it?

B. Yes, I’d love to

C. Yes, so do I

D. I’ve had enough

( ĐỀ THI THỬ SỐ 11– Cô HƯƠNG FIONA)
Question 23: John was in Hanoi and wanted to send a parcel to his parents. He asked a local passer-by
the way to the post-office. Choose the most suitable response to fill in the blank in the following
exchange.
- John: “Can you show me the way to the nearest post office, please?”


- Passer-by: “_______”
A. Not way, sorry.

B. Just round the corner over there.

C. Look it up in a dictionary!

D. There’s no traffic near here.

Question 24: Lora has just bought a new skirt that she likes very much. Choose the most suitable
response to fill in the blank in the following exchange.
- Jane: “You look great in that red skirt, Lora!”
- Lora: “_______”
A. No, I don't think so.

B. Oh, you don't like it, do you?

C. Thanks, I bought it at Macy’s.

D. Thanks, my mum bought it.

( ĐỀ THI THỬ SỐ 12– Cô HƯƠNG FIONA)
Question 25: Two friends Peter and Linda are talking about pet.
– Peter: “Well, cats are very good at catching mice around the house.”
– Linda: “_____________.”
A. Nothing more to say.

B. You can say that again.

C. Yes, I hope so.

D. No, dogs are very good, too.

Question 26: “ What an attractive hair style you have got, Mary!” –“_________________”
A.You are telling a lie.

B. I don’t like your saying

C. Thank you very much. I’m afraid

D. Thank you for your compliment.

( ĐỀ THI THỬ SỐ 13– Cô HƯƠNG FIONA)
Question 27. "A motorbike knocked Ted down" – "_________"
A. How terrific!

B. Poor him!

C. What a motorbike!

D. What is it now?

Question 28 .Waiter: “__________”
Customer: “Yes, I’ll have a potato soup, and chicken rice.”
A. Are you ready to eat?

B. Are you ready to order?

C. Could you bring me some dishes?

D. What do you think of our menu

( ĐỀ THI THỬ SỐ 14– Cô HƯƠNG FIONA)
Question 29. Jeff: “May I borrow your dictionary for a while?”
Bloom: “__________”
A. You’re welcome.

B. I’m sorry. I’m using it.

C. Never mind.

D. Take care.

Question 30.Anne: “I can’t really stand the noise from the next–door house, especially after 10 p.m.”
Mary: “__________. You should talk to your neighbor.”
A. Calm down, Anne.

B. I’m sorry. I didn’t mean that

C. I know what you mean

D. What a girl


( ĐỀ THI THỬ SỐ 15– Cô HƯƠNG FIONA)
ĐÁP ÁN BÀI TẬP GIAO TIẾP
Question 1: B
Tạm dịch:
Liz đang nói chuyện với Andrew về cuốn tiểu thuyết đầu tiên của cô ấy.
- Liz: “ Đoán xem? Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình vừa được xuất bản.
- Andrew: “ ____ ”
A. Tôi rất lấy làm hân hạnh.
B. Chúc mừng
C. Lần sau sẽ may mắn hơn.
D. Bạn thật là tốt bụng
Trong ngữ cảnh này, B phù hợp nhất.
Chọn B
Question 2: D
Tạm dịch:
Cô Smith và sinh viên của cô ấy đang đi thăm vườn bách thú.
- Mike: “ Em có thể cho con khỉ đột không cô Smith?”
- Mrs Smith :“_________. Tấm biển ghi: không được cho động vật ăn.
A.

Đương nhiên em có thể.

B.

Cô không nghĩ rằng nó làm việc.

C.

Cô chắc chắn về điều đó.

D.

Cô e rằng không thể.Trong ngữ cảnh này, D phù hợp nhất.

Question 3: D
Tạm dịch:
Ann: Thêm cà phê không bạn? còn ai nữa không?
Brian: “__________”
A.

Tôi không đồng ý, tôi e rằng

B.

Tôi nghĩ điều đó đúng

C.

Tôi thích điều đó

D.

Vâng, cảm ơnĐáp án D là phù hợp nhất

Question 4: A


Tạm dịch:
Trang: Cảm ơn bạn vì đã mời tôi đến nhà của bạn
Susan: “__________”
A.

Tôi rất lấy làm hân hạnh

B.

Mời ngồi

C.

Thức ăn đã sẵn sang

D.

Không phải bây giờĐáp án A là phù hợp nhất

Question 5: B
Tạm dịch:
“ Hãy để tôi chở bạn về nhà”. “____________”
A.

Không vấn đề

B.

Đừng lo. Sẽ ổn thôi

C.

Tôi thường lái xe về nhà lúc 5 giờ

D.

Đó là tôiĐáp án B là phù hợp nhất

Question 6: B
Tạm dịch:
Khi bạn tiễn bạn của mình, bạn nói “__________”
A.

Bạn may mắn

B.

Chúc 1 chuyến đi vui vẻ

C.

Chúc ngủ ngon

D.

Hẹn gặp lạiĐáp án B là phù hợp nhất

Question 7: C
Tạm dịch:
Tom : Xin lỗi. Tôi sẽ không thể đến được?
Mary: “__________”
A.

Tuyệt vời

B.

Oh, thật là buồn

C.

Không sao đâu

D.

Dường như thật là vuiĐáp án C là phù hợp nhất


Question 8: A
Tạm dịch:
Tom: Bạn có thể làm nó vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ 6 cho cuộc gặp mặt của chúng tôi không?
Tony: “__________”
A.

Được, ổn thôi

B.

Rất tốt, cảm ơn

C.

Điều đó không đúng. Tôi gặp anh ta ba ngày trước đây

D.

Bạn có một điểm ở đó, nhưng tôi không nghĩ vậyĐáp án A là phù hợp nhất

Question 9: C
Tạm dịch: Hung được mời đến bữa tiệc của Hoa. Cậu ấy muốn cảm ơn cô về bữa tiệc vui vẻ này. Chọn
câu trả lời phù hợp để điền vào chỗ trống.
Hung: Cảm ơn bạn về bữa tiệc vui vẻ này.
Hoa: “__________”
A.

Cảm ơn

B.

Chúc một ngày tốt lành

C.

Không có gì

D.

Chúc mừngĐáp án C là phù hợp nhất

Question 10: D
Tạm dịch:
Học sinh: Cô có thể giúp em chuyển fax bản báo cáo này giúp em không ạ?
Nhân viên thư viện: “__________”
A.

Xin lỗi, cô không có ý kiến

B.

Em thật là tốt bụng khi nói như vây

C.

Thật là vớ vẩn. Tôi không nghĩ điều đó có ích

D.

Chắc chắn rồi. Số fax là gì nhỉ?Đáp ánD là phù hợp nhất

Question 11: A
Tạm dịch:
- “ Bạn không lo ngại về những gì mà người khác sẽ nói chứ ”
A. Tất nhiên là không rồi
B. Vâng, tôi sẽ
C. Không, tôi sẽ


D. Chăc chắn rồi
Trong ngữ cảnh này, A phù hợp nhất.
Chọn A
Question 12: C
Tạm dịch:
“ Bạn có phiền không nếu tôi tắt điện?”A.

Vâng, tôi cảm thấy có lỗi

B.

Nếu tôi không phiền thì sao??

C.

Vâng, hãy làm đi

D.

Tôi nghĩ bạn không nên làm nếu bạn không phiềnTrong ngữ cảnh này, C phù hợp nhất.

Question 13: C
Tạm dịch:
- Đừng quên làm như tôi đã nói với bạn.
- “__________”
A. Vâng, tôi đã thắng được
B. Không, tôi sẽ nhớ
C. Vâng, tôi sẽ
D. Không, tôi đã thắng
=> Đáp án C là phù hợp nhất
Question 14: A
Tạm dịch:
Maria: Có thể mượn ô của bạn trong một ngày không?
Anna: “__________”
A.

Rất sẵn lòng

B.

Sẵn sàng

C.

Chào mừng

D.

Có, tôi có thểĐáp án A là phù hợp nhất

Question 15: C
Tạm dịch:
Jane: "Trời sắp mưa."
Mary: "___________"
A. Tôi hy vọng không phải vậy


B. Tôi cũng không hy vọng
C. Tôi cũng không hy vọng vậy
D. Tôi hy vọng là không
Chỉ có đáp án D là đúng vì khi nói việc không hi vọng như vậy trong văn nói người ta dùng “ I hope
not”
Question 16: C
Tạm dịch:
"Đội của chúng tôi vừa thắng trận bóng đá cuối cùng." - "______"
A. Ý kiến hay. Cảm ơn tin tức
B. Có. Tôi đoán nó rất tốt
C. Chà, thật đáng ngạc nhiên!
D. Vâng, đó là niềm vui của chúng tôi
=> Đáp án C là phù hợp nhất
Question 17: B
Tạm dịch:
Hai người bạn Peter và Linda đang nói về thú cưng.
- Peter: Vâng, mèo rất giỏi bắt chuột quanh nhà.
- Linda: ______.
A. Không còn gì để nói

B. Tôi hoàn toàn đồng ý

C. Có, tôi hy vọng vậy

D. Không, chó cũng rất tốt

=> Đáp án B
Question 18: A
Tạm dịch:
- "Đoán xem! Tôi đã được mời đến nhà giáo viên của tôi để ăn tối!"
-______
A. Ồ, thật tuyệt vời

B. Thật sao? Tôi không nghĩ vậy

C. Làm tốt

D. Cái gì vậy?

=> Đáp án A là phù hợp nhất
Question 19: A
Tom: Tôi có thể mang một người bạn đến bữa tiệc của bạn không? – Mary: “________________”.
A. Càng đông càng vui

B. đúng vậy

C. không còn sự lựa chọn nào khác

D. ngay lập tức

=> Đáp án A


Question 20: D
Tạm dịch: Bạn muốn cà phê của bạn như thế nào?-______
A. nó rất tốt

B. tuyệt vời, cảm ơn bạn

C. một cốc là đủ

D. Càng đặc, càng tốt

=> Đáp án D là phù hợp nhất
Question 21: C
- Hung: “Cảm ơn bạn rất nhiều vì một bữa tiệc tuyệt vời.”
- Hoa: “________”.
A. Cảm ơn
B. Chúc một ngày tốt lành
C. Không có gì
D. Chúc mừng
=> Đáp án C
Question 22: B
Mary có một bữa ăn đặc biệt tối nay. Cô vừa kết bạn với Steven, vì vậy cô muốn mời anh đi ăn tối với
cô. Chọn câu trả lời phù hợp nhất để điền vào chỗ trống trong phần trao đổi sau.
- Mary: Bạn có muốn ăn tối với tôi không?
- Steven: “________”.
=> Đáp án B là phù hợp nhất
A. Vâng, đúng vậy. Có phải là nó không?
B. Có, tôi rất thích
C. Vâng, tôi cũng vậy
D. Tôi đã có đủ
Question 23: B
John đã ở Hà Nội và muốn gửi một bưu kiện cho cha mẹ mình. Anh ta hỏi một người qua đường địa
phương đến bưu điện. Chọn câu trả lời phù hợp nhất để điền vào chỗ trống trong phần trao đổi sau.
- John: Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến bưu điện gần nhất không?
- Người qua đường:______
A. Không cách nào, xin lỗi.
B. Chỉ cần vòng qua góc kia.
C. Tra cứu nó trong từ điển!
D. Không có giao thông gần đây.
=> Đáp án B
Question 24: D


Lora vừa mua một chiếc váy mới mà cô ấy rất thích. Chọn câu trả lời phù hợp nhất để điền vào chỗ
trống trong phần trao đổi sau.
- Jane: Cameron Bạn trông thật tuyệt trong chiếc váy đỏ đó, Lora!
- Lora: ___
A. Không, tôi không nghĩ vậy.
B. Ồ, bạn không thích nó, phải không?
C. Cảm ơn, tôi đã mua nó tại Macy,.
D. Cảm ơn, mẹ tôi đã mua nó.
=> Đáp án D là phù hợp nhất
Question 25: B
Hai người bạn Peter và Linda đang nói về thú cưng.
- Peter: Vâng, mèo rất giỏi bắt chuột quanh nhà.
- Linda:________
A. Không còn gì để nói nữa.
B. Tôi hoàn toàn đồng ý
C. Vâng, tôi hy vọng như vậy.
D. Không, chó cũng rất tốt.
=> Đáp án B
Question 26: D
Thật là một kiểu tóc hấp dẫn mà bạn có, Mary!
A. Bạn đang nói dối.
B. Tôi không nói như bạn nói
C. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi sợ hãi
D. Cảm ơn bạn đã khen ngợi.
=> Đáp án D là phù hợp nhất
Question 27: B
"Một chiếc xe máy đã đâm vào Ted" - "_________"
A. Thật tuyệt vời làm sao!
B. Tội nghiệp cậu ấy!
C. Thật là một chiếc xe máy!
D. Bây giờ là gì?
=> Đáp án B
Question 28: B
Phục vụ: "__________"


Khách hàng: Có, tôi sẽ ăn súp khoai tây và cơm gà.
A. Bạn đã sẵn sàng để ăn chưa?
B. Bạn đã sẵn sàng để gọi đồ ăn chưa?
C. Bạn có thể mang cho tôi một số món ăn?
D. Bạn nghĩ gì về thực đơn của chúng tôi
=> Đáp án B là phù hợp nhất
Question 29: B
Jeff: Có thể tôi mượn từ điển của bạn một lúc không?
Bloom:______
A. Không có gì.
B. Tôi xin lỗi. Tôi đang sử dụng nó.
C. Đừng bận tâm.
D. Cẩn thận.
=> Đáp án B
Question 30: A
Anne: Tôi không thể chịu được tiếng ồn ào từ nhà cửa kế bên, đặc biệt là sau 10 giờ tối
Mary: __________. Bạn nên nói chuyện với hàng xóm của bạn.
A. Bình tĩnh, Anne.
B. Tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó
C. Tôi hiểu ý của bạn
D. Quả một cô gái
=> Đáp án A là phù hợp nhấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×