Tải bản đầy đủ

abc y học

M ạch nhanh là bao nhiêu???
Đo h.a m ấy l ần.n ếu đo 2 l ần khác nhau thì làm tn? vào b ăng thì cô h ỏi e đá ng giá v ừa r ồi e b ăng th ếnào? cái này t ự
tìm ra ch ỗsai c ủa mình thôi. sau khi b ăng xong ki ểm tra b ăng nh ưth ếnào. b ăng ch ặt quá thì ph ải làm sao( tháo ra
b ăng l ại) l ỏng quá thì l ấy thêm cu ộn b ăng n ữa b ăng vào
m ục đí ch c ủa l ấy nc ti ểu xet ngi ệm
nh ữ
ng v ấn đ
ề c ần quan tâm sau khi b ăng/b ăng vai
Tiêm b ăp nông: taị sao ko đc đâ m hêt́ kim đê ́ n đô ́ c kim?
hự
c hi ện b ăng vai ki ểu s ố8 t ừb ư
ớc đ
ộ n g viên ng ư
ờ i b ệnh
li ệu pháp oxy : theo dõi ng ư
ờ i b ệnh trong quá trình th ởmáy : ph ải theo dõi nh ững gì
Truy ền tm : nêu l ưa ý khi truy ền tm là j
b ăng v ết th ư
ơn g ở đ
ầ u b ằng b ăng 2 cu ộn, gi ờnh ớm ỗi th ầy h ỏi là b ăng xong em làm gì
Cô h ỏi : n ếu b ệnh nhân nôn h ết ra r ồi, d ịch klaafn đ

ầ u r ửa d ạdày đã trong r ồi thì em r ử
a đ
ế n khi nào

Thi TT Đi ều d ư
ỡ n g sáng nay:
1.t ừng t ổthi 1,m ỗi l ư
ợ t 5 ng ư
ời , đ
ầ u tiên là b ốc s ốbàn r ồi vào m ỗi bàn thì b ốc thao tác:
Bàn 1: b ăng,r ửa tay ngo ại khoa,d ấu hi ệu sinh t ồn,r ử
a v ết th ư
ơ n g (dù l ớ
p t ớko dc h ọc nh ư
ng l ớ
p tớ
có b ạn b ốc vào r ủa v ết th ư
ơ n g nhi ễm khu ẩn)
Bàn 2: tiêm,truy ền
Bàn 3: li ệu pháp oxy
Bàn 4: th ụt tháo,cho ăn và r ử
a d ạdày
Bàn 5: thông ti ểu
2.Các th ầy cô thì ko khó kh ăn l ăm,t ớvào bàn 4 và dc th ầy nh ăc 1 s ốb ư
ớ c .nh ư
ng tùy t ừ
ng th ầy cô
và s ẽh ỏi thêm câu h ỏi,có th ểgiúp g ỡđi ểm,ho ặc đ
ể l ấy đi ểm cao.câu h ỏi s ẽcó n ội dung xoay
quanh k ĩ thu ật mình làm.
3.T ớvào th ụt tháo thì th ầy h ỏi nh ữ
ng câu sau:
- th ời gian đ
ể 700ml nc vào h ết trg ng? Đá p án 5-7 phút
-nư
ớc đ
ể th ụt tháo thì có đi ều ki ện j? T ớtr ảl ờ
i là ấm và s ạch,hình nh ưc ần có l ư
u ý v ền ư
ớ c mu ối
sinh lí NaCl 0,9% n ữ
a.
- sau khi t ớrút canuyn ra,thì th ầy h ỏi bây gi ờlàm th ếnào?vs c ản ếu ph ải làm vs nhi ều ng à d ễlây
nhi ễm HIV thì c ần làm j? T ớtr ảl ời là sau m ỗi ng ư
ờ i thì sát khu ẩn l ại canuyn.Th ầy ko nói j,ch ăc
đú ng =.=
- khi nào thì ph ải d ừ
ng th ụt tháo ngay l ập t ứ
c? T ớko tr ảl ờ
i dc frown emoticon
4.Vào bàn thông ti ểu ph ải đ
ể ý k ĩ v ềVÔ KHU Ẩ
N,n ếu nh ầm l ẫn có th ểb ị đu ổi v ềluôn.
5.Bình t ĩnh khi vào, đ
ọc k ĩ đ
ề , vì nhìn th ầy cô s ợph ết,hic,và ko ph ải đ
ề nào c ũng yêu c ầu mình làm
t ất c ảcác b ư
ớ c c ủa quy trình,suy ngh ĩ c ẩn th ận r ồi làm,th ầy cô có h ỏi thì c ứlàm đ
ầy đ
ủ r ồi tr ảl ờ
i
sau, đ
ừ n g m ải nói chuy ện vs th ầy cô mà quên b ư
ớ c ,hay thi ếu th ờ
i gian.
................................... s ẽcó b ổsung sau ^^
6. thông ti ểu h ỏi nh ữ
ng câu sau:
- các b ư
ớ c sát trùng


-b ơm bóng = j?
- t ại sao l ại b ơm = nc
-t ại sao khi th ấy n ướ
c ti ểu ph ải đẩy thêm vào 3-5 cm
7.R ửa tay ngo ại khoa h ỏi th ời gian 4 thì r ử
a tay.
8.L ấy n ướ
c ti ểu xét nghi ệm thì h ỏi l ấy n ướ
c ti ểu lúc nào? đầ
u ,gi ữ
a hay cu ối?và Vì sao?
9.B ăng xong h ỏi sau khi b ăng thì quanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×