Tải bản đầy đủ

Bai 122: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

1
GV thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Ngäc
A
3
2
Thứ ba ngày 24 tháng 2 năm 2009.
Thứ ba ngày 24 tháng 2 năm 2009.
Toán
Toán
Bái toán 1:
Bái toán 1:


Có 35
Có 35
l
l
mật ong chia đều vào 7
mật ong chia đều vào 7
can. Hỏi mỗi can có mấy lít mật ong ?
can. Hỏi mỗi can có mấy lít mật ong ?

3
3
Bài toán 1
Bài toán 1
:
:
Có 35
Có 35
l
l
mật ong chia đều vào 7 can.
mật ong chia đều vào 7 can.
Hỏi mỗi can có mấy lít mật ong ?
Hỏi mỗi can có mấy lít mật ong ?
Bài giải
Bài giải
Số lít mật ong có trong mỗi can là:
Số lít mật ong có trong mỗi can là:
35 : 7 = 5 (
35 : 7 = 5 (
l
l
)
)


Đáp số : 5
Đáp số : 5
l
l
mật ong
mật ong
4
Bài toán 1:
Bài toán 1:


Có 35
Có 35
l
l
mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi mỗi
mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi mỗi
can có mấy lít mật ong ?
can có mấy lít mật ong ?


Bài toán 2
Bài toán 2
:
:


Có 35
Có 35
l
l
mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi 2 can
mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi 2 can
có mấy lít mật ong ?
có mấy lít mật ong ?


Tóm tắt
Tóm tắt
:
:


7 can : 35
7 can : 35
l
l


2 can :
2 can :
l
l
?
?
Bài giải
Bài giải


Số lít mật ong có trong mỗi can là:
Số lít mật ong có trong mỗi can là:


35: 7 = 5 (
35: 7 = 5 (
l )
l )
Số lít mật ong có trong 2 can là:
Số lít mật ong có trong 2 can là:


5 x 2 = 10 (
5 x 2 = 10 (
l )
l )


Đáp số: 10
Đáp số: 10
l
l
mật ong.
mật ong.

5
Thứ ba ngày 24 tháng 2 năm 2009.
Thứ ba ngày 24 tháng 2 năm 2009.


Toán
Toán


Tiết 122:
Tiết 122:


Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị


trung
thành
6
Tiết 122:
Tiết 122:


Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị


Ghi nhớ
Ghi nhớ
:
:


Các bài toán liên quan đến rút về đơn
Các bài toán liên quan đến rút về đơn
vị thường được giải bằng hai bước:
vị thường được giải bằng hai bước:
* Bước1
* Bước1
:
:
Tìm giá trị một phần trong các phần
Tìm giá trị một phần trong các phần
bằng nhau ( Thực hiện phép chia ).
bằng nhau ( Thực hiện phép chia ).
*
*
Bước 2
Bước 2
:
:
Tìm giá trị của nhiều phần bằng
Tìm giá trị của nhiều phần bằng
nhau.
nhau.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×