Tải bản đầy đủ

Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học

1
2
KiÓm tra bµi cò :
Ph¸t biÓu nguyªn lÝ I nhiÖt ®éng lùc häc
vµ viÕt biÓu thøc ?
Nªu quy ­íc dÊu cña c¸c ®¹i l­îng
trong hÖ thøc ?
3
Trả lời:
Nguyên lí I NĐLH:
Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng
công và nhiệt lượng mà vật nhận được.
Biểu thức :
U = Q + A
Quy ước về dấu:
Q > 0 : Vật nhận nhiệt lượng
Q < 0 : Vật truyền nhiệt lượng
A > 0 : Vật nhận công
A < 0 : Vật thực hiện công
4
T¹i sao ®Ìn kÐo

qu©n ngõng quay ?
5

VD:
Qu¸ tr×nh thuËn nghÞch lµ
g× ?
6
Qu¸ tr×nh kh«ng thuËn
nghÞch lµ g× ?
7
NhiÖt cã thÓ truyÒn tõ mét vËt
sang vËt nãng h¬n hay kh«ng ?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×