Tải bản đầy đủ

Tổng quan về marketing tổng quan về marketing ngân hàng

Please purchase a personal license.Please purchase a personal license.
1
BÀI 6BÀI 6
TỔNG QUAN VỀ MARKETING TỔNG QUAN VỀ MARKETING
NGÂN HÀNGNGÂN HÀNG
2
NGÂN HÀNGNGÂN HÀNG
Giảng viên phụ trách: TS Trương Quang ThôngGiảng viên phụ trách: TS Trương Quang Thông
Khoa Ngân hàng Khoa Ngân hàng –– Đại học Kinh tế TP.HCMĐại học Kinh tế TP.HCM
MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNGMỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG
 MỤC ĐÍCH: giúp cho học viên nắm các kiến thức MỤC ĐÍCH: giúp cho học viên nắm các kiến thức
căn bản về marketing, các nguyên tắc marketing, căn bản về marketing, các nguyên tắc marketing,
các nguyên tắc và cơ sở phân khúc thò trường trong các nguyên tắc và cơ sở phân khúc thò trường trong
hoạt động kinh doanh ngân hàng.hoạt động kinh doanh ngân hàng.
3
 NỘI DUNG:NỘI DUNG:
 Nhắc lại các khái niệm căn bảnNhắc lại các khái niệm căn bản
 Các đặc điểm của marketing ngân hàngCác đặc điểm của marketing ngân hàng
 Các nguyên tắc của marketingCác nguyên tắc của marketing
 Xác đònh thò trường mục tiêuXác đònh thò trường mục tiêu
1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

 Nhu cầuNhu cầu
 Sự mong muốnSự mong muốn
4
 CầuCầu
NHU CẦUNHU CẦU
(NEED)(NEED)

Nhu cầu là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó Nhu cầu là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó
mà con người cảm nhận được.mà con người cảm nhận được.
5
 Nhu cầu là những đòi hỏi cơ bản nhất của Nhu cầu là những đòi hỏi cơ bản nhất của
con người.con người.
Tự thể
hiện
Tôn trọng
KIM TỰ THÁP
MASLOW
6
Xã hội
An toàn
Sinh lý
CẦUCẦU
(DEMAND)(DEMAND)

Cầu là mong muốn kèm thêm điều kiện có Cầu là mong muốn kèm thêm điều kiện có
khả năng thanh toán.khả năng thanh toán.
7
CẦUCẦU
(DEMAND)(DEMAND)
 Cầu hiện hữuCầu hiện hữu: dạng cầu hiện có và đang được : dạng cầu hiện có và đang được
thỏa mãn của khách hàng trên thò trườngthỏa mãn của khách hàng trên thò trường
 Cầu tiềm ẩnCầu tiềm ẩn: cầu sẽ xuất hiện nếu sản phẩm : cầu sẽ xuất hiện nếu sản phẩm
được tung ra thò trường với các phương thức được tung ra thò trường với các phương thức
8
được tung ra thò trường với các phương thức được tung ra thò trường với các phương thức
marketing phù hợpmarketing phù hợp
 Cầu phôi thaiCầu phôi thai: cầu sẽ xuất hiện khi xu hướng hiện : cầu sẽ xuất hiện khi xu hướng hiện
tại về kinh tế tiếp tục tiếp diễntại về kinh tế tiếp tục tiếp diễn
CÁC NHU CẦU KHÁCH HÀNGCÁC NHU CẦU KHÁCH HÀNG
-- Cââu thần chú của tiếp thò: “Tìm các nhu cầu và Cââu thần chú của tiếp thò: “Tìm các nhu cầu và
lấp đầy chúng” (P. Kotler).lấp đầy chúng” (P. Kotler).
Chúng ta không phục vụ các thò trường. Chúng ta Chúng ta không phục vụ các thò trường. Chúng ta
9
-- Chúng ta không phục vụ các thò trường. Chúng ta Chúng ta không phục vụ các thò trường. Chúng ta
tạo ra các thò trường (Akio Morita, Made in tạo ra các thò trường (Akio Morita, Made in
Japan).Japan).
2. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA MARKETING2. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA MARKETING
-- Nguyên tắc chọn lọc và tập trungNguyên tắc chọn lọc và tập trung
-- Nguyên tắc giá trò khách hàng (chức năng/tâm lý)Nguyên tắc giá trò khách hàng (chức năng/tâm lý)
-- Nguyên tắc lợi thế khác biệt hay dò biệtNguyên tắc lợi thế khác biệt hay dò biệt
Nguyên tắc phối hợpNguyên tắc phối hợp
10
-- Nguyên tắc phối hợpNguyên tắc phối hợp
-- Nguyên tắc quá trình / nguyên tắc không chắc Nguyên tắc quá trình / nguyên tắc không chắc
chắn (the only certain is uncertainty)chắn (the only certain is uncertainty)
3. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA MARKETING3. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA MARKETING
NGÂN HÀNGNGÂN HÀNG
 Sự vắng mặt của bảo hộSự vắng mặt của bảo hộ
 Tính không thể sờ thấy được cũng sẽ gây các trở Tính không thể sờ thấy được cũng sẽ gây các trở
ngại trong công tác truyền thông. Dòch vụ không ngại trong công tác truyền thông. Dòch vụ không
11
ngại trong công tác truyền thông. Dòch vụ không ngại trong công tác truyền thông. Dòch vụ không
thể được chứng minh qua các lời hứa, các quảng thể được chứng minh qua các lời hứa, các quảng
cáo mà qua các phương tiện vật chất và kết quả cụ cáo mà qua các phương tiện vật chất và kết quả cụ
thể. thể.
 Tính không thể sờ, thấy được cũng đặt ra các vấn Tính không thể sờ, thấy được cũng đặt ra các vấn
đề về giá phí dòch vụ ngân hàng đề về giá phí dòch vụ ngân hàng
CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA MARKETING CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA MARKETING
NGÂN HÀNGNGÂN HÀNG
 Đòi hỏi giao dòch trực tiếp giữa nhân viên ngân Đòi hỏi giao dòch trực tiếp giữa nhân viên ngân
hàng, khách hàng, sự có mặt của các khách hàng hàng, khách hàng, sự có mặt của các khách hàng
khác trong quá trình cung ứng dòch vụkhác trong quá trình cung ứng dòch vụ
12
 Cảm nhận sai về chất lượng dòch vụCảm nhận sai về chất lượng dòch vụ
CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
NGÂN HÀNGNGÂN HÀNG
-- Tầm quan trọng của rủi ro nhận thức trước khi mua Tầm quan trọng của rủi ro nhận thức trước khi mua
hànghàng
13
-- Lòng trung thành vào một nhà cung cấpLòng trung thành vào một nhà cung cấp
CÁC CHI PHÍ THAY ĐỔI NGƯỜI CUNG ỨNG CÁC CHI PHÍ THAY ĐỔI NGƯỜI CUNG ỨNG
DỊCH VỤDỊCH VỤ
 Chi phí tìm kiếm: Chi phí tìm kiếm: thời gian hao tốn cần thiết để tìm ra một thời gian hao tốn cần thiết để tìm ra một
nhà cung cấp mới.nhà cung cấp mới.
 Chi phí giao dòch: Chi phí giao dòch: chi phí cho lần tiếp kiến đầu tiênchi phí cho lần tiếp kiến đầu tiên
 Chi phí học hỏi: Chi phí học hỏi: chi phí cho việc thông hiểu các quy trình chi phí cho việc thông hiểu các quy trình
mớimới
 Lợi thế của lòng trung thành: Lợi thế của lòng trung thành: chi phí do loại bỏ các lợi thế chi phí do loại bỏ các lợi thế
14
 Lợi thế của lòng trung thành: Lợi thế của lòng trung thành: chi phí do loại bỏ các lợi thế chi phí do loại bỏ các lợi thế
của lòng trung thành vào nhà cung cấp cũ.của lòng trung thành vào nhà cung cấp cũ.
 Thói quen tiêu dùng: Thói quen tiêu dùng: chi phí thay đổi các hành vi tiêu dùng chi phí thay đổi các hành vi tiêu dùng
đã thành thói quen.đã thành thói quen.
 Chi phí tâm cảm: Chi phí tâm cảm: chi phí do cắt đứt một mối quan hệ đã được chi phí do cắt đứt một mối quan hệ đã được
thiết lập lâu dài.thiết lập lâu dài.
 Chi phí thừa nhận: Chi phí thừa nhận: hao tốn thời gian để suy nghó và cảm hao tốn thời gian để suy nghó và cảm
nhận về khả năng thay đổi nhà cung cấp.nhận về khả năng thay đổi nhà cung cấp.
CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤCCÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
 Phát triển các biểu hiện hữu hìnhPhát triển các biểu hiện hữu hình
 Phát triển các thông tin cá nhânPhát triển các thông tin cá nhân
15
 Phát triển một hình ảnh mạnh về ngân hàngPhát triển một hình ảnh mạnh về ngân hàng
CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤCCÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
 Đào tạo nhân sự giao tiếp với công chúngĐào tạo nhân sự giao tiếp với công chúng
 Đào tạo và thông tin cho khách hàngĐào tạo và thông tin cho khách hàng
16
 Mở rộng phạm vi hoạt độngMở rộng phạm vi hoạt động
 Tiêu chuẩn hóa sản phẩm dòch vụTiêu chuẩn hóa sản phẩm dòch vụ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×