Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn Hoá học TRƯỜNG THPT MINH KHAI

TRƯỜNG THPT MINH KHAI
TỔ HOÁ HỌC
(Đề thi có 05 trang)
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013
Môn thi: Hoá học
Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)









 !"#! $%& '( $ ($))*
$+,) %))-)#.#/#),0+10),00'&+0
$$$2 +
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1:345&673. !
$

89:

!

89:;$

89:*<&=>?3@=AB9C3@
DEFGH>,&IJ!KLMN.>4O(N>P&Q
A. *<&6F.R3@=345&3.OST33U..K
B. *<&V&>?3@!
$
345&3.OST33U.&T3
C. 2IW&.K(NFIW&I=
D. *<&=>?3@=345&3.OST33U..K
Câu 2:XC &JY,&9&9Z.>[E3)$ &JDEF\&VJYGN363LY]
\5& ++J(.&T3!"
$
J(^(,+0(Z!"8_>93IF`J9a.OR3@!
;)
:b6
,T3@(N
A. ) B. $ C.  D.  
Câu 3:26S.N.>4O(N>P&Q
A. c,&R3I363&.OaCF,5&Cd,
B. e43@R3I363&.Oa>U.3fF,GNd,
C. !&.OC%3f/.?33.9A$fJg'
D. !h&&.Oa3f3i&C9C.?33i&J?&.OC673
Câu 4:j.&T33633R.3f3i&V&>?J(^(Z&(OL8:(O8 :GNLL(38$:b6,TF
3@363.&T3,<&kWl(N
A. 8$:8 :8: B. 8:8 :8$: C. 8 :8$:8: D. 8$:8:8 :
Câu 5:!=F4363J.C.!

!"

!"
$
"
$
*%"

!!"
$
.8!"
$
:

CFIW&
=F4.?3(eFIW&L6m9a(N
A. # B. ) C.  D. $
Câu 6:*33RM\FIW&GH.&T3,JAJ(\FIW&C>GHJ(,

XC
36ONNJ(\.>[E3J(

"GNn(Z"

8>93:S.W3(=&hnGH(N
A. n 8;#: B. n 8o: C. n 8;$: D. n 8;:
Câu 7:363F6S..GUF(8
#

)
":
8: 2(Gp63q&GH.&T3!"Gp63q&>[E3GH!
8: 2(>[E3,&.&T3*"
83: !=>?f&3IO3@F((Hd=>?f&3IO3@3(O(3
8: 2(FIW&>[E3GH.&T3*"
$
e,"


8: 2((NJ?3(dJ
CF6S.>P&(N
A. $ B. ) C.  D. 
Câu 8:!KLMN.>4O>P&Q
A. 63J.C
$
82"

:

GN2"

>U.,&[H3
B. c,&3&&=FFF>[E3>U.3p
$
2

"

GN
C. r>U.9=[s&FF>t63q&GH"

eIF`J2

"
)

D. cNFk3Z3@u.v&F(N$
$
82"

:

-


Câu 9:363F6S..
8: 639J(e9UJ>U.C,&[H3
8: 639J(e%&-*GN'(3B>U.3>[E35&F[d&F6F>=F4f&3IO
83: 639J(e%&*GN->U.9a>[E3'&
;
,&.&T3N'&
8: *3%&GN.&T3-(
$
[.>[E39J(e-
CF6S.>P&(N
A. $ B.  C.  D. 
 c,&^)m%w>U$)
Mã đU 357
Câu 10:cSZ3.&T3-"

+ %3k>SFIW&Gp>@GH++J(.&T3*%"

+%,&


"

[(N
A. ++J( B. $++J( C. )+J( D. ++J(
Câu 11:XC36ONNJ?L33LO(3Je3_.>[E3CJ("

mCJ(

"CJ(
LCfJo""3f,&J?F4aL(N
A. $ B.  C.  D. 
Câu 12:DEF\&VJ."-"GN-
$
"

jx9Z"[u.)#&JDEF\.&f&XJ
N?([E&"

e,3RFqGN.&T38":

.>[E3)&J9@GN.&T3y
X.f&y(e.J$&J9@)#&JDEF\FIW&Gp>@GH.&T3

"

(w&.>[E3.&T33WJ&JJ.C363FIW&LIO,NNb6,T3@J(N
A.  + B. +# C.  0 D. #0#
Câu 13:DEF\&VJ"
$
""""
$
GN
$
8":""XC36ONN\
3kn(Z"

8>93:RFqIF`J36OGNJ?([E&[[H3G,&.>[E3)+&J9@
b6,T3@n(N
A. #0 B. 0 C. 0+ D.  
Câu 14:DEF&VJ++J(/GN++$J(-GN.&T33W+J(."

>FIW&
NN.>[E3.&T3\GN3R,YyN?\FIW&GHJ?([E&[.&T3
8":

>S9@.>[E3,&9&9ZH9C([E&9&>z34>[E3J&Jb6,T3@J(N
A. ) B.  + C. 0 D. $+ 
Câu 15:wO3633R.."-
$
"

-"
$
-8":
$
C3R,&wO63q&GH

"

>v3
f&[khônge9Z"

(N
A.  B.  C.  D. $
Câu 16:>,33\3f3&W3F4a
#

+
\63q&GH.&T3'&!"
$
,&.&T3!
m
$
e9@GN&*>,6NN\.>[E3  m>JO(.\(N
A.  m>JO(.m$m B. $$m>JO(.mm
C.  m>JO(.m m D. $$m>JO(Fmm
Câu 17:.&T33R\GN.&T33R/>[RO3f9@9,Y&.>f.&
T33RyGN.&T33R/>[ROeN9@9,Y&9&.&T33R\
GN.&T33Ry9&3fFIW&LIO,633R\y/(k([E(N
A. ('((
$
!'("

 B. !'("

'((
$
(
C. '((
$
!'("

!" D. !

"
$
!'("

'((
$

Câu 18:'JK3J?\3f3&W3
L

O
!XC36ONN00)&J\.>[E3#0(Z9Z!

8>93:C3&W33R.e3@\tJwZ3R,(N
A. ) B.  C.  D. $
Câu 19:cl3=363Z&=J.
8: pp>[.&T3!"(w&GN.&T3&VJ.(

GN'((
$

8: pp>[.&T38":

GN.&T3'(

8"

:
$

83: pp>[.&T3(GN.&T3!{'(8":

|8O!'("

:
8: q39Z

GN.&T3.(


8: q3pp>[9Z"

GN.&T38":


8}: .&T3(

GN.&T3!"


CZ&=J.>[E39@.9363Z&=J9P3(N
A.  B. $ C.  D. 
Câu 20:DEF\&VJ!!

"GN"])$&JDEF\GN[H3.>[E3+)#
(Z

8>93:GN.&T39UJy,&>f3f 0&J!"RFq (Z9Z"

8>93:GN.&
T3y.>[E3J&J9@b6,T3@J(N
A. #+ B.   C. ) D. 0
Câu 21:]-
$
"

,&([E&[.&T3

"

(w&.>[E3.&T3\j.&T3\63
q&>[E3GH.3R,&wO.!",

'&!"
$
*%"

%&"

%&8!"
$
:

'(

Q
A. # B. ) C. 0 D. 
Câu 22:DEF\&VJJ?>J?L33LO(3GNJ?8,&>fLGN(N>V&F4
3@.:XC36ONN+ J(\3k+# )J("

.>[E3+) )J("

GN+) )J([H3
 c,& ^)m%w>U$)
!.>JN?([E&>,&\3FIW&NNGHJ?([E&[.&T3'&!"
$
,&
!
$
A9C([E&'&e,(N
A. #0&J B. #&J C. # &J D. $ &J
Câu 23:*J(eGp63q&GH.&T3(Gp63q&GH.&T3!"_>U.9=[s&(N
A. %& B. . C. - D. '(
Câu 24:]J?DEF&VJ'(GN-GN.&T3(Gp>@.>[E30#(Z9Z8>93:GN.&
T3\pp.&T3!"%GN.&T3\9([E&9@.>[E33l3>eAn(Z
b6,T3@n(N
A. + B. +0 C. +# D. +
Câu 25:3633vF3R.
8:*Z(

GN9Z"

 8:*ZGN9Z"


83:*Z

GN.&T328!"
$
:

 8:.GN.&T3(
8:*Z(

GN.&T3!"
C3vF3RLIO,FIW&673_=>?[s&(N
A.  B.  C.  D. $
Câu 26:DEF\&VJJ?Lh.3dGNJ?8>U.Je3_>d3W3:\63q&Gp>@GH
+J(.&T3*"%.>[E3J?J.CGNJ?3(X.N?([E&3(,GH

"

>v3
.>[E3++)J(J?9!.>C36ONN\,VRFqN?IF`JGN.&T3
8":

[A9C([E&A<&#0 &J8=..R363FIW&>U.++~:&W33@3R
h.3d,&\(N
A. 


)
""GN


)
""
$


 B. ""GN""
$C. ""GN""


)
 D. 
$
""GN
$
""


)

Câu 27:\(.(•d,,>[E3>U.3pL,3GNL(.(•d8=..RFIW&+~ZL
,3:XS3f0)9(&JL(.(•d,,3k.&T33WJ9(&JL,3b6,T3@J(N
A. ) B. )+ C. 0) D. +)+
Câu 28:J&J!GN#+J(.&T3&VJ-

8"

:
$
+ )%GN'(

8"

:
$
+ )%.9363
FIW&9P3(739@,V.&>9C([E&9&>z.>[E3$&J3R,Yb6,T(H
R3@J(N
A. )+ B. +$) C.  + D. $
Câu 29:d>VFIW&2,F
;(
→
\

;!"
→

y

;."
→

/c&73@/(N
A. L B. >3,O(3 C. F,Fm m( D. 3((O(3
Câu 30:LJ(8":

GN.&T33WOJ(*"
$
8L€O€ L:.99P3363FIW&
.>[E39@cGN.&T3/3e/>[E3J&J3R,Y%Cu.=&hJLO(N
A. J0 Om$L B. J#+8OmL: C. J0 Om #L D. J$Om #L
Câu 31:c&73@EF3R3f3&W3

!o{

|

o8!

:o""(N
A. L&(.J3 B. (O C. &(OL D. (
Câu 32:*aNN+$J(-"5&([E&?'(Gp>@,&>U.9=9&3f9&9Z.
>[E33R,Y\cN?([E&\63q&GpGH.&T33WJ((b6,T3@(N
A. +# B.   C. + D. )
Câu 33:\(NJ?>Je3_3fC&.Oa,&F4atdJ(\63q&GH
([E&[.&T3'&!"
$
,&!
$
.>[E3 J('&Jv963J(\FIW&C> J(


24a9C3@\(N
A.  B.   C. )# D. )
Câu 34: 363F(J.2(8GO(3(,.:.•F(L&(}(lG(3dG3d
,3..d(m##c,&>fCF(J>[E3>U.35&FIW&,i&EF(N
A. ) B.  C. # D. 
Câu 35:%?FF\Je3_9.•F4NN3B.>[E3&(OL*>C36O+J(\.
>[E3 #&J[H3C&.OaL3f,&F4a\(N
A. ) B.  C. $ D. 
Câu 36:2IW&N,&363FIW&.F4a"

khôngS=Z9aZL6Q
A. "

;(



"

(


B. $"

; 8":



"
$
;8"
$
:

;

"
 c,&$^)m%w>U$)
C. )"

; *%"

; 

"

*

"

; %"

; 

"


D. "

; 



$; 

"
Câu 37:2k,<J9C([E&3@&.OC1,&L3R3@f(N )$~!&.OC1(N
A. 33 B. d C. (3 D. ([..‚
Câu 38:363wO3RO(L(.m$m>GO(LO(3,O(C3R,&wO(NJ
eJN..&T3,J(N
A.  B. $ C. ) D. 
Câu 39:wO3633R.m mL3,O(3F,F(3((O(3 mJO(Lm$mL(3Lm
m>,C3R,&wO3f>V&F4A73(N
A.  B. ) C. # D. 
Câu 40:DEF\&VJ>d3W3(N>V&F43@.X.&f&J&J\GH$++J(.&
T3!"%9P3363FIW&.>[E3.&T3yGN8Jo0:&JDEFd&VJ
>>d3W3>V&>ƒ&9F3fB9CdGH

(N # 3e.&T3y.>[E38J
o:&J3R,Y&W33@(N
A. ""8
$
:

GN""
$

B. 
$
""
$
GN
$
""8
$
:


C. 


)
""

GN
$
""
$

D. ""
$
GN
$
""


PHẦN RIÊNG
A. Chương trình chuẩn (từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41:wO3633R•,F,F(GO(L(.C3R,&wO3f9I
<&J&FIW&3?&

_>U.9=Z3EF(N
A. ) B.  C.  D. $
Câu 42:wO3633R!"!!"
$
8!

:

"

'&!"
$
8,&.&T3!
$
:C3R,&
wOFIW&>[E3GH.&T3L}J3(N
A. ) B.  C.  D. $
Câu 43:+J("

63q&GH&J9J(e%86,T9&>z:.>[E33R,Y\
]N?\5&.&T3([.>[E3$(Z

8>93:*J(e%(N
A.  B. %& C. '( D. -
Câu 44:jx(.V&9Z"[>u. &JDEF."GN-

"
$
.&f&>FIW&LIO,N
N.>[E3#&J3R,Y2k,<J9C([E&."3f,&DEF>k.(N
A. $$$$~ B. ) ~ C. )) 0~ D. ###~
Câu 45: #&JEF3RdJ\3f3&W3


#
"
$
63q&GH0++J(.&T3!"%
.>[E3.&T3yXS,.&]N?y3k++J(.&T3

"

%.>[E3.&T3/
*C([E&3R,Y9.>[E3933e.&T3/(N
A. #  &J B. $&J C. )0#&J D. )#&J
Câu 46:EF3R\3W363&.OC"GN!3fF4a9C(N0*>C36OJ(\.
>[E3$J("

+)J(!

GN([E&d[H3\(NEF3R63q&>[E3GH[H3,J&
W33R.e3@\(N
A. 

!o

o"" B. 

o""!


C. 

!oo"" D. 

8!

:o""
Câu 47:26S.N.>4O(N>P&Q
A. cd(FGNd(m##>[E3>U.35&FIW&,i&&[&
B. E&GNEd5J>U.3f3.&&.V&C3pL(.(•d
C. !lG(3822-:3WfJo!m"m,&F4a
D. 2(J(Nh&3R,Y3f=>?f&3IOL63>T
Câu 48:cR3I3633R,&wON.>4O>U.3fFIW&,6&e3Q
A. %(JO(}J&(.3•d B. 33,•d>}J3JO(}J
C. 'L}J3JO(}J•> D. 'L(J(J•d
Câu 49:c,&F[d&,AFIW&3fd>V*%"

;(

%(

;(

;*(;

"C
F4a(>f&G,]3R9a5&(kz&CF4a(J&FIW&b6,T3@(N
A. )^0 B. ^0 C. ^0 D. $^0
 c,&^)m%w>U$)
Câu 50:X=F4GH363>=3l3,d.&T3DEF&VJ+ J(."

GN+ J((,&s
& +++&4OGH]&>=3f3[s&>?(N#)'8=..R3@u.6,A>=F4(N++~:*C
([E&.6,_3GNSZ39Z8>93:6,_(N
A. #&JGN (Z B. #&JGN +(Z
C. $ &JGN+0(Z D. 0+&JGN+# (Z
B. Chương trình Nâng cao (từ câu 51 đến câu 60)
Câu 51:X=F4)++J(.&T3DEF."

J(^(GN!(J(^(GH>=3l3,dJN&&<
LCF3[s&>?]&>=9&>z)',&s&#)FP8=..Ru.6,A>=F4(N++~
[H3Od9&>6&9S:.>[E3.&T33f9C([E&&IJGH>k.(N)&Jb6,T
3@(N
A. +) B. +  C. +$ D. +
Câu 52:'3(K3Je3_\3f3&W3F4a
)

+
"cp\&[sl3=d>V6.
\

;,
→

)

+
",

;!"
→

)


"
$
83Ry:jwO3633R>U.3fS63q&>[E3GHy(N
A. !

"!"
$
GN
$
"8LP363

"

>v3

:
B. !!"GN
$
""8LP363

"

>v3

:
C. !.8":

GN


)
"8LP363

"

>v3

:
D. !"
$
!"GN.8":


Câu 53:C>,33(NJJRJN..&T3,JGNC>,33(NJJRJN..&T3*%"

_
>U.9=[s&3f3i&3&W3F4a


0
(k([E(N
A. $GN$ B. GN$ C. )GN D. #GN
Câu 54:C>V&F43R.e3f3i&3&W3F4a
$

)
,
$
(N
A. # B. ) C.  D. $
Câu 55:cN363Z&=J
8: e39J(eGN.&T3Y8ggg:,
8: .&T3e3,GN.&T3Y8ggg:,
83: Y9J(eGN.&T3Y8ggg:3(,.
8: .&T3e3,GN.&T3Y8gg:,
8: >V&9J(eGN.&T3Y8ggg:,

;

'&
'&

;+0+n
;

-
-

m+n
;

.
.

;+$n
$;


-
-

+
;+n
CZ&=JLIO,FIW&(N
A.  B.  C. ) D. $
Câu 56:*.•F4NN+J(FF\Je3_8e_363

mJL3fJ?fJo!

GN
J?fJo"":5&.&T3!"8[ )~GH([E&3kFIW&:3e.&T3.>[E3
DEF,Y3f9C([E&U.d9C([E&\(N0 &JC(9FF,&J?F4a\(N
A.  B. ) C. + D. #
Câu 57:j.&T3y&VJ
$
""+%GN(+++)%_ )

*

3@
$
""(N)+
m)

b6,TF3@.&T3y_ )

(N
A.  B. $+ C. $$ D.  
Câu 58:vF.&T3N.>4O>U.3fFtdQ
A. j.&T3!
$
GN.&T3!

( B. j.&T3!"GN.&T3!

"
$

C. j.&T3!

"

GN.&T3!"

 D. j.&T3'((
$
GN.&T3!"


Câu 59:)) &JDEF\&VJ-
$
"

GN-

"
$
GN ++J(.&T3

"

)%.>[E3.&
T3y!tpp.&T3*%"

+%GN.&T3y>9Y>k.L.R=JN.V&A +
J(2k,<J9C([E&-
$
"

,&\(N
A. )~ B. +~ C. 00~ D.  +$~
Câu 60:jwO3633R>[E3YFLF3U.<&k(l3L(N
A. ""
$
""
$


"" B. 
$


""
$
""""
C. 
$


""""
$
"" D. 
$
""
$


""""
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmm†cmmmmmmmmmm
 c,&)^)m%w>U$)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×