Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Trang 1/6 - Mã đề thi 209
SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
TỔ HÓA HỌC

( Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2012-2013
MÔN THI: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát
✬ 

(50 câu trắc nghiệm)


Mã đề thi 209
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe
= 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Ni=58
Câu 1: Nung nóng 5,4 gam Al với 3,2 gam S trong môi trường không có không khí;phản ứng hoàn toàn thu

được hỗn hợp rắn X; cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
loãng dư thu được hỗn hợp khí Y. Đem
đốt hoàn toàn hỗn hợp Y cần vừa đủ V lít O
2
( đktc). V lít O
2
( đktc) cần dùng là
A. 11,2 lít B. 5,6 lít C. 13,44 lít D. 2,8 lít
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn Fe
3
O
4
vào dung dịch H
2
SO
4
loãng dư được dung dịch A. Dung dịch A tác dụng
với dãy chất nào sau đây?
A. KMnO
4
, HNO
3
, Cu, HCl, BaCl
2
, K
2
Cr
2
O
7
, NaNO
3
.B. K
2
Cr
2
O
7
, Br
2
, H
2
S, KI, NaNO
3
, NH
4
Cl, Cu.
C. K
2
Cr
2
O
7
, Fe, Cl
2
, KI, KNO
3
, (NH
4
)
2
SO
4
, Cu. D. KMnO
4
, HNO
3
, Cu, KI, BaCl
2
, K
2
Cr
2
O
7
, KNO
3
.
Câu 3: Để hòa tan hết hỗn hợp X gồm Cr
2
O
3
, CuO ; Fe
3
O
4
cần vừa đủ 550 ml HCl 2M, sau phản ứng thu
được dung dịch Y. Một nửa dung dịch Y hòa tan hết tối đa 2,9 gam Ni. Cô cạn nửa dung dịch Y còn lại thu
được bao nhiêu gam muối khan ?
A. 30,8 gam B. 30,525 gam C. 61,6 gam D. 61,05 gam
Câu 4: Cho sơ đồ chuyển hóa sau ( các điều kiện phản ứng có đủ)
(1) X(C
4
H
6
O
2
Cl
2
) + NaOH -- B + D + E + H
2
O (2) D + O
2
 F
(3)E + H
2
O- NaOH + G + H (4) G + H- I
(5)G + F-- K + I (6) K + NaOH- B + E
X có công thức cấu tạo nào sau đây?
A. CH
3
COOCCl
2
CH
3
B. CH
3
COOCHClCH
2
Cl
C. CH
3
COOCH
2
CHCl
2
D. CH
2
ClCOOCHClCH
3

Câu 5: Hỗn hợp X gồm 0,1 mol anđehit metacrylic và 0,3 mol khí hiđro. Nung nóng hỗn hợp X một thời
gian, có mặt chất xúc tác Ni, thu được hỗn hợp hơi Y gồm hỗn hợp các ancol, các anđehit và hiđro. Tỉ khối
hơi của Y so với He bằng 95/12. Mặt khác dẫn toàn bộ hỗn hợp Y qua dung dịch nước Br
2
thì làm mất màu
vừa đủ a mol Br
2
. Giá trị của a là
A. 0,16 mol B. 0,02 mol C. 0,20 mol D. 0,04 mol
Câu 6: Có các chất sau : keo dán ure-fomanđehit; tơ lapsan; tơ nilon-6,6; protein; sợi bông; amoniaxetat;
nhựa novolac; tơ nitron. Trong các chất trên, có bao nhiêu chất mà trong phân tử của chúng có chứa nhóm –
NH-CO-?
A. 4 B. 6 C. 3 D. 5
Câu 7: Hiđro hóa hoàn toàn hiđrocacbon mạch hở X ( kể cả đồng phân hình học) thu được butan. Số chất X
thỏa mãn là
A. 9 B. 10 C. 7 D. 6
Câu 8: Đốt hoàn toàn 11,68 gam hỗn hợp

X gồm CH
3
COOH; C
x
H
y
COOH; CH
2
(COOH)
2
thu được a gam
H
2
O và 18,04 gam CO
2
.Nếu cho hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với NaHCO
3
dư thì thu được 4,256 lít
CO
2
(đktc). Giá trị của a là
A. 6,02 gam B. 6,12gam C. 6,22 gam D. 6,21 gam
Câu 9: Nung nóng đến phản ứng hoàn toàn m
1
gam C
4
H
10
thu được hỗn hợp X gồm C
2
H
4
, C
2
H
6
, C
3
H
6
, CH
4
.
Hấp thụ từ từ X vào bình chứa dung dịch KMnO
4
dư, thấy khối lượng bình tăng m
2
gam. Đốt cháy hết hỗn
hợp khí Y đi ra khỏi dung dịch KMnO
4
thu được 5,6 lít CO
2
(đktc) và 8,1 gam H
2
O. Giá trị của m
1
, m
2
lần
lượt là
A. 14,5 và 7,7. B. 11,2 và 7,8. C. 11,6 và 3,9. D. 11,6 và 7,7.
Trang 2/6 - Mã đề thi 209
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 3,48 gam một hiđrocacbon X (chất khí ở điều kiện thường) rồi đem toàn bộ sản
phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)
2
. Sau các phản ứng thu được 29,55 gam kết tủa và
khối lượng dung dịch giảm bớt 13,59 gam. Công thức phân tử của X là
A. CH
4
B. C
2
H
4
C. C
3
H
4
D. C
4
H
10

Câu 11: Hỗn hợp X gồm propan-1-ol, propan-2-ol; ancol anlylic; etyl metyl ete; metyl vinyl ete, glixerol. Đốt
m gam hỗn hợp X cần V lít oxi ( đktc), thu được 5,2416 lít CO
2
(đktc). Mặt khác, m gam hỗn hợp X làm mất
màu tối đa 4,48 gam brom hay hòa tan tối đa 0,686 gam Cu(OH)
2
. Giá trị của V là
A. 7,2352 lít B. 7,1680 lít C. 7,4144 lít D. 7,3696 lít
Câu 12: Đun nóng m gam hỗn hợp Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 3 : 7 với một lượng dung dịch
HNO3. Khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,8m gam chất rắn, dung dịch X và 3,36 lít hỗn hợp khí (đktc)
gồm NO và N
2
O (không có sản phẩm khử khác của
5
N
+
). Biết lượng HNO3 đã phản ứng là 56,7 gam. Giá trị
của m là
A. 133 gam B. 105 gam C. 98 gam D. 112 gam
Câu 13: Hai nguyên tố A và B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn, có tổng số đơn
vị điện tích hạt nhân là 23, số đơn vị điện tích hạt nhân của B lớn hơn A . Kết luận nào sau đây về A và B là
không đúng?
A. Tính kim loại của A mạnh hơn
B. A, B thuộc chu kì 3 trong bảng tuần hoàn
C. Cấu hình electron của A không có electron độc thân nào
D. Cấu hình electron của B không có electron độc thân
Câu 14: Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết ; tổng số liên kết là 25 và có 2 nguyên
tử cácbon bâc bốn trong phân tử. Khi Cho X tác dụng với Cl
2
( theo tỉ lệ 1:1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh
ra là:
A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 15: Dung dịch X chứa 0,01 mol H
2
N-CH
2
COOCH
3
; 0,02 mol ClH
3
N-CH
2
COONa và 0,03 mol
HCOOC
6
H
4
OH. Để tác dụng hết với dung dịch X cần tối đa V ml dung dịch NaOH 0,5M đun nóng thu được dung
dịch Y. Giá trị của V là
A. 280. B. 160. C. 240. D. 120.
Câu 16: Hỗn hợp A gồm CuSO
4
, FeSO
4
và Fe
2
(SO
4
)
3
có % khối lượng của S là 22%. Lấy 50 gam hỗn hợp A hòa
tan vào nước và cho tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được kết tủa B. Lọc và nung B trong không
khí đến khối lượng không đổi được chất rắn D. Dẫn luồng khí CO dư đi qua D nung nóng đến phản ứng hoàn toàn ta
được m gam chất rắn E. Giá trị của m là
A. 20. B. 19. C. 17. D. 18.
Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 4,704 lít khí O
2
, thu được
4,032 lít khí CO
2
và 3,24 gam H
2
O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 110 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn
dung dịch sau phản ứng thì thu được 7,98 gam chất rắn khan, trong đó có a mol muối Y và b mol muối Z ( M-
Y
>M
Z
). Các thể tích khí đều đó ở điều kiện chuẩn. Tỉ lệ a:b là
A. 2:3 B. 2:1 C. 1:5 D. 3: 2
Câu 18: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

0
33
2
,
,
3922
AgNONH
HNO
NaOHCuOtHCl
CHONXYZTCO
+
+
+++
→→→→→
C
3
H
9
O
2
N là chất nào sau đây?
A. HCOONH
2
(CH
3
)
2
B. CH
3
COONH
3
CH
3
C. HCOONH
3
C
2
H
5
D. C
2
H
5
COONH
4

Câu 19: Cho các thí nghiệm sau:
(1)Dẫn khí F
2
vào dung dịch NaOH loãng; lạnh (2) Cho Ca
3
P
2
vào nước
(3) Cho NH
3
tiếp xúc với CrO
3
(4) Cho Ag
2
O vào H
2
O
2

(5) Cho H
2
SO
4
loãng vào dung dịch Na
2
S
2
O
3
(6)Cho SiO
2
vào Na
2
CO
3
nóng chảy
Số thí nghiệm tạo ra chất khí là
A. 4 B. 6 C. 3 D. 5
Câu 20: Nạp một hỗn hợp khí có 20% thể tích hiđrocacbon A và 80% thể tích O
2
(dư) vào khí nhiên kế. Sau
khi cho nổ rồi cho hơi nước ngưng tụ ở nhiệt độ ban đầu thì áp suất trong khí nhiên kế giảm còn 0,6 lần.Công
thức phân tử của A là
Trang 3/6 - Mã đề thi 209
A. CH
4
B. C
3
H
8
C. C
2
H
6
D. C
4
H
10

Câu 21: Cho các phân tử : H
2
, CO
2
, Cl
2
, N
2
, I
2
, CO; C
2
H
4
, C
2
H
2
. Bao nhiêu phân tử có liên kết ba trong phân
tử ?
A. 3 B. 1 C. 2 D. 4
Câu 22: Khi pin điện hóa Zn- Ag phóng điện có cầu muối NH
4
Cl thì
A. ion NH
4
+
di chuyển về điện cực Zn và ion Cl
-
di chuyển về điện cực Zn.
B. ion NH
4
+
di chuyển về điện cực Ag và ion Cl
-
di chuyển về điện cực Zn
C. ion NH
4
+
di chuyển về điện cực Ag và ion Cl
-
di chuyển về điện cực Ag.
D. ion NH
4
+
di chuyển về điện cực Zn và ion Cl
-
di chuyển về điện cực Ag.
Câu 23: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tất cả các phản ứng của nitơ với kim loại đều cần đun nóng.
B. Silicagen được dùng làm chất hút ẩm và hấp phụ nhiều chất.
C. CrO
3
tác dụng với nước tạo ra axit cromic.
D. Trong công nghiệp, photpho được sản xuất từ quặng canxit.
Câu 24: Cho sơ đồ phản ứng sau:
Phôtpho
X+
→ Y
2
HO+
→ Z
0
t
→ T
0
t
→ J.
Chất Y và J lần lượt là
A. P
2
O
5
; HPO
3
B. Zn
3
P
2
; H
3
PO
3
C. P
2
O
3
; H
4
P
2
O
7
D. PCl
5
; H
3
PO
4

Câu 25: Cho các phát biểu sau:
(a) Tất cả các cacbohiđrat đều có phản ứng thủy phân
(b) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột; xenlulozơ và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu
được một loại monosaccarit duy nhất.
(c) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch brôm hay dung dịch AgNO
3
trong
NH
3

(d) Trong dung dịch, glucozơ ; fructozơ; saccarozơ và mantozơ đều hòa tan Cu(OH)
2
ở nhiệt độ thường
cho dung dịch màu xanh lam.
(e) Trong dung dịch, fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng (vòng β).
(g) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.
Số phát biểu đúng là
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 26: Cho các chất sau đây
- Hiđrocacbon C
6
H
10
(X) có x đồng phân tác dụng với dung dịch AgNO
3
/NH
3
tạo kết tủa màu vàng nhạt
-Ancol thơm C
8
H
10
O (Y) có y đồng phân oxi hóa tham gia phản ứng tráng gương
- C
6
H
10
O
4
(Z) là este 2 chức có mạch cacbon không phân nhánh có z đồng phân tác dụng với NaOH cho
một muối một ancol
- Amin C
4
H
11
N (T) có t đồng phân tác dụng với HCl tạo muối có dạng RNH
3
Cl ( R là gốc hiđrocacbon)
Mối quan hệ đúng giữa x, y, z, t là
A. x = y; z = t. B. x = z; y = t. C. x > y = z > t. D. x = y = z = t.
Câu 27: Điện phân dung dịch hỗn hợp chứa 0,04 mol AgNO
3
và 0,05 mol Cu(NO
3
)
2
, điện cực trơ, dòng điện
5A, trong 32 phút 10 giây. Khối lượng kim loại bám vào catot là:
A. 6,24 gam B. 6,5 gam C. 3,12 gam D. 7,24 gam
Câu 28: Sục khí CO
2
vào các dung dịch riêng biệt chứa các chất: Na[Al(OH)
4
]; NaOH dư, Na
2
CO
3
, NaClO, CaCO
3
,
CaOCl
2
, Ca(HCO
3
)
2
; CaCl
2
. Số trường hợp có xảy ra phản ứng hóa học là
A. 8. B. 5. C. 6. D. 7.
Câu 29: Có các tập hợp các ion sau đây :
(1).NH
4
+
; Na
+
; HSO
3
-
; OH
-
(2). Fe
2+
; NH
4
+
; NO
3
-
; SO
4
2-
(3) Na
+
; Fe
2+
; H
+
;NO
3
-

(4) Cu
2+
; K
+
; OH
-
;NO
3
-
(

5)

H
+
; K
+
; OH
-
;NO
3
-
(6) Al
3+
, Cl
-
, Na
+
,
2
3
CO


Có bao nhiêu tập hợp có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch?
A. 2 B. 1 C. 4 D. 3
Câu 30: Kết luận nào sau đây đúng?
A. Điện phân dung dịch CuSO
4
với anot đồng, nồng độ Cu
2+
trong dung dịch không đổi
Trang 4/6 - Mã đề thi 209
B. Đốt lá sắt trong khí Cl
2
xảy ra ăn mòn điện hóa
C. Thanh kẽm nhúng trong dung dịch CuSO
4
không xảy ra ăn mòn điện hóa
D. Kim loại có tính khử, nó bị khử thành ion dương
Câu 31: Cho các phương trình phản ứng sau đây :
(1) SO
2
+ dung dịch KMnO
4
(4) C
2
H
4
+ dung dịch KMnO
4
(2) HCl + dung dịch KMnO
4
(5) C
2
H
2
+ dung dịch KMnO
4

(3) KMnO
4

(6) C
6
H
5
CH
3
+ dung dịch KMnO
4
t
0


Số phương trình không tạo sản phẩm MnO
2

A. 4 B. 3 C. 1 D. 2
Câu 32: Cho m gam hỗn hợp X gồm Na, Ca, K tác dụng với H
2
O thu được dung dịch Y và khí H
2
. Cho toàn
bộ lượng H
2
thu được tác dụng với CuO, t
0

dư . Sau phản ứng cho lượng H
2
O thu được hấp thụ vào 63 gam
dung dịch H
2
SO
4
90% thì thấy C% của dung dịch H
2
SO
4
còn 70%. Cho toàn bộ dung dịch Y vào dung dịch
chứa 0,6 mol AlCl
3
thu được m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 46,8 B. 15,6 C. 27,3 D. 31,2
Câu 33: Hỗn hợp X gồm ancol etylic, đimetylete; butan-1,2-điol; butan-2,3-điol; butan-1,3-điol.Đốt m gam
hỗn hợp X, thu được 26,88 lít CO
2
(đktc). Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với natri dư thu được 5,824 lít H
2

(đktc). Khối lượng đimetylete có trong m gam hỗn hợp X là
A. 4,14 g B. 3,45g C. 3,68g D. 3,22g
Câu 34: Cho các cặp chất sau:
(1)Ba(HSO
3
)
2
+ NaOH (2)Fe(NO
3
)
2
+ HCl (3)NaCl + H
2
SO
4
(4)KCl + NaNO
3

(5)Fe(NO
3
)
2
+ AgNO
3
(6)NH
4
Cl + NaNO
2
(7) AgNO
3
+ H
2
S (8) KI +FeCl
3

(9)Br
2
+ I
2
+ H
2
O (10)F
2
+ N
2
(11) Mg + SiO
2
(12)C + H
2
O
Số cặp chất xảy ra phản ứng trong dung dịch; chất rắn và dung dịch; các chất khí hay các chất rắn với điều
kiện thích hợp là:
A. 8 B. 7 C. 10 D. 9
Câu 35: Cho 1,2 lít hỗn hợp gồm hiđro và clo vào bình thuỷ tinh đậy kín và chiếu sáng bằng ánh sáng khuếch
tán. Sau một thời gian ngừng chiếu sáng thì thu được một hỗn hợp khí chứa 30% hiđroclorua về thể tích và
hàm lượng của clo đã giảm xuống còn 20% so với lượng clo ban đầu. Thành phần phần trăm về thể tích của
hiđro trong hỗn hợp ban đầu bằng
A. 66,25% B. 30,75% C. 88,25% D. 81,25%
Câu 36: Có các kết quả so sánh sau:
(1) Tính axit : H
2
SiO
3
> H
2
CO
3
. (2) Tính oxi hóa: Fe
3+
> Cu
2+
. (3) Tính khử: HCl > HF.
(4) Tính phi kim:
1478
SiNO>>.(5) Bán kính nguyên tử:
191213
KMgAl>>.(6) Tính dẫn điện Cu > Ag.
(7) Tính dẻo: Au > Fe. (8) Nhiệt độ nóng chảy Na > Hg. (9) Tính cứng: Cr > Ag.
Số kết quả so sánh đúng là
A. 5. B. 7. C. 6. D. 4.
Câu 37: Cho x mol hỗn hợp kim loại Al, Fe ( có tỉ lệ mol 1:1) tan hết trong dung dịch chứa y mol HNO
3
(tỉ lệ
x:y= 3:17). Sau khi kim loại tan hết , thu được sản phẩm khử Y duy nhất và dung dịch Z chỉ chứa muối nitrat.
Cho AgNO
3
đến dư vào Z, thu được m gam rắn. Giá trị của m là:
A. 54y/17 B. 27y/17 C. 108y/17 D. 432y/17
Câu 38: Hiện tượng nào sau đây đúng?
A. Phôt pho trắng phát quang màu lục nhạt trong bóng tối ở nhiệt độ thường.
B. Cho Cu vào HNO
3
loãng xuất hiện khí màu nâu; dung dịch có màu xanh
C. Dẫn khí NH
3
qua chất rắn CuO màu đỏ nung nóng thấy xuất hiện chất rắn màu đen và có hơi nước
D. Cho dung dịch NH
3
đến dư vào dung dịch CuSO
4
thấy xuất hiện kết tủa màu xanh.
Câu 39: Hỗn hợp X gồm HCHO ; CH
3
COOH; HCOOCH
3
và CH
3
CH(OH)COOH. Đốt cháy hoàn hỗn X cần
V lít O
2
(đktc) sau phản ứng thu được CO
2
và H
2
O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thu
được 15 gam kết tủa. Vậy giá trị của V là
A. 3,92 lít B. 3,36 lít C. 4,2 lít D. 2,8 lít
t
0

Trang 5/6 - Mã đề thi 209
Câu 40: Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm 0,07 mol axetilen; 0,09 mol vinylaxetilen; 0,18 mol H
2
và môt ít
bột Ni. Nung hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y gổm 7 hiđrocacbon có tỉ khối hơi so với H
2
là 21,4375. Cho
toàn bộ hỗn hợp Y đi qua bình đựng dung dịch AgNO
3
/NH
3
dư, thu được m gam kết tủa vàng nhạt và 2,24 lít
hỗn hợp khí Z ( đktc) gồm 5 hiđrocacbon thoát ra khỏi bình. Hỗn hợp Z mất màu vừa hết 80 ml dung dịch
Br
2
1M. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 12,78. B. 13,59. C. 11,97. D. 11,16.
Câu 41: Để hòa tan một miếng kẽm trong dung dịch HCl ở 20
0
C cần 27 phút. Nếu thực hiện thí nghiệm ở
40
0
C thì thời gian phản ứng là 3 phút.Nếu thực hiện thí nghiệm ở 55
0
C thì thời gian phản ứng là:
A. 44,36 giây B. 34,64 giây C. 64,43 giây D. 43,64 giây
Câu 42: Có bao nhiêu tên phù hợp với công thức cấu tạo
(1). H
2
N-CH
2
-COOH : Axit aminoaxetic. (2). H
2
N-[CH
2
]
5
-COOH : Axit ω - aminocaporic.
(3). H
2
N-[CH
2
]
6
-COOH: Axit ε - aminoenantoic.
(4). HOOC-[CH
2
]
2
-CH(NH
2
)-COOH: Axit α - aminoglutaric.
(5). H
2
N-[CH
2
]
4
-CH (NH
2
)-COOH : Axit α,ε - aminocaporic.
A. 3 B. 5 C. 4 D. 2
Câu 43: Xét cân bằng trong bình kín có dung tích không đổi
(í)(í)
2
khkh
XY
→
←

Ban đầu cho 1 mol khí X vào bình; khi đạt cân bằng thì thấy:
- Ở 40
0
C trong bình kín có 0,75molX
- Ở 45
0
C trong bình kín có 0,65 mol X
Có các phát biếu sau :
(1) Phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt
(2) Khi tăng áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch
(3) Thêm tiếp Y vào hỗn hợp cân bằng thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch
(4) Thêm xúc tác thích hợp vaò hỗn hợp cân bằng thì cân bằng vẫn không chuyển dịch
Số phát biểu đúng là:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
Câu 44: Loại thuốc nào sau đây thuộc loại gây nghiện cho con người ?
A.Vitamin C ; glucozơ B.Senduxen, moocphin C.Penixilin ;amoxilin D.Thuốc cảm pamin, paradol
Câu 45: Cho các phát biểu sau về anilin.
(1) Anilin là chất lỏng; rất độc, tan nhiều trong nước.
(2)Anilin có tính bazơ nhưng dung dịch của nó không làm đổi màu quì tím.
(3) Nguyên tử H của vòng benzen trong anilin dễ bị thay thế hơn nguyên tử H trong benzen và ưu tiên thế
vào vị trí meta.
(4)Anilin dùng để sản xuất phẩm nhuộm, polime, dược phẩm.
(5) Nhỏ nước brom vào dung dịch anilin thấy xuất hiện kết tủa trắng.
(6)Anilin là amin bậc II
Số phát biểu đúng là
A. 2 B. 5 C. 3 D. 4
Câu 46: Hoà tan 4,8 gam Cu vào 250 ml dd NaNO
3
0,5 M, sau đó thêm vào 250ml dd HCl 1 M. Kết thúc
phản ứng thu được dung dịch X và khí NO duy nhất. Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1 M vào X để
kết tủa hết ion Cu
2+
.
A. 250 ml. B. 300 ml C. 200 ml D. 400 ml
Câu 47: Có các chất benzyl clorua, clobenzen, anlyl clorua, vinyl clorua; etylclorua. Số chất có thể tham gia
phản ứng thủy phân trong dung dịch NaOH loãng (t
0
) là
A. 3 B. 4 C. 1 D. 2
Câu 48: Tripeptit M và tetrapeptit Q được tạo từ một amino axit X mạch hở (phân tử chỉ chứa 1 nhóm
NH
2
).Phần trăm khối lượng nito trong X bằng 18,667%. Thủy phân không hoàn toàn m gam hỗn hợp M,Q (
có tỉ lệ số mol 1:1) trong môi trường axit thu được 0,945 gam M; 4,62 gam đipeptit và 3,75 gam X. Giá trị của
m là
A. 12,58 gam B. 4,195 gam C. 8,389 gam D. 25,167 gam

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×