Tải bản đầy đủ

Lũy thừa với số mũ tự nhiên, Nhân hai lũy thừa cùng cơ sô


NhiÖt lÞªt chµo mõng c¸c
thÇy, c« gi¸o ®Õn dù giê
líp 6A6 tr­êng THCS
An Kh¸nh

KiÓm tra bµi cò
1) ViÕt c¸c tæng sau b»ng c¸ch dïng phÐp nh©n
4 + 4 + 4 =
3 + 3+ 3 + 3 + 3 =

4.3
3.5
5.100
=+++++
  
55...555
100 sè 5

Phßng GD - §T HuyÖn Hoµi §øc
Tr­êng THCS An Kh¸nh

TiÕt 13

1. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên
a. Ví dụ:
2 . 2 . 2 = 2
3

2
3
; a
4
: luỹ thừa
a
4
đọc là: a mũ 4
hoặc: a luỹ thừa 4
hoặc: luỹ thừa bậc 4 của a
a . a . a . a = a
4
b. Tổng quát:
cơ số
a
n
Luỹ thừa
số mũ
14 2 43
n
a = a.a. ... .a
n thừa số
(n 0)
* Phép nhân nhiều thừa số bằng nhau gọi là
phép nâng lên luỹ thừa.

Điền vào chỗ trống các số thích hợp
Luỹ
thừa
Cơ số Số mũ Giá trị của
luỹ thừa3 4
4 3

2 25
2
7
3
2
3
4
7 2 49
2 3 8
81
64
4
3
5
2
5
Sinh
Hoạt
Nhóm
*
Thời
Gian
3
phút

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×