Tải bản đầy đủ

CHUAN KIEN THUC KI NANG TOAN 2009


TẬP HUẤN
DẠY HỌC, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN

THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG


Câu hỏi thảo luận
Nghiên cứu tài liệu thảo luận câu hỏi sau :

Nêu nhiệm vụ của GV về dạy học trên cơ sở
chuẩn kiến thức, kĩ năng ?

Vì sao phải dạy học trên cơ sở chuẩn kiến
thức, kĩ năng ?

Nêu giải pháp thực hiện dạy học trên cơ sở
chuẩn kiến thức, kĩ năng ?

D¹y häc vµ kiÓm tra, ®¸nh gi¸ m«n

To¸n theo chuÈn KTKN
I. H­íng dÉn thùc hiÖn chuÈn KTKN
m«n To¸n
II. KiÓm tra, ®¸nh gi¸ theo chuÈn
KTKN m«n To¸n

I. H­íng dÉn thùc hiÖn chuÈn KTKN m«n To¸n

Ch­¬ng tr×nh lµ ph¸p lÖnh, trong ®ã:

Môc tiªu

Néi dung

Yªu cÇu cÇn ®¹t
(chuÈn KTKN)

Ph­¬ng ph¸p

§¸nh gi¸

Mục tiêu môn Toán

Có những kiến thức ban đầu về số
(TN, PS, TP), đại lượng, yếu tố hình
học, thống kê.

Hình thành kĩ năng thực hành tính,
đo lường, giải bài toán có nhiều ứng
dụng trong cuộc sống.
.

Mục tiêu môn Toán

Bước đầu phát triển năng lực tư duy,
khả năng suy luận hợp lí, diễn đạt
đúng, cách phát hiện và giải quyết vấn
đề đơn giản, gần gũi với cuộc sống;
kích thích trí tưởng tượng, chăm học,
hứng thú; hình thành PP tự học, làm
việc có kế hoạch, khoa học, chủ động,
linh hoạt, sáng tạo.

Néi dung m«n To¸n

Néi dung m«n To¸n nªu trong CT
GDPT cÊp TiÓu häc theo tõng líp,
trong ®ã cã møc ®é cÇn ®¹t vÒ
KTKN (chuÈn KTKN), cña tõng chñ
®Ò, theo c¸c m¹ch KT cña tõng líp.

Chuẩn kiến thức, kĩ năng

Chuẩn kiến thức, kĩ năng là các yêu cầu cơ bản, tối
thiểu về kiến thức, kĩ năng của môn học

Chuẩn kiến thức, kĩ năng được cụ thể hoá ở các chủ
đề của môn học theo từng lớp, ở các lĩnh vực học tập
cho từng lớp và cả cấp học

Chuẩn kiến thức, kĩ năng là cơ sở để biên soạn SGK,
quản lí dạy học, đánh giá kết quả giáo dục

Thùc hiÖn chuÈn KTKN
SGK
ChuÈn
Qu¶n lý, chØ ®¹o
§¸nh gi¸
D¹y häc

Thực hiện chuẩn KTKN

Chủ đề, HK
Mức độ cần đạt
Quản lý, chỉ đạo
Đánh giá
Dạy học

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×