Tải bản đầy đủ

bài 52; Phản xạ có ĐK và pảhn xạ không ĐK

Nguyễn Văn Đình - Trường PTCS Húc
Nguyễn Văn Đình - Trường PTCS Húc
- HH - QTrị
- HH - QTrị


Nguyễn Văn Đình
Nguyễn Văn Đình


Ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu kiÖn
Ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu kiÖn
vµ ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn
vµ ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn
bµi 52 -
bµi 52 -
TiÕt 54
TiÕt 54
Nguyễn Văn Đình
ThÕ nµo lµ ph¶n x¹? LÊy vÝ dô vÒ
ThÕ nµo lµ ph¶n x¹? LÊy vÝ dô vÒ

ph¶n x¹.
ph¶n x¹.
Nguyễn Văn Đình
Ho¹t ®éng 1
Ho¹t ®éng 1
ph©n biÖt ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn
ph©n biÖt ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn
vµ ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu kiÖn
vµ ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu kiÖn
Nguyn Vn ỡnh
Phiếu học tập số 1
Phiếu học tập số 1


Hãy xác định trong các ví dụ sau đây, đâu là phản xạ có điều
Hãy xác định trong các ví dụ sau đây, đâu là phản xạ có điều
kiện, đâu là phản xạ không điều kiện và sắp xếp vào các cột tư
kiện, đâu là phản xạ không điều kiện và sắp xếp vào các cột tư
ơng ứng
ơng ứng
1.Tay chạm vào vật nóng rụt tay lại
1.Tay chạm vào vật nóng rụt tay lại
5. Định sờ vào một vật, nghe nói
5. Định sờ vào một vật, nghe nói


nóng đấy vội rụt tay lại.
nóng đấy vội rụt tay lại.
2. Bị bố mẹ mắng oan thì khóc.
2. Bị bố mẹ mắng oan thì khóc.
3. Trẻ em mới sinh ra thì khóc.
3. Trẻ em mới sinh ra thì khóc.
6. Ăn quả me chua tiết nước bọt.
6. Ăn quả me chua tiết nước bọt.
4. Qua ngã tư thấy đèn đỏ vội dừng
4. Qua ngã tư thấy đèn đỏ vội dừng
xe trước vạch kẻ.
xe trước vạch kẻ.
7. Nhìn thấy bạn ăn quả me chua tiết
7. Nhìn thấy bạn ăn quả me chua tiết
nước bọt.
nước bọt.
Phản xạ có điều kiện
Phản xạ có điều kiện
Phản xạ không điều kiện
Phản xạ không điều kiện
1.Tay chạm vào vật nóng rụt tay lại
3. Trẻ em mới sinh ra thì khóc.
2. Bị bố mẹ mắng oan thì khóc.
4. Qua ngã tư thấy đèn đỏ vội
dừng xe trước vạch kẻ.
5. Định sờ vào một vật, nghe nói
nóng đấy vội rụt tay lại.
7. Nhìn thấy bạn ăn quả me chua
tiết nước bọt.
Nguyễn Văn Đình
- Ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu kiÖn lµ ph¶n x¹ sinh ra ®· cã.
- Ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu kiÖn lµ ph¶n x¹ sinh ra ®· cã.
- Ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn lµ ph¶n x¹ ®­îc h×nh thµnh
- Ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn lµ ph¶n x¹ ®­îc h×nh thµnh
trong ®êi sèng.
trong ®êi sèng.
Nguyễn Văn Đình
Ho¹t ®éng 2
Ho¹t ®éng 2
Sù h×nh thµnh ph¶n x¹
Sù h×nh thµnh ph¶n x¹
cã ®iÒu kiÖn
cã ®iÒu kiÖn
1.
1.
H×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn
H×nh thµnh ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn
Nguyễn Văn Đình
nhµ sinh lý häc ng­êi nga
nhµ sinh lý häc ng­êi nga
i.p paplèp
i.p paplèp

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×