Tải bản đầy đủ

bài 4: sử dụng các hàm tính toán

Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tiết dạy:
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
I. Mục tiêu
- Biết ý nghĩa của các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN
- Biết cách sử dụng hàm.
- Biết hai cách nhập hàm vô ô tính.
- Viết đúng qui tắt các hàm.
- Sử dụng hàm để tính kết hợp các số và địa chỉ ô tính.
- Thực hiện được bốn hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN (chọn lệnh
từ bảng chọn, gõ lệnh từ cửa sổ lệnh)
II. Chuẩn bị phương tiện và đồ dùng dạy học
1/ Giáo viên:
- Các máy tính trong phòng dạy chạy tốt.
- Bài giảng trình bày trên PowerPoint và chiếu trực tiếp lên màn hình.
- Máy Projector, bảng và bút
2/ Học sinh:
- SGK đầy đủ.
- Vở ghi chép, bảng nhóm.
III. Hoạt động của giáo viên và học sinh

1. ổn định lớp: lớp trưởng báo cáo xỉ số lớp.
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới
Nội dung Hoạt động của GV và HS ứng dụng CNTT
1/ Hàm trong
chương trình
bảng tính
Hàm là công
thức được định
nghĩa từ trước,
sử dụng hàm
giúp việc tính
toán dễ dàng
và nhanh
chống hơn.
2/ Cách sử
dụng hàm
Khi nhập hàm
vào ô tính dấu
= ở đầu là ký
tự bắt buộc,
sau đó gõ đúng
qui tắc hàm và
nhấn Enter
3/ Một số hàm
trong chương
trình bảng
tính
a/ Hàm tính
tổng:
Trong đó:
a,b,c,…là các
số hay địa chỉ
của các ô cần
tính.
b/ Hàm tính
trung bình
cộng:
Trong đó:
a,b,c,…là các


số hay địa chỉsố hay địa chỉ
của các ô cần
tính.
Hoạt động1:
-GV đặt vấn đề : Tính trung bình
cộng của ba số: 3; 10; 2 ?
em có biết cách nào khác nửa để
có thể giải được bài toán trên ?
-HS trả lời
-GV giới thiệu cách tính :=
Average(3,10,2)
-HS quan sát nội dung SGK
Hoạt động 2: cách sử dụng hàm
-GV thao tác minh hoạ, gọi HS
nêu lại cách sử dụng hàm qua thao
tác GV vừa làm?
- HS thực hành trên máy cho giáo
viên và các bạn xem
-GV giới thiệu thêm: Có hai cách
nhập hàm vào ô tính:
+ Cách 1: Nhập hàm trực tiếp
vào ô tính.
+ Cách 2: Sử dụng nút lệnh
Insert Function fx
- HS chú ý lắng nghe.
Hoạt động 3: Một số hàm trong
chương trình bảng tính
a/ Hàm tính tổng:
-Nêu qui tắc sử dụng hàm tính
tổng trong bảng tính?
- HS trả lời.
-GV lưu ý cho HS: Cácsố hay địa
chỉ của các ô cần tính liệt kê trong
dấu () và cách nhau bởi dấu phẩy,
tên hàm không phân biệt chữ hoa
hay chữ thường.
- HS lắng nghe và ghi chép lại.
-GV gọi HS thực hành
- HS lên thực hành
b/ Hàm tính trung bình cộng:
- Nêu qui tắc sử dụng hàm tính
trung bình cộng trong bảng tính?
-HS lắng nghe
-GV gọi HS thực hiện thao tác với
hàm tính trung bình cộng
- HS lên thực hành
=SUM(a,b,c,
=AVERAGE(a,b,c,
…)
=MIN(a,b,c,
…)
Hoạt động 4:củng cố dặn dò
Gv tổng kết lại bài học, nhấn mạnh trọng tam bài và những điểm cần
lưu ý trong bài học.
Bài tập: GV đưa ra bài tập cho học sinh:
Bài 1: Cách nhập nào sau đây không đúng?
a/= SUM(5,A3,B1)
b/=SUM(5,A3,B1)
c/=sum(5,A3,B1)
d/=SUM (5,A3,B1)
Bài 2: Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số -4; 3. Em hãy
cho biết kết quả của các công thức tính sau:
a/ =SUM(A1,B1)
b/=SUM(A1,B1,B1)
c/=SUM(A1,B1,-5)
d/=AVERAGE(A1,B1,4)
 Đáp án: câu 1 d.
Câu 2. a=-1; b=2; c=-6; d=1
IV. Nhận xét đánh giá:
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×