Tải bản đầy đủ

SKKN Dạy và học Đạo đức theo chương trình mới ở Tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm Dạy - Học Đạo đức ở Tiểu học theo chơng trình mới
PHN I: M U
I. Lý do chn sỏng kin
Mt trong nhng mc tiờu quan trng ca mụn o c Tiu hc l hỡnh
thnh v rốn luyn k nng, hnh vi o c cho hc sinh. o c l mt mt quan
trng ca nhõn cỏch cỏi gc ca con ngi. Giỏo dc o c l mt b phn
quan trng trong quỏ trỡnh s phm, c bit l Tiu hc, giỳp cỏc em ng x
ỳng n qua cỏc mi quan h o c hng ngy. Cú th núi, nhõn cỏch ca hc
sinh Tiu hc th hin trc ht qua b mt o c. iu ny th hin qua thỏi
c x i vi ụng b, cha m, anh ch em rut trong gia ỡnh, vi thy cụ giỏo, bn
bố vi cng ng xó hi, qua thỏi hc tp, rốn luyn...ú l c s quan trng ca
vic hỡnh thnh nhng nguyờn tc, chun mc o c cao hn Trung hc c s.
thi i no cng vy, ngi ta coi trng vn húa, ng thi vi coi trng
hc lm ngi. Trong chng trỡnh tiu hc mi, mụn o c ó tr thnh mt
mụn hc chớnh thc cng nh cỏc mụn hc khỏc nh: Toỏn, Ting vit, T nhiờn v
xó hi ...Mụn o c cú nhim v to dng c s ban u, giỳp hc sinh xõy dng
ý thc o c, bi dng tỡnh cm, hỡnh thnh nhng chun mc hnh vi phự hp
vi cỏc quan h: bn thõn, gia ỡnh, nh trng, cng ng, xó hi v mụi trng t
nhiờn. Giỏo dc o c nhm giỳp hc sinh:
-V nhn thc: Hc sinh cú hiu bit ban u v mt s chun mc, hnh vi
o c v phỏp lut phự hp vi la tui hc sinh Tiu hc trong cỏc mi quan h

ca cỏc em vi nhng ngi thõn trong gia ỡnh; vi bn bố, vi cụng vic ca lp
ca trng, vi Bỏc H...
- V k nng, hnh vi: Hc sinh c tng bc hỡnh thnh k nng by t ý
kin, thỏi ca bn thõn i vi nhng quan nim, hnh vi, vic lm cú liờn quan
n cỏc chun mc ó hc; k nng la chn v thc hin cỏc hnh vi ng x phự
Phạm Thị Linh - Trờng tiểu học Thống Nhất - TP Thái Nguyên 1
Sáng kiến kinh nghiệm Dạy - Học Đạo đức ở Tiểu học theo chơng trình mới
hp chun mc trong cỏc tỡnh hung n gin, c th trong cuc sng.
- V thỏi : Hc sinh bc u hỡnh thnh thỏi , trỏch nhim i vi li
núi, vic lm ca bn thõn, t tin vo kh nng ca bn thõn, yờu thng ụng b,
cha m, anh ch em v bn bố...
Giỏo dc o c cú t rt xa xa nhng cho n nay ú vn l vn khú
khn, phc tp; nht l ging dy o c theo chng trỡnh mi, cũn nhiu iu
giỏo viờn cn phi thụng t mi cú th dy tt c. Qua ú giỳp bn thõn nõng cao
v phng phỏp ging dy, ng thi giỳp cỏc em hc sinh cú nhõn cỏch tt tr
thnh mt con ngi ton din l ngi cú ớch cho t nc. Vi nhng lớ do trờn
tụi ó mnh dn chn sỏng kin kinh nghim:
Dy Hc o c Tiu hc theo chng trỡnh mi.
II. Mc ớch nghiờn cu
Tỡm hiu vic Dy Hc o c Tiu hc theo chng trỡnh mi ti
Trng tiu hc Thng Nht Thnh ph Thỏi Nguyờn. T ú tỡm ra gii phỏp
nõng cao cht lng gi o c.
III. Nhim v nghiờn cu
1. Tỡm hiu vn i mi phng phỏp dy hc o c tiu hc.
2. Tỡm hiu thc trng vic dy o c trng tiu hc Thng Nht Thnh ph
Thỏi Nguyờn Tnh Thỏi Nguyờn.
- Mi quan h gia mụn o c vi cỏc mụn hc khỏc.
- Nhng u, nhc im v dựng chun b cho vic Dy - Hc mụn o c.
- Nhng hn ch ca giỏo viờn v hc sinh khi dy mụn o c.
3. xut nhng kinh nghim dy o c
- Cỏc nguyờn tc dy o c.
Phạm Thị Linh - Trờng tiểu học Thống Nhất - TP Thái Nguyên 2
Sáng kiến kinh nghiệm Dạy - Học Đạo đức ở Tiểu học theo chơng trình mới
- Nhng gii phỏp nõng cao cht lng gi o c.
- Kinh nghim dy o c Tiu hc.
IV. i tng nghiờn cu
Giỏo viờn v hc sinh Trng tiu hc Thng Nht , TP Thỏi Nguyờn.
V. Cỏc phng phỏp nghiờn cu
1. Phng phỏp nghiờn cu ti liu
c ti liu, giỏo trỡnh, chuyờn cú liờn quan n vn cn nghiờn cu:


- Giỏo trỡnh Giỏo dc Tiu hc.
- Chuyờn giỏo dc Tiu hc.
- B sỏch o c Tiu hc.
2. Phng phỏp quan sỏt
- D gi ca giỏo viờn trong, ngoi nh trng.
- Tham kho tit dy mu qua bng v qua vụ tuyn truyn hỡnh.
3. Phng phỏp m thoi
- Trao i ý kin vi ng nghip v cỏc trng khỏc.
- Trao i ý kin vi cỏc em hc sinh.
4. Phng phỏp thc nghim
p dng kinh nghim thu thp c vo gi dy ca mỡnh so sỏnh.
5. Phng phỏp tng kt
Phõn tớch, ỏnh giỏ nhng t liu tham kho, nhng kinh nghim ca bn
thõn, nhng ý kin trao i vi giỏo viờn v hc sinh. T ú rỳt ra nhng phng
phỏp dy hay ỏp dng cho bn thõn v ng nghip.
Phạm Thị Linh - Trờng tiểu học Thống Nhất - TP Thái Nguyên 3
Sáng kiến kinh nghiệm Dạy - Học Đạo đức ở Tiểu học theo chơng trình mới
PHN II:
NI DUNG V KT QU NGHIấN CU
Chng I: C s lý lun
I. Vn i mi phng phỏp dy hc o c Tiu hc.
1. Th no l i mi phng phỏp dy hc Tiu hc ?
- i mi phng phỏp dy hc cú th hiu l tỡm con ng ngn nht
t c cht lng v hiu qu dy hc cao. Con ng ny khụng cú sn, khụng
bng phng, nú khỳc khuu, gp ghnh; an xen gia cỏi chung v cỏi riờng, cỏi c
v cỏi mi.
- i mi phng phỏp bao hm c hai mt: Phi a vo cỏc phng phỏp
dy hc mi ng thi tớch cc phỏt huy nhng u im ca phng phỏp dy hc
truyn thng.
- i mi phng phỏp l s phi hp ng b ca nhiu khõu: Bi dng
giỏo viờn, biờn son sỏch, thit b dy hc, ỏnh giỏ hc sinh v qun lý ch o.
2. Ti sao phi i mi phng phỏp dy hc Tiu hc ?
- i mi phng phỏp dy hc Tiu hc nhm ỏp ng mc tiờu giỏo dc
Tiu hc.
- Phỏt huy tớnh nng ng, sỏng to trong phng phỏp dy hc.
- iu kin c s vt cht, mụi trng hc tp khụng ging nhau.
- Cp nht thụng tin, gúp phn tớch cc t c mc tiờu dy hc.
3. Vic i mi phng phỏp dy hc c tin hnh nh th no ?
Phạm Thị Linh - Trờng tiểu học Thống Nhất - TP Thái Nguyên 4
Sáng kiến kinh nghiệm Dạy - Học Đạo đức ở Tiểu học theo chơng trình mới
Quỏ trỡnh qun lý ch o chuyờn mụn cho thy rng thc hin i mi
phng phỏp dy hc Tiu hc cn tp trung vo nhng vn sau:
a. p dng hiu qu cỏc phng phỏp dy hc v hỡnh thc t chc dy hc mi:
- Dy hc m bo s thng nht hp lý hai yờu cu ng lot v cỏ th.
- Dy hc hp tỏc nhúm.
- Dy hc t phỏt hin.
- S dng phng tin thit b dy hc hin i trong i mi phng phỏp dy
hc.
- Thc hin tt quy trỡnh dy hc hũa nhp.
b. Xõy dng mụi trng hc tp thun li cho hc sinh.
- u t c s vt cht thit b theo hng chun húa, hin i húa, s lng hc
sinh trờn mt lp phi hp lý ( 35 em )
- Xõy dng phũng hc v t chc khụng gian lp hc mang tớnh thm m s
phm.
- Mụi trng hc tp thun li s tỏc ng tớch cc n s thnh cụng ca i
mi phng phỏp dy hc.
c. S dng hp lý, sỏng to dựng dy hc ó cú v t lm.
d. i mi phng phỏp son bi.
e. i mi phng phỏp qun lớ ch o.
4. Quan im chung v i mi phng phỏp dy hc o c.
Dy hc mụn o c cn i t quyn tr em, t li ớch ca tr em n trỏch
nhim, bn phn ca hc sinh. Cỏch tip cn ú s giỳp cho vic dy hc o c
tr nờn nh nhng hn, sinh ng hn, giỳp cho hc sinh lnh hi v thc hin hnh
Phạm Thị Linh - Trờng tiểu học Thống Nhất - TP Thái Nguyên 5
Sáng kiến kinh nghiệm Dạy - Học Đạo đức ở Tiểu học theo chơng trình mới
vi t giỏc hn, trỏnh c tớnh cht nng n, ỏp t.
Dy hc mụn o c s ch t hiu qu khi hc sinh hng thỳ v tớch cc,
ch ng tham gia vo quỏ trỡnh dy hc. Dy hc mụn o c phi l quỏ trỡnh
giỏo viờn t chc, hng dn hc sinh hot ng, phỏt huy vn kinh nghim v thúi
quen o c, t khỏm phỏ v chim lnh tri thc mi, khỏi nim mi.
i vi hc sinh Tiu hc, nhn thc cũn cm tớnh, trc tip v c th. Vỡ vy
cỏc ni dung giỏo dc cn phi chuyn ti n hc sinh mt cỏch nh nhng, sinh
ng thụng qua cỏc hot ng: úng vai, chi trũ chi, phõn tớch, x lớ tỡnh hung,
k chuyn theo tranh, xõy dng phn kt cho cỏc cõu chuyn cú kt cc m, ỏnh
giỏ v t ỏnh giỏ hnh vi ca bn thõn v nhng ngi xung quanh theo cỏc chun
mc hnh vi ó hc.
Cỏc phng phỏp v hỡnh thc dy hc o c Tiu hc rt phong phỳ a
dng, bao gm c phng phỏp dy hc hin i nh: úng vai, tho lun nhúm, t
chc trũ chi... v cỏc phng phỏp truyn thng nh: k chuyn, m thoi, nờu
gng, vn ỏp, ging gii.....ngoi ra cn kt hp c hỡnh thc dy hc cỏ nhõn,
theo nhúm lp, hc trng, ngoi sõn trng, tham quan cỏc di tớch vn húa...
Mi phng phỏp v hỡnh thc dy hc mụn o c u cú mt mnh v
hn ch riờng, phự hp vi tng loi bi riờng, tng khõu riờng ca tit dy. Vỡ vy
trong quỏ trỡnh dy hc giỏo viờn cn cn c vo ni dung, tớnh cht tng bi, cn
c vo trỡnh hc sinh v nng lc, s trng ca bn thõn, cn c vo iu kin,
hon cnh c th ca trng mỡnh, lp mỡnh m la chn. S dng kt hp cỏc
phng phỏp v hỡnh thc dy hc hp lớ, ỳng mc giỏo dc o c cho hc
sinh qua cỏc bi o c.
II. Cỏc vn lớ lun v giỏo dc o c cho hc sinh trng Tiu hc
thụng qua cỏc bi o c.
Chng trỡnh mụn o c Tiu hc phn ỏnh cỏc chun mc hnh vi o
Phạm Thị Linh - Trờng tiểu học Thống Nhất - TP Thái Nguyên 6
Sáng kiến kinh nghiệm Dạy - Học Đạo đức ở Tiểu học theo chơng trình mới
c cn thit, phự hp vi la tui trong cỏc mi quan h ca cỏc em vi bn thõn,
gia ỡnh, nh trng, cng ng v mụi trng t nhiờn. mi bi o c u
phi thc hin nhim v v ni dung giỏo dc o c cho hc sinh nh:
- Giỏo dc ý thc o c.
- Giỏo dc thỏi , tỡnh cm o c.
- Giỏo dc hnh vi, thúi quen o c.
1.Giỏo dc ý thc o c
Giỏo dc ý thc o c nhm cung cp cho hc sinh nhng tri thc o c c
bn, s ng v chun mc hnh vi, hỡnh thnh nim tin o c cho hc sinh. Cỏc
chun mc hnh vi ny c xõy dng t cỏc phm cht o c, chỳng phn ỏnh
cỏc mi quan h hng ngy ca cỏc em. ú l:
- Quan h cỏ nhõn vi xó hi: Kớnh yờu Bỏc H, Bit n nhng ngi cú cụng
vi nc, yờu lng xúm, quờ hng t nc, yờu mn v t ho v trng, lp, gi
gỡn mụi trng sng xung quanh...
- Quan h cỏ nhõn vi cụng vic, lao ng: Bit chm ch, kiờn trỡ, vt khú
trong hc tp, tớch cc tham gia cỏc cụng vic lao ng khỏc nhau.
- Quan h cỏ nhõn vi nhng ngi xung quanh: Hiu tho vi ụng b, cha m,
quan tõm giỳp anh ch em trong gia ỡnh, tụn trng, giỳp , on kt vi bn bố,
vi thiu nhi Quc t, tụn trng v giỳp hng xúm lỏng ging... theo kh nng
ca mỡnh.
- Quan h cỏ nhõn vi thiờn nhiờn: Bo v mụi trng t nhiờn xung quanh ni
hc, ni chi, gi gỡn cụng trỡnh cụng cng, bo v cõy trng vt nuụi, bo v
ngun nc...
- Quan h cỏ nhõn vi bn thõn: Khiờm tn, tht th, bo dn, lch s, v sinh, t
lm ly cụng vic ca mỡnh...
Phạm Thị Linh - Trờng tiểu học Thống Nhất - TP Thái Nguyên 7
Sáng kiến kinh nghiệm Dạy - Học Đạo đức ở Tiểu học theo chơng trình mới
- Quan h cỏ nhõn vi ti sn xó hi, ti sn ca ngi khỏc: Tụn trng v bo v
ti sn ca nh trng, ca nh nc v ca ngi khỏc, tit kim tin ca, thi
gi ....
Theo tng chun mc hnh vi o c, cn giỳp hc sinh hiu:
Yờu cu ca chun mc hnh vi o c: Chun mc hnh vi yờu cu hc
sinh thc hin iu gỡ ? lm gỡ ?
í ngha tỏc dng ca vic thc hin chun mc hnh vi o c v tỏc hi ca
vic lm trỏi: Vic thc hin chun mc hnh vi o c mang li li ớch gỡ ? tỏc
dng gỡ ? Nu khụng thc hin m lm trỏi cú tỏc hi gỡ ?
Cỏch thc hin chun mc ú: Thc hin chun mc, cn lm nhng cụng
vic gỡ ? Thc hin nh th no ?
Nhng tri thc o c ngy nay giỳp cỏc em phõn bit c cỏi ỳng cỏi sai,
cỏi tt cỏi xu, cỏi thin cỏi ỏc... t ú cỏc em s lm theo ỳng, ng h cỏi tt,
tỏn thnh cỏi thin v u tranh, phờ phỏn, trỏnh cỏi sai, cỏi xu, cỏi ỏc... ý thc o
c ỳng n cú tỏc dng nh hng cho thỏi , tỡnh cm, hnh vi o c.
2. Giỏo dc thỏi , tỡnh cm o c:
Giỏo dc thỏi , tỡnh cm o c cho hc sinh l thc tnh nhng rung ng,
nhng xỳc cm vi hin thc xung quanh, lm cho hc sinh bit yờu, bit ghột rừ
rng, cú thỏi ỳng n i vi cỏc hin tng phc tp trong cuc sng.
-Thỏi tỡnh cm i vi nhng ngi xung quanh: Kớnh yờu, bit n, quan
tõm, chm súc ụng b, cha m, yờu quý anh ch em, tụn trng v yờu quý bn bố,
tụn trng nhng ngi xung quanh khỏc, hng xúm...
-Thỏi i vi xó hi: Kớnh yờu Bỏc H, bit n nhng ngi cú cụng vi T
quc, yờu mn trng lp, yờu lng xúm quờ hng t nc...
-Thỏi i vi mụi trng sng: Yờu thiờn nhiờn, cú ý thc bo v mụi
Phạm Thị Linh - Trờng tiểu học Thống Nhất - TP Thái Nguyên 8
Sáng kiến kinh nghiệm Dạy - Học Đạo đức ở Tiểu học theo chơng trình mới
trng xung quanh.
-Thỏi i vi bn thõn: Cú lũng t trng, khiờm tn hc hi, lch s, bit gi
li ha, trung thc...
-Thỏi i vi cỏc hnh ng: Thỏi ng h, ng tỡnh, tỏn thnh vi
nhng tm gng, vic lm tt, phự hp vi nhng chun mc o c, cú thỏi
lờn ỏn, phờ phỏn, chờ ci nhng ai cú hnh ng sai trỏi, xu, cú hi cho ngi
khỏc, xó hi , cng ng.
Tỡnh cm tớch cc c hỡnh thnh da vo ý thc ỳng n v c cng c,
khng nh qua hnh vi, ng thi cú tỏc dng thỳc y, to ng c cho vic nhn
thc chun mc, thc hin hnh vi o c.
3.Giỏo dc thúi quen hnh vi, thúi quen o c
Giỏo dc hnh vi, thúi quen o c l t chc cho hc sinh lp li v lp li
nhiu ln nhng thao tỏc, hnh ng o c nhm cú c hnh vi o c, t ú
cú thúi quen o c.
Mụn o c Tiu hc cn hỡnh thnh cho hc sinh cỏc hnh vi, thúi quen
o c nh:
-Giỳp , chm súc ụng b, cha m, anh ch em trong gia ỡnh.
- Hnh vi l phộp.
- Cú nhng vic lm va sc giỳp bn bố, hng xúm lỏng ging...
- Cú nhng vic lm nhõn o i vi ngi khỏc.
- Cú nhng hnh ng, vic lm bo v trng, lp, ti sn cụng cng, thiờn
nhiờn, c v ti sn ca ngi khỏc...
Cn giỏo dc hnh vi vn húa cho hc sinh: ỳng v mt o c, p v
mt thm m.
Phạm Thị Linh - Trờng tiểu học Thống Nhất - TP Thái Nguyên 9
Sáng kiến kinh nghiệm Dạy - Học Đạo đức ở Tiểu học theo chơng trình mới
Cỏc nhim v trờn õy cú mi quan h cht ch vi nhau v cn c gii
quyt ng b thụng qua:
- Dy hc cỏc mụn hc, c bit l mụn o c.
- Hot ng ngoi gi lờn lp.
- Thc hin ni quy, quy ch, iu l.
- Tm gng ca giỏo viờn.
Chng II: Thc trng vn nghiờn cu
I. Thc trng vic dy o c trng Tiu hc
dy o c cho hc sinh Tiu hc t kt qu cao, ngi giỏo viờn cn
nm rừ thc trng dy mụn ny, lm rừ khi phõn tớch ba nhõn t tham gia vo quỏ
trỡnh dy hc l: Mụn hc Ngi dy Ngi hc. Tc l phõn tớch nhng u
im, nhc im ca chng trỡnh, cỏc ti liu dy hc. S chun b cỏc iu kin
cho vic dy v hc cng nh vic dy hc ca giỏo viờn v hc sinh. Qua ú, rỳt
ra c nhng thun li, khú khn ca giỏo viờn v hc sinh cú bin phỏp tỏc
ng hu hiu n quỏ trỡnh dy hc.
1. Mi quan h gia mụn o c vi mụn hc khỏc.
Mụn o c cú mi quan h cht ch vi cỏc mụn hc khỏc Tiu hc, c
bit l cỏc mụn: Ting Vit, Ngh thut, T nhiờn v xó hi. ú l mi quan hờ hai
chiu, th hin :
- Cỏc mụn hc khỏc cng cú kh nng giỏo dc o c cng tham gia vo
quỏ trỡnh giỏo dc o c, h tr c lc cho mụn o c trong vic hỡnh thnh
hc sinh nhng biu tng o c, bi dng cm xỳc, tỡnh cm o c, cng c
khc sõu nhng chun mc hnh vi o c.
Ngc li, mụn o c mt mt nh hng cho cỏc mụn hc khỏc trong
Phạm Thị Linh - Trờng tiểu học Thống Nhất - TP Thái Nguyên 10
Sáng kiến kinh nghiệm Dạy - Học Đạo đức ở Tiểu học theo chơng trình mới
cụng tỏc giỏo dc o c; mt khỏc cũn h tr c lc cho vic dy hc cỏc mụn
hc khỏc nh:
- Giỳp hc sinh rốn luyn s dng Ting Vit trong giao tip.
- Giỳp hc sinh m rng kin thc v mụi trng t nhiờn v xó hi.
- Giỏo dc cho hc sinh ý thc v hnh vi tuõn th nhng quy nh chung ca
i sng xó hi, gi gỡn v sinh cỏ nhõn, bo v sc khe, gi gỡn v sinh mụi
trng.
- Cng c v phỏt trin kh nng cm th v sỏng to ngh thut ( nghe nhc,
hỏt, c th, v tranh...)
2. Nhng u im v nhc im ca chng trỡnh v dựng dy hc.
a. u im dy o c theo chng trỡnh mi
Chng trỡnh o c bao gm mt h thng chun mc hnh vi o c v
phỏp lut cn thit phự hp vi la tui hc sinh tiu hc c trỡnh by theo 5 mi
quan h:
- Quan h ca hc sinh vi bn thõn.
- Quan h ca hc sinh vi gia ỡnh.
- Quan h ca hc sinh vi nh trng.
- Quan h ca hc sinh vi cng ng xó hi.
- Quan h ca hc sinh vi mụi trng t nhiờn.
Ni dung mụn o c kt hp gia giỏo dc quyn tr em vi giỏo dc bn
phn ca hc sinh.
- Kt hp giỏo dc quyn tr em c cú gia ỡnh, c cha m yờu thng,
chm súc vi giỏo dc bn phn ca tr phi quan tõm, chm súc ụng b, cha m,
anh ch em ( Bi 4: Quan tõm chm súc ụng b, cha m, anh ch em ) Lp 3.
Phạm Thị Linh - Trờng tiểu học Thống Nhất - TP Thái Nguyên 11
Sáng kiến kinh nghiệm Dạy - Học Đạo đức ở Tiểu học theo chơng trình mới
- Kt hp giỏo dc quyn tr em c t do kt giao bn bố, quyn c i s
bỡnh ng, quyn c h tr, giỳp vi giỏo dc bn phn tr em phi quan tõm,
chia s vui bun vi bn bố.
(Bi 5: Chia s bun vui cựng bn ) Lp 3.
- Kt hp giỏo dc quyn tr em c tụn trng, bo v bớ mt riờng t vi
giỏo dc bn phn tr em phi tụn trng th t, ti sn ca ngi khỏc.
Chng trỡnh khụng ch giỏo dc bn phn trỏch nhim ca hc sinh i vi
gia ỡnh, nh trng, xó hi, mụi trng t nhiờn m cũn giỏo dc trỏch nhim ca
cỏc em vi chớnh bn thõn mỡnh nh: bit t trng, t tin, hi lũng v nhng im
tt ca bn thõn, bit quan tõm gi gỡn v sinh v hỡnh thc bờn ngoi ca bn thõn,
bit gi gỡn dựng, sỏch v...
Chng trỡnh quan tõm n c ba mt kin thc, bi dng tỡnh cm, thỏi ;
hỡnh thnh k nng v hnh vi o c.
Thụng qua cỏc bi o c, chng trỡnh nhm tng bc hỡnh thnh cho hc
sinh mt s k nng sng c bn nh:
- K nng giao tip.
- K nng t nhn thc.
- K nng ra quyt nh.
- K nng gii quyt vn .
- K nng kiờn nh.
- K nng t mc tiờu.
Núi chung chng trỡnh gn gi vi cuc sng thc ca hc sinh.
Ngoi ra chng trỡnh cũn dnh phn mm 3 tit/nm cho mi lp cỏc
trng dy nhng vn o c cn quan tõm.
Phạm Thị Linh - Trờng tiểu học Thống Nhất - TP Thái Nguyên 12
Sáng kiến kinh nghiệm Dạy - Học Đạo đức ở Tiểu học theo chơng trình mới
b.Nhc im
Mt s bi o c xa l vi hc sinh vựng sõu, vựng xa v vựng nụng thụn
nh:
Bi 9: on kt vi thiu nhi Quc t. ( Lp 3 )
Bi 10: Tụn trng khỏch nc ngoi. ( Lp 3 )
( Vỡ cỏc vựng ny hc sinh ớt cú iu kin tip xỳc vi khỏch Quc t )
Hay Bi 11: Lch s khi nhn v gi in thoi. ( Lp 2 )
c. Cỏc ti liu v dựng dy hc.
- V bi tp in rừ cỏc bi tp hc sinh lm bi.
- Sỏch giỏo viờn hng dn tng bi c th.
- Cỏc loi tranh, nh, hỡnh v....minh ha cho cỏc tỡnh tit, tỡnh hung, hnh vi
ca bi p, cun hỳt hc sinh.
- Cỏc loi phiu bi tp.
III. Nhng hn ch ca giỏo viờn v hc sinh khi Dy Hc mụn o c.
1. Giỏo viờn
Nhng hn ch ca giỏo viờn:
- Cha nm chc phng phỏp v trỡnh t dy mt tit o c.
- Cha chỳ ý u t cho tit dy nờn tit dy cũn nghốo nn, gim bt cỏc bc
ca tit dy.
- Cha chỳ trng n vic liờn h thc t vi bi hc.
- Giỏo viờn cũn cha chnh sa kp thi nhng hnh vi sai ca hc sinh mt
cỏch trit .
Nguyờn nhõn
Phạm Thị Linh - Trờng tiểu học Thống Nhất - TP Thái Nguyên 13
Sáng kiến kinh nghiệm Dạy - Học Đạo đức ở Tiểu học theo chơng trình mới
- Do giỏo viờn cha c trang b y v mt kin thc nht l nhng giỏo
viờn ó c o to cỏch õy nhiu nm.
- Ti liu tham kho cha y . Giỏo viờn cha t giỏc hc hi, cha chuyờn
tõm vi ngh.
- Mt s giỏo viờn cha thy rừ tm quan trng ca mụn hc nờn cha chỳ ý,
cũn coi ú l mụn ph nờn cha thc s u t.
2. Hc sinh
Nhng hn ch ca hc sinh
- Cha chun b iu kin hc tt mụn hc nh v bi tp, dựng.
- Tm nhn thc v cuc sng ca hc sinh cũn hn ch.
- Cỏc em cũn rt rố, cha hng hỏi tham gia vo cỏc hot ng ca tit hc
nh: úng vai, tho lun...
- Hc sinh coi ú l mụn ph nờn khụng ho hng hc.
Nguyờn nhõn
- Giỏo viờn cha chỳ ý n dựng dy hc nờn bi ging cũn khụ khan, gim
s chỳ ý ca hc sinh.
- Hc sinh cũn mi chi, cha chỳ ý n hc tp.
- Hc sinh cũn hay quờn v bi tp do ph huynh thiu quan tõm n con em
mỡnh.
- Vn sng ca cỏc em cũn nghốo nn.
Chng III: xut nhng kinh nghim dy
o c
Phạm Thị Linh - Trờng tiểu học Thống Nhất - TP Thái Nguyên 14
Sáng kiến kinh nghiệm Dạy - Học Đạo đức ở Tiểu học theo chơng trình mới
I. Cỏc nguyờn tc dy o c
1. Nguyờn tc la chn trũ chi trong dy hc o c.
Trũ chi cú vai trũ quan trng trong vic giỏo dc hc sinh Tiu hc, song
mun phỏt huy c vai trũ giỏo dc ny cn tuõn theo nhng nguyờn tc nht nh
trong vic la chn trũ chi, trũ chi c la chn phi:
- m bo tớnh giỏo dc.
- m bo phự hp vi nng lc v trỡnh hc sinh Tiu hc, khụng quỏ khú
khn hoc quỏ n gin, khụng gõy nguy him cho hc sinh.
- m bo phự hp vi iu kin, hon cnh thc tin ca lp hc, trng hc
( v thi gian, khụng gian, cỏc phng tin cn thit cho trũ chi )
2. Nguyờn tc t chc trũ chi trong tit o c
Nguyờn tc 1: m bo cho hc sinh hiu rừ yờu cu, ni dung v cỏch t
chc trũ chi:
- Yờu cu i vi trũ chi cú tỏc dng nh hng i vi ton b quỏ trỡnh t
chc trũ chi, nhm ỏp ng yờu cu giỏo dc ca bi o c.
- Ni dung trũ chi giỳp cho hc sinh bit cn lm nhng gỡ v cỏch thc t
chc trũ chi giỳp cho hc sinh lm nh th no trong khi chi.
Vỡ vy, trc khi t chc trũ chi cho hc sinh tụi u gii thớch rừ rng v y
nhng yờu cu cn t, ni dung v cỏch thc hot ng cn thc hin; nu
khụng thỡ cỏc em s tin hnh trũ chi mt cỏch vụ ý thc, tựy tin v khụng thu
c kt qu giỏo dc mong mun.
Nguyờn tc 2: Bo m phỏt huy tớnh tớch cc, c lp sỏng to ca hc sinh.
Hc sinh khụng nhng l i tng ca hot ng dy cng nh ca hot ng
giỏo dc m iu quan trng hn cỏc em l ch th nhn thc, ch th t giỏo dc.
Phạm Thị Linh - Trờng tiểu học Thống Nhất - TP Thái Nguyên 15

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×