Tải bản đầy đủ

Đề thi và đáp án chuyên Hóa PBC 08-09

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU
Năm học 2008 - 2009
Môn thi: Hoá học
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (2,0 điểm) 1. Hoàn thành các phản ứng sau(ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)
a. Fe
x
O
y
+ O
2
 Fe
n
O
m
b. Al
2
O

3
+NaHSO
4

c. Fe
3
O
4
+ H
2
SO
4
đặc d. Ca
3
(PO
4
)
2
+H
3
PO
4

2. Hãy nêu một muối (cho mỗi trường hợp sau) vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với
dung dịch HCl thỏa mãn điều kiện:
a. Cả hai phản ứng đều tạo chất khí
b. Phản ứng với dung dịch HCl tạo khí, phản ứng với dung dịch NaOH tạo kết tủa.
c. Cả hai phản ứng đều tạo kết tủa.
Câu 2: (2,0 điểm) 1. Cho các chất: rượu êtylíc, êtilen, axít axêtic, benzen, mêtan, axêtilen, êtylaxêtat.
a. Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo mỗi chất trên
b. X và Y là những chất trong số các chất trên, biết rằng:
- Khi đốt cháy 0,1 mol mỗi chất thu được thể tích khí CO
2
lần lượt là 2,24lít và 4,48lít (ở đktc).
- Khi đốt cháy hỗn hợp chứa 0,1mol mỗi chất thì thu được 7,2g nước. Xác định X,Y
2. Cho các chất sau: CH
4
, C
12
H


22
O
11
(Saccarôzơ), H
2
S, NH
3
, FeS
2,
SO
2
. Hãy viết các phương trình phản
ứng có thể xảy ra khi cho các chất trên tác dụng với ôxi có tạo ra sản phẩm là đơn chất.
Câu 3: (2,0 điểm) 1. Một hỗn hợp khí A gồm CO, CO
2
. Trộn A với không khí theo tỉ lệ thể tích 1:4, sau khi
đốt cháy hết khí CO thì hàm lượng phần trăm(%) thể tích của N
2
trong hỗn hợp mới thu được tăng 3,36% so
với hỗn hợp trước phản ứng.
Tính % thể tích của hai khí trong hỗn hợp A. Giả thiết không khí chỉ có N
2
, O
2
trong đó O
2
chiếm 1/5 thể tích
không khí.
2. Cho một lượng tinh thể muối CuSO
4
.5H
2
O vào một lượng dung dịch Na
2
SO
4
x% thu được dung
dịch CuSO
4
30% và Na
2
SO
4
10%. Tính x
Câu 4: (2,0 điểm) Hỗn hợp A có khối lượng 12,25g gồm kim loại M( hoá trị II không đổi) và muối
Halogenua của một kim loại kiềm. Cho A vào 200ml dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng, dư. Sau khi phản ứng xảy ra
thu được dung dịch B và 6,72lít(đktc) hỗn hợp khí C gồm hai khí có tỷ khối đối với H
2
bằng 27,42. Tỉ khối
giữa hai khí trong hỗn hợp C là 1,7534. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch B cần 200ml dung dịch
Ba(OH)
2
nồng độ 2M và thu được 104,8g kết tủa. Lọc rửa kết tủa và nung đến khối lượng không đổi được
chất rắn D có khối lượng bé hơn khối lượng kết tủa thu được. Dẫn khí C qua nước, khí còn lại có thể tích
4,48lít(đktc).
a. Xác định nồng độ mol/lít của dung dịch H
2
SO
4
b. Xác định kim loại M và muối Halogenua của kim loại kiềm.
Câu 5: (2,0 điểm) Cho 5,6 lít(đktc) hỗn hợp khí và hơi (X) gồm C
2
H
6
O, C
3
H
6
, C
2
H
2
vừa đủ làm mất màu hoàn
toàn 100ml dung dịch nước Br
2
2M. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 5,05g hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản
phẩm cháy vào 200ml dung dịch NaOH thì thu được dung dịch chứa 27,4g muối, lấy 1/10 dung dịch muối thu
được tác dụng với dung dịch BaCl
2
dư thu được 1,97g kết tủa.
a. Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH
b. Tính thành phần phần trăm (%) khối lượng hỗn hợp X.


Cho: H=1; O=16; C=12; Cu=64; Na=23; K=39; Ba=137; Li=7; Rb=85; Ca=40; Mg=24; Be=9; Zn=65;
S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14
----------- Hết ------------
O
O
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU
NĂM HỌC 2008-2009
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: HÓA HỌC
(Hướng dẫn và biểu điểm chấm này gồm có 05trang)
Câu Nội dung Điểm
Câu I
2 điểm
1. Các phương trình phản ứng 1 điểm
a) nFe
x
O
y
+
mx-ny
2
O
2

o
t
→
xFe
n
O
m
b) Al
2
O
3
+ 6NaHSO
4
→ Al
2
(SO
4
)
3
+ 3Na
2
SO
4
+ 3H
2
O
c) 2Fe
3
O
4
+ 10H
2
SO


o
t
→
3Fe
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
+ 10H
2
O
d) Ca
3
(PO
4
)
2
+ 4H
3
PO
4
→ 3Ca(H
2
PO
4
)
2
4ptX0,25=1
đ
2. Các muối thỏa mãn điều kiện: 1 điểm
a) (NH
4
)
2
CO
3
+ 2NaOH → Na
2
CO
3
+ 2NH
3
↑ + 2H
2
O
(NH
4
)
2
CO
3
+ 2HCl → 2NH
4
Cl + CO
2
↑ + H
2
O
hoặc NH
4
HCO
3
b) Ca(HCO
3
)
2
+ 2HCl → CaCl
2
+ 2H
2
O + 2CO
2

Ca(HCO
3
)
2
+ 2NaOH → CaCO
3
↓ + Na
2
CO
3
+ 2H
2
O
c) AgNO
3
+ HCl → AgCl ↓ + HNO
3
2AgNO
3
+ 2NaOH → Ag
2
O ↓ + H
2
O + 2NaNO
3
Hoặc AgNO
3
+ NaOH → AgOH ↓ + NaNO
3
Nếu viết
đúng
1TH=0,25đ
2TH=0,75đ
Câu II
2điểm
1. 1,25 điểm
a) Công thức phân tử và công thức cấu tạo các chất 0,5 điểm
Rượu Etylic: C
2
H
6
O , CH
3
– CH
2
– OH
Etilen: C
2
H
4
, CH
2
= CH
2
Axít axêtíc C
2
H
4
O
2
, CH
3
- C - OH

Benzen C
6
H
6

Mêtan CH
4
H – C – H
Etyl axêtat C
4
H
8
O
2
CH
3
– C – O – CH
2
– CH
3
b)
2
CO
n
=
4,22
24,2
= 0,1 (mol) suy ra số nguyên tử C trong chất đem đốt là
1,0
1,0
= 1
-> Đó là CH
4
(X)
H
H

2
CO
n
=
4,22
48,4
= 0,2 (mol) ->Số nguyên tử cacbon trong chất đem đốt là:
0,2
0,1
= 2
=> Chất đó chứa 2 nguyên tử Cacbon (Y)
Khi đốt cháy: CH
4
+ 2O
2

o
t
→
CO
2
+ 2H
2
O
0,1 0,2
Số mol H
2
O tạo ra khi đốt cháy Y là:

OH
n
2
(Y)
=
18
18.2,02,7 −
= 0,2 (mol)
Y đốt cháy tạo ra
OH
n
2
=
2
CO
n
=0,2 mol vậy Y là C
2
H
4
hoặc CH
3
COOH
0,25 điểm
0,5điểm
2. 0,75 điểm
Các chất cháy trong điều kiện thiếu O
2
có thể cho đơn chất là :
CH
4
+ O
2

o
t
→
C + 2H
2
O
C
12
H
22
O
11
+ O
2

o
t
→
11C + CO
2
+ 11H
2
O
2H
2
S + O
2

o
t
→
2S + 2H
2
O
4NH
3
+ 3O
2

o
t
→
2N
2
+ 6H
2
O
Viết 1-
2pt=0,25
Viết
3pt=0,5
Câu III
2 điểm
1. 1 điểm
Giả sử hỗn hợp A có thể tích 1lít => thể tích không khí là 4lít trong đó thể tích N
2
=
4.0,8 =3,2lít
. % thể tích N
2
trong hỗn hợp đầu là
5
%100.2,3
0,25điểm
. Gọi x là thể tích khí CO có trong hỗn hợp A (x>0)
P/ư đốt cháy :
CO +
2
1
O
2

o
t
→
CO
2
x 0,5x x
Vậy thể tích hỗn hợp còn lại sau khi đốt cháy là (5-0,5x)
=> % thể tích N
2
trong hỗn hợp sau phản ứng cháy là

x5,05
%100.2,3

Vì sau phản ứng cháy % thể tích N
2
tăng 3,36%
=>
x5,05
%100.2,3

-
5
%100.2,3
= 3,36% (*)
0, 5điểm
Giải phương trình (*) thu được x = 0,4988
Vậy % thể tích CO trong hỗn hợp A là : 49,88 %
% thể tích CO
2
trong hỗn hợp A là : 50,12%
0,25điểm
2. 1điểm
Đặt a(g) là khối lượng CuSO
4
. 5 H
2
O cần lấy
Đặt b(g) là khối lượng dd Na
2
SO
4
x% cần lấy
=> Khối lượng dung dịch thu được là (a+b) gam
=> Khối lượng CuSO
4
trong dung dịch sau khi trộn là
250
160a
(g)
Khối lượng Na
2
SO
4
trong dung dịch sau khi trộn là
100
bx
(g)
0,5điểm
Vậy ta có hệ phương trình


)(250
%100..160
ba
a
+
= 30%

)(100
%100.
ba
bx
+
= 10%
Giải hệ phương trình trên tìm ra x= 18,82 %
0,5điểm
CâuIV
2 điểm
.
2
)(OHBa
n
= 0,4 mol , n
hh C
=
4,22
72,6
= 0,3 mol
Số mol của 1 khí trong hỗn hợp C là
4,22
48,4
= 0,2 mol
. Đặt 2 khí trong hh C là X, Y và khối lượng mol tương ứng là M
X
, M
Y
(Giả thiết M
X
>
M
Y
)
. TH1: Giả sử n
Y
= 0 ,2 mol -> n
X
= 0,1 mol
ta có: 0,1M
X
+ 0,2 M
Y
= 0,3 . 2 . 27,42 = 16,452
M
X
= 1,7534 . M
Y

Giải hệ trên được M
Y
= 43,83 ; M
X
= 76,86
Không có nghiệm phù hợp (loại)
. TH2: Giả sử n
X
= 0 ,2 mol -> n
Y
= 0,1 mol
ta có: 0,2M
X
+ 0,1 M
Y
= 16,452
M
X
= 1,7534 . M
Y

Giải hệ trên được M
Y
= 36,5 -> Y là HCl
M
X
= 64 -> X là SO
2
0,75điểm
Nếu :
- Xác định
được các
khí X, Y
trong hh C
là SO
2
, HCl
được 0,75 đ
- Không
biện luận
theo tỷ khối
mà giả thiết
các khí X,
Y rồi xét
các trường
hợp thì cho
0,25 đ
. Phương trình phản ứng khi cho hh A + H
2
SO
4
đặc, nóng, dư
M + 2H
2
SO
4 đ

o
t
→
MSO
4
+ 2H
2
O + SO
2
↑ (1)
0,2 0,4 0,2 0,2
2RCl + H
2
SO
4 đ

o
t
→
R
2
SO
4
+ 2HCl ↑ (2) (R là kim loại kiềm)
0,1 0,05 0,05 0,1
-> dd B thu được chứa MSO
4
0,2 (mol)
R
2
SO
4
0,05(mol)
H
2
SO
4 dư
x (mol)
. Khi cho dd Ba(OH)
2
vào dd B có phản ứng:
Ba(OH)
2
+ H
2
SO
4
→ BaSO
4
+ 2H
2
O (3)
x x x
Ba(OH)
2
+ R
2
SO
4
→ BaSO
4
+ 2ROH (4)
0,05 0,05 0,05
Ba(OH)
2
+ MSO
4
→ BaSO
4
+ M(OH)
2
(5)
0,2 0,2 0,2 0,2
Kết tủa thu được nung ở t
0
cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn D có khối
lượng nhỏ hơn kết tủa suy ra trong kết tủa có M(OH)
2
Suy ra
42
SOH
n
cần = ( 0,4 + 0,05 + x ) mol ( theo (1)(2)và (3))
Mặt khác
2
)(OHBa
n
= 0,4 = 0,2 + 0,05 + x -> x = 0,15
Vậy
2 4
( )M H SO
C
=
2,0
15,005,04,0 ++
= 3M
0,75điểm
Nếu:
- Viết đúng
các pt cho
0,25đ.
- Dựa vào tỷ
lệ pt tìm
được
)(
42
SOHM
C
=3M
cho 0,5 đ
. Xác định M và RCl?
Theo (1),(5) ->
2
)(OHM
n
= 0,2 (mol)
->
2
)(OHM
m
= (M+34) . 0.2 = 104,8 – 233 . 0,4 = 11,6
Suy ra M = 24 vậy M là Mg
. theo đầu bài ta có khối lượng hh A là 12,25(g)
-> 0,2 . 24 + 0,1 (R+35,5) = 12,25 - > R = 39 -> Muối là KCl
Chú ý: - Viết ngay phương trình từ đầu ngộ nhận X, Y thì bài toán không cho điểm
0,5điểm
(xác định
được M và
RCl cho
0,5điểm)
CâuV
2 điểm Gọi x,y,z là số mol C
2
H
6
O, C
3
H
6
và C
2
H
2
trong 5,05 g hỗn hợp.
Ta có : 46x + 42y + 26z = 5,05 (I)
Phản ứng đốt cháy :
C
2
H
6
O + 3O
2

o
t
→
2CO
2
+ 3H
2
O (1)
x 2x
2C
3
H
6
+ 9O
2

o
t
→
6CO
2
+ 6H
2
O (2)
y 3y
2C
2
H
2
+ 5O
2

o
t
→
4CO
2
+ 2H
2
O (3)
z 2z
Hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch NaOH :
CO
2
+ 2NaOH → Na
2
CO
3
+ H
2
O (4)
0,1 0,2 0,1
CO
2
+ NaOH → NaHCO
3
(5)
0,2 0,2 0,2
BaCl
2
+ Na
2
CO
3
→ BaCO
3
+ 2NaCl (6)
0,1 0,1
Viết 6 pt
được 0,5đ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×