Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn sử dụng Lecture Maker 1 (phần mềm tập huấn hè 2009)


Thực hành 1
Hướng dẫn sử dụng LectureMaker

Mục đích của bài thực hành

Làm quen với các khái niệm và cách
thức tổ chức trong LectureMaker.

Bài thực hành đơn giản này sẽ hướng
dẫn Thầy Cô và các bạn tạo một bài giới
thiệu gồm 3 frame.


Tạo 1 file mới: nhấp chuột
vào cây bút ở góc trái màn
hình, chọn New.

Trong menu Design, mục
Design, nhấp chọn một kiểu
thiết kế bất kỳ.Màn hình lúc này sẽ như sau


Trong menu Insert, chọn TextBox và rê
chuột lên vùng frame đang thao tác và
nhập một đoạn text vào


Vào menu Home, mục Font, chọn font
chữ, màu sắc, kích cỡ như mong muốn.

Tiếp tục tạo thêm các text box khác
bằng cách vào menu Insert/TextBox

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×