Tải bản đầy đủ

Tiet 102 Chuan bi hanh trang vao the ky moi


Phân tích : Nghệ thuật là tuyên
truyền, không tuyên truyền không có
hiệu quả & sâu sắc.

Văn nghệ tuyên truyền bằng con đường đặc biệt -
Con đường tình cảm. Qua tình cảm v/nghệ lay động
toàn bộ con tim khối óc chúng ta .
Không tuyên truyền nhưng lại có hiệu quả hơn hơn
trong việc giáo dục con người. Bắt nguồn từ tư tưởng
cao đẹp hướng người đọc tìm đến với lẽ sống cao đẹp
của một giai cấp nhất định.
Tiếng nói văn nghệ không đơn thuần là tình cảm
mà nó còn chứa đựng tình cảm  cảm xúc Văn
nghệ đến với con người bằng con đường tình cảm đi
vào nhận thức tâm hồn người đọc từ đó con người
tự nhận thức mình.


I / TÌM HIỂU CHUNG :
1/ Tác giả :

- Nhà hoạt động chính trị,
hiện là - Phó Thủ tướng
Chính phủ.
2/ Tác phẩm :
-
Sáng tác những năm đầu
thế kỷ XXI
-
Đăng trên tạp chí Tia Sáng
năm 2001
3/ Đọc & tìm hiểu chú thích:
Phương thức biểu đạt chính
của văn bản ?
Phương thức biểu đạt chính
của văn bản là nghị luận
bình luận

I / TÌM HIỂU CHUNG :
1/ Tác giả :
2/ Tác phẩm :
3/ Đọc & tìm hiểu chú thích:
4 / Bố cục : 3 phần.
*Mở bài: Từ đầu...thiên niên kỷ mới
*Thân bài: Tiếp theo ...hội nhập .
*Kết bài: Phần còn lại.
II/ PHÂN TÍCH:
1/ Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới:
Hãy xác định
hệ thống
luận cứ trong
văn bản ?
Gồm 3 luận cứ
a/ Vai trò của con người trong hành trang vào thế kỷ mới .
b/ Nhiệm vụ của con người VN trước mục tiêu của đất nước
- c/ Những điểm mạnh ,yếu của con người VN cần nhận thức rõ
Trong các luận
cứ đã nêu luận
cứ nào quan
trọng ? Vì sao ?
Vai trò của con người trong


hành trang vào thế kỷ mới là
quan trọng . Vì nó mở ra
hướng lập luận cho cả bài .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×