Tải bản đầy đủ

Ho so TPT doi-so theo doi

®éi thiÕu niªn tiÒn phong hå chÝ minh
liªn ®éi trêng thcs qu¶ng lîi
===============================

sæ theo dâi
kÕt qu¶ thi ®ua ®éi hµng tuÇn
TPT §éi :
GV nguyÔn xu©n trµ
N¨m häc: 2008 – 2009
1
Danh sách ban chỉ huy liên đội
Nhiệm kỳ: 2008 - 2009
STT Họ và tên Chi đội Giữ chức
vụ
Ghi chú
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
Danh sách đội cờ đỏ năm học 2008 2009
STT Họ và tên Lớp STT Họ và tên Lớp Ghi chú
1 6A 15 8B
2 6A 16 8B
3 6B 17 8C
4 6B 18 8C
5 6C 19 9A
6 6C 20 9A
7 7A 21 9B
8 7A 22 9B
9 7B 23 9C
10 7B 24 9C
11 7C 25 9D
12 7C 26 9D
13 8A 27
14 8A 28
Cách tính điểm:Một tuần học 60 điểm/6 buổi = tổng điểm thi đua trong tuần
Điểm trung bình trong tuần = Điểm Đội + (điểm SĐB *2)/3
2
Tuần thứ: ( từ ngày..tháng..năm 200 đến ngày.tháng.năm 200 )
STT
Lớp Tên chi đội
SĐB
Sổ đội
ĐTB
Cờ
XT
Ghi chú
1 6A
Trần Quốc Toản
2 6B
Kim Đồng
3 6C
Nguyễn Bá Ngọc
4 7A
Lê Văn Tám
5 7B
Võ Thị Sáu
6 7C
Lý Tự Trọng
Danh sách tuyên dơng; phê bình
..
..
..
.
..
..
..
..
.
đánh giá nhận xét và đề ra phơng hớng tuần sau
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
3
Tuần thứ: ( từ ngày..tháng..năm 200 đến ngày.tháng.năm 200 )
STT
Lớp
Tên chi đội
SĐB
Sổ đội
ĐTB
Cờ
XT
Ghi chú
1 8A
Nguyễn Văn Trỗi
2 8B
Ngô Gia Tự
3 8C
Bế Văn Đàn
4 9A
Lê Hồng Phong
5 9B
Phan Đình Giót
6 9C
Lê Mã Lơng
7 9D
Nguyễn Thị Minh Khai
Danh sách tuyên dơng; phê bình
..
..
..
.
..
..
..
..
.
đánh giá nhận xét và đề ra phơng hớng tuần sau
..
..
..
..
..
..
..
..

..
...
..
4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×