Tải bản đầy đủ

132/PGDĐT-GDTH ngày 14/7/2009 V/v tập huấn Chuẩn kiến thức- Kĩ năng

UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 132/PGDĐT-GDTH Đồng Phú, ngày 14 tháng 7 năm 2009
Về việc tập huấn chuẩn kiến thức,
kĩ năng các môn học ở tiểu học
Kính gửi : - Hiệu trưởng các trường TH trong huyện;
- Hiệu trưởng trường TH & THCS Tân Hưng.
Thực hiện cơng văn số 1659/SGDĐT-GDTH ngày 13/7/2009 của Sở GD-
ĐT về việc tập huấn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các mơn học ở tiểu học,
và kế hoạch số 1523/KH-SGDĐT ngày 07/7/2009 của Sở GD-ĐT về kế hoạch
bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên tiểu học hè 2009, phòng GD-ĐT
thơng báo kế hoạch tập huấn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các mơn học ở
tiểu học như sau :
1. Tham dự tập huấn cấp tỉnh :
1.1. Thành phần :
TT Họ và tên Đơn vị cơng tác Ghi chú
1 Hà Thị Cúc Phòng GD-ĐT Khối 5
2 Hồng Thị Nhật Anh TH Tân Phú Khối 5
3 Lưu Hùng Sơn TH Tân Phước Khối 4
4 Phạm Thị Tuyết Trang TH Đồng Tiến B Khối 4

5 Nguyễn Thị Xim TH Tân Lập A Khối 3
6 Nguyễn Thị Anh Đào TH Đồng Tiến A Khối 3
7 Võ Trúc Quỳnh TH Thuận Phú 2 Khối 2
8 Nguyễn Thị Hải TH Tân Tiến Khối 2
9 Nguyễn Thị Thu Anh TH Thuận Lợi B Khối 1
10 Nguyễn Thị Thu Thuỷ TH Tân Hồ Khối 1
1.2. Thời gian : Ngày 21/7/2009, khai mạc lúc 8h00 cùng ngày
1.3. Đòa điểm : Hội trường A, Sở GD-ĐT Bình Phước
2. Tập huấn cấp huyện :
2.1. Thành phần và số lượng :
- Số lượng : Mỗi trường 5 người (01 người/khối);
- Thành phần : Cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán.
2.2. Báo cáo viên : Là những cán bộ đã tham gia tập huấn thực hiện chuẩn
kiến thức, kĩ năng các mơn học ở tiểu học do Sở GD-ĐT tổ chức.
2.3. Thời gian : Ngày 30/7/2009, khai mạc lúc 7h30 cùng ngày
2.4. Địa điểm : Hội trường UBND huyện (nếu thay đổi sẽ thơng báo sau).
3. Tập huấn cấp trường :
Sau khi tập huấn cấp huyện, các trường tổ chức tập huấn tại trường cho tất
cả giáo viên còn lại của đơn vị.
4. Nội dung và tài liệu tập huấn :
4.1. Nội dung : Tập huấn về việc thực hiện chuẩn kiến thức, kó năng
các môn học ở tiểu học :
- Thực hiện dạy và học theo chuẩn kiến thức, kó năng các môn học;
- Kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kó năng các môn học.
4.2. Tài liệu tập huấn :
- Bộ tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kó năng các môn học
ở tiểu học (gồm 5 cuốn, từ lớp 1 đến lớp 5);
- Bộ đề kiểm tra học kì theo chuẩn kiến thức, kó năng (từ lớp 1 đến lớp 5);
Hai bộ tài liệu trên các trường đã mua (những trường chưa nhận tài liệu
liên hệ đ/c Cúc phòng GD-ĐT để nhận);
- Ngoài ra, khi tham gia tập huấn đại biểu mang theo công văn
896/BGDĐT-GDTH ngày 13/02/2006 của Bộ GD-ĐT về hướng dẫn điều
chỉnh việc dạy và học cho học sinh tiểu học.
4.3. Yêu cầu : Để nâng cao hiệu quả tập huấn, đề nghò đại biểu tham
gia tập huấn nghiên cứu kó tài liệu, nội dung chương trình, dự kiến những
thuận lợi, khó khăn khi triển khai thực hiện chuẩn kiến thức, kó năng vào thực
tiễn; nêu những kiến nghò, đề xuất để thảo luận tại lớp tập huấn.
5. Kinh phí :
Kinh phí đi lại của đại biểu tham gia tập huấn quyết toán tại đơn vò theo
chế độ hiện hành.
Đây là nội dung tập huấn rất quan trọng, đề nghị Hiệu trưởng các trường triển
khai cụ thể đến các thành viên liên quan và tổ chức thực hiện đúng quy định.
Nơi nhận : TRƯỞNG PHỊNG
- Như kính gửi; (Đã kí)
- Lưu : VT, CMTH;
- Website : WWW.violet.vn/dongphu. Nguyễn Văn Tặng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×