Tải bản đầy đủ

CHUYÊN ĐỀ 2 : BÀI TOÁN HIĐROCACBON

Bài tập hóa hữu cơ Tr ờng THPT Trần Quốc Tuấn
Chuyên đề 2 :
CáC BàI TOáN HIĐROCACBON
Ghi nhớ:
I. CC PHN NG DNG TNG QUT:
1. Gi CT chung ca cỏc hydrocacbon l
k22n2n
HC
+
a.Phn ng vi H
2
d (Ni,t
o
) (Hs=100%)
k22n2n
HC
+
+
k
H
2o
t,Ni
2n2n
HC
+
hn hp sau phn ng cú ankan v H
2
d

Chỳ ý: Phn ng vi H
2
(Hs=100%) khụng bit H
2
d hay hydrocacbon d thỡ cú th da vo
M
ca hh sau
phn ng. Nu
M
<26

hh sau phn ng cú H
2
d v hydrocacbon cha no phn ng ht
b.Phn ng vi Br
2
d:
k22n2n
HC
+
+
k
Br
2

k2k2n2n
BrHC
+
c. Phn ng vi HX


k22n2n
HC
+
+
k
HX

kk2n2n
XHC
+
d.Phn ng vi Cl
2
(a's'k't')
k22n2n
HC
+
+
k
Cl
2


HClxClHC
kk22n2n
+
+
e.Phn ng vi AgNO
3
/NH
3
2
k22n2n
HC
+
+xAg
2
O

3
NH
x
OxHAgHC
2x
xk22n2n
+
+
2) i vi ankan:
C
n
H
2n+2
+ xCl
2


ASKT
C
n
H
2n+2-x
Cl
x
+ xHCl K: 1

x

2n+2
C
n
H
2n+2


Crackinh
C
m
H
2m+2
+ C
x
H
2x
K: m+x=n; m

2, x

2, n

3.
3) i vi anken:
+ Phn ng vi H
2
, Br
2
, HX u tuõn theo t l mol 1:1
+ Chỳ ý phn ng th vi Cl
2
cacbon

CH
3
-CH=CH
2
+ Cl
2


C500
o
ClCH
2
-CH=CH
2
+ HCl
4) i vi ankin:
+ Phn ng vi H
2
, Br
2
, HX u tuõn theo t l mol 1:1 hay 1: 2
VD: C
n
H
2n-2
+ 2H
2


o
t,Ni
C
n
H
2n+2
+ Phn ng vi dd AgNO
3
/NH
3
2C
n
H
2n-2
+ xAg
2
O

2CnH
2n-2-x
Ag
x
+ xH
2
O
K: 0

x

2
* Nu x=0

hydrocacbon l ankin

ankin-1
* Nu x=1

hydrocacbon l ankin-1
* Nu x= 2

hydrocacbon l C
2
H
2
.
5) i vi aren v ng ng:
+ Cỏch xỏc nh s liờn kt

ngoi vũng benzen.
Phn ng vi dd Br
2

=
nhydrocacbo
Br
n
n
2


l s liờn kt

ngoi vũng benzen.
+ Cỏch xỏc nh s lk

trong vũng:
Phn ng vi H
2
(Ni,t
o
):
+=
nhydrocacbo
H
n
n
2

* vi

l s lk

nm ngoi vũng benzen
*

l s lk

trong vũng benzen.
Ngoi ra cũn cú 1 lk

to vũng benzen

s lk

tng l

+

+1.
VD: hydrocacbon cú 5

trong ú cú 1 lk

to vũng benzen, 1lk

ngoi vũng, 3 lk

trong vũng. Vy
nú cú k=5

CTTQ l C
n
H
2n+2-k
vi k=5

CTTQ l C
n
H
2n-8
II. MT S CH í TRONG TON HIROCACBON:
1. Khi ụt chay hidrocacbon thi cacbon tao ra CO
2
v hidro tao ra H
2
O. Tụng khụi lng C va H trong
CO
2
va H
2
O phai bng khụi lng cua hidrocacbon.
Biên soạn và giảng dạy by Huỳnh Văn Quang trang 1 / 6

Bài tập hóa hữu cơ Tr ờng THPT Trần Quốc Tuấn
Thi du: ụt chay hoan toan m gam hụn hp gụm CH
4
, C
3
H
6
va C
4
H
10
thu c 17,6g CO
2
va 10,8g H
2
O. m co
gia tri la:
A) 2g B) 4g C) 6g D) 8g.
Suy luõn: m
hụn hp
= m
C
+ m
H
=
17 10,8
12 2 6
44 18
gam
ì + ì
B
.
2. Khi ụt chay ankan thu c nCO
2
< nH
2
O va sụ mol ankan chay = sụ mol H
2
O - sụ mol CO
2
. C
n
H
2n+2
+
2
3 1
2
n
O
+


nCO
2
+ (n + 1) H
2
O
Thi du 1: ụt chay hoan toan 0,15 mol hụn hp 2 ankan thu c 9,45g H
2
O. Cho san phõm chay vao dung dich
Ca(OH)
2
d thi khụi lng kờt tua thu c la:
A. 37,5g B. 52,5g C. 15g D. 42,5g
Thi du 2: ụt chay hoan toan hụn hp 2 hidrocacbon liờn tiờp trong day ụng ng thu c 11,2 lit CO
2
(ktc) va
12,6g H
2
O.Hai hidrocacbon o thuục day ụng ng nao?
A. Ankan B. Anken C. Ankin D. Aren
Thi du 3:ụt chay hoan toan hụn hp gụm 1 ankan va 1 anken. Cho san phõm chay lõn lt i qua binh 1 ng
P
2
O
5
d va binh 2 ng KOH rn, d thõy binh 1 tng 4,14g, binh 2 tng 6,16g. Sụ mol ankan co trong hụn hp
la: A. 0,06 B. 0,09 C. 0,03 D. 0,045
Thi du 5: ụt chay hoan toan 0,1 mol hụn hp gụm CH
4
, C
4
H
10
va C
2
H
4
thu c 0,14 mol CO
2
va 0,23 mol H
2
O.
Sụ mol ankan va anken co trong hụn hp lõn lt la:
A. 0,09 va 0,01 B. 0,01 va 0,09 C. 0,08 va 0,02 D. 0,02 va 0,08
3. Phan ng cụng cua anken vi Br
2
co ti lờ mol 1: 1.
Thi du: Cho hụn hp 2 anken i qua binh ng nc Br
2
thõy lam mõt mau va u dung dich cha 8g Br
2
. Tụng
sụ mol 2 anken la: A. 0,1 B. 0,05 C. 0,025 D. 0,005
4. Phan ng chay cua anken mach h cho nCO
2
= nH
2
O
Thi du : Mụt hụm hp khi gụm 1 ankan va 1 anken co cung sụ nguyờn t C trong phõn t va co cung sụ mol. Lõy
m gam hụn hp nay thi lam mõt mau va u 80g dung dich 20% Br
2
trong dung mụi CCl
4
. ụt chay hoan toan m
gam hụn hp o thu c 0,6 mol CO
2
. Ankan va anken o co cụng thc phõn t la:
A. C
2
H
6
, C
2
H
4
B. C
3
H
8
, C
3
H
6
C. C
4
H
10
, C
4
H
8
D. C
5
H
12
, C
5
H
10

5. ụt chay ankin: nCO
2
> nH
2
O va n
ankin (chay)
= nCO
2
nH
2
O
Thi du : ụt chay hoan toan V lit (ktc) mụt ankin thờ khi thu c CO
2
va H
2
O co tụng khụi lng 25,2g. Nờu
cho san phõm chay i qua dd Ca(OH)
2
d thu c 45g kờt tua. V co gia tri la:
A. 6,72 lit B. 2,24 lit C. 4,48 lit B. 3,36 lit
6. ụt chay hụn hp cac hidrocacbon khụng no c bao nhiờu mol CO
2
thi sau o hidro hoa hoan toan rụi
ụt chay hụn hp cac hidrocacbon no o se thu c bõy nhiờu mol CO
2
. o la do khi hidro hoa thi sụ
nguyờn t C khụng thay ụi va sụ mol hidrocacbon no thu c luụn bng sụ mol hidrocacbon khụng no.
Thi du: Chia hụn hp gụm C
3
H
6
, C
2
H
4
, C
2
H
2
, thanh 2 phõn ờu nhau:ụt chay phõn 1 thu c 2,24 lit CO
2
(ktc).
Hidro hoa phõn 2 rụi ụt chay hờt san phõm thi thờ tich CO
2
thu c la:
A. 2,24 lit B. 1,12 lit C. 3,36 lit D. 4,48 lit
7. Sau khi hidro hoa hoan toan hidrocacbon khụng no rụi ụt chay thi thu c sụ mol H
2
O nhiờu hn so
vi khi ụt luc cha hidro hoa. Sụ mol H
2
O trụi hn bng sụ mol H
2
a tham gia phan ng hidro hoa.
Thi du: ụt chay hoan toan 0,1 mol ankin thu c 0,2 mol H
2
O. Nờu hidro hoa hoỏ toan 0,1 mol ankin nay rụi
ụt chay thi sụ mol H
2
O thu c la:
A. 0,3 B. 0,4 C. 0,5 D. 0,6
Biên soạn và giảng dạy by Huỳnh Văn Quang trang 2 / 6
Bài tập hóa hữu cơ Tr ờng THPT Trần Quốc Tuấn
9.Da vao cach tinh sụ nguyờn t C va sụ nguyờn t C trung binh hoc khụi lng mol trung binh
+ Khụi lng mol trung binh cua hụn hp:
hh
hh
m
M
n
=

+ Sụ nguyờn t C:
2
X Y
co
C H
n
n
n
=
+ Sụ nguyờn t C trung binh:
2
CO
hh
n
n
n
=
;
1 2
n a n b
n
a b
+
=
+
Vi du 1: Hụn hp 2 ankan la ụng ng liờn tiờp co khụi lng la 24,8g. Thờ tich tng ng cua hụn hp la 11,2 lit
(ktc). Cụng thc phõn t ankan la:
A. CH
4
, C
2
H
6
B. C
2
H
6
, C
3
H
8
C. C
3
H
8
, C
4
H
10
D. C
4
H
10
, C
5
H
12.
Vi du 2: ụt chay hoan toan hụn hp 2 hidrocacbon mach h, liờn tiờp trong day ụng ng thu c 22,4 lit CO
2
(ktc) va 25,2g H
2
O. Cụng thc phõn t 2 hidrocacbon la:
A. CH
4
, C
2
H
6
B. C
2
H
6
, C
3
H
8
C. C
3
H
8
, C
4
H
10
D. C
4
H
10
, C
5
H
12
Vi du 3: Cho 14g hụn hp 2 anken la ụng ng liờn tiờp i qua dung dich nc Br
2
thõy lam mõt mau va u dd
cha 64g Br
2
.Cụng thc phõn t cua cac anken la:
A. C
2
H
4
, C
3
H
6
B. C
3
H
8
, C
4
H
10
C. C
4
H
10
, C
5
H
12
D. C
5
H
10
, C
6
H
12
Ty lờ sụ mol 2 anken trong hụn hp la:
A. 1:2 B. 2:1 C. 2:3 D. 1:1
Thi du 4: Cho 10,2g hụn hp khi A gụm CH
4
va anken ụng ng liờn tiờp i qua dd nc brom d, thõy khụi
lng binh tng 7g, ụng thi thờ tich hụn hp giam i mụt na. Cụng thc phõn t cac anken la:
A. C
2
H
4
, C
3
H
6
B. C
3
H
6
, C
4
H
10
C. C
4
H
8
, C
5
H
10
D. C
5
H
10
, C
6
H
12
2. Phõn trm thờ tich cac anken la:
A. 15%, 35% B. 20%, 30% C. 25%, 25% D. 40%. 10%
III. CC DNG TON HIROCACBON:
Dng 1: Xỏc nh CTPT ca mt Hidrocacbon
Phng phỏp:
+ Gi CTTQ ca hidrocacbon ( Tựy vo d kin ta gi CTTQ thớch hp nht )
+ S dng cỏc phng phỏp xỏc nh CTPT ó hc
Bi 1. Hirocacbon A cú M
A
> 30. A l cht khớ iu kin thng. t chỏy A thu c CO
2
v nc theo t l
mol l 2 : 1. A l cht no trong s cỏc cht sau:
A. butin-1 B. axetilen C. vinylaxetilen D. propin
Bi 2(C-08). t chỏy hon ton mt hirocacbon X thu c 0,11 mol CO
2
v 0,132 mol H
2
O. Khi X tỏc
dng vi khớ clo (theo t l s mol 1:1) thu c mt sn phm hu c duy nht. Tờn gi ca X l
A. 2-Metylbutan. B. etan C. 2,2-imetylpropan.D. 2-Metylpropan.
Bi 3. t chỏy hon ton 0,1 mol anken X thu c CO
2
v hi nc. Hp th hon ton sn phm bng 100
gam dung dch NaOH 21,62% thu c dung dch mi trong ú nng ca NaOH ch cũn 5%. La chn cụng
thc phõn t ỳng ca X. A. C
2
H
4
B. C
3
H
6
C. C
4
H
8
D. C
5
H
10
.
Bi 3. t chỏy hon ton mt ankin X thu c 10,8 gam H
2
O. Nu cho tt c sn phm chỏy hp th ht vo
bỡnh ng nc vụi trong thỡ khi lng bỡnh tng thờm 50,4 gam. Cụng thc phõn t ca X l
A. C
2
H
2
. B. C
3
H
4
. C. C
4
H
6
. D. C
5
H
8
.
Bi 4. Khi t chỏy 1lớt khớ X cn 5 lớt O
2
, sau phn ng thu c 3 lit CO
2
v 4 lớt hi nc. Xỏc nh cụng thc
phõn t ca X bit th tớch cỏc khớ c o cựng iu kin v nhit v ỏp sut.
A: C
3
H
8
B: C
3
H
8
O

C: C
3
H
4
D: C
3
H
6
O
Biên soạn và giảng dạy by Huỳnh Văn Quang trang 3 / 6
Bài tập hóa hữu cơ Tr ờng THPT Trần Quốc Tuấn
Bi 5. Cho 0,5 lớt hn hp hirocacbon A v khớ CO
2
vo 2,5 lớt O
2
(ly d) ri t. Sau phn ng, th tớch ca
hn hp sn phm l 3,4 lớt. Dn hn hp sn phm qua thit b lm lnh th tớch cũn li 1,8lớt v sau khi cho li
qua KOH ch cũn 0,5lớt khớ thoỏt ra (Cỏc th t]ch o cựng iu kin).
a) Xỏc nh A.
A: C
2
H
6
B: C
3
H
8
C: C
4
H
10
D: Cõu B ỳng
b) % th tớch ca A v CO
2
trong hn hp u ln lt l:
A: 80 v 20 B: 70 v 30

C: 60 v 40

D: 50 v 50


Bi 6. t chỏy 400 ml hn hp gm hirocacbon v H
2
vi 900 ml O
2
(cũn d) th tớch khớ thu c l 1,4 lớt.
Sau khi cho hi nc ngng t cũn 800 ml. Cho hn hp ny li qua dung dch KOH c thỡ cũn 400ml cỏc khớ
o cựng iu kin. Tỡm cụng thc phõn t Hirocacbon.
A: C
4
H
6
B: C
3
H
6
C: C
2
H
6
D: Cõu B ỳng
Bi 7. t chỏy hon ton m gam hirocacbon X ri cho ton b sn phm chỏy ln lt qua ng (I) ng P
2
O
5

d, ng (II) ng KOH d thy t l khi lng tng ng (I) v ng (II) l 9:44. Vy X l
A. C
2
H
4
. B. C
2
H
2
. C. C
3
H
8
. D. C
3
H
4
.
Bi 8. (C - 2007) Khi cho ankan X (83,72% khi lng cacbon trong phõn t) tỏc dng vi clo theo t l mol
1:1 (trong iu kin chiu sỏng) ch thu c 2 dn xut monoclo ng phừn ca nhau. Tn ca X l
A. butan B. 2- metylpropan C. 2,3-imetylbutan D. 3-metylpentan.
Bi 9. (KA 2007) Mt hirocacbon X cng hp vi axit HCl theo t l mol 1:1 to sn phm cỳ thnh phn khi
lng clo l 45,223%. Cng thc phừn t ca X l (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5)
A. C
4
H
8
. B. C
3
H
6
. C. C
3
H
4
. D. C
2
H
4
Bi 10 (KA-07)- Hn hp gm hirocacbon X v oxi cú t l s mol tng ng l 1:10. t chỏy hon ton
hn hp trờn thu c hn hp khớ Y. Cho Y qua dung dch H
2
SO
4

c, thu c hn hp khớ Z cú t khi i
vi hiro bng 19. Cụng thc phõn t ca X l
A. C
3
H
8
. B. C
3
H
6
. C. C
4
H
8
. D. C
3
H
4
.
Bi 11 (KB-07)- Khi brom húa mt ankan ch thu c mt dn xut monobrom duy nht cú t khi hi i vi
hiro l 75,5. Tờn ca ankan ú l (cho H = 1, C = 12, Br = 80)
A. 3,3-imetylhecxan. B. isopentan. C. 2,2,3-trimetylpentan.D. 2,2-imetylpropan.
Bi 12 (KA-08)- Khi crackinh hon ton mt th tớch ankan X thu c ba th tớch hn hp Y (cỏc th tớch khớ
o cựng iu kin nhit v ỏp sut); t khi ca Y so vi H
2

bng 12. Cụng thc phõn t ca X l
A. C
6
H
14
. B. C
3
H
8
. C. C
4
H
10
. D. C
5
H
12
.
Bi 13 (KB-08)-Hirocacbon mch h X trong phõn t ch cha liờn kt v cú hai nguyờn t cacbon bc ba
trong mt phõn t. t chỏy hon ton 1 th tớch X sinh ra 6 th tớch CO
2

( cựng iu kin nhit ,
ỏp sut). Khi cho X tỏc dng vi Cl
2

(theo t l s mol 1 : 1), s dn xut monoclo ti a sinh ra l
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
7. Hirocacbon X cú cụng thc phõn t l C
6
H
6
. Khi cho X tỏc dng vi Ag
2
O/ dd NH
3
thỡ thu c kt taY
cú phõn t khi l 292. Hóy cho bit, X cú bao nhiờu cụng thc cu to?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
6. Cho 0,1 mol hirocacbon X tỏc dng vi Ag
2
O/ dd NH
3
thu c 26,4 gam kt ta. Vy X l:
A. CH
2
=CH-CCH B. HCC-CCH C. HCCH D. CHC-CH(CH
3
-CCH.
Dng 2: Xỏc nh CTPT ca 2 hidrocacbon k tip nhau trong dóy ng ng
Phng phỏp:
- Cỏch 1 : +Gi riờng l cụng thc tng cht
+ Lp cỏc phng trỡnh i s tng cỏc d kin ( cỏc n s thng l ch s
cacbon m,n vi s mol tng cht x,y )
- Cỏch 2: Gi chung thnh mt cụng thc
yx
HC
hoc
knn
HC
222
+
(Do cỏc hydrocacbon cựng
dóy ng ng nờn k ging nhau)
Gi Ct chung ca cỏc hydrocacbon trong hh l
yx
HC
(nu ch t chỏy hh) hoc
knn
HC
222
+
(nu va t chỏy va cng hp H
2
, Br
2
, HX)
- Gi s mol hh.
- Vit cỏc ptp xy ra, lp h phng trỡnh, gii h phng trỡnh

...k,y,x n hoaởc
+ Nu l
y,x
ta tỏch cỏc hydrocacbon ln lt l
.....HC,HC
2211
yxyx
Biên soạn và giảng dạy by Huỳnh Văn Quang trang 4 / 6
Bài tập hóa hữu cơ Tr ờng THPT Trần Quốc Tuấn
Bi 1. Hn hp X gm hai ankan liờn tip cú t khi hi so vi hiro bng 24,8. Cụng thc phõn t ca hai ankan
l
A. CH
4
v C
2
H
6
. B. C
2
H
6
v C
3
H
8
. C. C
3
H
8
v C
4
H
10
. D. Tt c u sai.
Bi 2.Hn hp 2 hirocacbon cú phõn t khi hn kộm nhau 14 vc .t chy hon ton hn hp trờn ta thu
c 5,6 lt kh CO
2
( ktc ) v 6,3 gam hi nc. Cng thc phừn t ca hai hirocacbon ú l:
A. C
2
H
6
v C
3
H
8
B. C
3
H
8
v C
4
H
10
C. C
3
H
6
v C
4
H
8
D. C
4
H
8
v C
6
H
12

Bi 3.Mt hn hp ( X ) gm 2 ankin l ng ng k tip nhau .Nu cho 5,6 lt hn hp X (KTC ) i qua
bnh ng dung dch Brom cú d th thy khi lng bnh tng 8,6 gam .Cụng thc phừn t ca 2 ankin l:
A. C
3
H
4
v C
4
H
6
B. C
4
H
6
v C
5
H
8
C. C
2
H
2
v C
3
H
4

Bi 4. em t chỏy hon ton 0,1 mol hn hp X gm 2 anken l ng ng k tip nhau thu c CO
2
v
nc cú khi lng hn kộm nhau 6,76 gam. Vy 2 cụng thc phõn t ca 2 anken ú l:
A. C
2
H
4
v C
3
H
6
B. C
3
H
6
v C
4
H
8
C. C
4
H
8
v C
5
H
10
D. C
5
H
10
v C
6
H
12
.
Bi 5. (KB-08)- Ba hirocacbon X, Y, Z l ng ng k tip, khi lng phõn t ca Z bng 2 ln khi lng
phõn t ca X. Cỏc cht X, Y, Z thuc dóy ng ng
A. ankan. B. ankaien. C. anken. D. ankin.
Bi 6. (C-07)- Cho hn hp hai anken ng ng k tip nhau tỏc dng vi nc (cú H
2
SO
4

lm xỳc tỏc) thu
c hn hp Z gm hai ru (ancol) X v Y. t chỏy hon ton 1,06 gam hn hp Z sau ú hp th ton b
sn phm chỏy vo 2 lớt dung dch NaOH 0,1M thu c dung dch T trong ú nng ca NaOH bng 0,05M.
Cụng thc cu to thu gn ca X v Y l
(Cho: H = 1; C = 12; O = 16; th tớch dung dch thay i khụng ỏng k)
A. C
2
H
5
OH v C
3
H
7
OH. B. C
3
H
7
OH v C
4
H
9
OH.
C. C
2
H
5
OH v C
4
H
9
OH. D. C
4
H
9
OH v C
5
H
11
OH.
9. Mt hn hp gm 1 ankan v 1 anken. Dn hn hp ú qua 100 gam dung dch brom 16% thy dung dch
brom mt mu v khi lng bỡnh tng 2,8 gam, sau phn ng thy thoỏt ra 3,36 lit mt khớ (ktc). t chỏy hon
ton hn hp khớ bay ra thu c 8,8 gam CO
2
v 5,4 gam nc. Vy cụng thc ca anken v ankan ln lt l:
A. CH
4
v C
2
H
4
B. C
2
H
6
v C
2
H
4
C. C
2
H
6
v C
3
H
6
D. CH
4
v C
3
H
6
.
Dng 3: Xỏc nh CTPT ca 2 hidrocacbon bt kỡ
Phng phỏp: Gi chung thnh mt cụng thc
yx
HC
hoc
knn
HC
222
+
(Do cỏc
hydrocacbon cú th khỏc dóy ng ng nờn k khỏc nhau)
Gi Ct chung ca cỏc hydrocacbon trong hh l
yx
HC
hoc
k22n2n
HC
+
(nu va t chỏy
va cng hp H
2
, Br
2
, HX)
- Gi s mol hh.
- Vit cỏc ptp xy ra, lp h phng trỡnh, gii h phng trỡnh

...k,y,x n hoaởc
+ Nu l
y,x
ta tỏch cỏc hydrocacbon ln lt l
.....HC,HC
2211
yxyx
Bi 1.t chỏy ton b 10,2g hh gm 2 HC mch h no cn 25,8lit O
2
(ktc). X CTPT ca 2 HC bit M
hai HC60.
Bi 2. Cho 4,48 lit hai HC thuc dựng dóy ng ng bng lng oxi va . Sn phm chỏy cho I qua bỡnh
1ng dd H
2
SO
4
thỡ khi lng bỡnh tng lờn 12,6g bỡnh 2 ng dd Ba(OH)
2
d thỡ to thnh 50gam kt ta .
Lp CTPT 2 HC bit 2HC u th khớ ktc
Bi 3. t chỏy 4,48lit hh 2 HC no,mch h cú t l v th tớch l 1:3 .Sau p cho sp chỏy qua bỡnh ng dd
Ca(OH)
2
d thỡ thy to thnh 45g kt ta. Tỡm 2 HC v % v khi lng bit cỏc th tớch khớ o ktc.
Bi 4.t mt hn hp gm 2 hirocacbon A v B cú KLPT hn kộm nhau 28 vC th thu c 0,3 mol CO
2
v
0,5 mol H
2
O. Xỏc nh A v B.
Bi 5.Hn hp 2 ankan th kh cỳ phừn t khi hn kộm nhau 28 vc .t chy hon ton 2,24 lt hn hp
trờn ta thu c 6,72 lit khớ CO
2
( cỏc khớ o ktc ) .Cụng thc phừn t ca 2 ankan l
A. CH
4
v C
3
H
8
B. C
2
H
6
v C
4
H
10
C. CH
4
v C
4
H
10
D. C
3
H
8
v C
5
H
12

5. Hn hp X gm 2 hirocacbon mch h. Dn 3,36 lớt hn hp X (ktc) vo bỡnh ng dung dch Br
2
d khụng
thy cú khớ thoỏt ra khi bỡnh. Khi lng brom ó phn ng l 40 gam. t chỏy hon ton 3,36 lớt hh X (ktc)
thu c 15,4 gam CO
2
. Hn hp X gm :
A. C
2
H
4
v C
3
H
4
B. C
2
H
2
v C
3
H
6
C. C
2
H
2
v C
4
H
8
D. C
2
H
4
v C
4
H
6
.
2. Hn hp khớ gm mt ankan v mt anken cú cựng s nguyờn t cacbon trong phõn t v cú cựng s mol. t
chỏy hon ton m gam hn hp ú thu c 0,6 mol CO
2
. Mt khỏc cng m gam hn hp trờn lm mt mu va
Biên soạn và giảng dạy by Huỳnh Văn Quang trang 5 / 6

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×