Tải bản đầy đủ

QUY DINH MAY BIEN AP 110KV EVN.PDF

TAP DOAN
DIN WC VIET NAM

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DOc Iap - Tkr do - Hph phtic

SO: j 1 /QD-EVN

Ha Ar0i, ngay Jthong o2nam 201

QUYET DINH
Ve vice ban hanh Tieu chuan 1(5, thOt may Wen ap phan phOi
Tap clown Bin liyc QuOc gia Vi§t Nam

CTY CP TU VAN XD DIeN 3
VS(611g 'ILI
N g r.....0a2k 044-4E4
Chu

MN BONG THANH VIEN TAP DOAN DIEN LVC VI
Can cu Nghi dinh s6 205/2013/ND-CP ngay 6/12/2013 dm Chinh

Di'u le to chirc va hog dOng dm Tap down Dien luc Viet Nam;
Can dr Luat Tieu chuAn va quy chuAn k51thu4t so 68/2006/QH11 do Qu6c
h6i ban hanh ngay 29/6/2006;
Can cu Thong to s6 39/2015/TT-BCT ngay 18/11/2015 dm Bq Cong
Thuang ban hanh ve Quy dinh he th6ng dien phan ph6i;
Can dr Nghi quy6t s6 312/NQ-HDTV ngay 01/12/2016 cira H6i d6ng
thanh vien Tap down Dien luc Viet Nam ve Chu de nam 2017;
Can cir Quy dinh xay dtmg, cong 136 va ap dung tieu chuan co. ser,trong Tap
clown Dien luc Quoc gia Viet Nam ban hanh kern theo Quyet dinh so 660/QDEVN ngay 06/10/2014 dm H6i d6ng thanh vier' Tap clown Dien luc Viet Nam;
Theo de nghi cua T6ng Giam d6c Tap down Dien luc Viet Nam,
QUYET DINH:
Dieu 1. Ban hanh kern theo Quye't dinh nay "Tieu chuan ky thuat may bin
ap phan ph& 110 kV trong Tap down Dien luc Qu6c gia Viet Nam".
Dieu 2. Quyt dinh nay c6 hieu luc ke to ngay 14.
Dieu 3. T6ng Giam d6c, cac Pho TOng Giam d6c, K" town truerng, Truerng
cac Ban thu6c H6i d6ng thanh vi'en EVN, Chanh Van phong, Tnrong cac Ban
dm Ca quan EVN, Thu truang cac Don vi true thu6c EVN, Cong ty con do
EVN nam giil 100% von dieu le, Nguesi dai dien theo usr quyen doi voi phan von
gop cua EVN tai cac cong ty con, cong ty lien ket, cac to chirc, ca nhan c6 lien
quan chiu trach nhiem thi hanh quye't dinh nay./.
TM. HOI BONG THANH VIEN
Nai nhCzn:
- Nhu Dieu 3;
- Um: VT, TH, KHCN&MT.

Dtrolti Q < ng Thanh


TAP DOAN
DIEN L!IC VIET NAM

CQNG HOA x A HOI CHU NGHIA VIET NAM
DOc 14p - Tty do - Hanh phtic

TIEU CHUAN KY THUAT
MAY BIEN AP PHAN PHOI 110 KV
TRONG TAP DOAN DIEN LI1C QUOC GIA VIET NAM
(Ban hanh kem theo Quye't djnh so j 3 /QD-EVN ngay2.1 thane .0.,Lnam 2018
cita 7-01, doan Dien hir Viet Nam)
Chtrang I
QUY DINH CHUNG
Dieu 1. Phym vi dieu chinh va doi tulyng ap dyng
1. Pham vi dieu chinh
Tieu chuAn nay quy djnh ve yeu cAu ky thu4t doi von may bien dp phan phOi,
ngam trong du, dien dp 110 kV trong Tap down Dien l‘rc Quiic gia Viet Nam.
2. D8i tugng dp dung:
Tieu chuan nay dp dung doi yeti:
a. T4p down Dien hirc Viet Nam (EVN);
b. COng ty con do EVN nam giu 100% von dieu 14 - cac T8ng cong ty
(Doanh nghiep cap II);
c. Cac cong ty con do cac Tong cong ty nim giir 100% von dieu 14
(Doanh nghiep cap III).
d. Nguori dai dien theo uy quyen quan ly phan von cua EVN, cua Doanh
nghiep cap II tai cac cong ty con, cong ty lien ket (Nguori dai dien).
Dieu 2. Thu4t ngir va chir vitt tat
Trong tieu chuan nay, cac thu4t ngu va chir viet tat &Jai day duvc hieu
nhu. sau:
1. IEC (International Electrotechnical Commission): 1:Jy ban ky thOt dien
Quiic
2. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Vin cac ky su
di4n va dien to Hoa Ky.
3. ASTM (American Society for Testing and Materials): Hiep hOi V4t lieu
va Thu nghim Hoa Ky.

1 /42


4. ISO (International Organization for Standardization): T6 chirc tieu chuAn
hoe Quik te.
5. May bin ap phan phi (distribution transformer): La MBA de truyen tai
dien nang tir mot mach phan phoi so cap den mach phan ph& thir cap hoc phtic
vu ho tieu thu dien.
6. Phan loai may bien ap (theo tieu chuan IEC 60076-5): May Nen ap 3 pha
dugc phan loai theo cong suAt dinh mirc nhu. sau:
- Loai I: tir 25 den 2.500 kVA.
- Loai II: dr 2.501 den 100.000 kVA.
- Loai III: teen 100.000 kVA.
7. CuOn day (winding): Tap hop cac yang day tao thanh mach dien not vao
mOt trong cac dien ap an dinh cho MBA.
8. CuOn day dien ap cao (High-voltage winding — HV): CuOn day có dien
ap dinh mirc cao nhAt.
9. CuOn day dien ap thAp (Low-voltage winding — LV): Cu'On day co dien
ap dinh muc thAp nhat.
10.Cu6n day trung ap (Medium-voltage winding — MV): Cu6n day c6 dien
ap dinh mirc Ichac
dien ap cua cu6n day dien ap cao nhAt, thAp nhAt.
11. Dien ap danh dinh dm he th6ng dien (Nominal voltage of a system):
M6t gia tri dien ap thich hop &roc dung de dinh ro hoc nhan dang m'cit he
th6ng dien.
12. Gia tri dinh mix (Rated value): Gia tri cua mOt dai luting, thuong do
nha the tao An dinh cho dieu kien van hanh quy dinh d6i
mOt ph'an tir, mot
thiet bi hoc dung
13. Dien ap van hanh he thong dien (Operating voltage in a system): Tri so
dien ap trong dieu kien binh thutmg, ern.* tiled diem va tai mOt diem da cho cua
he th6ng dien.
14. Dien ap cao nhat (ho4c thAp nhAt) cua he th6ng {Highest (lowest)
voltage of a system): Tri so dien ap Van hanh cao nhat (hoac thAp nhat) trong
cac dieu kien van hanh binh thutcng o bAt kS, thei diem nao va tai bAt IcS, diem
nao trong he th6ng.
15. Dien ap cao nhAt d'& vai thiet bi (Highest voltage for equipment): Tri s6
cao nhAt cua dien ap pha - pha, theo do cach dien va cac d'ac tinh lien quan khac cua
thiet bi dtroc thiet ke bao dam dien ap nay va nhUng tieu chuan tuang (mg.

2/42


16.Cap dien ap (Voltage level): Met trong cac tri se') dien ap danh dinh dugc
sir dung trong met he th'cing nao do. Vi du cap dien ap 110 kV, 220 kV hoac
500 kV ...
17.Dien ap dinh mirc cua cutin day (rated voltage of a winding): Dien ap
an dinh dugc dat vao hoac tao ra & tang thai 'thong tai gift cac dau not cua cuOn
day lchong co nac diet' chinh, hoac cua cuOn day có nac dieu chinh,noi nac diet'
O day ba pha do la dien ap gift cac dau not pha.
chinh chinh doi von cun
18.Tan so dinh mirc (rated frequency): Tan s6 tai do MBA dugc thiet ke
de lam viec.
cong suit bieu
, 19. Cong suit dinh miry (rated power): Gia quy uoc
cuOn day do,
kin dugc an dinh, cho cuOn day ding von dien ap dinh mirc
cong suit nay quyet dinh clang dien dinh mirc cim cuOn day.
20. Ding dien dinh mirc (rated current): Deng dien chay qua dau not pha
cua cuOn day, dung dien nay dugc tinh to cong suit dinh mirc va dien ap dinh
cuOn day do.
mirc doi
21. Cap chiu dung xung set ca ban ciia cach dien (BIL): La met cap cach dien
xac dinh dugc bieu dien bang kV cila gia tri dinh cua met xung set tieu chuan.
22. 'U so dien ap dinh mirc (rated voltage ratio): TS, so"' giira dien ap dinh
mire cua mot cuOn day va dien ap dinh mirc cua cuiin day Ichac có dien ap dinh
muc thap han hoac bang.
23. MBA: May bien ap.
24. SFRA: Thir nghiem phan tich dap img tan s'6 quet (Sweep Frequency
Response Analysis).
25. OLTC: Bo dieu ap duai tai.
26. ONAN: Lam mat cui)n day bang dau tuan hoan to nhien va lam mat dau
bang Ichong lchi d6i hru tir nhien.
27. ONAF: Lam mat cuOn day bang dau tuan hoar to nhien va lam dau
bang Ichong lchi doi hru cuang birc.
28. TCVN: Tieu chuan Viet Nam.
29. QCVN: Quy chuan Viet Nam.
, 30. Short-Circuit Testing Liaison (STL): Hip hOi lien ket thi nghiem
ngan mach.
Cac thuat ngu va dinh nghia Ichac dugc hi'eu va giai thich Quy pham trang
bi dien 2006 ban hanh kern theo Quyet dinh so 19/2006/QD-BCN ngay
11/7/2006 dm Be Cong nghiep. TCVN 6306-1:2015 May bien ap dien luc. Phan
1: Quy dinh chung.
3/42


Dieu 3. Yeu cau chung
May bier' ap trong tieu chuan nay phai ddp img cac dieu kiln nhtr sau:
1. Dieu WO moi truirng lam viec cua thiet bi
Nhiet diA moi truimg Ian nhAt

45°C

Nhiet di) moi tru&ng nho nhAt

0°C
, A
Nhit den, nong am

Khi hAu
Do am ctrc dai

100%

DO cao .1ii) dAt thiet bi so von nitre
nu& bien

Den 1000 m

Van tik gio 1&n nhAt

160 km/h

2. Dieu kien v an hank ctia he tilting dien
Dien
di)
dank (firth
dm
h''
tilting (kV)

So d6 n6i

110

3 pha
day

Ch6 d6 not Trung tinh
• •
dAt trung
not dat
.A
firth
trvc t i p

22

15

3 pha 3 day

3 pha 3 day

hoac

ho4c

3 pha 4 day

3 pha 4 day

Trung
tinh
cach ly hoac
4.
not d
dat
at qua
tret khang

N6i dAt trtrc
.•
ho0c not
4
datlOp lai

N6i dAt trtrc

tier? hoac not
dat 14p loi

Trung tinh
cach ly

35

3 pha 3 day

10&6

3 pha
day 3

Dien
ap
viec
lam
ldm
rthat
dm thiet bi
(kV)

123

40,5/38,5

24

17, 5

12&7,2

Tan s6 (Hz)

50

50

50

50

50

4/42


Chuang H
YEU CAU KY THUAT
Dieu 4. Vo may bien ap
1., V6 bang thep, cau tnIc han duong vin ben dual than vo, phan nap chivy
thiet ke, che tao giam thieu kha !fang ro ri, co kha nang chiu dung ma khong re)
ri hoac bier' clang von ap lkrc ben trong toi thieu 01 kg/cm2.
2. Co kha rang xir 1S, chan khong tai hien truang (ke ca phu 'den).
3. CO the di chuyen moi huang, ke ca tren mat phang rat gO ghe.
4. Co cac cfra tham b6 tri thich hgp teen vach than may de lciem tra, xir ly
ben trong MBA. Cfra tham phai CO &rang kinh Vol thieu 500mm hoac kich thuac
500mm x 500mm. TuSr theo yeu cau, c6 the c6 lo tham tren mat may de truy cap
vao ben trong.
5. Co thang leo

a kiem tra, bao duang MBA.

6. Co 14, hieu xac dinh diem tong tam dm MBA.
7. De dam bao ch6.ng an mon, be mat phia trong cua vo may va tat cac cac
phu kien (Ong thong gala thimg von binh china dau gian nor, binh chira dau, bs:)
tan nhiet...) phai dugc san phu hoac ma vat lieu khang dau. Ben ngoai dugc san
hoac ma dung cach thirc, tieu chuan ky thuat, c6 mau son va loai san sir dung
dam bao hai hoa tot nhat viec thu, tan nhiet MBA.
8. Cac gioang dm MBA phai la loai chiu dau, chiu nhiet dq cao, co do ben
theo tuoi th9 thiet ke ciia MBA. Cac gioang cua cac moi ghep bang bu long phai
dugc lap ben trong cac ranh de co dinh vi tri cua gioang va dam bao lkrc ep thich
cac &rang on bat bang bu long (hoac loai tuang to) phai
h9p. Cac gioang
dimg loai "0-ring".
9. Tren than MBA phai trang bi tai thieu cac van chinh sau:
a. Van xir ly dau (ten va dual).
b. Van thao dau than MBA va nut thao dau can.
c. Van lay mail dAu (giira va dual), phai trang bl rieng vai van xa dau va c6
the lay m'au dau tir mat dat.
d. Van thir nghiem de phuc vu thin nghiem khong can cat dien, van loc dau
online, van rat chan khong; cac van nay can dung loai phu hgp chuan DN150.
e. Cac van phai dugc bO tri a vi tri de thao tac; vai,cac van ha phai c6 bien
phap the kin, tranh nhiem am va vat la xam nhap vao dau van.
f. Ket cau vo may phai thiet ke dam bao kha nang thu khi ve rale gas (khi
phat sinh trong qua trinh van hanh), khong tao cac hik hay goc canh lam to khi
trong dau. DQ doe duang thoat khi va Ong thu khi tap trung den vi tri rale gas
phai dam bao 6;1 d6c it nhat 1,5% (so vai chieu dai).
5/42


Dieu 5. Lai tir, cut)n day va vat lqu each di?n
, 1. Lai tir &roc the tao tir vat lieu la thep kythug dien (thep silic can nguOi
dang htrong). Tat ca cac g6c phai &roc cat chest) 45 d'O, khe h& mOi ghep nho va
chinh xac, loi &roc dai chac chart de giam ton hao khong tai va tieng on dm may
bien ap. Cac la titer) &roc phil each dien 2 mg, khong c6 ba via.
2. CuOn day may bien ap phai dtrqc the tao bang soi day ding ky thu:at
dien c6 dlac tinh co 1/ theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoc
fixing throng.
3. Vat lieu each dien:
V4t lieu cach dien dm MBA phai dam bao hoat ding on dinh, lau dai
theo tuoi tho thiet ke.
Dieu 6. Dau, 4' thting chfra dau ctia MBA va 4 dieu ap clued tai
(OLTC)
1.DAu dm MBA va b(i dieu ap dueri tai:
DL MBA va dau dm bO dieu ap dux% tai cling mOt loai, m6i, chtra qua sir
dung, c6 phu gia chOng oxy h6a. Dlac tinh ky thug &Au cach dien MBA va OLTC
theo Dieu 24 dm tieu chuAn nay.
2. He thOng chda dAu dm MBA va b0 dieu ap duai tai:
a. He thOng chira dAu cua than MBA va dm bO dieu chin
' h dien ap dtreri tai
phai each ly rieng biet.
b. Thiel Ice the tao 6ng thong Oita than MBA va birth chtia dau dam bao
dAng yeu cau theo chung loai role gas va MBA &roc dg Warn ngang khong yeu
cau di) doe be may.
c. Co trang bi 2 bO but Am (co the dung thembO dien ire, say tkr dOng) cho
dau MBA va au bO OLTC c6 van can bang ap suAt tren iSng clan.
d. Trang bi cac van thuOc he thOng chfra dau:
Cac van

a thao ga role gas va ro le dong dau bao ve bO OLTC.

- Cac van xir ly, thao &Au MBA va dAu bt) OLTC tai birth chfra dAu.
Van lAy mL khi dr role gas, co the lAy mL khi dr mg dAt.
- Cac van phuc vu thay the cac bO but Am.

a

e. Cac van phai &roc b6 tri thao tac, co bien phap the kin, tranh Am cac
dau van, &rang 'Ong not thao dau, khi.
f. Ding hO nhiet dO dau va nhiet di) cuOn day b6 tri teen than MBA phai
dirge be) tri er non co the doc &roc doi yen dieu hanh vien dirng tre'n nen tram.
Dieu 7. Si? xuyen each din
1. Phil hop tieu chuAn IEC 60137:2008
6/42


2. Sir xuyen phai chiu duqc dong dinh mire va dong qua tai cho phep
dm MBA.
3. Cac sir xuyen phai la loai ngoai troi va il rniSi cap dien ap phai la cling
loai vol nhau.
4. Cac sir xuyen cao dp phai có vi tri do kiem tra ton that dien moi tgo,
do phong dien eve be) va có (long ho chi thi mire dau dm timg sir.
5. Chieu dai duang ro > 25mm/kV (dOi yeti khu vkre moi ,truong CI nhiem
n4ng, you cAu _>_ 31mm/kV). Khoang each pha — pha, pha - dat theo quy dinh
hien hanh (Quy pham trang bi dien 2006).
6. M'a't bich cac sir sir dung gioang am trong ranh. Sir citing cac loai gioang
chiu &Au va nhiet dO.
Dieu 8. HO thong lam mat
1. BO tan nhiet:
a. Duqc thiet ke the to
m'a't tai hien truong.

a có the lam sach bang tay va sem bao duang be

b. Cac van mer/lchoa au tai mlid b0 tan nhiet phai co ki hieu ro rang va co
diem khoa co dinh tai vi tri (long, mo.
c. Trang bi cac van teen, duori de thao, nap au, xa lchi.
2. He thOng quat mat:
a. Yeu cAu hoat Ong 02 nhorn cho mili the dO bAng tay hoc tkr dOng.
b. Duqc thiet ke tirng quat rieng re. Khong anh huorng an nhau dam bao
2 quat lien ice khong ngirng van hanh &Ong th6i tranh vimg chet trong he thOng
lam mat.
c. Sir ding cac quat lam mat có dOng co loai ba pha 220/380V-50Hz. Teen
than quat phai ghi re rang dau hieu chieu quay quy dinh,
d. Cac quat phai duqc bao ve rieng, dung bao ve có phAn tir nhiOt va dien tir.
e. Viec dieu khien he thOng lam mat phai thizre hien duqc tai MBA, trong
nha dieu hanh va qua he thOng SCADA/HMI. He thOng lam mat có the lam
viec er ba the dO:
- Bing tay.
- Tkr ding theo nhiet dcli cuOn day nhiet d'O' dAu va dong dien cila cuOn day
MBA.
- Tir hO thong dieu khien xa.
f. Tai cac to dieu khien tai chi; va tir xa se duor thiet ke the tao dam bao
cac yeu eau nhu sau:
- Thay d'Oi the di) dieu khien bing tay hay ter dOng.
7/42


Kheri dOng va dirng cac quat.
Cac tin hieu chi thi hoat &Ong, sv co dm he th6ng quat, nhu sau:
+ Cac quat ON.
+ Cac quat OFF.
+ Lira chon the dO dieu khien tai ch& tir xa.
+ Dang van hanh the dO bang tay.
+ Dang van hanh the dO to dOng.
+ Skr co quat.
+ NguOn cung cap binh thus:mg v.v.
A
Dieu 9. Die u chinh coign ap
1. BO dieu ap dueri
a. Loai: Tiep diem Op ho quang trong bung chan.
b. Dien ap xoay chieu cung cap bO truyen dOng: 3 pha 220/380V -501-1z.
c. Dien ap cung cap ngt'in dieu khien va tin hieu: mOt chieu 110/220VDC
va 220VAC - 50Hz.
d. Dieu chinh dien ap &red tai phia 110kV.
e. St) nac dieu chinh: 19.
f. Pham vi dieu chinh: ±9x1,78%.
g. BO OLTC hoat dOng theo 3 cach thirc sau:
- Bang can quay tay tang nac.
- Bang dien dung khoa dieu khien tai ch8.
- Bang dien dieu khien to xa. Viec dieu khien tir xa co the thvc hien
bang tay hoac to dOng thong qua thiet bj tir dOng dieu chinh dien ap dueri
tai.
h. BO OLTC phai duvc bao ve:
- Rale bao ve dong dau.
- Rale bao ve ap lcrc
i. Toan bO cac dieu khien bQ OLTC do the chuyen sang dieu khien qua he
th6ng SCADA bang khoa chuyen mach.
2. BO dieu ap khong tai:
a. Loai: Dieu ap khong tai, dirge lap dat ngarn trong thing dau chinh cua
MBA, num xoay nam ben ngoai MBA.
b. Dieu chinh dien ap khong tai phia 35kV hoac 22kV tit), theo yeu cau thiet
ke, thkrc t6 lap dat dm MBA.
8/42


c. Ski nac dieu chinh: 05.
d. Pham vi dieu chinh: ±2x2.5%.
3. Kha nang qua ap cila MBA:
May bien ap phai (kw thiet ke dam bao cho phep Van hanh von dien ap cao
han dinh mirc cua nac phfin ap dang Van hanh trong cac dieu kien:
a. Lfiu dai 5% khi phi tai dinh mirc va 10% khi phu tai khong qua 25%
cong sufit dinh muc.
b. Ngan han 10% (dtrai 6 gia mot ngay) von phv tai khong qua dinh
Dieu 10. Tu dieu khien va truyen gong ciia hi) OLTC
1. B8 truyen dOng OLTC phai dogc trang bi cac bao ve sau:
a. Chtmg qua tai, ngan mach Ong co va mach dieu khien.
b. Mat, ngtrqc va kern dien ap ngu6n cung cap.
2. Dieu khien bang dien bq OLTC dam bao cac yeu cau sau: chuyen timg
nac, có khoa giOi han nac ten va nac direfi, lien Ong khong cho dieu khien dong
thiyi tai cho va to xa.
3. D'6i von dieu khien bang dien dung khoa dieu khien tai chg: mach dieu
khien phai dfiu not tai ch8, tic dOng true tiep den co cau truyen Ong.
4. Trang bi NI chi thi nac phfin ap va b8 dem so Ian chuyen nac phan ap.
5. Trong hQp dieu khien bQ truyen Ong phai trang bi ba (03) bk) tiep diem va
b8 bien doi phvc vv cho viec truyen chi thi nac phan ap qua he thong SCADA, chi
thi tir xa vi tri OLTC va du phong dau not mach dieu ap song song hai may bien ap.
6. Ben trong to dieu khien OLTC tai chO phai b8 tri lap dat dien tra say va
den chieu sang tu dOng.
7. Vo to duvc the tao bang vat lieu kim loaf kh8ng gi, gin teen than may
bien ap, cap bao ve IP 55. Tu phai co cira quan sat nac phfin ap va b'8 dem ski
lan chuyen nac tir ben ngoai.
Dieu 11. Thiet bi tkr Ong dieu chinh dign ap

tai

, 1. Thik bi dOng dieu chinh dien ap &raj
giarn sat va dieu khien xa
nac phan ap phai la loaf rale ski, ding truyen thong theo IEC 61850 phuc vu ket
not SCADA.
2. Lap dat tai to dieu khien to xa dm MBA hoc to bao ve
von tram
dieu khien bang may tinh hoc RTU).
3. Chirc n'ang: dOng dieu chinh dien ap duoi tai va giam sat, ngan ngira
dieu ap trong cac tnreyng h9p qua ap, qua tai, kim tra dong nac...
4. Hien thi nac phan ap dm MBA.
5. Dam bao dieu ap khi van hanh song song giira 02 MBA (twang hap du
phong khi mar r8ng tram có hai may bien ap).
9/42


Dieu 12. Bien dong chan sir MBA
1.Bien dong chin sir duqc the tao pha hgp tieu chuan IEC 61869, c6 the
duqc thao r6i khoi MBA ma khong can thao nap MBA.
2. Tat Ca cac dau ckrc thir cap cua cac bien thing ducfc du noi den to dAu
day MBA, cac hang kep &me ic5r hieu,phan bit giira,cac pha va thir ci,rc tinh
cua bien dang, dam bao thay doi ti so bien khong can ma nap hOp nhj thir tai
may bien (long. Cac hang kgp phai co kha nang noi tat cuOn dong khi dang van
hanh. Hang kep mach dong sir dvng loai chuyen thing, c6 con noi
3. Thong so ky thuat chi tit cua bien dong dien duac mo to cu the u bang
d4c tinh ky thuat.
4. Bien dong chan sir phia 110 kV (ho4c 35 kV va 22 kV) pha B dung de
do nhiet dO cuOn day MBA.
5. Cue tinh cua may bien dong tucmg irng voi dau sir may bien dp (dL sir
MBA P1 ttrang img v&i dau ckrc tinh Si).
Dieu 13. Tu dieu khien tai cho va tir xa MBA
1. Tu dieu khien tai ch8:
a. Che tao bang kim loai khong gi, day > 2mm, da:t teen than MBA, co cap
bao ve IP55.
cac mach dong dien,
b. Tu phai bo tri day du cac thiet bj, hang kep
mach tin hieu dieu khien, do luiyng va bao ve nOi bO MBA phai ducfc bo tri tren
cac hang kep dau noi rieng, thuan tien cho viec dau noi mach ngoai. Cac hang
kep dau noi tin hieu noi bO bao ve MBA phai sir dung loai c6 con noi gift de
thuan tien cong tac kiem tra trong van hanh va thi nghiem. Thiet bj lap d4t trong
tit phai &Ric nhiet d&i hoa.
c. Tit phai co cira quan sat cac tin hieu (den, ding hi chi thj, do hang...)
ben trong ma khong can ma cira
d. Cac thiet bi chinh bo tri tren to nhu sau:
dl. Cac thiet bj kim soat, dieu khien N thing lam mat:
Ch9n vi tri dieu khien (tai cho — tir xa)

+
+
+
+

ChQn the dO dieu khien (bang tay — to dOng)
Khai dOng va climg cac quat.
Cac tin hieu chi thj hoat dOng va sir co cua bO lam mat, nhu sau:
Cac quat ON
Cac quat OFF
Hg thing dang or the dO hoat dOng bang tay
He thing dang u the dO hoat dOng to dOng.
10/42


+ Su co quat.
+ Ngu6n cung cap binh thu&ng v.v..
d2. Thiet bi say va chieu sang trong to dieu khien trong nha/ngoai tr&i: to Ong.
2. Tu dieu khien tir xa MBA (neu co)
a. Vo to bang thep, day > 2mm, scm tinh dien, dat tai phong dieu khien. Tu
dieu khien trong nha cap bao ve IP 41.
b. Tu &roc trang bi cac chirc Wang nhu sau:
b 1. Dieu khien he thOng lam mat tir xa: Cac thiet bi chinh bit5 tri ten to cho
phan lam mat nhu. sau:
Chon the dO dieu khien (bang tay — to Ong)
Kh&i Ong va dimg cac quat
Cac tin hieu chi thi hoat dOng va su co dm bO lam mat nhu sau:
+ Cac quat ON
+ Cac qug OFF
+ He thOng dang & the dO hoat dOng bang tay
+ He thOng dang & the dO hog dOng to dOng
+ Su co qug
+ Co coi bao Ong chung cac su co ben trong MBA.
+ Ngu6n cung cap binh thu&ng v.v..
b2. Dieu khien he thiing OLTC tir xa:
- Mach dieu khien he theing nay co the dieu khien bang dien qua cac khoa
dieu khien hoac to Ong dr thiet bi to dOng dien chinh dien ap duoi
- Cac thiet bi chinh bo tri ten to cho phan d6i nac nhu sau:
+ Volt ke co thang do phi' hop.
+ Chon the dO dieu khien (tai ch8 — tir xa).
+ Chon the dO dieu khien (bang tay — to dOng).
+ Khoa thao tac tang giarn timg nac.
+ Nat nhan ngimg khan cap.
+ KhOa chon the 0' van hanh (dOc lap — song song) (trang bi cho 2 MBA).
+ Khoa chQn the dO dieu khien Master - Slave (trang bi cho 2 MBA).
+ Thiel bi dieu khien dOi nac to Ong.
+ D'ong ho chi thi nac bO OLTC: co dau ra 4-20mA cho ket not truyen tin
hieu chi thi nac den he thOng SCADA.
11/42


+ Co the chon the d6 gidm sat tai tram tir di dieu khien tir xa MBA
(remote) hay qua he thong SCADA (supervisory) bang Ichoa chuyen mach
(remote/supervisory).
+ Cdc tin hieu chi thi hoat d6ng va su co dm he thong OLTC nhu sau:
• B6 OLTC dang ho4t d6ng.
• Dang a nac cao nhat.
• Dang a nac thap nhat.
• Ithod chon vi tri dieu khien dang a vi tri "tai cht;"/"tir xa".
• Su CO d6ng co b6 truyen d6ng.
• Su c6 b6 dOi nac.
• Su co ngu6n b6 dai nac v.v.
b3. Cdc tin hieu kiem soat nhiet d6 du, nhiet d6 cu6n day, bao ve MBA
nhu sau: Bdo hieu cac cap hoat d6ng va mach tic d6ng di cat tir cdc bao ve MBA
nhu rale hoi rale ap suat d6t bien dm MBA, rale bao ve ap suat dia. b6 OLTC,
mirc dau cUa b6 OLTC va cua MBA, nhiet d6 dau, nhiet d6 cuOn day... Dong ho
do luang nhiet d6 dau, do luang nhi't d6 cu6n day: c6 dau ra 4 ± 20mA cho ket
not truyen tin hieu chi thi nac den he thOng SCADA.
b4. Thiet bi say va chieu sang tu.
Dieu 14. Noi dAt
1.Tat ca cdcphan khong mang dien, to dien, khung kim loai cdc thiet bi
phai c6 vi tri de not dat.
2. Chan may bien ap phai co it nhat 2 diem tiep dia ducic b6 tri ey phan
phia duai than may ve 2 phia doi dien, c6 the dang tiep can kiem tra bao
tri ma khong can cat dien. Tiep dia phai ducic bat bang bulong do ren khong
nho hon M14.

a

a

3. Tat ca cap not dat phai duot sir dung loai cap dOng boc cach dien 0,6/1kV
hoc thanh (tong; doi voi not dat trung tinh cao ap, cap hoc thanh dong not dat
phai duvc dinh vi chac chan tren cdc sir cach dien va c6 tiet dien phi' hop.
4. Sur dung cdc day cap ben de eau not phan nap may voi than may dm
MBA trong truang hop nap may ducic bat bulong v6i than may. Ck mOi ghep
bang gioang phai dugc cau not ve dien gicra 2 m'a't bich lap ghep.
Dieu 15. Thiet bi giant sat va bao v§
1. De giam sat va bao ve, MBA phai duqc trang bi cdc thiet bi bao ve sau:
a. Role hoi dm MBA (loai tiep diem, 2 cap, di vi tri lay mau khi), c6 day
&I phu lcien de thu town b6 luong khi tir ten role hoi xuong duai than MBA ma
'thong can phai treo len mat MBA.
b. Role ap suat d6t bien MBA.
12/42


c. Rale bao ve ap suit dm bO OLTC.
d. DOng 116 chi thi mire diu dm MBA, hien thi theo nhiet dO, c6 tiep diem
bao hieu muc dau cao va thap.
c6 tiep
e. DOng hO chi thi mirc diu,cira 134 OLTC, hien thi theo nhiet
dau cao va thap. Tieu chuan cac &Ong ho nhiet do dau, nhiet
diem bao hieu
dO cuOn day, chi thi mut au la loai dat ngoai tthi chili dung su thay doi nhet dO,
kin mr6c theo tieu chuan 1P65.
f. DOng hO nhiet dO diu,MBA co 4 tiep diem co the hieu chinh theo nhiet
di) (2 tiep diem bao ve va 2 tie!) diem cho he thOng lam mat).
g. DOng 116 nhiet dO cuOn day MBA c6 4 tiep diem, c6 the hieu chinh theo
nhiet dO (2 tiep diem bao ve va 2 tiep diem cho he thOng lam mat).
h. Rale Ai) lac (hay van xa Ai) luc)
i. Rale dung dau bao ve 130 OLTC.
2. Do ltrong tir xa:
a. DOng hO nhiet dq dau.
b. DOng hO nhiet dO cho timg cuOn day phia cao, trung va ha dp.
c. Chi thi nic phan dp bq OLTC.
3. Yeu cau lap dot dOi

thiet bi giam sat va bao ve

Tat Ca cac thietbi
, giam sat, bao ve nOi be, MBA &lac lap dat ngoai tr6i,
ten than may (bao
cac hOp dau not nhi thir) phai CO bien phap bao ve, che
chin, dam bao van hanh On dinh, lau dai.
4.,Cac d'ongh6 chi thi va rale bao ve dat ngoai trOi phai c6 hOp,bao ve che
chin de tranh mua, tOi thieu dat cap bao ve IP 34, dam bao yin hanh on dinh, lau
dai va phai dam bao de quan sat, thao lap.
Dieu 16. Diu ctrc va kgp cyc di kem
1.Phia 110 kV: Loai su xuyen ngoai troi kern kep cac &Au day phir hop vii
day ACSR, tiet dien theo thiet ke.
2. Trung tinh,110 kV: Loai sir xuyen ngoai triYi kern kep cac dau day phir
h9p vai day not dat, co cac sir dor day va kep de co dinh day trung tinh xuong
luori not dat.
3. Phia 35 kV va 22 kV: Loai sir xuyen ngoai trori, co the kern vii hOp che
cap, gia dinh vi va kw cut phu hop de co dinh theo chieu thing dimg tir ben
dtrai hOp cap. SO lacing cap cho timg pha va tiet dien theo thiet ke. Phai co khop
not mem darn dien tir du mitt su thir cap den cac thanh cai. Khop che tao bang
dOng mem, co tiet dien phu h9p. Gian doi thanh cai co lien ket bulong vol vo
MBA, co tht thao rari khi yin chuyen.
13/42


4. Trung tinh phia 22 kV: Loai sir xuyen ngoai troi kern yen kep ckrc dau
day Wang img, c6 cac sir des day va kep de htrang day trung tinh xuong huh
not dat.
5. B6 g6m ba (03) ch6ng set bao lie qua ap phia 22 kV.
6. B6 g6m ba (03) ch6ng set bao ve qua ap phia 35 kV.
7. Tron b6 gia dO. de lip (tat ch6ng set va bo dem set cac phia 22 kV va 35
kV dm MBA.
Dieu 17. Cap dieu khien va cap nguim tv dung
1. Tron b6 cap dieu khien AC/DC (loai 0,6/1kV, PVC/Copper
tap/PVC/Copper, rut d6ng mem, ch6ng nhigu va va dap Ca hoc) va cap cap
ngu6n to dung AC/DC (loai 0,6/1kV, PVC/Copper, rut dOng mem) dau not tir
MBA ltrc vao to dieu khien tir xa (RTCC), to phan ph& AC 220/380VAC & DC
110VDC hoac 220VDC, tir to RTCC den to AC&DC dat tai phong dieu harsh.
Mach DC, AC, dieu khien, tin hieu, chi thi d6i nac, nhiet d6 phai &roc di teen
cac sqi cap rieng biet de tranh chain ngu6n va nhigu. Tiet dien cap tin hieu va
dieu khien nhtr sau:
a. Cap cap ngu6n: pha hop vai dog suit tai.
b. Cap dieu khien va tin hieu: 1,5mm2
c. Cap mach ap: 2,5mm2
d. Cap mach dong: 4,0mm2.
2. Cac loai cap dau not n6i b6 MBA phai la ducfc bao ve ch6ng cac yeu to
ben ngoai tic dOng, nhtr: th&i tiet, dien tir trtrorng, dau, chay, con thing
3. Cap lip ten than MBA phai &roc luOn trong ming, thang cap, 6ng cap
va &roc c6 dinh bang dai thep kh6ng gi, phi tir tinh. Timg sqi cap duqc treo ma
cap, danh s6 dat ten day dil then danh sach (list) cap, cac ma cap &roc lam bang
vat lieu c6 d6 ben cao. Cap di teen mat may phai cach mat may it nhit 20 mm.
Dieu 18. Nhan dm MBA va cac thiet bi MBA
Nhan MBA phai dugc lam bang thep tam khong gi, in chim, chiu duqc moi
tn.rang ngoai trod, khong xoa nhoa, dat chic chin nai de thay, hien thi cac thOng
so, chi an nip! sau:
1. Hieu, kieu, nam the tao, nha the tao, tieu chuan the tao.
2. S6 may.
3. Cong suit dinh mire cac cu6n day (o, the d6 ONAN va ONAF).
4. Mirc cach dien.
5. D6 tang nhiet d6 dau, cu6n day dinh mire.
6. Cac dien ap danh dinh va khoang dieu chinh.
14/42


7. Cac (long danh dinh.
8. Ky hieu va so dO du day MBA.
9. Dien ap ngan mach.
10. Dong dien khong tai.
11. KhOi lugng: toant* van chuy6n, ruOt MBA va dau cach dien.
12. Kich thu6c: toan b0, van chuy&i.
13. Scr do cuOn day MBA va cac bien dong chan sir MBA.
14. TS, so bin ap hoac dien ap 6 timg nac phan ap.
15. TS, se), cong suat, cap chinh xac cua bin (long chan sir.
16. So do vi tri cac van dau ciia MBA va bang tang thai dong/m& cua cac
van trong van hanh/saa
17. Bi6u dO tuang quan cua mire &Au MBA va OLTC theo nhiet dO may.
18. Cac chi dln quan trong trong van hanh.
19. Cac thi6t bi, sir xuyen, van tren MBA phai co nhan, dugc ghi ro" ten
nhan ding va thOng tin huong dAn trong van hanh bao &fang.
Dieu 19. DO on
1. DO On MBA khong 16n km 68/72dB wan img ch6 dO lam mat
ONAN/ONAF.
2. Cach xac dinh dO on theo tieu chuan IEC 60076-10.
Dieu 20. DO tang nhi'4t
DO tang nhiet dO cua 16p dau ten cang/cuOn day tucmg img khong qua
50°C/55°C.
Dieu 21. Thir nghi'4m may hien ap
1. Cac hang mix flair nghiem xuat xuong:
MBA phai dugc thir nghiem xuat xuang v6i cac hang invc thir nghiem quy
dinh theo cac tieu chuan neu trong tieu chuan IEC 60076-1:2011, bao
a. Thi nghiem dien tr& cach dien gi€ra cac cuOn day va vo.
b. Do dien tr& mOt chieu cac cuOn day or tat ca cac nfic phan ap.
c. Thi nghiem tSfs6 bin ap, to dau day va Iciem tra dO lech pha 6 tat ca cac
nfic phan ap.
d. Do tong tr& ngan mach va ton that ngan mach.
e. Do cac ton that khong tai va dong dien khong
f. Do dien dung, ton hao dien moi gala cac cuOn day vai vo va giira cac
cuOn day.
15/42


g. Thi nghiem dien ap xoay chieu tang cao tan se) ding nghiep 50Hz.
h. Thi nghiem dien ap chiu dung xung set 1,2/50gs
i. Thi nghiem do phong dien cac b6.
j. Do tong tra thir tir khong.
k. Thi nghiem b6 dieu ap clued tai (OLTC) (chap song, Idem tra 6 thi
vong...).
1. Thi nghiem each dien yang day bang dien ap cam ling tan so 100Hz.
m. Thi nghiem dau each dien (truck va sau khi thi nghiem cac hang muc
cao ap).
n. Kiem tra d6 kin dm MBA.
o. Xac dinh cong suit tieu thu cac d6ng ca dien.
p. Thi nghiem ti so, ckrc tinh va dac tuyan tir hoa cac bien (long chin six.
q. Thin nghiem phan tich dap img tan so quet (SFRA) theo IEC 60076-18.
‘r.

Thi nghiem cac phu kin bao gOm: cac loai sir dau vao, dOng hO do nhiet
d6 dau, &Mg ho do nhiet d6 cu6n day, rale gas dm MBA, role ap suit, dong ho
chi thi mire dau, rale ap lkrc, rale thing dau bao ve OLTC, tit dial Ichien va kiem
soat tir xa MBA.
2. Cac hang muc thir nghiem dien hinh:
Cac hang muc thir nghiem dien hinh, bao gOm:
a. Thir nghiem d6 tang nhiet d6 theo TCVN 6306-2 va IEC 60076-2.
b. Thu nghiem do ben dien mOi theo TCVN 6306-3 va IEC 60076-3.
c. Xac dinh cac mire On (IEC 60076-10) d6i voi timg phuong phap lam mat
ma trong d6 quy dinh d6 On dam bao.
d. Do cong suit lay tir quit va (king ca born chit long.
e. Do ton hao khong tai va dOng dien 'thong tai a 90% va 110% dien ap
danh dinh.
f. Thir nghiem kha nang chiu dung dong ngan mach TCVN 6306-5 (IEC
60076-5): Nha san xudt phai c6 bien ban thir nghi'm cho MBA 110 kV, do don
vi thir nghiem thu6c hiep h6i STL cap.
3. Thir nghiem tai hien twang
Truang hop can thiet, ben mua c6 the yeu eau nha san xuat tham gia thi
nghiem hieu chinh, nghiem thu &Mg dien, nhu: do dien troy cu6n day, dien tr.&
m6t chieu, to dau day, thir khong tai, ti so bien, ton hao tangS, thir nghiem dap
img tan so quet (SFRA) ... de so sanh vai tinh trong ban dau dm may sau qua
trinh van chuyen.
16/42


Dieu 22. Chfrng chi chAt luvng
Nha san xuat phai có chirng chi v' N thang,quanl chit lucmg (ISO-9001
ho4c tuang duang) duqc ap dung vao nganh nghe san xuat may bier' dp.
Dieu 23. Bang thong so ky thu4t chinh cua MBA (Xem xet them)
1. MBA 110/22/10(6)kV, dung luvng 25MVA, 40MVA va 63MVA
TT

Don vi

Hung mute

Yen au

1

Nha san xuat/Nuac san xuat

Neu cu the

2

Ma hieu

Neu cu the

3

Tieu chuan dp dung

4

SS cuOn day

5

Tan s6

6

Dien dp dinh mix:

Cdc tieu chuan neu tai "Phi,'
'tic: Cac van ban phap 1/ lien
quan"
03 cuein day s
(bao Om cuotin can bang)
Hz

50

CuCm cao ap (HV)

kV

115

CuOn ha dp (LV)

kV

23

CuOn can bang

kV

11 (6,3)

7

Phucmg phdp lam mat

8

Dien dp cap thiet bj
trq:

ONAN/ONAF
phv

NguOn AC

V

03 pha 220/380V, 50Hz
01 pha 220V, 50Hz

NguOn DC

V

110/220V

9

Ti so bien

kV

115±9x1,78%/23

10

TO du day:

YNynO(d11)

CuOn cao itp

Diu sao,
trung tinh truc tiep n6i dat

CuOn ha dp

Diu sao, trung tinh truc tiep not
4
dat

CuOn can bang

Diu tam giac
(cd• dm ra ngoai 02 du not tit
va not dit)
17/42


11

Vat lieu the tao

So sanh gid tri cdc thong so da
cam ket trong him dCing yeti
mau dem thin nghiem

CuOn day

Dling
Nha san xuAt/Ntrac san xuAt
Dien tiff suAt/DO ding/DO gian
daifriet dien

Loi tir

Thep ky thuat dien (thep silic
can nguOi ding htrong)/Nha san
xuAt/Ntrac san xuat
SuAt tem hao sat to
Nha san xuAt/Nuac san xuAt
DO day/Dien ap each dien

GiAy cach dien
12

Dung lacing dinh milt:

ONAN/ONAF

- MBA 25MVA

MVA

20/25

- MBA 40MVA

MVA

30/40

- MBA 63MVA

MVA

50/63

- MBA 25MVA

MVA

6,7/8,5

- MBA 40MVA

MVA

10/13,5

- MBA 63MVA

MVA

16,7/21

Lap dAu ten

°C

< 50

CuOn day

°C

< 55

CuOn can bang:

13

DO tang nhiet dO cho phep:

14

Kha nang chiu dong nglin
mach dinh mac

15

Dien dp chili dung din sti
nguon (50Hz/lphot):

Dap &rig yeu cAu cua tieu
chuAn IEC-60076-5 dOi voi
MBA loai II
(Lodi MBA neu tai
Di'u 2 khoan 6)


CuOn cao dp

kVrms

> 230

Trung tinh phia cao lip

kVrms

> 140

CuOn ha dp

kVrms

> 50

Trung tinh phia ha dp

kVrms

> 50

18/42


kVrms

> 28 (20)
Cap 6 kV: theo IEC 60071-1

CuOn cao ap

kVpeak

> 550

Trung tinh phia cao ap

kVpeak

> 325

CuOn ha ap

kVpeak

> 125

Trung tinh phia ha ap

kVpeak

> 125

CuOn can bang 10 (6) kV

kVpeak

?. 75 (60)
Cap 6kV: theo IEC 60071-1

17

DOo n cho pile') (do theo
*
IEC 60076-10)

dB

< 68/72 (ONAN/ONAF)

18

Kha nang qua tai cho phep

19

Dien ap ngan mach, giaa cac
cuOn day cao ap va cuOn ha
ap, a 75°C:

CuOn can bang 10 (6) kV
16

Dien ap chiu clung xung set
(1.2/50[ts):

Tieu chuan IEC 60076-7

%

Neu cu the

- Nac 10 (115/24kV)

%

>11
(trer cac MBA ca yeu eau van
hanh song song)

- Nac 19

%

Neu cv the

- MBA 25 MVA

kW

< 15

- MBA 40 MVA

kW

< 18

- MBA 63 MVA

kW

< 28

- MBA 25MVA

kW

< 105

- MBA 40MVA

kW

< 160

- MBA 63MVA

kW

< 190

-Nac 1

20

21

22
22.1

T6'n that khong tai:

T6n that ngan mach, giva
cuOn cao ap va cuOn ha ap (6.
nac 10), 75°C:

Su xuyen
,W phia cao by
Neu cu the

Nha san xuat/Nuac san xuat
19/42


Neu cv the

Kieu/MA hi0
S6 luong sir

Cal

3

Din dp dinh mire

kV

> 123

Di0 ap chlu dvng tan s6
ngutm (50Hz/lphut)

kVrms

> 230

Di0 ap chill dung xung set,
1.2/501.ts

kVpeak

> 550

A

Phil hqp dung din (huh mire
cua MBA

mm/kV

25 hoee 31 tily theo dieu kiln
m6i trueng

Deng din dinh mire
Chieu dai dung re be met, t6i
thieu:

22.2

Thang do mire dAu

CO

Hinh dang canh sir
(shed form)

Phu kip von tieu chuAn IEC
60815, dtrimg kinh earth sir lan
— nho xen ke nhau

Sri trung tinh phla cao ap:
Nha san xuAt/Ntrac san xuAt

Neu cv the

Kieu/MA hi4u

Neu cu the

S6 lugng sir

Cal

1

Di0 dp dinh mire

kV

> 72,5

Din dp chill dvng tan so
nguiin (50Hzilphut)

kVrms

> 140

Din di) chit' di1rng xung set,
1.2/50gs

kVpeak

> 325

A

Neu cv the

mm/kV

25 hoec 31 thy theo dieu kiln
mei truong

Deng din dinh mire
Chieu dai (long re be met, tOi
thieu:

22.3

Thang do mire dAu

CO

Hinh clang earth sir
(shed form)

Phu NT von tieu chutui IEC
60815, dueng kinh canh sir lan
— nho xen ke nhau

S& phis(' ha ap vu A. trung
tinh phia hg bp:
Nha san xuAt/Nuere san xuAt

Neu cu the

Kieu/MA hi0

Neu cu the
20/42


S6 luting sir

Cdi

4

Dien ap dinh mire

kV

24

Dien ap chiu dkmg tan s6
ngulin (50Hz/lphat)

kVrms

> 50

Dien ap chili dung xung set,
1.2/50gs

kVpeak

> 125

A

Phil hop thing dien dinh mire
cila MBA

mm/kV

25 hoec 31 di)/ theo dieu kien
moi tru6ng

Ding dinh mire
Chieu dai (long r6 be met, v6i
thieu:
224
.

Sti cuan ha ap

(can being): 10 (6 kV)
Nha san xuAt/Nu6c san xuAt

Neu co the

Kieu/Ma hieu

Neu cv the

S6 luting sir

Cdi

2

Dien ap dinh mire

kV

10 (6)

Dien ap chili ding tan so
ngu6n (50Hz/lphiit)

kVrms

?. 28 (20)

Dien ap chiu dvng xung set,
1.2/50gs

kVpeak

? 75 (60)

A

Neu cv the

mm/kV

25 hoec 31 di)/ theo dieu kien
moi tru6ng

Deng dien dinh mire
Chieu dai d6ng re be met, t6i
thieu:
23
23.1

Bien dOng chan sir (BCTs)
Bien clang chein sti. phia
cao áp:
Neu cv the

Nha san xuAt/Nuac san xuAt
Cdi

S6 luting sir

3
Dan vi tuS, chon

Ti s6 bien:
-MBA 25MVA

A

100-200/1/1/1

- MBA 40MVA

A

200-300-400/1/1/1

- MBA 63MVA

A

200(300)-400-500(600)/1/1/1

Dung luting va cap chinh
xdc cuOn do luting (1 cuOn)

1x15VA, class 0,5

21/42


Dung luting va cap chink
xac cu6n bao ve (2 cuen)
23.2

2x15VA, class 5P20

Bien clang chan szi. trung tinh
phia cao ap:
Nha san xuAt/Ntrac san xuAt

Neu cii the

S6 luting sir

Cai

Ti s6 bien:

Dan vi tuS, chan

- MBA 25MVA

A

100-200/1/1

- MBA 40MVA

A

200-300-400/1/1

- MBA 63MVA

A

200(300)-400-500(600)/1/1

Dung luting va cap chink
xac cu6n bao ve (2 cuOn)
23.3

2x15VA, class 5P20

Bien dung chan sit phia
ha cip:
Nha san xuAt/Ntrac san xuAt

Neu ci the

S6 luting sir

Cai

Ti s6 bien:
- MBA 25MVA

A

200-400-800/1/1

- MBA 40MVA

A

800-1200-1600/1/1

- MBA 63MVA

A

1600-2000-2500/1/1
2x15VA, class 5P20

Bien clang chan sir trung tinh
phia hg cip:
Nha san xuAt/Ntrac san xuAt

Neu cat the

S6 luting sir

Cai

Ti s6 bien:

1
Dom vi ttr ch9n

- MBA 25MVA

A

200-400-800/1/1

- MBA 40MVA

A

800-1200-1600/1/1

- MBA 63MVA

A

1600-2000-2500/1/1

Dung luting va cap chink
xac cuOn bao ve (2 cuOn)
23.5

3
Dom vi to chon

Dung luting va
cap chinh xac
23.4

1

2x15VA, class 5P20

Bienn clang chan sic do nhiet
da cuan day:
22/42


Nha san xuAt/Ntrac san xuAt

Neu cu the

Ti s6 bien:
- CuOn cao ap
- CuOn ha ap

Neu cu the

Vi tri lap dAt

Pha B ctia phia cao hoAc
ha ap

Dung luting va cAp chinh
xac:
- CuOn cao ap
- CuOn ha ap
23.6

Neu cu the/Class: 1

Bien (long chin sir cAp cho
rale F90:
Nha san xuAt/ Nu& san xuAt

Neu cu the

Ti so bien

Neu cu the

Vi tri lip dAt

Neu cu the
Phil hop yen MBA
Class: 1

Dung limn
va cAp chinh xac
24

A
Dau each diOn cho MBA va
b0 OLTC

25

Hg th6ng quit lam mat:

Phil hop vii "Bang dAc firth ky
thuAt dAu cach di'0" tai Dieu 24
cita tieu chuar
' i nay

Nha san xu'At/Ntrac san xuAt

Neu cu the

Kieu/MA hiOu

Neu cu the

S6 luting quat/s6 nhom

Neu cu the
kW

Neu cu the

Don tai djnh mire

A

Neu cu the

DiOn ap dinh =Iv

V

220/380

m3/h

Neu cu the

Cong suit

Luu luting khong khi
Ttic dO
26
26.1

Vong/ph ti

Neu cu the

BO dieu ap dual, tai (OLTC):
On-load tap changer
Nha san xuAt/ Ntroc san xuAt

Neu cu the

ma san phAm

Neu cu the
23/42A
Tip
diem
trong bung
char khong

Kieu
So nAc phan di)

nAc

19

Dai dieu chinh dien ap

%

9x1,78

Deng dien djnh mire

A

> 1,5 clang djnh mire MBA
> 10 nAm hoAc > 300.0001.n
A
chuyen mach

ChukS1 bao &rang
26.2

27

Ca cAu truyan dOng
khi

ca

Trgn N vai be OLTC

Nha san xuAt/ Ntrac san xuAt

Neu cv the

MA san pham

Neu cv the

Binh dau phi

Binh du phii ved ming chin
cao su

Nha san xuAt/ Ntroc san xuAt
28

Neu ci the

Til dieu khien tai chtl:

Theo khoan 1 Dieu 13

Kich thiroc
(Rang - Cao -Dai)

mm

Neu cv thez

Da day

mm

>
_2

Mau son plui ben ngoai
29

Neu cu the

Til dieu khien dr xa:

Theo khoan 2 Dieu 13

Kich thirdly
(ROng - Cao - Dai)

mm

Neu cv the

Da day

mm

>
_2

DAc tinh ky thuOt
30

Theo Dieu 13

ChOng set phia ha ap:
Nha san xuAt/Ntrerc san xuat

Neu cv the

MA san phAm

Neu cv the
IEC 60099-4

Tieu chuAn the too

Oxit kim loci, khong khe her,
lip dAt ngoai treri, bQc each
dien polymer

Loai
Dien ap lam vice lan nhAt
dm he thong

kV

24
NOi dAt trvc tiep

Che clO diem trung tinh
24/42


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×