Tải bản đầy đủ

Hồ sơ đề xuất thủy điện Khe Bố- Chương 1: Yêu cầu chung

LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

CH

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

NG A1

CÁC YÊU C U CHUNG
CL C
A1.1. T NG QUAN V

U KI N K THU T....................................

A1.2. GI I THI U T NG QUAN V D


3

ÁN..........................................

3

A1.2.1.

V trí và nghi m v c a d án..........................................

3

A1.2.2.

Các thông s chính c a công trình..................................

3

A1.2.3.

Mô t d án......................................................................

5

A1.3. CÁC

U KI N T

NHIÊN T I CÔNG TR

NG:..................

5

A1.3.1.

Khí h u:.........................................................................

6

A1.3.2.

N

c................................................................................

6

a ch n......................................................................... ...

6

A1.3.3.
A1.4. CÁC

U KI N PH C V THI CÔNG.........................................

A1.4.1.

ng vào công tr

A1.4.2.

Nhà làm vi c, nhà

A1.4.3.

ng và

7

u ki n v n chuy n...........

7

và d ch v :.......................................

7

n.................................................................................

7

c................................................................................

7

A1.4.4.

N

A1.4.5.

Thông tin liên l c..............................................................

8

A1.4.5.

Y t , an toàn lao

ng..................

8

NH NGH A CÁC THU T NG ...................................................

8

A1.6. CÁC TIÊU CHU N ÁP D NG.........................................................

8

A1.5.

ng và v sinh môi tr

A1.6.1.

Khái quát.......................................................................

9

A1.6.2.

Các tiêu chu n áp d ng chung.........................................

9

A1.7.

CÁC CÔNG VI C K T H P ...............................................

10

A1.8.

CUNG C P TÀI LI U. ...........................................................

11

A1.9.

CH

NG TRÌNH LÀM VI C..............................................

12

ÓNG GÓI VÀ V N CHUY N............................................

12

A1.10.
A1.10.1.

óng gói và ánh s mã hi u...........................................

12

A1.10.2.

V n chuy n và l u kho.....................................................

13

A1.11.

L P

A1.11.1.

T T I CÔNG TR

NG............................................

14

T ng quan........................................................................

14

CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

1/41


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
A1.11.2.

Chu n b và l p

A1.11.3.

D ng c l p

A1.11.4.

Các

A1.11.5.

Các chú ý chung

A1.12.
A1.13.

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

t..........................................................

15

t................................................................

15

m m c..................................................................

15

ÀO T O NG

i v i công tác l p

t........................

16

I V N HÀNH.............................................

17

THÍ NGHI M HI U CH NH & TH

NGHI M KH I

NG.. 18

A1.13.1.

Quy

nh chung................................................................

18

A1.13.2.

H s ki m tra và th nghi m.........................................

18

A1.13.3.

Nghi m thu các th nghi m.............................................

19

A1.13.4.

Th nghi m t i Nhà máy ch t o.....................................

19

A1.14.

NHÃN MÁC THI T B .............................................................

28

A1.15.

X

LÝ B M T VÀ S N.........................................................

29

A1.15.1.

Khái quát..........................................................................

29

A1.15.2.

Tài li u..............................................................................

30

A1.15.3.

Chu n b b m t...............................................................

30

A1.15.4.

Thi công s n.....................................................................

31

A1.15.5.

Các h th ng s n..............................................................

32

A1.15.6.

Ki m soát ch t l

37

A1.16.
A1.17.

ng s n................................................

THI T B KHOÁ.......................................................................
NV

CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

OL

NG.................................................................

40
40

2/41


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

CH

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

NG A1

CÁC YÊU C U CHUNG
A1.1. T NG QUAN V

U KI N K THU T:

Nhà th u s tuân th nghiêm ng t
u ki n k thu t chung này kèm theo các
u ki n k thu t riêng, trong ó các
u ki n k thu t riêng s
c u
tiên a ra áp d ng tr c các
u ki n k thu t chung nêu nh có s không
nh t quán v n i dung.
Nhà th u s ti n hành công vi c b ng các ph ng pháp k thu t hi n i, các
kinh nghi m th c ti n t t nh t, các tính toán thi t k k thu t phù h p v i các
tiêu chu n m i nh t
c áp d ng.
Nhàu th u s tuân th t t c các yêu c u và quy nh c a Lu t pháp n c
ng hoà xã h i Ch ngh a Vi t Nam v thi công xây l p công trình và các
ng d n do các c quan có th m quy n và Ch
u t ban hành.
t c các thi t b
c Nhà th u cung c p u
c nhi t i hoá, m b o
kh n ng làm vi c b n d i các
u ki n khí h u nhi t i gió mùa nóng m
a Vi t Nam.
A1.2. GI I THI U T NG QUAN V D
A1.2.1.

ÁN:

V trí và nghi m v c a d án:

Nhà máy Thu
n Khe B n m trên Sông C thu c a ph n huy n T ng
ng, t nh Ngh An, Vi t Nam, Cách thành ph Vinh kho ng 157 Km và
cách th tr n Di n Châu kho ng 120 Km.
A1.2.2.

Các thông s chính c a công trình:

STT
Tên g i
I
H th ng sông
II Thu v n
1
Di n tích l u v c (FLV)
u l ng n c bình quan hàng
2
m
3
L u l ng nh l P=0,1%
III H ch a
1
M c n c dâng bình th ng
2
M c n c ch t
CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

nv

Thông s
Sông C

Km2

14.300

m3/giây

254

m3/giây

11.560

m
m

65
63

3/41


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

Tri u m3
Tri u m3

97,8
17,2

m

p bê tông
tr ng l c th ng
70
365
35

PEC - CEMC
3
4
IV
1
2
3
4
V
1
2
3
4
VI
1
2
3
4
5
VII
1
2
3
4
VIII
1
2
IX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dung tích toàn b h ch a
Dung tích h u ích
p dâng n c
Lo i

p

Cao trình nh p
Chi u dài p theo nh
Chi u cao p l n nh t
p tràn
Ki u tràn
S l ng c a van
Cao trình ng ng
Kích th c thông thu (rông x cao)
C al yn c
Ki u
C a van v n hành
C a van s a ch a
Cao trình ng ng áy
Kích th c thông thu (r ng x cao)
C ng x cát
Ki u
S c a van x cát
Cao trình ng ng
Kích th c thông thu (r ng x cao)
ng h m d n n c
Ki u
S l ng
Nhà máy thu
n
Ki u
L u l ng thi t k
M c n c h l u l n nh t
M c n c h l u nh nh t
Cao trình sàn l p máy
Cao trình sàn gian máy
Cao trình t tu c bin
Kích th c nhà máy (dài x r ng)
C t n c tính toán Htt
C t n c l n nh t Hmax
C t n c nh nh t Hmin

CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

cái
m
mxm

Cái
Cái
m
mxm

Ôphixer p KCK
08
53
11 x 12
Bê tông c t thép
04
02
7,15 x 8,3

Cái
m
mxm

Bê tông c t thép
02
33
5,0 x 6,5

Tuy n

Bê tông
02

m3/giây
m
m
m
m
m
mxm
m
m
m

Ki u h
243,9
54,55
39,84
56,5
49,9
34,7
80 x 22
23
25,9
22
4/41


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
12
13
14

C t n c trung bình Htb
Công su t l p máy
Công su t m b o

15

Ki u tu c bin

16
17
18
X
1
2
3
XI
1
2
3

S t máy
T c
quay t máy
n l ng trung bình h ng n m
C a ng x
S c a van
Cao trình ng ng áy
Kích th c (rông x cao)
Tr m phân ph i
Ki u
Cao trình tr m
Kích th c tr m

A1.2.3.

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

m
MW
MW

r/min
Tri u KW

24,1
50
26,9
Kaplan - cánh c
tr c ng
2
107,1
444,8

Cái
m
mxm

02
22,61
7,15 x 8,3

m
mxm

Tr m h
56,5
106 x 56

nh

Mô t d án:

Công trình thu
n Khe B bao g m các h ng m c chính sau ây: Công
trình x , c a l y n c, c a x cát,
ng ng áp l c, công trình d n dòng thi
công, nhà máy thu
n và tr m phân ph i n.
(1) Công trình x bao g m (08) c a van cung x m t, v n hành b ng các xy lanh
thu l c.
(2) H ng m c công trình d n dòng thi công g m (01) kênh d n dòng h , b r ng
thông thu là 11m b trí trên n n p tràn xây d .
(3) H ng m c C a l y n c bao g m (02) c a l y n c, m i c a
c chia thành
hai khoang, m i khoang c a l y n c
c trang b m t (01) c a van s a
ch a - s c ki u ph ng bánh xe, óng m b ng máy nâng thu l c.
(4) C ng x cát g m hai (02) khoang. Theo dòng ch y m i khoang
c trang b
hai (02) c a van ph ng bánh xe (m t c a van v n hành, m t c a van s a
ch a), óng m b ng máy nâng thu l c.
(5)

ng h n d n n c vào turbin g m hai (02) tuy n
kho ng 30m n i t c a nh n n c n nhà máy.

ng h m bê tông dài

(6) Nhà máy thu
n bao g m hai (02) t máy thu l c và các thi t b c
n
ph tr v i các thông s c b n trên. Nhà máy s truy n t i
n n ng vào
th ng n Quóc gia qua hai (02) l
ng dây trênkhông 220KV.

CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

5/41


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

PEC - CEMC
(7) C a x h l u nhà máy thu
n
nâng h b ng c u tr c chân dê.
A1.3. CÁC
A1.3.1.

U KI N T

c trang b hai (02) c a van ph ng tr

NHIÊN T I CÔNG TR

t,

NG:

Khí h u:

Công trình thu
n Khe B n m trong khu v c khí h u nhi t
thay i theo mùa.
Các thông s chính v khí h u
nh sau:

i gió mùa,

c xem xét ph c v cho thi t k công trình

(1) Nhi t
-

Nhi t

môi tr

ng trung bình tháng cao nh t

28,1O C

-

Nhi t

môi tr

ng trung bình tháng th p nh t

17,8O C

-

Nhi t

môi tr

ng cao nh t (tháng 5,6,7,8)

42,1O C

-

Nhi t

môi tr

ng th p nh t (tháng 1)

4O C

-

Nhi t

môi tr

ng trong nhà

25O C

(2)

m
-

mt

ng

i trung bình n m

82,0%

-

mt

ng

i trung bình l n nh t tháng

86,0%

Khi thi t k thi t b c
(3) L

n, ph i chú ý r ng

mt

ng

i có th

t 100%

ng m a

-

L

ng m a trung bình n m

1700mm

(4) Gió
-

V n t c gió l n nh t

90km/h

-

V n t c gió thi t k

120km/h

A1.3.2.

N

c:

t qu phân tích thành ph n hoá h c c a n c ng m ã xác nh ây là lo i
c có tính xâm th c y u ( Ia) theo tiêu chu n TCVN 3994-85 trong ó :
-

Hàm l

ng HCO3-

:

86%

-

Hàm l

ng Cl-

:

11%

-

Hàm l

ng Ca++

:

56%

-

Hàm l

ng Mg++

:

21%

-

Hàm l

ng ( Na+K)+

:

23%

-

pH

:

7.5

CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

6/41


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
A1.3.3.

a ch n:

Toàn b trang thi t b c
MSK-64)
A1.4. CÁC

n

c thi t k

ch u

c

ng

tc p8(

U KI N PH C V THI CÔNG:

A1.4.1.

ng vào công tr

Công trình Thu
Có th t i công tr
(1)

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

ng và

u ki n v n chuy n:

n Ngh An n m t i huy n T ng D ng, t nh Ngh An .
ng theo các tuy n
ng b và
ng thu nh sau :

ng b
thành ph Vinh có th t i công tr

ng theo các tuy n

ng b sau:

-

Thành ph Vinh - Di n Châu: 40 km (Qu c l 1A).

-

Huy n Di n Châu - Th t Khe B : 120 km (Qu c l 7).

-

T th t Khe B
n Công trình theo
ng t nh l n i QL7 v i QL48
kho ng4km. Tuy n
ng có quy mô là
ng c p V mi n núi, chi u
ng 3,5m.

Các tuy n
ng này và các c u c ng trên tuy n
cho phép v n chuy n thi t b theo các gi i h n sau:
-

Chi u r ng

:

5,5m

-

Chi u dài

:

12,0m

-

Chi u cao

:

6,0m

-

T i tr ng l n nh t

:

80t n

(2)

ng

tình tr ng t t và

ng thu
Theo h ng bi n, hàng hoá
c v n chuy n n c ng Nghi S n – Thanh
Hoá. T Nghi S n hàng hoá
c v n chuy n n Di n Châu b ng
ng b .
Di n Châu, thi t b
c v n chuy n n công tr ng b ng
ng b qua
các tuy n
ng ã mô t trên.

A1.4.2.

Nhà làm vi c, nhà

và d ch v :

Trong quá trình th c hi n các ngh a v c a mình theo H p ng t i công
tr ng, t trang b các c s v t ch t nh nhà , phòng làm vi c, nhà n,
ph ng ti n i l i, ph ng ti n làm vi c, v.v..., b ng chi phí c a mình, c ng
nh ph i ch u các sinh ho t phí khác.
A1.4.3.

n:

Nhà th u ch u trách nhi m cung c p m i trang thi t b
n và v t li u c n
thi t cho vi c s d ng n sinh ho t b ng chi phí c a mình. Nhà th u có trách

CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

7/41


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

PEC - CEMC
nhi m thanh toán m i chi phí
m c ích nào.
A1.4.4.

N

n n ng và n

c mà nhà th u s d ng cho b t

c:

c ph c v sinh ho t
c l y t các gi ng khoan và
c x lý theo úng
các tiêu chu n v sinh , an toàn do B Y T Vi t Nam nam hành. Các chi phí
vi c cung c p và s d ng n c c ng do nhà th u thanh toán.
A1.4.5.

Thông tin liên l c:

t c các d ch v thông tin liên l c trong n c và Qu c t nh
n tho i h u
tuy n, vô tuy n , Fax, internet và các d ch v thông tin liên l c
c cung c p
i công tr ng. Các trang b và chi phí cho m i ph ng ti n, d ch v liên l c
nhà th u s có trách nhi m thanh toán v i ch
u t / i di n Ch
ut .
A1.4.5.

Y t , an toàn lao

ng và v sinh môi tr

ng:

Nhà th u t trang b các c s y t cho riêng mình.T t c các nhân viên c a
liên danh nhà th u hi u rõ và tuân th các lu t l liên quan n an toàn lao
ng và v sinh môi tr ng do chính ph Vi t Nam ban hành.
A1.5.

NH NGH A CÁC THU T NG :
Các thu t ng sau ây s d ng trong b t k tài li u nào liên quan t i h d
th u ph i
c bi u hi n nh sau :
-

"m" liên quan
bi n.

-

"Các thành ph n ch u ng su t quan tr ng" là nh ng thành ph n khi
ng hóc s gây nguy hi m cho v n hành trang thi t b ho c an toàn
con ng i. Chúng ph i bao g m nh ng không ch gi i h n các ph n
sau :

-

n

cao là

cao tính b ng mét so v i m c n

c

*

Nh ng b ph n ho c chi ti t , bao g m nh ng m i hàn ch u ng
su t l n h n 40% c a ng su t t ng ng v i
dãn dài 0,2%
a m u th v t li u, có th ch u
cd im i
u ki n làm
vi c.

*

Nh ng b ph n ho c chi ti t ph i ch u áp su t c a n
ho c không khí d i m i u ki n làm vi c.

*

T t c các ph n quay c a thi t b .

*

Các

*

Các thi t b nâng, c u tr c và t i.

*

Van, c a van và các thi t b ki m soát n

b c, kh p n i và h th ng

chúng.
c.

"Hoàn công" là tr ng thái ã
c hoàn thành c a trang thi t b
giao cho Ch
u t / i di n Ch
ut .

CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

c,d u

bàn

8/41


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
-

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

"Các b ph n và chi ti t t s n" là các b ph n, chi ti t s
ph m t ph n ho c toàn ph n b ng bê tông.

c bao

A1.6. CÁC TIÊU CHU N ÁP D NG:
A1.6.1.

Khái quát:

(1) T t c các thi t b
c thi t k , ch t o, l p ráp, ki m tra, th nghi m tuân
theo các phiên b n m i nh t c a các tiêu chu n ã
c phê duy t.
Các tiêu chu n ã

c phê duy t bao g m :

-

Các tiêu chu n

c quy

nh trong các

-

Các tiêu chu n áp d ng chung

c li t kê

u ki n k thu t riêng.
m c A1.8.2 d

i ây.

Các tiêu chu n và quy ph m khác ch
c ch p nh n n u chúng t ng
ng
ho c t t h n các tiêu chu n ã quy nh và các tiêu chu n này ph i
c vi t
ho c d ch sang ti ng Vi t. Trong tr ng h p này, nhà th u s n p các tiêu
chu n mình xu t khi
c Ch
ut
i di n Ch
u t yêu c u.
(2) Các yêu c u
c quy nh trong các
u ki n k thu t riêng ph i
c u
tiên s d ng n u chúng mâu thu n ho c v t quá b t k m t tiêu chu n nào.
Trong khi th c hi n công vi c , n u không có các quy ph m ho c tiêu chu n
liên quan thì ph i s d ng các kinh nghi m th c t
c coi là t t cho n
th i m th c hi n và ph i
c s ch p thu n c a Ch
u t / i di n Ch
ut .
(3) N u các tiêu chu n và quy ph m chuyên ngành liên quan cho phép áp d ng
nm tc p
ch t l ng ho c c p
chính xác, c p
chính xác liên quan
i ch c n ng c a thi t b và c p
ch t l ng cao nh t ph i
c s d ng.
Nh ng nhà th u ph i hi u r ng trong c hai tr ng h p trên, c p
chính xác
c áp d ng ph i do Ch
u t / i di n Ch
u t quy t nh.
(4) Nhà th u s ch u trách nhi m m b o r ng Ch
u t / i di n Ch
ã thông qua các tiêu chu n và quy ph m chuyên ngành mà nhà th u
tr c khi b t u ch t o ho c t hàng thi t b c a h p ng này.

ut
xu t

(5) Khi th c hi n các h ng m c trong gói th u này Liên danh nhà th u s chú ý
n các
u ki n khí h u c tr ng c a công tr ng và khi áp d ng các tiêu
chu n ho c quy ph m ph i a ra m t h s sai l ch so v i nh m c thích
p cho t ng tr ng h p c th , và ph i
c Ch
u t / i di n Ch
u
phê duy t.
(6) Ngay sau khi h p ng có hi u l c, nhà th u s cung c p m t ph l c li t kê
t c các tiêu chu n, quy ph m và các tiêu chu n liên quan khác
c áp
ng.
A1.6.2.

Các tiêu chu n áp d ng chung:

CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

9/41


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

Các tiêu chu n do các t ch c tiêu chu n hoá sau ây ban hành
các tiêu chu n áp d ng cho công trình :
-

ISO

T ch c tiêu chu n Qu c t ;

-

IEC

U ban k thu t

-

ΓOCT

Tiêu chu n Qu c gia Nga và Liên xô c ;

-

DIN

Tiêu chu n Công nghi p CHLB

-

VDE

U ban k thu t

-

BSI

Hi p h i tiêu chu n Anh ;

-

ASTM

Hi p h i th nghi m v t li u Hoa k ;

-

ANSI

Hi p h i tiêu chu n Qu c gia Hoa k ;

-

AWS

Hi p h i hàn Hoa Kì;

-

IEEE

Hi p h i các k s

-

NEMA

Hi p h i qu c gia các nhà ch t o

-

NFPA

Hi p h i b o v ch ng cháy Qu c gia.

-

ASME

Hi p h i k s c khí Hoa k ;

-

TCVN

Tiêu chu n Vi t Nam ;

-

SIS

T ch c tiêu chu n Thu

-

EN

Các quy ph m c a châu Âu;

-

JIS

Tiêu chu n công nghi p Nh t B n.

c coi là

n Qu c t ;

n CHLB

c;
c;

n và

nt ;
n;

n;

i ây ch là m t ph n ch n l c các tiêu chu n h u ích
c phê duy t ã
c li t kê, trích ra t các tiêu chu n trên ây và các tiêu chu n qu c t và
qu c gia khác áp d ng cho m t s tr ng h p c bi t.
A1.7.

CÁC CÔNG VI C K T H P:

(1) Toàn b d án này
c chia thành nhi u gói th u khác nhau và do nhi u nhà
th u khác nhau th c hi n.
th c hi n t t vi c cung c p trang thi t b và d ch
cho gói th u này, Liên danh nhà th u s thi t l p thông tin liên l c v i các
Nhà th u khác t i Công tr ng
ghép n i và liên k t các h ng m c c a gói
th u này v i h ng m c c a gói th u t ng ng c a các gói th u t ng ng
a các gói th u d i ây, tuân theo các yêu c u c a các u ki n k thu t:
Gói th u 20 (KBE6): Cung c p l p t và hi u ch nh thi t b c khí thu công
p tràn, C a x h l u nhà máy, c u tr c chân dê:
Gói th u 23 (KBE9): Cung c p, v n chuy n và l p

t thi t b c

n.

Gói th u 18 (KBE4): Công tác xây d ng công trình chính.
CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

10/41


LIÊN DANH NHÀ TH U

PEC - CEMC

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

(2) N u Nhà th u có ý ki n nào khác v i các thi t k ,
u ki n k thu t ho c
thi t b do Nhà th u khác cung c p, Nhà th u s n l c k t h p trong công
vi c và kh n tr ng g i v n b n t i Ch
u t yêu c u x lý.
(3) Nhà th u ph i thi t l p thông tin liên l c tr c ti p v i các nhà th u khác tai
công tr ng
th c hi n t t c các công vi c k t h p nh ã
c quy nh
trong m c này i v i toàn b các m c ích
c k t h p v i trách nhi m
ng ng c a h , bao g m các công vi c sau:
(a) Cùng v i các nhà th u khác trong d án thi t l p các ch ng trình v các
công vi c k t h p
trao i toàn b các thông s thi t k mà các Nhà th u
yêu c u l n nhau .
(b) Cùng v i các Nhà th u khác t i Công tr ng xác nh các ch
p ph c v cho các ho t ng liên quan t i Công tr ng .

ng trình k t

(c) Thông báo cho các Nhà th u khác trong d án v b t k m t v n
nào n y
sinh trong th i gian th c hi n H p ng và các v n
khác có th nh h ng
n các ho t ng và trách nhi m c a các Nhà th u khác.
A1.8.

CUNG C P TÀI LI U:
Các tài li u
c quy nh trong ph n này bao g m các b n v , s
, b ng
kê, các ph l c tính toán , s tay v n hành và b o d ng, tiêu chu n và các
thông tin khác s
c nhà th u n p cho Ch
u t / i di n Ch
ut
c
t i a có th và v i ch t l ng, s l ng, ki u và theo các giai
n
nh ã ghi trong các u ki n c a H p ng .
Ch
u t / i di n Ch
u t có quy n yêu c u Nhà th u b sung các tài
li u c n thi t
hi u và xác nh úng n các công tác xây d ng và v n
hành, và
ph c v các m c ích khác, ví d nh
ph i h p gi a các Nhà
th u.
t c các tài li u cung c p
c n p úng th i gian sao cho các ý ki n và
yêu c u thay i c a Ch
ut /
i di n Ch
u t có th
c xem xét
tr c khi b t u công vi c ch t o t i x ng. N u có
xu t b t k thay i
nào trong các b n v , Nhà th u s báo cáo cho Ch
u t / i di n Ch
u
bi t khi n p b n v ó Ch
u t / i di n Ch
u t xem xét.
Ch

u t / i di n Ch
u t s xem xét các b n v b trí và các b n v
t b ng , các thông s k thu t v v t li u , s
m ch n và l a ch n các
thi t b thích h p phê duy t ho c cho ý ki n.
i chi ti t, thi t b có m t trong b t c tài li u nào ( b n v , s
, danh
sách...) ph i
c ánh s hi u ch c n ng rõ ràng. Các ký hi u vi t t t s
ng cho m t thi t b , chi ti t riêng l ph i ng nh t trong toàn b các tài
li u sao cho tránh
c các mâu thu n. T t c các tài li u ph i ng nh t v

CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

11/41


LIÊN DANH NHÀ TH U

PEC - CEMC

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

khung tên theo s tho thu n c a Ch
ut /
i di n Ch
ngu n g c c a tài li u, và ph i có s b n v ho c tên phân bi t.

ut b t k

Các tài li u k thu t ã hi u ch nh thay th các tài li u
c c p tr c ó s
c ánh d u t ng ng. Thêm vào ó, các ph n ã hi u ch nh trong tài li u
c ánh d u rõ ràng.
t c các b n v ph i
c trình bày theo kh gi y chu n A3 theo ISO. Các
nv
c th c hi n theo IEC60617 và ISO3272.
Liên danh nhà th u ch u trách nhi m làm chính xác toàn b v c n thi t cho
vi c ch t o, cung c p, chuy n giao, l p t, a vào v n hành và b o hành
chính th c trang thi t b c a Công tr ng, tr các tr ng h p liên quan các
n v móng và bê tông.
Ph l c A1-1 li t kê các tài li u s
c cung c p và các yêu c u có tên "
phê duy t (A) " ho c thông tin (I) " t ng ng.
t c ý ki n nào do Ch
u t / i di n Ch
ut
"I" c ng có hi u l c nh ý ki n trên b n v ki u "A".
A1.9.

CH

a ra trên b n v ki u

NG TRÌNH LÀM VI C:

Vi c tuân th t t c các giai
n trong Ch ng trình c a H p ng là m t
trong các v n
quan tr ng nh t. Chính vì v y liên danh nhà th u s ti n
hành toàn b các ho t ng c a mình sao cho phù h p v i Ch ng trình c a
p ng.
Nhà th u s n p cho ch
u t các báo cáo th c hi n ti n
chi ti t hàng
tháng. Các báo cáo này ch rõ t ng ph n vi c ã a vào ch ng trình, v tình
tr ng th c t c a các ph n ó vào th i
m cu i tháng, th hi n b ng t l
ph n tr m công tác thi t k , ch t o chuy n giao
c ã
c hoàn thành.
u ti n
th c hi n vi ph m ch ng trình
ra, trong báo cáo ph i trình
bày rõ lý do gây ra vi ph m ó và các b c ki n ngh
ng n ng a vi ph m
tránh gây nh h ng n ngày hoàn thành h p ng.Trong báo cáo tháng ph i
có c các nh màu th hi n các ph n công vi c quan tr ng c a tháng ó.
Trong quá trình th c hi n H p ng, Ch
u t có th yêu c u các Nhà th u
i di n tham d các cu c h p t i công tr ng ho c v n phòng chính c a
mình, n u th y r ng các công vi c theo H p ng không áp ng
c yêu
u. N u Ch
u t yêu c u, Nhà th u s c
i di n c a mình tham gia cu c
p này.
A1.10.

ÓNG GÓI VÀ V N CHUY N:

A1.10.1.

óng gói và ánh s mã hi u:

CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

12/41


LIÊN DANH NHÀ TH U

PEC - CEMC

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

(1) Sau khi l p t t i x ng và tr c khi tháo r i thi t b
b c x p v n chuy n
i công tr ng, t t c các máy móc thi t b
c ánh ký hi u rõ ràng
thu n ti n cho vi c l p t t i công tr ng. N u có th , các ký hi u này ph i
c s n ho c d p d nh n bi t.
t c các b ph n riêng l c a thi t b
c ánh ký hi u chính xác nh ã
c ch ra trong các b n v chi ti t c a liên danh nhà th u và trong các tài
li u (nh danh m c óng gói, damh m c thi t b d phòng, các s tay h ng
n v n hành và b o d ng, v.v.).
(2) T t c các b ph n
c óng gói t i nhà máy ch t o, phù h p v i công tác
n chuy n t i công tr ng nh m tránh h h ng (k c bi n d ng) trong quá
trình chuy n, b c d ho c l u kho. Các b ph n thi t b l n s
c ,
gi ng, néo, v.v. thích h p nh m phân b
u tr ng l ng và tránh các bi n
ng v nh c u.
Thi t b
c tháo r i thành các b ph n v i tr ng l ng và kích th c thích
p
có th nâng h và v n chuy n t i công tr ng phù h p v i các
u
ki n v n chuy n và ph ng ti n b c d nh ã quy nh m c A1.4.1.
u có th , các b ph n, chi ti t ho c thi t b gi ng h t nhau s
c óng gói
trong cùng m t ki n theo hình th c thu n ti n cho vi c v n chuy n và qu n lý
thi t b .
(3) Cáp n, cáp thép, dây thép và các lo i v t li u t ng t ph i
c cu n trên
các tang tr ng. Các lo i v t t r i nh bu lông, ai c, inh vít, mi ng m,
v.v…
c óng gói trong các thùng hàng riêng bi t cho m i lo i có cùng
kích th c.
(4) Toàn b trang thi t b
c b o v b ng bi n pháp phù h p tránh han r , n c,
cát, nhi t, các
u ki n khí quy n, va ch m, rung ng và các nh h ng
khác theo úng v i các khuy n ngh c a nhà cung c p thi t b g c và phù h p
i ph ng pháp v n chuy n.
Trang thi t b
n ph i
c b o v k l ng
tránh b h h ng do nh
ng c a n c, cát, nhi t, các
u ki n khí quy n m t b ng cách óng
gói trang thi t b ó trong các túi nh a polyethylene áp l c cao kèm theo các
túi silicagel.
(5) Vi c óng gói và b o v cho các b m t ã
c gia công, các b ph n ã
c c n ch nh hoàn thi n và có các khe h chính xác khi v n hành, các v t
li u cách n, các m t bích và l h . Khi giao hàng n u phát hi n các b m t
ã gia công có d u hi u b h h ng, Liên danh nhà th u có trách nhi m lo i
l p b o v ch ng han r , v sinh s ch r và lo i b h i m, ti n hành s a
ch a các h h ng b ng các bi n pháp ã
c ch p thu n và áp d ng l i các
bi n pháp b o v .
t c các chi phí óng gói u
c
t li u óng gói u là tài s n c a ch
CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

a vào trong Giá h p
ut .

ng. Các lo i

13/41


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
A1.10.2.

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

V n chuy n và l u kho:

Liên danh nhà th u s ch u trách nhi m b c, d hàng khí n c ng / v trí
trung chuy n và t i Công tr ng ngay sau m i chuy n hàng . Liên danh nhà
th u ph i th c hi n các b c c n thi t
cung c p các ph ng ti n chuyên
ch , các k t c u
c bi t i v i các t i tr ng n ng ...
t c trang thi t b
c v n chuy n t i khu v c t p k t cu i cùng t i Công
tr ng càng nhi u càng t t. Ch
u t s ch nh các khu v c
l u gi u
trang thi t b c a Nhà máy và Liên danh nhà th u ph i ch u các chi phí thuê
n, bãi
ph c v cho các m c ích này.
b o qu n các thi t b , Liên
danh nhà th u s b trí các kho theo d ng sau:
-

Các kho, bãi ngoài tr i
tránh m a ;

ch a các thi t b v t t , không yêu c u b o

-

Các kho có mái che cho các thi t b òi h i b o v tránh m a và các
thi t b nh y c m v i
m t ng và nhi t
th p;

-

Các kho kín có thi t b s y cho các thi t b và v t t nh y c m v i
m t ng và nhi t
dao ng l n.

u trang thi t b l n
c l u kho ngoài tr i, chúng
c che ph b ng các
t li u ch ng cháy và ch u
cm i
u ki n th i ti t . Trang thi t b
n
c óng gói trong các túi nh a polyethylene áp l c cao và trang thi t b
n
có túi nh a óng gói ã b h ng
c l u gi u h p lý t i kho, k t khi nh p
kho cho n khi l p t.
t c các v t li u
c l y tr c ti p t kho
cách n
c l u kho t m th i t i Công tr
khí quy n nh th i ti t và
m.
A1.11.

L P

T T I CÔNG TR

A1.11.1.

T ng quan:

mang i l p t và các v t li u
ng
c b o v tránh các y u t

NG:

(1) Nhà th u s cung c p nhân l c, ph i h p cùng T v n, giám sát l p t và th
nghi m t i Công tr ng i v i ph n thi t b do mình cung c p tuân theo các
u ki n c a H p ng, giám sát viên có
trình
gi i quy t t t c các
n
k thu t và các quy trình l p t thi t b . Trong ó có m t giám sát
tr ng ch u trách nhi m chung
u hành toàn b quá trình l p t và tho
thu n k t n i v i thi t b c a nhà th u khác.
(2) Nhà th u s báo cáo ngay l p t c cho Ch
ut
i di n ch
u t bi t v
t k l i thu c v ch t o làm nh h ng t i vi c l p t chính xác thi t b
Ch
ut
i di n ch
u t xem xét và phê duy t quy trình s a ch a và
u ch nh các l i ó.

CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

14/41


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC
(3)

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

i v i m i h ng m c thi t b chính, nhà th u chu n b và n p cho ch
u
các v n b n, danh m c ki m tra, tài li u l p t, các d li u th nghi m và
ch y th .

(4) Tr c khi ch y th thi t b , Nhà th u ch u trách nhi m chính xác hoá t t c
các thi t b o l ng và t t c các thi t b
u n i gi a các thi t b o do nhà
th u ho c nhà th u khác cung c p.
A1.11.2.

Chu n b và l p

t:

Tr c khi b t u công tác l p t, Nhà th u ki m tra k l ng m t b ng công
tr ng, t t c các b móng và các k t c u khác n i các trang thi t b
c
cung c p theo h p ng này s
c l p t c ng nh s phù h p c a các b
móng so v i các b n v l p t , phù h p theo yêu c u c a các b n v thi
công, c ng nh trình t thi t k thi công l p t ã
c xác nh và
c phê
duy t.
Tr c khi t h p
c ki m t
y
các chi ti t và c m chi ti t theo các b n
kê b n v thi công, c ng nh ki m tra tính phù h p c a các b ph n thi t b
theo úng yêu c u thi t k . Các chi ti t và c m chi ti t n u th y có r sét ,
bi n d ng ho c các h h ng khác, ch cho phép l p t sau khi ã kh c ph c
khuy t t t . Ngoài vi c ki m tra các ch t l ng c a chúng Liên danh nhà th u
ti n hành ki m tra các ký hi u thi t b , các tr s tr ng l ng các c m và
thi t b riêng. Ki m tra tính nguyên v n c a các b m t h , các b m t sau khi
ã s lý khác, các thi t b o-ki m tra, thi t b
n và c c u nh , các chi ti t
ng c ng các c m thi t b thông d ng và các k t c u kim lo i. Ch t l ng
bao gói, các thùng ch a cáp, các ch t hãm, vít ch u t i, các m cao su ...
t qu c a các ki m tra này ph i
c báo cáo k p th i cho Ch
ut

th ti n hành các s a ch a ho c thay th cho nh ng v trí không phù h p,
chúng ph i
c c quan thi t k thi t b
a ra tr c khi b t u l p t. T t
trang thi t b ph i
c v sinh k l ng không còn b i, cát, c n, cáu
n.... tr c khí l p t.
A1.11.3.

D ng c l p

t:

Nhà th u s cung c p m i ph ng ti n và d ng c l p t các thi t b do mình
cung c p (bao g m c d ng c
c bi t và d ng c thông th ng), các thi t b
nâng h nh c u, t i và dây t i, pu li, giàn giáo,... ph c v thi công l p t.
Gián giáo ph c v thi công l p t m b o
c an toàn ch c ch n khi thi
công.
A1.11.4.

Các

m m c:

Trong quá trình l p t, Nhà th u b o v c n th n t t c các
m m c ph c
công tác l p t . N u Nhà th u di chuy n ho c làm h h ng các m m c
nh
ng phân gi i, c c ánh d u ... Liên danh nhà th u s ph c h i y
và chính xác b ng chi phí c a mình .

CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

15/41


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

Nhà th u ch u trách nhi m nh n m t b ng thi công và các cao trình m c do
Ch
u t giao cho b ng v n b n; và ch u trách nhi m v s chính xác c a
các v trí, cao trình, kích th c, c n ch nh t t c các b ph n thi t b ; cung c p
các thi t b o l ng, d ng c l p t b o d ng và nhân l c c n thi t .
Cho dù có b t k s xác nh n nào c a Ch
ut
i v i m t b ng thi công,
các
ng phân gi i ho c các cao trình m c mà Nhà th u v n ch u trách
nhi m v vi c l p t chính xác trang thi t b .
A1.11.5.

Các chú ý chung

i v i công tác l p

t:

Nhà th u ch u trách nhi m v n chuy n và giao thi t b t kho trung chuy n
i v trí l p t cu i cùng.
Nhà th u ch u trách nhi m b o m r ng vi c l p t trang thi t b
c ti n
hành úng theo các
ng phân gi i và cao trình m c, phù h p v i các h ng
n c a Nhà ch t o và các yêu c u c a Ch
ut .
Vi c c n ch nh thi t b
c th c hi n chính xác; dung sai ph i phù h p v i
quy nh c a Nhà ch t o ho c nh ã th hi n trên các b n v .
nh v các b ph n c n c n ch nh th c hi n b ng các d ng c o chính xác.
Nhà th u ph i ghi l i v trí chính xác các khe h và các giá tr l p t vào nh t
ký thi công. B n sao c a các nh t ký thi công này ph i
c n p cho Ch
u
. Sau khi c n ch nh , các b ph n này
c nh v ch c ch n b ng các ch t
nh v , bu lông ai c, kh p ...
Nhà th u m b o r ng các chi ti t móng , néo t s n trong bê tông c a trang
thi t b
c l p t theo h p ng này ph i
c inh v và c n chu nh chính
xác và ph i
c
ch c ch n
tránh d ch chuy n khi
bê tông. Các bu
lông, ai c và vít c n ch nh
c ch t ch t và ch c ch n. Các nêm thép
c
nh b ng ph ng pháp hàn. Không s d ng các nêm g .
Nhà th u ki m tra và b o m v trí chính xác c a các b ph n, chi ti t t
n tr c khi
bê tông và ghi vào nh t ký thi công t t c các s o và kích
th c quan tr ng. B n sao c a các s nh t ký thi công này
c n p cho ch
u t ki m tra và phê duy t tr c khi
bê tông.
Nhà th u ph i a ra trình t và t c
bê tông cho phép t i các v trí khác
nhau. Sau khi bê tông chèn Nhà th u ki m tra l i các s li u, kích th c và
ghi vào nh t ký thi công nh ã
c
c p trên, sau ó n p cho Ch
u
.
Nhà th u ph i báo cáo ngay cho Ch
u t bi t v b t k l i thu c v ch t o
làm nh h ng t i vi c l p t chính xác thi t b
Ch
u t xem xét và
phê duy t quy trình s a ch a và u ch nh các l i ó.
Nhà th u cung c p các néo, chêm và gi ng c n thi t
m b o s c n ch nh
chính xác và
n nh c a các b ph n, chi ti t s
c l p t. T t c các
néo và thanh r ng t m th i ph i ch u
c các t i tr ng t nh, s c gió, các l c
CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

16/41


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

a ch n và các ng su t n y sinh trong thi công, ví d nh trong khi

tông; và ph i gi nguyên v trí ó cho n khi nó có th
c tháo ra mà
không nh h ng n s n nh c a thi t b .
Các công tác hàn, c t b ng hàn h i và khoan trên các thi t b chi cho phép
ti n hành khi
c s ch p nh n c a Ch
ut .
u các k t c u ph tr
c hàn vào trang thi t b ph c v m c ích l p t,
các k t c u này
c tháo r i và chuy n i khi hoàn thành công vi c, ng
th i b m t trang thi t b ph i
c ph c h i tr ng thái ban u b ng ph ng
pháp mài và s n l i.
Khi l p t, ph i c bi t chú ý không làm nh h ng n các b m t trang
thi t b ã
c tráng k m ho c ã
c s lý c bi t. Trong quá trình l u
kho và v n chuy n ho c sau khi l p t, chú ý ng n ng a các v t g sét ho c
các t p ch t khác trên các b m t ã tráng k m ho c ã hoàn thi n.
Trong quá trình l p t trang b các v b c ho c l p ph b o v phù h p cho
các b ph n b ng kính ho c các b ph n khác d h ng và áp d ng m t l p
màng ch ng n mòn b o v các b m t ã
c gia công ho c có màu sáng
ch a có l p s n ph .
Các d ng c l p t c m tay yêu c u l c tác ng l n ph i
c v n hành
ng khí nén. Các d ng c
c bi t ph c v cho công tác b o d ng và s a
ch a có th
c s d ng cho công tác l p t. Khi k t thúc vi c l p t, các
ng c này
c bàn giao l i trong tình tr ng t t phù h p v i các yêu c u
a Ch
ut .
Sau khi l p t hoàn ch nh , trang thi t b
c s n hoàn thi n t i m c có th ,
tuân theo các yêu c u k thu t s n m c A1.15 “ X lý b m t và s n “. T t
các ph n s n h ng d c s a ch a k p th i.
A1.12.

ÀO T O NG

I V N HÀNH:

(1) Nhà th u ph i h ng d n v n hành và b o d ng thi t b cho các nhân viên
do Ch
ut
i di n ch
ut
c . Vi c h ng d n này ph i
c th c
hi n t i công tr ng. Nhà th u s th c hi n t t trách nhi m c a mình sao cho
các nhân viên c a Ch
u t
c ào t o
n ng l c v n hành và b o
ng thi t b khi h k t thúc khoá h c. Chi phí cho d ch v này bao g m
trong giá d th u.
(2) N u Ch
u t yêu c u b ng v n b n các nhân viên nhà th u l i công
tr ng h ng d n thêm cho các nhân viên c a Ch
u t v v n hành b o
ng thi t b trong th i gian không quá (01) tháng k t ngày nghi m thu
m th i. Chi phí cho d ch v này không bao g m trong giá h p ng.

CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

17/41


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

(3) Ch
u t không ph i ch u trách nhi m v chi phí cho các nhu c u c a nhân
viên h ng d n nh nhà , n u ng, i l i,vv… Nhà th u tính toàn b giá
thành c n thi t k c ti n l ng vào giá d th u.
(4) Th i gian s d ng các giám sát viên/Giáo viên ào t o c a Nhà th u
c ghi
rõ trong ph n IV c a H s m i th u, tuy nhiên s
c quy t nh theo tho
thu n gi a Ch
u t và Nhà th u theo u ki n th c t t i công tr ng.
A1.13.

THÍ NGHI M HI U CH NH VÀ TH

A1.13.1.

Quy

NGHI M KH I

NG:

nh chung:

c này trình bày v các yêu c u chung i v i vi c th nghi m t i Nhà máy
ch t o thi t b và t i Công tr ng cho toàn b trang thi t b
c cung c p.
Nhà th u s áp d ng các yêu c u v th nghi m t i x ng ch t o i v i
ph n thi t b mình cung c p. M t khác, ph i c n c váo các yêu c u th
nghi m riêng i v i t ng h ng m c thi t b c th quy nh trong các
u
ki n k thu t riêng.
t c các th nghi m i v i trang thi t b
c th c hi n t i Nhà máy ch
o ho c th nghi m sau khi trang thi t b ã
c l p ráp hoàn thi n t i Công
tr ng u tuân theo các tiêu chu n ã
c phê duy t, tr các tr ng h p
c Ch
u t
i di n ch
u t ch p thu n. B t k m t th nghi m
riêng nào mà các tiêu chu n phê duy t không
c p n, thì Liên danh nhà
th u s xác nh quy mô, tiêu chu n và ph ng pháp ti n hành các th
nghi m ó và
c s ch p thu n c a Ch
ut
i di n ch
ut .
Nhà th u cung c p t t c các ph ng ti n, thi t b và hàng hoá
c yêu c u
(bao g m c các d ng c o l ng tiêu chu n thích h p và các trang thi t b
o khác)
th c hi n các th nghi m t i nhà máy ch t o. Kinh phí cho các
th nghi m này
c bao g m trong t ng giá c a các h ng m c thi t b
c
cung c p.
A1.13.2.

H s ki m tra và th nghi m:

Tr c khi ti n hành công vi c th nghi m, Nhà th u n p cho Ch
ut
i
di n ch
u t m t K ho ch ki m tra và th nghi m chi ti t cho t t c các
th nghi m th c hi n t i nhà máy ch t o và t i Công tr ng. B n k ho ch
ph i trình bày rõ các giai
n th c hi n, ngày tháng d
nh, ki u th
nghi m ho c ki m tra s th c hi n, và tham chi u theo các tiêu chu n
c áp
ng i v i t ng lo i th nghi m riêng.
ho ch th nghi m và ki m tra
thu n.

c Ch

ut

i di n ch

u t ch p

Nhà th u l p quy trình ki m tra và th nghi m thích h p vào b t c khi nào
c yêu c u
hoàn thành tho áng các th nghi m và ki m tra t i nhà
máy ch t o ho c t i Công tr ng. Các quy trình th nghi m và ki m tra này
CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

18/41


LIÊN DANH NHÀ TH U

PEC - CEMC
c n p cho Ch
ut
i di n ch
ti n hành th nghi m và ki m tra.

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

u t phê duy t k p th i

có th

t c các th nghi m, ki m tra và th m nh, c ng nh các k t qu và phát
hi n xác nh t các công vi c nói trên ph i
c ghi vào nh t ký và
c các
bên liên quan ký xác nh n y . Nhà th u s l p các báo cáo th nghi m
hoàn ch nh cho t t c các th nghi m ã
c th c hi n t i Nhà máy ch t o
ho c t i Công tr ng, ho c do các nhà th u ph th c hi n. Các báo cáo tuân
theo các tiêu chu n áp d ng, và
c trình bày y
các s li u ã o và
tính toán
c th hi n d i d ng b ng và
th . Các báo cáo ch ng minh
c s phù h p c a trang thi t b
i v i yêu c u c a H p ng. Sáu (06)
n sao c a t t c các báo cáo
c cung c p cho Ch
ut
i di n ch
ut .
A1.13.3.

Nghi m thu các th nghi m:

u các th nghi m và ki m tra ch ng minh r ng các v t li u ho c b ph n,
chi ti t thi t b nào ó có ch t l ng ho c kích th c không tho áng, Ch
ut
i di n ch
u t có quy n òi h i các th nghi m b sungkhi th y
n thi t. Kinh phí cho các th nghi m b sung do Nhà th u thanh toán.
Khi thi t b ho c các b ph n, chi ti t c a thi t b ã
c ch p nh n qua các
th nghi m theo úng v i quy nh, Ch
ut
i di n ch
ut s c p
cho Nhà th u m t b n ch ng ch ho c xác nh n b n ch ng ch c a Nhà th u
k t qu th nghi m này.
Sau khi ti n hành th nghi m t i Công tr ng, Nhà th u s ch u m i chi phí
cho vi c s a ch a các sai h ng và thay th các b ph n b h ng trong ph m vi
các
u kho n c a H p ng, theo yêu c u và s h ng d n c a Ch
u
i di n ch
ut .
Vi c phê chu n các thi t b , các th nghi m và quy trình th nghi m, v.v.
ng nh vi c nghi m thu các ch ng ch th nghi m thích h p ho c bác b
các th nghi m và ki m tra, v.v. không có ngh a là gi i mi n cho Nhà th u
kh i các ngh a v theo H p ng trong vi c cung c p các trang thi t b và
ch v liên quan tuân theo các
u kho n c a H p ng d i b t k hình
th c nào.
A1.13.4.

Th nghi m t i Nhà máy ch t o:

A1.13.4.1.

Quy

nh chung:

Toàn b trang thi t b
u ph i qua các th nghi m m u và th nghi m theo
thông l t i nhà máy ch t o tuân theo các
u kho n và
u ki n c a H p
ng.
ch ng minh s phù h p v i các yêu c u c a H p ng, ti n hành
các ki m tra và th nghi m t i Nhà máy ch t o i v i ch t l ng v t li u,
tay ngh công nhân và tính n ng c a t t c các h ng m c công vi c c ng nh
trang thi t b
c cung c p theo H p ng n m c t i a có th th c hi n.

CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

19/41


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

Trong tr ng h p ch t o ho c l p ráp trang thi t b tai Công tr ng, u áp
ng các yêu c u t ng t nh ã quy nh i v i các th nghi m t i Nhà
máy ch t o cho các trang thi t b này.
Các th nghi m m u và th nghi m theo thông l
các tiêu chu n phù h p ã quy nh.

c th c hi n tuân theo

Liên danh nhà th u có th n p m t k t qu th nghi m m u c a thi t b t ng
thay cho các k t qu th nghi m m u ã
c quy nh mà Ch
ut
i
di n ch
u t cho r ng không c n thi t. Trong tr ng h p này, Liên danh
nhà th u có trách nhi m ch ng minh s gi ng nhau gi a thi t b
c th
nghi m v i thi t b
c quy nh trong H p ng. Các th nghi m m u ph i
ch ng minh
c s tin c y c a thi t b b ng:
-

Th nghi m

b n m i c h c;

-

Các th nghi m liên quan khác.

Liên danh nhà th u n p cho Ch
ut
i di n ch
u t các ch ng ch
ki m nh c a các d ng c o l ng s d ng th nghi m do m t phòng thí
nghi m ã
c công nh n c p, ngày c p ch ng ch trong ph m vi không quá
ba (03) tháng cho các d ng c o l ng xách tay và trong ph m vi không quá
sáu (06) tháng i v i các d ng c o l ng c
nh.
t c các th nghi m ã quy nh trong các Quy ph m chuyên nghành c a
c thi t k và ch t o u
c th c hi n.
t khác, Liên danh nhà th u còn áp d ng thêm các quy nh sau ây
công tác ki m tra và th nghi m t i Nhà máy ch t o thi t b .
A1.13.4.2.

iv i

Th nghi m v t li u:

Các Ch ng ch v t li u ph i
c c p phù h p v i các tiêu chu n
duy t, thí d nh tiêu chu n NE10204 và 3.1.B/3.1.C(DIN50049).

c phê

Thép cán
c ki m tra ngay t i phòng thí nghi m c a nhà máy cán thép tuân
theo các tiêu chu n ch t l ng ã
c phê duy t. các b n ch ng ch ki m tra
ph i do C quan ki m tra ho c Nhà ch t o c p theo úng v i quy nh trong
các
u ki n k thu t riêng, v i các n i dung thông tin sau ây:
-

S hi u c a m

-

Phân tích hoá h c c a m

-

Chi u dày và kích th

-

T t c các th nghi m d c theo chi u
n kéo,
n t gãy khi dãn dài;

-

Ba (03) th nghi m nh h
nhi t
theo yêu c u.

CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

úc;
úc;

c c a t m thép;
ng cán, nh gi i h n ch y,

ng c a v t sé theo ISO t i 00C ho c t i

20/41


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

Các k t qu ph i phù h p v i các yêu c u t i thi u
thu n s d ng cho các k t c u liên quan.
t c các t m thép ch u ng su t
siêu âm toàn b .

c nh bên

i v i v t li u

c ch p

u ph i ti n hành th nghi m

i t m thép ph i
các s li u sau ây:

c dán nhãn t i Nhà máy ch t o thép, trên nhãn ghi rõ

-

S hi u c a m

úc;

-

S hi u c a t m thép;

-

Mã hi u c p ch t l

-

Ch ký c a nhà s n xu t thép.

ng;

Các th nghi m t ng t nh trên i v i các h ng m c c bi t nh
ng
ng áp l c và thép b c có th ph i có Ch
ut
i di n ch
u t ch ng
ki n.
t c các s n ph m úc và rèn c b n, ví d nh các s n ph m úcvà hàn
ch u các ng su t làm vi c cao, va p, m i, ho c rung, u qua các th
nghi m và ki m tra sau ây:
(1) Phân tích hoá h c
Phân tích hoá h c trên các v t li u
c th c hi n theo úng v i quy trình
thông th ng
ch ng minh r ng các b ph n, chi ti t thi t b phù h p v i
các yêu c u t ra trong H s m i th u.
(2) Th nghi m c h c
Th nghi m c h c
c th c hi n trên v t li u s dung cho các b ph n và
chi ti t thi t b chính th c theo ung các quy trình thông th ng và các tiêu
chu n liên quan ch ng minh r ng các b ph n, chi ti t thi t b phù h p v i
các yêu c u t ra trong H s m i th u. Các th nghi m này bao g m c vi c
xác nh gi i h n ch y, th nghi m b ng siêu âm, các ng su t giãn n và co
ngót, và
b n va p trong
u ki n ã lão hoá và không lão hoá theo yêu
u.
(3) Th nghi m không phá hu
Th nghi m không phá hu v t li u bao g m th nghiêm siêu âm, th nghiêm
ch p X-quang, th nghi m h t t và th nghi m th m th u theo quy nh.
Tr các tr ng h p có quy nh riêng, các th nghi m sau ây ph i tuân theo
ph n VIII và IX trong "Quy ph m v n i h i và bình áp l c" c a ASME:
-

Ki m tra siêu âm

(Ph l c 2)

-

Ki m tra h t t

(Ph l c 6)

-

Ki m tra th m th u ch t l ng

(Ph l c )

CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

21/41


LIÊN DANH NHÀ TH U

PEC - CEMC

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

Các khuy t t t l n
c phát hi n trong khi ti n hành các th nghi m và ki m
tra trên ây
c lo i b b ng các bi n pháp thích h p
l u gi
c ch t
ng kim lo i t t. Vi c lo i b hoàn toàn các khuy t t t ph i
c xác nh
i b ng ki m tra h t t ho c ki m tra th m th u m u. N u phát hi n
c các
khuy t t t l n nh ã
c nh ngh a trong ASTM A27, ph i n p y
thông tin v b n ch t và v trí khuy t t t, c ng nh
xu t quy trình s a ch a
các khuy t t t ó cho Ch
ut
i di n ch
u t phê duy t tr c khi ti n
hành s a ch a.
Các s n ph m úc và s n ph m rèn có khuy t t t có h i ph i b lo i b theo
quy t nh c a Ch
ut
i di n ch
u t . S n ph m úc và s n ph m
rèn có khuy t t t l n ã
c kh c ph c b ng ph ng pháp hàn ph i qua ki m
tra không phá hu theo quy nh, và ph ilo i b hoàn toàn t t c các ng su t
do hàn gây ra. T t c nh ng khu yt t t nh ã s a ch a b ng ph ng pháp
hàn theo quy nh c a ASTM A27 ph i
c th nghi m b ng ph ng pháp
ki m tra th m th u m u. Sau khi công tác hàn ã hoàn t t, ph i tién hành kh
các ng su t do hàn gây ra trên các s n ph m úc và s n ph m rèn theo yêu
u c a Ch
ut
i di n ch
ut .
u th nghi m và m u phân tích u có mã hi u y , ch rõ các v t ki u
mà chúng i di n. S n ph m úc và s n ph m rèn u
c th nghi m
tr ng thái thô nh m phát hi n úng lúc các sai sót, nh v y tránh
c ch m
tr .
A1.14.4.3.

Th nghi m hàn:

Tiêu chu n hàn
c theo theo các quy trình hàn ã
c phê chu n, tiêu
chu n EN-288, tuân theo Ph n VIII - m c I trong "Quy ph m v n i h i và
bình áp l c", ho c các tiêu chu n t ng
ng, và theo quy ph m AWS "Quy
trình nh tính ch t tiêu chu n", tu theo t ng kh n ng áp d ng c th .
Th nghi m ch t l ng ph i bao g m các th nghi m va p i v i các v t
li u hàn
c quy nh b t bu c ph i th nghi m va p.
v im ts m i
hàn, có th yêu c u ph i ti n hành các th nghi m ch t l ng c bi t nh m
mô ph ng các
u ki n hàn th c t , sát v i th c ti n h n so v i các th
nghi n tiêu chu n ( ví d nh do kh n ng ti p c n h n ch ). Các th nghi m
ch t l ng ho c kinh nghi m tr c ây có th
c xem xét n u th y thích
p.
u ki n k thu t i v i quy trình hàn" (WPS) và " Báo cáo v quy trình
ch t l ng" (PQP) Liên danh nhà th u có trách nhi m n p cho Ch
u
i di n ch
u t phê duy t, và ph i
c phát hành y
thông tin v
t c các y u t t ng ng liên quan ã ghi trong các bi u m u v công tác
hàn theo tiêu chu n hi n hành, nh QW-482 và c a ASME - ph n IX.
Quy trình hàn
c l u ch n nh t quán v i các thành ph n và c tính c a v t
li u n n, lo i m i hàn và ng su t làm vi c c a các
ng hàn. T i các v trí
yêu c u, các
ng hàn ph i
c s y và s lý nhi t tr c khi hàn.
CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

22/41


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

c tính c h c c a m i hàn phù h p v i v t li u n n theo quy nh trong các
tiêu chu n liên quan. Khi Ch
u t yêu c u, Nhà th u s ch ng minh
c
các c tính hàn c a v t li u hàn.
Nhà th u s ti n hành th nghi m và ki m tra ch t l ng các
ng hàn ã
hoàn thành
ch ng minh r ng các
ng hàn này phù h p v i các yêu c u
a H p ng. Các th nghi m và ki m tra, ví d nh th nghi m không phá
hu , ph i
c ti n hành tuân theo các quy ph m ch t o thích h p. Ph m vi
a công tác ki m tra và th nghi m hàn ph i tuân theo các yêu c u quy nh
trong ch ng này, ho c tuân theo các yêu c u th nghi m riêng i v i t ng
thi t b cung c p
c quy nh trong các
u ki n k thu t riêng. T t c các
n v ch t o u th hi n rõ ph m vi áp d ng các th nghi m hàn.
A1.14.4.4.

Ki m tra kích th

c và công tác hoàn thi n:

Các ki m tra kích th c
c ti n hành i v i t t c các t h p, b ph n, chi
ti t, c bi t khi có dung sai nh ( ví d nh dung sai c a các tr c, gi a các b
ph n c
nh và quay, các kích th c t i v trí liên k t gi a các b ph n l p
ráp v i các h ng m c thi t b khác, v.v.).
Các kích th c
c ki m tra k l ng tuân theo các quy trình ã
c phê
chu n và các tiêu chu n áp d ng nh Quy ph m R286-ISO, quy ph m IEC,
v.v.
Nhà th u s cung c p các d ng c c ho c trang thi t b theo yêu c u
hi n chính xác các ki m tra kích th c.

th c

Trong khi ti n hành ki m tra kích th c, n u phát hi n ra nh ng sai khác gi a
các phép o mà có th làm nh h ng t i viêc ch nh nh, l p ráp ho c tháo
m t ph n ho c b ph n liên quan, các sai khác này
c hi u ch nh cho
phù h p. Tuy nhiên, các hi u ch nh và b sung này không
c làm nh
ng n
tin c y khi v n hành ho c kh n ng l p d n, và ch
c th c
hi n sau khi có s ch p thu n c a Ch
u t . N u vi c hi u ch nh và b sung
không
c th c hi ntheo úng các yêu c u trên ây, b ph n ho c chi ti t
thi t b liên quan có th b lo i b . Trong b t k tr ng h p nào, Nhà th u
không cung c p các thi t b ho c b ph n máy có s c ho c h h ng.
ph

t c các b m t c a trang thi t b l n ã hoàn công
c ki m tra b ng
ng pháp tr c quan và có Ch
ut
i di n ch
u t ch ng ki n.

phù h p c a các công tác hoàn thi n b m t
c th hi n trên các B n v
ch t o
c ki m tra b ng cách so sánh v i công tác hoàn thi n áp d ng theo
quy nh trong "M u th nghi m nhám tiêu chu n".
A1.13.4.5.

Ki m tra công tác x lý b :

t c các b m t u
c th nghi m ho c ki m tra theo quy
A1.15 “X lý b m t và s n”.
A1.13.4.6.

nh t i m c

L p ráp t i Nhà máy ch t o:

CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

23/41


LIÊN DANH NHÀ TH U

S

PEC - CEMC

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

Theo m t nguyên t c chung, sau khi
c ch t o, t t c các thi t b ph i
c l p ráp hoàn ch nh t i Nhà máy ch t o và t i v trí có th áp d ng tr c
khi ti n hành công tác s n cho thi t b ó, bao g m:
-

Thân c a van

-

Khung, ng

ng b .

ng và khe d n h

ng cho c a van.

Trong khi l p ráp t i Nhà máy ch t o, t t c các m i hàn s th c hi n t i
Công tr ng s
cc
nh t m th i b ng cách hàn ính. Kích th c, dung
sai và ch nh nh c a thi t b
c ki m tra và phê chu n. Th nghi m ch c
ng
c th c hi n khi có th .
u
u ki n th c t không cho phép, thi t b có th
Nhà máy ch t o.
A1.13.4.7.

c mi n l p ráp t i

Th nghi m áp l c và rò r :

Tr các tr ng h p có yêu c u ho c quy nh riêng, các th nghi m áp l c và
rò r cho t t c thi t b có lên quan trong ph m vi H p ng ph i
c th c
hi n nh sau:
t c các b ph n và chi ti t thi t b ch u áp l c bên trong ho c bên ngoài,
ho c có ch a ch t l ng ho c ch t khí t m th i ho c th ng xuyên trong quy
trình v n hành
c th nghi m áp l c tr c khi s n. Các th nghi m này
c th c hi n t i Nhà máy ch t o, nh ng c ng có th
c l p l i t i công
tr ng, t i m c t i a có th . Th nghi m thu l c
c th c hi n v i lo i
chât l ng dùng trong v n hành th c t ho c m t ch t l ng có
nh t th p
n. Th nghi m thu l c này
c th c hi n v i áp l c th nghi m tuân
theo các yêu c u và u ki n k thu t liên quan.
Quy trình th nghi m ã
.

c s ch p thu n c a Ch

ut

i di n ch

u

Luôn có s phân bi t rõ ràng gi a các b ph n và chi ti t thi t b ch u áp l c
thu l c, thi t b ch u áp l c khí và thi t b ti p xúc v i các lo i ch t l ng
khác không có áp l c trong quá trình v n hành.
Ngoài vi c tuân theo các
u ki n k thu t liên quan, ph i tuân theo các tiêu
chu n và quy nh chính th c ã
c phê chu n và có th
c áp d ng. N u
ch t l ng
c s d ng
th nghi m là ch t có th gây han r , toàn b thi t

ng ng ph i
c v sinh hoàn toàn ngay sau khi hoàn thành th
nghi m.
Thông th ng, h th ng
ng ng u
c th nghi m áp l c n c. N u
n, ph i pha thêm các ch t b o v ch ng han r vào n c. Không khí và d u
có th áp d ng các bi n pháp phòng ng a ch ng h h ng.
Nói chung, áp l c th nghi m luôn luôn l n h n 50% áp l c thi t k ho c l n
n 50% áp l c làm vi c t i th i
m th p nh t i v i h th ng
ng ng.
Tr c khi th nghi m, h th ng ng
c v sinh s ch hoàn toàn.
CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

24/41


LIÊN DANH NHÀ TH U

PEC - CEMC

S

XU T – GÓI TH U S 21 (KBE7)
ÁN THU
N KHE B

Tr các tr ng h p
c quy nh riêng theo các tiêu chu n áp d ng, áp l c
th nghi m ph i
c áp d ng và duy trì m c áp l c yêu c u trong m t
kho ng th i gian
có th quan sát b ng m t t t c các b m t và m i n i.
Tuy nhiên không có tr ng h p nào duy trì ít h n m t (01) gi . Bình áp l c
không có d u hi u ch y d o, rò r ho c h h i.
Thân van c ng ph i
c th nghi m áp l c theo nh quy nh ph n trên.
kín c a van và v n hành van v i áp l c không cân b ng có th
c th
nghi m v i áp l c thi t k n u
c s ch p thu n c a Ch
ut
i di n
ch
ut .
Th nghi m áp l c không
c t o nên m t ng su t màng t ng th t i b t k
t ph n nào c a bình áp l c khi th nghi m v t quá gi i h n ch y 70%.
Bình áp l c có l p ph ( m nhúng k m, b c cao su, v.v.)
c th nghi m
i áp l c th nghi m thu l c tiêu chu n tr c khi th c hi n l p ph , và th
nghi m v i áp l c thi t k sau khi th c hi n l p ph .
th ng
ng ng t s n ã
c th nghi m áp tr c khi t s n s th
nghi m l i v i áp l c thi t k sau khi ã t xong. Sau khi hoàn thành th
nghi m áp l c, h th ng
ng ng s
c tháo khô n c và óng kín che
ch n không cho v t l xâm nh p vào trong ng.
Th nghi m l i: N u c n ph i th c hi n b t k s s a ch a nào trong khi
ho c sau khi th nghi m áp l c, thì s ti n hành m t th nghi m khác i v i
bình áp l c theo quy nh trong u kho n này ngay sau khi hoàn thành vi c
a ch a và sau khi ã x lý nhi t cho bình áp l c.
Các b ph n và chi ti t thi t b ch u áp l c khí trong quá trìng v n hành, ví d
nh : bình khí áp l c, v.v.
c ki m tra và th nghi m tuân theo các quy
ph m thi t k . Th nghi m áp l c
c th c hi n b ng cách cho n c tác
ng v i áp l c th nghi m ã quy nh phù h p v i các tiêu chu n và
u
ki n k thu t liên quan.
Các b ph n và chi ti t thi t b có th không kín ho c không th óng kín và
ch ch u áp l c th p c a m t ch t l ng nào ó trong u ki n v n hành, ví d
nh v c a tr c, cá thùng d u, v.v. ph i
c th nghi m
kín v i m t
ch t l ng thích h p có
nh t th p. Th i gian th nghi n không
c ít h n
tam (08) ti ng, tr các tr ng h p có quy nh riêng.
A1.13.4.8.

Th nghi m ch c n ng v n hành:

Th nghi m ch c n ng là th nghi m v ch c n ng c a các t h p thi t b
chính, t h p l p ráp thi t b ph ho c các b ph n và chi ti t c a thi t b
trong u kiên không t i.
Các th nghi m v n hành ph i
c th c hi n trên toàn b trang thi t b , mô
ph ng các u ki n v n hành v i m c
cao nh t có th th c hi n
c

CH
NG A1
CÁC YÊU C U CHUNG

25/41


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×