Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân


• Toán

Bài cũ:

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…

1
3. Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta đã lấy ra số
10
gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo ?


Toán

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
mà thương tìm được là một số thập phân
hiệnhình
phép
chia:có chu
27vi: 27m.

4 = Hỏi
? ( cạnh
m) của
Ví dụTa1 phải
:Mộtthực
cái sân
vuông
sân dài bao nhiêu mét
27 :? 4 = 6 dư 3
•* Ta viết dấu phẩy vào bên phải 6 và viết
27
4
3 0 6 ,7 5 (m) thêm chữ số 0 vào bên phải 3 được 30.
• 30 chia 4 được 7, viết 7;
20
7 nhân 4 bằng 28; 30 trừ 28 bằng 2, viết 2.
0
•* Viết thêm chữ số 0 vào bên phải 2 được 20.
• 20 chia 4 được 5, viết 5;
•5 nhân 4 bằng 20; 20 trừ 20 bằng 0, viết 0.


Toán

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
mà thương tìm được là một số thập phân
43 : 52 = ?

Ví dụ 2 :

43,0 52
1 40 0, 8 2
36

•* Chuyển 43 thành 43,0 .

•* Đặt tính rồi tính như phép chia 43,0 : 52
•(chia số thập phân cho số tự nhiên )


Toán

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
mà thương tìm được là một số thập phân
52
4 Đặt
Bước Khi
1:
dấu

?
Ơû
vị
trí nào
27
43,0
chia một số tự nhiên
cho ?một số tự nhiên mà
6 ,7dư,
5 Ta vào
3 0 dấu
1 chia

muốn
làm như thế nào ?
40phải
0tiếp
,8số2thì
- Viết
phẩy
bên
thương
20
6
3
Bước 2: Viết thêm số 0 ở đâu để chia tiếp?
0
-Viết thêm vào bên phải số dư một số 0 rồi chia tiếp.
Nếu còn dư nữa, ta thực hiện như thế nào?
-Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư
mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm
như thế mãi.


• Toán

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
mà thương tìm được là một số thập phân
Khi chia một sốQUI
tự nhiên
TẮCcho một số tự nhiên
mà có dư, ta tiếp tục chia tiếp thì làm như thế
nào một
? số tự nhiên cho một số tự nhiên mà có
Khi chia
dư,ta làm như sau:
- Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.
- Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia
tiếp.
- Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư
mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như
thế nữa.


Toán

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
mà thương tìm được là một số thập phân
1.Đặt
1.Đặttính
tínhrồi
rồitính
tính::
a)12
12 : : 55
23 : 4
23 : 4
4
23
882
:36
12 5
3 0 5, 7 5
20 2, 4
20
0
0

b) 15
: 8
882
: 36
7536: 12
882
81 : 4
162 24, 5
18 0
00


• Toán

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
mà thương tìm được là một số thập phân
May 25 bộ quần áo như nhau hết 70m vải. Hỏi may
6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải ?
Để
tìmtìm
số số
métmét
vảivải
may
chomột
1 bộ
quần
áo
tatacần
xem
bài toán
Vậy
may
bộ
quần
áo
làm
sau?
Đề
toán
hỏi
gì?
(Để
Cần
biết
biết
số
số
vải
mét
may
may
6 bộ
1 bộ
quần
quần
áoáo
thì; các
rồi sau
em cần
đó lấy
cầnsố
cho biết gì? cầnvải
Tìm số
mét 6vải
may
6 bộ
quần
áobộ
ta…
làm
sau?
(
may
bộ
quần
áo
(
may
hết
25
bao
nhiêu
hết
mét
70vải?)
mét vải)
mét
thực
vảivề
hiện
của
1như
thế
quần
nào
áo ?nhân với 6 ).
(Vậy
rút
đơn
vị)
đây
là: bài
toán
trênmét)
thuộc) dạng toán gì?
(( Lấy
70
25
=
…….(
Lấy kết quả vừa tìm được nhân cho 6)
2


• Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số
thập phân
2

May 25 bộ quần áo như nhau hết 70m vải. Hỏi may 6
bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải ?
Giải
Số mét vải để may 1 bộ quần áo là :
70 : 25 = 2,8 (m)
Số mét vải để may 6 bộ quần áo là :
2,8 x 6 = 16,8 ( m)
Đáp số : 16,8 mét vải .


• Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số
thập phân
3

Viết các số phân số dưới dạng số thập phân:

2
5

;

3
4

;

18
5


• Toán

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
mà thương tìm được là một số thập phân

-Hãy nêu lại qui tắc cách chia một số tự nhiên cho
một số tự nhiên mà tìm được là một số thập phân?
-Những em nào chưa làm hết bài tập 1 về nhà
tiếp tục thực hiện và chuẩn bị cho tiết sau : Luyện tập
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×