Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT
SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM
ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN.


Toán
Kiểm tra bài cũ
Đặt tính rồi tính:

28,6 : 4


Toán

Ví dụ 1: Một cái sân hình vuông có chu vi 27m.
Hỏi cạnh của sân dài bao nhiêu mét?

27 : 4 = ? ( m )


Toán


27 : 4 = ? (m)

27
4
3 0 6 ,7 5
20
0

(m)

Vậy: 27 : 4 = 6,75 (m)


Toán

27
4
3 0 6 ,7 5
20
0
Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:
 Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.

 Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi
chia tiếp.


Toán

Ví dụ 2: 43 : 52 = ?

43,0
52
1 40
0,8 2 6
3 60
48
Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên
phải số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia,
và có thể làm như thế mãi.


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
mà thương tìm được là một số thập phân.

VD 1: 27

:4=?

27
4
3 0 6, 7 5
20
0

VD 2:

43 : 52 = ?

43,0 52
1 40 0,82
36


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
mà thương tìm được là một số thập phân.

Khi chia một số tự nhiên cho một số tự
nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:
 Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.
 Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi
chia tiếp.
Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải
số dư mới một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và có
thể làm như thế mãi.


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
mà thương tìm được là một số thập phân.

Luyện tập
Đặt tính rồi tính:
12 : 5

15 : 8

23 : 4

75 : 12
81 : 4

882 : 36


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
mà thương tìm được là một số thập phân.

12 : 5
12

5

20
0

2,4

23 : 4

882 : 36
4

882

36

30 5,75

162

24,5

23
20

180

0

0


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
mà thương tìm được là một số thập phân.

15 : 8

15

8

70 1,875
60
40
0

75 : 12

81 : 4

75

12

30 6,25

81

4

010
0
1 20,25

60

20

0

0


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
mà thương tìm được là một số thập phân.
Bài 2 (68): May 25 bộ quần áo như nhau hết 70m vải.
Hỏi may 6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải?
Tóm tắt
25 bộ hết : 70 m
Bài giải
6 bộ hết : … m ?
Số mét vải để may 1 bộ quần áo là:
70 : 25 = 2, 8 ( m )
Số mét vải để may 6 bộ quần áo như thế là:
2, 8 x 6 = 16, 8 ( m )
Đáp số : 16, 8 m vải.


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
mà thương tìm được là một số thập phân.

Bài 3 (68) Viết các phân số sau dưới
dạng số thập phân:

2
3
= 0,4
5
4

18
= 0,75
5

= 3,6


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
mà thương tìm được là một số thập phân.

Khi chia một số tự nhiên cho một số
tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như
thế nào?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×