Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Tiết 66

Toán
CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ
NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT
SỐ THẬP PHÂN

Trường TH Mỹ Thạnh – Ba Tri - Bến Tre


Bài cũ
Bài mới
Dặn dò


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà
thương tìm được là một số thập phân

Kiểm tra bài cũ:
Khoanh vào trước câu trả lời

Tính
nhẩm rồi nêu kết quả so sánh
đúng:
123,4 : 100 và 123,4 x 0,001

A. >
C. =

10

B. <

Sai rồi.

Mời
bạn làm
Chúc mừng bạn : đúng rồi.
lại


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà
thương tìm được là một số thập phân
Muốn chia một số thập phân cho 10, 100,
1000, …ta làm như thế nào?
Muốn chia một số thập phân cho 10, 100,
1000, …ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó
lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.


Nhận xét :
ời
M

n
bạ

c

à
v
k
lic

h
n
oé
x
n

t


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà
thương tìm được là một số thập phân

Tiết 66 :

Bài
mới:
a) Ví dụ 1 : Một cái sân hình vuông có chu vi 27m. Hỏi cạnh của

sân dài bao nhiêu mét ?
Ta phải thực hiện phép chia : 27 : 4 = ? (m)
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
 27 chia 4 được 6 viết 6
27
4
30 6, 7 5 6 nhân 4 bằng 24 ; 27 trừ 24 bằng 3, viết 3
 Để chia tiếp, ta viết dấu phẩy vào bên phải 6 và thêm
20
0
chữ số 0 vào bên phải 3 được 30.
 30 chia 4 được 7 viết 7
7 nhân 4 bằng 28 ; 30 trừ 28 bằng 2, viết 2
 Viết thêm chữ số 0 vào bên phải 2 được 20 ; 20 chia 4
được 5 viết 5
5 nhân 4 bằng 20 ; 20 trừ 20 bằng 0, viết 0
Vậy : 27 : 4 =


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà
thương tìm được là một số thập phân
b) Ví dụ 2 : 43 : 52
Phép chia này có số bị chia 43 bé hơn số chia 52, ta
có thể làm như sau:
 Chuyển 43 thành 43,0
43,0 52
 Đặt tính rồi tính như phép chia 43,0 : 52
1 40 0, 8 2
(chia số thập phân cho số tự
36
Khi chia
một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:
nhiên)
- Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.
- Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.
- Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới một chữ số
trong rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như thế mãi.


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà
thương tìm được là một số thập phân

Bài tập:

1 Đặt tính rồi tính :

a) 12 : 5

23 : 4

12 5
2 0 2, 4
0

23
4
3 0 5,7 5
20
0

882 : 36
36
882
1 6 2 2 4,5
180
00


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà
thương tìm được là một số thập phân

Bài tập:

1 Đặt tính rồi tính :

b) 15 : 8

75 : 12

8
15
70
1, 8 7 5
60
40
0

75
12
0 3 0 6,2 5
06 0
00

81 : 4
4
81
0 1 0 2 0, 2 5
20
0


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà
thương tìm được là một số thập phân

Bài tập: 2
May 25 bộ quần áo như nhau hết 70m vải. Hỏi may 6 bộ quần
áo như thế hết bao nhiêu mét vải ?
Bài giải
Số mét vải may 1 bộ quần áo là:
70 : 25 = 2,8 (m)
Số mét vải may 6 bộ quần áo là:
2,8 x 6 = 16,8 (m)
Đáp số : 16,8m


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà
thương tìm được là một số thập phân
Bài tập: 3 Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân :
2 = 0,4
5
3 = 0,75
4
18 = 3,6
5


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà
thương tìm được là một số thập phân

Củng cố :
Khi chia một số tự nhiên mà còn dư, ta làm như thế nào?

Khi chia một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:
- Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.
- Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.
- Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới một chữ số
trong rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như thế mãi.


Toán
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà
thương tìm được là một số thập phân

Dặn dò :

 Về nhà làm lại các bài tập.

 Chuẩn bị trước bài : Luyện tập
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×