Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 7: Hỗn số


0

1

2

1

2

3


45

6


7

8

9

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1
5

1

… …

2
5

13
5

1

4
52

5
8

= 2 +

5
8

=

2x8+5
8

=

21
8


Ta viết gọn là:

2

5
8

=

2x8+5
8

=

21
8

Nhận xét: Có thể viết hỗn số thành một phân số có:
Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu
số rồi cộng với tử số ở phần phân số.
Mẫu số bằng mẫu số của phân số.Bài 1: Chuyển các hỗn số sau thành phân số

2
4

9

2
5
5
7

=

=

22
5
68
7

1
3

=

7
3
3

10

1
4
3
10

=

=

13
4
103
10


Bài 2: Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện
phép tính (theo mẫu).

Mẫu

2

1
3

+4

1
3

=

7
3

+

12
3

=

20
3


Bài 2: Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện
phép tính (theo mẫu).

9

2
7
3

10

10

+5

_

3
7
7

4

10

=

=

65
7
103
10

+

38
7
_ 47
10

=

=

103
7
56
10


Bài 3: Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện
phép tính (theo mẫu).

Mẫu

2

1
3

x5

1
4

=

7
3

x

21
4

=

147
3


Bài 3: Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện
phép tính (theo mẫu).

3

2
5
1

8

6

x2

: 2

1
7
1
2

=

=

17
5
49
6

15

x

7

:

5
2

=

=

255
35
98
301

1
5

2
4

5

x2

: 1

2
3

1
2

=

=

48

5

15

44
15

2
7

3
9

10

+1

_

3
7

7
5

10

=

=

47
15

36
10


Ôn tập: Hỗn số
Chuẩn bi bài:
Luyện tập (trang 14)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×