Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 7: Hỗn số

3
2
4

3
2
4


23
4

3
* Có 2 cái bánh và
cái bánh”
4


3
Ta nói gọn là “ có 2 và
cái bánh
4
3
Và viết gọn là 2
cái bánh
4


3
3
3
2 và
hay 2 +
viết thành 2
4
4
4

3
2
4

gọi là hỗn số ,

2

3
4

đọc là: hai và ba phần tư.


3
2
4
Phần nguyên

2

Phần phân số

3
có phần nguyên là 2, phần phân số là 3
4
4

•Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn đơn vị.
- Khi đọc ( hoặc viết ) hỗn số ta đọc ( hoặc viết ) phần
nguyên tồi đọc ( hoặc viết ) phần phân số.


Luyện tập
1. Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp ( theo mẫu )
Mẫu:

Viết :

1
1
2

Đọc : một và một phần hai


a)

1
Viết : 2
4
Đọc : hai và một phần tư

4
Viết : 2
5
b)

c)

Đọc : hai và
bốn
phần
năm

2
Viết : 3
3

Đọc:ba và
hai
phần ba


2. Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số :
a.

0

1

2

1 2 3 4 5 11
5 5 5 5 5 5

b.

0

1

1 2 3 1
1
3 3 3 3

... ... ...

2
...

6
3

3
... ...

9
3

10
5


Cuûng
3
4
coá
2
1
1
Trò
chơi:

Nhìn
nhanh

nói
khẽ

5
5
1

5

5
1
3

2
1
3

4
1
3


Dặn dò:

Làm
Xem trước
lại các
bài
bài
trang
tập
Về nhà xem
kế
vào
tiếp
vở
lại bàiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×