Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 7: Hỗn số

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT
LỚP 5

HỖN SỐ
MÔN TOÁN


TOÁN

Kiểm tra bài cũ
Tính ?

3 2
× =
4 5

5 1
: =
8 2TOÁN
Kết quả:

3 2
3× 2 6
3
× =
=
=
4 5
4 × 5 20 10

5 1
5 2 10 5
× =
=
: =
8 1
8
4
8 2


TOÁN

HỖN SỐ


TOÁN

HỖN SỐ


TOÁN

HỖN SỐ

3
4


TOÁN

HỖN SỐ


TOÁN

HỖN SỐ

23
4


TOÁN

HỖN SỐ

3 gọi là hỗn số
2
4
2 3 gồm 2 và 3 hay 2 + 3 = 2 3
4
4
4
4
3
2
Đọc là : Hai và ba phần tư
Viết là :
4
( Hoặc đọc là : Hai, ba phần tư )


TOÁN

HỖN SỐ

Phần nguyên

3
2
4

Có phần nguyên là 2

Phần phân số

Có phần phân số là 3
4

Hỗn số 3
gồm mấy
24
phần ?
Phần phân số
Phần nguyên là
là bao nhiêu ?
mấy ?


TOÁN

HỖN SỐ

Phần nguyên

3
2
4

Phần phân số

<1


TOÁN

HỖN SỐ

Phần nguyên

3
2
4

Phần phân số

Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn
đơn vị .


Thứ năm ngày 29 tháng 8 năm 2013
TOÁN

HỖN SỐ

Phần nguyên

3
2
4

Phần phân số

Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn
đơn vị .
Khi đọc hoặc viết hỗn số ta
đọc hoặc viết như thế nào ?


TOÁN

HỖN SỐ

Phần nguyên

3
2
4

Phần phân số

CHÚ Ý :
Phần phân số của hỗn số bao giờ cũng bé hơn
đơn vị .
Khi đọc (hoặc viết) hỗn số ta đọc (hoặc viết) phần
nguyên trước rồi đọc (hoặc viết) phần phân số.


TOÁN
HỖN SỐ

LUYỆN TẬP


TOÁN
HỖN SỐ

Luyện tập

Bài 1 : Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số
thích hợp (theo mẫu) :
a)
Mẫu :

b)

1
2

1
Viết :

1
1
2

c)

Đọc : một và một phần hai


TOÁN

Luyện tập

HỖN SỐ

Bài 1 : Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số
thích hợp (theo mẫu) :
Mẫu :
Có mấy hình tròn
được tô màu xanh
toàn bộ ?

1

1
2

Hình tròn thứ 2 có
mấy phần được tô
màu ?


TOÁN
HỖN SỐ
Bài 1 : Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số
thích hợp (theo mẫu) :
Mẫu
Vậy ta có thể viết
dưới dạng hỗn số
là ?

Viết

:

1
1
2

Đọc : một và một phần hai

Đọc hỗn số này ?


TOÁN
HỖN SỐ
Bài 1 : Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số
thích hợp (theo mẫu) :

a)

Hỗn số được
viết là ?

Viết

:

1
2
4

Đọc : Hai và một phần bốn


TOÁN
HỖN
SỐ
Bài 1 : Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số
thích hợp (theo mẫu) :

b)

Viết :

4
2
5

Đọc là : Hai và bốn phần năm.

Vậy hỗn số được
Đọc
viếtlàlà? ?


Thứ năm ngày 29 tháng 8 năm 2013
TOÁN

HỖN SỐ
Bài 1 : Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số
thích hợp (theo mẫu) :

c)

2
3
3

Hỗn số là ?


Thứ năm ngày 29 tháng 8 năm 2013
TOÁN

HỖN SỐ
Bài 1 : Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số
thích hợp (theo mẫu) :

c)

Viết :

2
3
3

Đọc là : Ba và hai phần ba.

Đọc là ?


TOÁN

HỖN SỐ
Bài 2 : Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới
mỗi vạch của tia số :
a)

0

1
1
5

2
5

3
5

4
5

5
5

2
1
1
5

Đọc tia số ?

...... ......

......

10
5


TOÁN

HỖN SỐ
Bài 2 : Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới
mỗi vạch của tia số :
a)

0

1
1
5

2
5

3
5

4
5

5
5

Hỗn số sẽ viết là ?

2
1
1
5

2 ......
3
......
1 1
5

5

4
5

1......

10
5


Thứ năm ngày 29 tháng 8 năm 2013
TOÁN

HỖN SỐ
Bài 2 : Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới
mỗi vạch của tia số :
a)

0

1
1
5

2
5

3
5

4
5

5
5

2
1
1
5

Đọc lại các số trên tia
số ?

2 3
1 1
5 5

4
1
5

10
5


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×