Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

PHÒNG GIÁO DỤC LỤC NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC LAN MẪU

TOÁN
CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN
CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN


Kiểm tra bài cũ:

Đặt tính rồi tính:
11 4
30 2,75
20
0

11 : 4 = ?


Toán

Chia một số tự nhiên
cho một số thập phân


Tính rồi so sánh kết quả tính.
• 23 : 4 và (23 x 5) : (4 x 5)
• 5,6 : 7 và (5,6 x 10) : (7 x 10)
• 36,8 : 8 và (36,8 x 100) : (8 x 100).


Kết quả là:
23 : 4 và (23 x 5) : (4 x 5)
5,75

=

5,75

5,6 : 7 và (5,6 x 10) : (7 x 10)
0,8

=

0,8

36,8 : 8 và (36,8 x 100) : (8 x 100)
4,6

=

4,6


Ví dụ 1:
Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện
tích 51m2, chiều dài 8,5m. Hỏi chiều rộng
của mảnh vườn là bao nhiêu ?
Ta phải thực hiện phép chia:

51 : 8,5 = ? (m)
51 : 8,5 = (51 x 10) : (8,5 x 10)
= 510 : 85
=6


Thông thường ta đặt tính rồi
làm như sau:

51 0 8,5
0 6

Vậy 51 : 8,5 = 6 (m)


Ví dụ 2: 75 : 6,25 = ?
Ta đặt tính rồi làm như
sau:
00
175
2 50 6,25
12
0


Bài 1: Đặt tính rồi tính.
a) 7 : 3,5
c) 9 : 4,5

b) 702 : 7,2
d) 2 : 12,5


Bài 2: Tính nhẩm.
a) 32
32 : 0,1 =320
32 : 10 =3,2

93 400
c)934
934 : 0,01=
934 : 100 9,34
=


Bài 3:
Tóm tắt:
0,8m: 16kg
0,18m: ... kg ?

Bài giải
1m thanh sắt đó nặng là:
16 : 0,8 = 20 (kg)
Thanh sắt cùng loại dài 0,18m
cân nặng là:
20 x 0,18 = 3,6 (kg)
Đáp số: 3,6kg


Bài 4: Tìm hai số có thương lớn nhất

0,5
0,5
5
1,05
8,5 2,5

10
0
155


Chúc các em học giỏi !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×