Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

BÀI GIẢNG TOÁN 5

Toán

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN
CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN


Đặt tính rồi tính:

84 : 4 = ?
84
4
04 21
0
Vậy: 84 : 4 = 21


8,4 : 4 = ?
Đặt
8,4tính 4rồi tính:


04 21
0

8

,4 4
0 4 2 ,1
0

Vậy: 8,4 : 4 = 2,1


72,58 : 19 = ?
72,58
Đặt tính 19
rồi tính:

04 21
0

72 ,

58

15 5
0 38

19
3, 8 2

0

Vậy: 72,58 : 19 = 3,28


Muốn chia một số thập phân cho một số tự
nhiên ta làm như sau:
1. Chia phần nguyên của số bị chia cho số
chia.
2. Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm
được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phân thập
phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép
chia.
3. Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập
phân của số bị chia.


Đặt tính rồi tính:

5,28 : 4 =1,32
0,36 : 9 = 0,04
75,52 : 32
95,2 : 68

= 1,4

= 2,36


Đặt tính rồi tính:

67,2 : 7

= 9,6
3,44 : 4 = 0,86

42,7 : 7
46,827 : 9 = 5,203

= 6,1


Tìm x:

x  3 = 8,4
x = 8,4 : 3
x = 2,8
5  x = 0,25
x = 0,25 : 5
x = 0,05


Giải toán

Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54
km. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao
nhiêu ki-lô-mét ?

Bài giải
Số ki-lô-mét trung bình mỗi giờ người đó đi được là:
126,54 : 3 = 42,18 (km)


Giải toán

Có 8 bao gạo cân nặng 243,2kg. Hỏi 12 bao
gạo như thế cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài giải
Khối lượng của1 bao gạo là:
243,2 : 8 = 30,4 (kg)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×