Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên


Toán

0,12 x 400

4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5

= 0,12 x 100 x 4

= 4,7 x ( 5,5 – 4,5 )

= 12 x 4

= 4,7 x 1

= 48

= 4,7


Toán

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
a) Ví dụ1: Một sợi dây ________
dài 8,4 m được chia thành 4______
đoạn
bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét?
_________
?m

:

8,4 m

=

Ta có: 8,4m = 84dm

(m)

84 4
04
0

2 1 (dm)

21dm = 2,1m
Vậy: 8,4 : 4 = 2,1 (m)


Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
* 8 chia 4 được 2,viết 2
8,4 4
0 4 2 ,1 (m) 2 nhân 4 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0, viết 0
0
* Viết dấu phẩy vào bên phải 2.
* Hạ 4 ; 4 chia 4 được 1, viết 1.
1 nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0
Thử lại :

2,1 x 4 = 8,4
Vậy: 8,4 : 4 = 2,1 (m)


Toán
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
a) Ví dụ2: 72,58 : 19 =
72,58
58 19
15
3, 82
03
0


Toán
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm
như sau:
* Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.
* Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi
lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp
tục thực hiện phép chia.
*Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị
chia.


Toán
CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN

Luyện tập

CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

BÀI 1. ĐẶT TÍNH RỒI
TÍNH:
5,28

95,2

4

68

0,36

9

75,52

32


Toán
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
LUYỆN TẬP
BÀI 1. ĐẶT TÍNH RỒI
5,28 4
TÍNH:

0,36

9

36
1 28

1,32

0,04

0

08
0
95,2

68

27 2

1,4

75,52

32

11 5

2,36

1 92
0


Toán

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
LUYỆN TẬP
BÀI 2: TÌM X
A) X X 3 = 8,4
X = 8,4 : 3
X = 2,8

B) 5 X X = 0,25
X = 0,25 : 5
X = 0,05


Toán

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Ai nhanh,
ai đúng
CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG:

13,53
15
03
0A

3
4,51

13,53 3
1 5 451
03
0

13,53 3
15
45,1
03
0

B

C


Toán
Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm
như sau:
* Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.
* Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi
lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp
tục thực hiện phép chia.
*Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị
chia.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×