Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về thăm lớp 5A


Kiểm tra bài cũ:

Toán:

Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:
Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên
- Nhân như các số tự nhiên.
làmphần
như thập
thế nào?
- Đếmtaxem
phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số
rồi dùng dấu phẩy tách ra ở tích ra bấy nhiêu chữ số kế từ phải
sang trái.


Toán:


CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

a. Ví dụ 1: Một sợi dây dài 8,4m được chia thành 4 đoạn
bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

8,4 m

Ta phải thực hiện 8,4 : 4 = ? (m)
Ta có: 8,4 m = 84
. . dm

?m

84 4
04 21 (dm)
0
21dm = 2,1
…m
Vậy : 8,4 : 4 = 2,1 (m)


Toán:

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

* Thông thường ta đặt tính và làm như sau:

8
8,4
04
0

4
2 ,1

* 8 chia 4 được 2,viết 2;
2 nhân 4 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0, viết 0
* Viết dấu phẩy vào bên phải 2
* Hạ 4; 4 chia 4 được 1, viết 1
1 nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0


Toán:
Ví dụ 2:

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

72,58 : 19 = ?

* Muốn chia một số thập phân cho một số tự
nhiên ta làm như sau:

72
72,58
15
15 5
0 3388
0

19
3, 8 2

72,58 : 19 = 3,82

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số
chia.
- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm
được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần
thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện
phép chia.
- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập
phân của số bị chia.


Toán:

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1 ( Tr 64) . Đặt tính rồi tính:
a) 5,28 : 4
5,28 4
1 21,32
08
0

b) 95,2 : 68
95,268
27 21,4
00

c) 0,36 : 9
0,3 9
6360,04
0

d)

32

75,52 :

75,5 32
11
2 5
1 92 2,36
00


Toán:

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1 ( Tr 64) . Đặt tính rồi tính:
Bài 2 ( Tr 64). Tìm

a)

x

X x 3 = 8,4
X = 8,4 : 3
X
= 2,8

b) 5 x

X = 0,25
X = 0,25 : 5
X = 0,05


Toán:

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1 (Tr 64) . Đặt tính rồi tính:
Bài 2 (Tr 64) . Tìm X
Bài 3 (Tr 64)
Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54 km. Hỏi trung
bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki- lô- mét ?
126,54 km

Bài giải:
Trung bình mỗi giờ người đó đi được số ki - lô - mét là:

126,54 : 3 = 42,18 ( km)
?
km

Đáp số: 42,18 km


Toán:

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như thế nào?

* Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như
sau:
- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.
- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ
số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện
phép chia.
- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×