Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số thập phân

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN
CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN


MÔN : TOÁN

Kiểm tra bài cũ:
Đặt tính rồi tính:

a. 450 : 36

b. 47,5 : 25


TOÁN

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN
CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN


Ví dụ 1: Một thanh sắt dài 6,2 dm cân nặng 23,56 kg.

Hỏi 1 dm của thanh sắt đó cân nặng bao nhiêu kilôgam?
Ta phải thực hiện phép chia: 23,56 : 6,2 =?(kg)
Ta có:

23,56
: 6,2
x 10):(6,2 x 10)
,
, = (23,56
,
= 235,6 : 62 =
3,8
. Phần thập phân của số 6,2 có
23,56
,5, 6,2
,2
một chữ số
496 3,8
. Chuyển dấu phẩy của số 23,56
sang bên phải một chữ số được
0

`

`

235,6
. Bỏ dấu phẩy ở số 6,2 được 62
Vậy 23,56:6,2=3,8(kg)
. Thực hiện phép chia 235,6 : 62


Ví dụ 2: 82,55

82,55
,55
635
0

`

: 1,27 = ?

1,27
,27

. Phần thập phân của số 82,55
và 1,27 cùng có hai chữ số

65

. Bỏ dấu phẩy ở hai số đó
được 8255 và 127
. Thực hiện phép chia 8255:127

`

Vậy 82,55 : 1,27 = 65


Ví dụ 1:

. Phần thập phân của số 6,2 có
một chữ số
23,556
, 6,2
. Chuyển dấu phẩy của số 23,56
496 3,8
sang bên phải một chữ số được
số 235,6
0
. Bỏ dấu phẩy ở số 6,2 được 62
Vậy 23,56:6,2=3,8(kg)
. Thực hiện phép chia 235,6 : 62
Ví dụ 2:
82,55 1,27 . Phần thập phân của số 82,55
và 1,27 cùng có hai chữ số

`

`

`635 6`5
0

Vậy 82,55 : 1,27 = 65

. Bỏ dấu phẩy ở hai số đó
được 8255 và 127
. Thực hiện phép chia 8255:127


QUI TẮC:
Muốn chia một số thập phân cho một số
thập phân ta làm như sau:
- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập
phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số
bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.
- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép
chia như chia cho số tự nhiên.


MÔN : TOÁN
CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT
SỐ THẬP PHÂN

LUYỆN TẬP
BÀI 1: ĐẶT TÍNH RỒI
TÍNH:
a /19,72 :
b/ 8,216 : 5,2
5,8
c/ 12,88 : 0,25


BÀI 2:

BIẾT 4,5 LÍT DẦU HOẢ CÂN
NẶNG 3,42 KG. HỎI 8 LÍT DẦU HOẢ CÂN
NẶNG BAO NHIÊU KG?
Tóm tắt
Bài giải
4,5 lít: 3,42kg
8 lít : ……kg ?

1lít dầu hỏa cân
nặng là:
3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)
8 lít dầu hỏa cân
nặng là:
0,76 × 8 = 6,08 (kg)
Đáp số:
6,08 kg


BÀI 3:

MAY MỖI BỘ QUẦN ÁO HẾT 2,8M VẢI.
HỎI CÓ 429,5M VẢI THÌ MAY ĐƯỢC NHIỀU NHẤT
BAO NHIÊU BỘ QUẦN ÁO NHƯ THẾ VÀ CÒN
THỪA MẤY MÉT VẢI?

429,5 :2,8
=9,?5
429,5
2,8
`
149`
153
95
11
1
429,5 :2,8 = 153 (d
1,1)

Thử
laùi:

153 x 2,8 +1,1 =492,

5


Bài giải

429,5 :2,8 = 153 (dử 1,1)
Vậy 429,5m vải may được nhiều nhất là 153 bộ
quần áo và còn thừa 1,1m vải.
Đáp số : 153 bộ quần áo; thừa 1,1m


Củng cố
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào các ô trống sau:
6,292
,,
`
5,2
7,8,9
`
12,3
37,60
`
2,24

`
`
`

S
Đ
S


QUI TẮC:
Muốn chia một số thập phân cho một số
thập phân ta làm như sau:
- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập
phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số
bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.
- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép
chia như chia cho số tự nhiên.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×