Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số thập phân

BÀI GIẢNG TOÁN LỚP 5
CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO
MỘT SỐ THẬP PHÂN


B

TOÁN:

KIỂM TRA BÀI CŨ:
Đặt tính rồi tính:

Tính nhẩm:

Tổ 1

Tổ 2

Tổ 3

235, 6 : 62


174 : 14,5

23,5 6 x 10 =
6,2 x 10 =
17, 4 x 100 =


N(2)

TOÁN:

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

a) Ví dụ 1: Một thanh sắt dài 6,2 dm cân nặng 23,56 kg. Hỏi 1 dm của thanh sắt
đó cân nặng bao nhiêu ki - lô - gam?

23,56 : 6,2 = …... (kg)
235,6 : 62
Thông thường ta làm như sau:

23,56 6,22

* Phần thập phân của số 6,2 có 1 chữ số.


TOÁN:

Thứ sáu, ngày 23tháng 11năm 200

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

a) Ví dụ 1: Một thanh sắt dài 6,2 dm cân nặng 23,56 kg. Hỏi 1 dm của thanh sắt
đó cân nặng bao nhiêu ki - lô - gam?
Bài giải
1dm của thanh sắt đó cân nặng là:
23,56 : 6,2 = 3,8
…….. (kg)
Đáp số: 3,8kg
.

235,6 : 62
Thông thường ta làm như sau:

2
23,5
,5 6 6,2
4 9 6 3,8(kg)
0

* Phần thập phân của số 6,2 có 1 chữ số.
* Chuyển dấu phẩy của số 23,56 sang bên
phải một chữ số được 235,6; bỏ dấu phẩy ở
số 6,2 được 62.
* Thực hiện phép chia 235,6 : 62.


B

TOÁN:

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

a) Ví dụ 1:

23,5,6 6,2
4 9 6 3,8 (kg)
0

* Phần thập phân của số 6,2 có 1 chữ số.
* Chuyển dấu phẩy của số 23,56 sang bên
phải một chữ số được 235,6; bỏ dấu phẩy ở
số 6,2 được 62.
* Thực hiện phép chia 235,6 : 62.

82,55
55 1,27
27
6 35 65
0

* Phần thập phân của hai số 82,55 và 1,27
cùng có hai chữ số; bỏ dấu phẩy ở hai số
đó được 8255 và 127.
* Thực hiện phép chia 8255 : 127.

b) Ví dụ 2:

82,55 : 1,27 = ?

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển
dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.
- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên.


S(71)
B

TOÁN:

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

a) Ví dụ 1:

23,5,6 6,2
4 9 6 3,8
0

b) Ví dụ 2:

82,55
55 1,27
27
6 35 65
0

Luyện tập
1 Đặt tính rồi tính:
Tổ1 19,72 : 5,8 Tổ2 8,216 : 5,2 Tổ3 12,88 : 0,25
0,25
12,88
5,8
8,2,16 5,2
19,7,2
38
51,52
3 0 1 1,58
2 3 2 3,4
0
130
4 16
50
0
0

HS 17,4 : 1,45.
1,45
17,40
2 90
12
0


N2
V

TOÁN:

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

a) Ví dụ 1:

23,5,6 6,2
4 9 6 3,8
0

b) Ví dụ 2:

82,55
55 1,27
27
6 35 65
0

Luyện tập
45
1 Đặt tính rồi tính:
10
2 Biết 4,5 l dầu hoả cân nặng 3,42 kg. Hỏi 8 l dầu hoả cân nặng bao nhiêu
ki-lô-gam?
Bài giải
Tóm tắt
Cách 2
4,5l : 3,42kg
8 lít dầu cân nặng là:
8l : ….. kg?
3,42 x ( 8 : 4,5) = 6,08(kg)
Đáp số : 6,08 kg.


N(4)

TOÁN:

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

a) Ví dụ 1:

23,5,6 6,2
4 9 6 3,8
0

b) Ví dụ 2:

82,55
55 1,27
27
6 35 65
0

Luyện tập
1 Đặt tính rồi tính:
2 Biết 4,5 l dầu hoả cân nặng 3,42 kg. Hỏi 8 l dầu hoả cân nặng bao nhiêu
ki-lô-gam?
3 May mỗi bộ quần áo hết 2,8 m vải. Hỏi có 429,5 m vải thì may được
nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?
Bài giải
Tóm tắt:
Vì 429,5 : 2,8 = 153 (dư 1,1)
2,8 m :
1 bộ quần áo
429,5 m

Nên với 429,5 m vải thì may được nhiều

: nhiều nhất … bộ như thế?
nhất 153 bộ quần áo và còn thừa
còn thừa …. m?
1,1 m vải.

Đáp số: 153 bộ và còn thừa 1,1 m vải.


TOÁN:

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

a) Ví dụ 1:

23,5,6 6,2
4 9 6 3,8
0

b) Ví dụ 2:

82,55
55 1,27
27
6 35 65
0

Luyện tập
1 Đặt tính rồi tính:
2 Biết 4,5 l dầu hoả cân nặng 3,42 kg. Hỏi 8 l dầu hoả cân nặng bao nhiêu
ki-lô-gam?
3 May mỗi bộ quần áo hết 2,8 m vải. Hỏi có 429,5 m vải thì may được
nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?
Bài giải
Tóm tắt:
Có: 429,5 : 2,8 = 153 (dư 1,1)
2,8 m:
1 bộ quần áo
429,5 m:
nhiều nhất ? bộ quần áo May mỗi bộ quần áo hết 2,8 m vải nên
như thế và còn thừa ? m. với 429,5 m vải thì may được nhiều nhất 153
bộ quần áo như thế và còn thừa 1,1 m vải.
Đáp số: 153 bộ và còn thừa 1,1 m vải.


TOÁN:

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm
như sau:
-Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia
thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu
chữ số.
-Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho
số tự nhiên.


TOÁN:

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

123045
Thực hiện phép chia 1,25 : 0,5 như sau:

A.

1,25
25

0,5
25

B.
B

1,2,5
25
0

0,5
2,5

0,5
0,25

C.

1,250
2 50
0

0,50
25

0

D.

1,25
12
25
0


TOÁN:

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm
như sau:
-Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia
thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu
chữ số.
-Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho
số tự nhiên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×