Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000


Toán :

Tính :
3,44 : 4 = 0,86

52,5 : 25 = 2,1

42,7 : 7 =

6,1


Toán :

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000, …

a ) Ví dụ 1 :

213,8 :10 = ?


213,8
10
13
2 1, 3 8
38
80
0
213,8 : 10 = 21,38

Nhận xét :
Nếu chuyển dấu phẩy của số 213,8 sang
bên trái một chữ số ta cũng được
21,38 .


Toán :

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000, …

a ) Ví dụ 2 :

89,13 : 100 = ?

100
89,13
0,8 9 13
913
130
3 00
0
89,13 : 100 = 0,8913

Nhận xét :
Nếu chuyển dấu phẩy của số 89,13 sang
bên trái hai chữ số ta cũng được
0,8913.

Muốn chia một số thập phân cho 10,100,1000,… ta chỉ việc
chuyển dấu phẩy của số lần lượt sang bên trái một, hai, ba, …
chữ số .


Toán :

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000, …

1. Tính nhẩm :
a/

b/

43,2

: 10

=

4,32

23,7 : 10

=

2,37

0,65

: 10

=

0,065

2,07

: 10

=

0,207

432,9 : 100 =

4,329

2,23

: 100 =

0,0223

13,96 : 1000 =

0,01396

999,8

: 1000 =

0,9998


Toán :

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000, …
2/ Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính :

a/ 12,9 : 10 và 12,9 x 0,1

b/ 123,4 : 100 và 123,4 x 0,01

12,9 : 10 = 1,29

123,4 : 100

12,9 x 0,1 = 1,29

123,4 x 0,01 = 1,234

Vậy : 12,9 : 10 = 12,9 x 0,1

= 1,234

Vậy : 123,4 : 100 = 123,4 x 0,01


Toán :

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000, …

1
10
số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

3/ Một kho gạo có 537,25 tấn gạo . Người ta đã lấy ra

Tóm tắt :
Có : 537,25 tấn gạo
Lấy ra :

1
10

Còn : …. tấn gạo ?

Bài giải :
Số gạo đã lấy ra là :
537,25 : 10 = 53,725 ( tấn )
Số gạo còn lại trong kho là :
537,25 – 53,725 = 483,525 ( tấn )
Đáp số : 483,525 tấn
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×