Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10,100,1000...Kiểm tra bài cũ:
Muốn chia một số thập phân cho một số tự
nhiên:
-Ta chia phần nguyên của số bị chia cho số
chia.
Em hãy nêu cách chia một số thập phân
- cho
Viếtmột
dấusốphẩy
vào bên phải thương đã tìm
tự nhiên?
được trước khi lấy chữ số đầu tiên của phần
thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện
phép chia .
-Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập
phân của số bị chia.Thứ sáu, ngày 06 tháng 12 năm 2013
TOÁN

Chia một số thập phân cho 10,100,1000...
Ví dụ 1: 213,8 : 10 = ?

213,8 10
13 21,38
38
80
0
213,8 : 10 = 21,38

Nếu chuyển dấu phẩy cña sè
213,8 sang bªn tr¸i mét
ch÷ sè ta còng ®îc 21,38
Khi chia một số thập phân cho 10 ta
chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó
sang bên trái một chữ số .


Thứ sáu, ngày 06 tháng 12 năm 2013
TOÁN

Chia một số thập phân cho 10,100,1000...

Ví dụ 2: 89,13 : 100 = ?
89,13 100
9 13 0,8913
130
300
0
89,13 : 100 = 0,8913

Nếu ta chuyển dấu phẩy của số
89,13 sang bên trái hai chữ số ta
cũng được 0,8913.
Khi chia một số thập phân cho 100
ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số
đó sang bên trái hai chữ số .Luyện tập:
1

Tính nhẩm: Trò chơi đố bạn

a) 43,2 : 10 = 4,32

b) 23,7 : 10 = 2,37

0,65 : 10 = 0,065

2,07 : 10 = 0,207

432,9 : 100 = 4,329

2,23 : 100 = 0,0223


Trường
chuyển
dấu
Khi chiahợp
mộtnào
số thập
phân
phẩycho
của10,số100,
thập
phõn sang
1000,…
trỏi 1, 2, 3, … chữ số?


Bài 2: Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính

=
a) 12,9 : 10 …12,9
x 0,1
1,29
1,29

= 123,4 x 0,01
b) 123,4 : 100 …
1,234
1,234

= 5,7 x 0,1
c) 5,7 : 10 …

= 87,6 x 0,01
d) 87,6 : 100 …

0,57

0,57

0,876

0,876


Chia một
mộtsốsốthập
thập
phân
phân
cho cho
10,
10,
100, Kết
1000…
hoặc
100, 1000…
quả cũng
nhân
thập
phân
chính số
bằng
nhân
số đó
đó lần lượt
với 0,1;
0,1;
0,01;
0,001, …
0,01;
0,001…
thì ta được kết quả ra sao?


Bài 3: Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta
đã lấy ra

1
10

số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn

lại bao nhiêu tấn gạo?
TÓM TẮT
537,25 tấn gạo

Lấy

1
tấn
10

Còn ? Tấn gạo


Bài giải:
Người ta đã lấy ra số gạo là:
537,25 : 10 = 53,725(tấn)
Số gạo trong kho còn lại là:
537,25 - 53,725 = 483,525 (tấn)
Đáp số: 483,525 tấn


TOÁN

Chia một số thập phân cho 10,100,1000...

Muốn chia một số thập phân cho 10, 100,
1000, … ta làm thế nào?


TIẾT HỌC KẾT THÚC
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×