Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO
10, 100, 1000,…


Kiểm tra bài cũ:
Muốn chia một số thập phân cho một số tự
nhiên:
-Ta chia phần nguyên của số bị chia cho số
Em hãy nêu cách chia một số thập phân
chia.
cho một số tự nhiên?
- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm
được trước khi lấy chữ số đầu tiên của phần
thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện
phép chia .
-Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập
phân của số bị chia.


TOÁN


CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,…

VÝ dô 1: 213,8 :
10 = ?

213,8
10
13 21,38
38
80
0
213,8 : 10 =
21,38

,8 : 10
2 1 33,8

=


TOÁN

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,…

213,8 : 10 =
21,38
Khi
số chuyển
thập phân
Nhậnchia
xét:một
Nếu
dấu
cho
ta chỉ
chuyển
dấu
phẩy10cña
sèviệc
213,8
sang
phẩy
đó sang
bªn của
tr¸isốmét
ch÷bên
sètrái
ta
một
chữ®số
còng
îc. 21,38


TOÁN

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,…

VÝ dô 2:
100 = ?

89,13 :

Nhận xét: Nếu ta
89,13 100 Khi
chuyển
phẩy
chiadấumột
số của
thập
9 13 0,8913 phân
số 89,13
bên
cho sang
100 ta
chỉtrái
việc
10
hai chữdấu
số phẩy
ta cũng
chuyển
của số
được
33 0
đó
sang0,8913.
bên trái hai chữ
số .
00

89,13 : 100 =
0,8913


TOÁN

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000 …

2 1 33,8
,8 : 10

=

2 1 33,8
,8 : 100

=

2213
1 3,8
, 8 : 1000 = 0


TOÁN

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000 …


TOÁN

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000 …
1

Tính nhẩm: Trò chơi đố bạn

a) 43,2 : 10 = 4,32

b) 23,7 : 10 = 2,37

0,65 : 10 = 0,065

2,07 : 10 = 0,207

432,9 : 100 = 4,329

2,23 : 100 = 0,0223


TOÁN
CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,…

Trường hợp nào chuyển dấu
phẩy của số thập phân sang
trái 1, 2, 3, … chữ số?

Khi chia một số thập phân
cho 10, 100, 1000,…


TOÁN
CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,…

= …12,9
b)x123,4 : 100 =
… 123,4 x 0,0
a) 12,9 : 10
0,11,29
1,29
1,234
1,234
Bµi 2: TÝnh nhÈm råi so s¸nh kÕt
qu¶ tÝnh

= 5,7 x 0,1d) 87,6 : 100 =
) 5,7 : 10 …
… 87,6 x 0,01
0,57

0,5
7

0,876

0,876


TOÁN
CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,…

Chia
phân
cho
Chia một
métsốsèthập
thËp
ph©n
10,
1000…
hoặc
cho 100,
10, 100,
1000…
nhân
thập phân
lần lượt
KÕt sốqu¶
còngđó chÝnh
với
0,1;
0,01;
b»ng
nh©n
sè 0,001,
®ã lÇn…l
thì
ta được
quả ra
sao?
ît víi
0,1;kết
0,01;
0,001…


TON
CHIA MT S THP PHN CHO 10, 100, 1000,

Bài 3: Một kho gạo có 537,25 tấn
gạo. Ng1ời ta đã lấy ra
1
0

số gạo

trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao
nhiêu tấn gạo?
TểM TT
1
1
0

537,25 taỏn
gaùo

Coứn ? Taỏn
gaùo


TOÁN
CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000,…

Bµi
gi¶i:
Ngêi ta ®· lÊy ra sè g¹o lµ:
537,25 : 10 =
53,725(tÊn)
Sè g¹o trong kho cßn l¹i lµ:
537,25 - 53,725 =
483,525 (tÊn)


Muốn chia một số thập phân cho 10, 100,
1000, … ta làm thế nào?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×