Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho 10,100,1000

Toán :

Chia một số thập phân cho 10,100,1000,

06/10/19

1


KIỂM TRA BÀI CŨ:
TÝnh nhÈm:
a) 1,4 x 10 = 14
b) 2,1 x 100 = 210
c) 7,2 x 1000 = 7200

06/10/19

2


GIỚI THIỆU BÀI MỚI


Toán :

Chia một số thập phân cho 10,100,1000,

SGK/ 65

06/10/19

3


Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010

Địa Toán:

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...
a. Ví dụ 1: 213,8 : 10 = ?

213,8 10
13
21,38
38
80
0
213,8 : 10 = 21,38

Số bị chia: 213,8
Số chia:

10

Thương : 21,38

Nếu chuyển dấu phẩy của số 213,8 sang bên
trái một chữ số ta cũng được 21,38.

Muốn
chia
một=số?2,011
thập phân cho
20,11
:
10
một số
thập
phân
10 ta Muốn
chỉ việcchia
chuyển
dấu
phẩy
của
cho
10 bên
ta làm
nào
số đó
sang
tráinhư
mộtthế
chữ
số.?
06/10/19

4


Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010

Địa Toán:

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...
b. Ví dụ 2: 89,13 : 100 = ?

89,13
100
9 13
0,8913
130
300
0

Số bị chia: 89,13
Số chia:

100

Thương : 0,8913

Nếu chuyển dấu phẩy của số 89,13 sang bên
trái hai chữ số ta cũng được 0,8913.

89,13 : 100 = 0,8913

Muốn chia một số thập phân cho
Muốn
một dấu
số thập
100
ta chỉ
việcchia
chuyển
phẩyphân
1,589
158,9
:
100
=
?
100bên
ta làm
thế số.
nào ?
của số đócho
sang
trái như
hai chữ
06/10/19

5


Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2010

Địa Toán:

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...
a. Ví dụ 1: 213,8 : 10 = ?

213,8 10
13
21,38
38
80
0
213,8 : 10 = 21,38
b. Ví dụ 2: 89,13 : 100 = ?

89,13
100
9 13
0,8913
130
300
0
06/10/19 : 100 = 0,8913
89,13

Muốn chia một số thập phân
cho 10,100,1000,…ta làm như
thế nào ?
6


Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,.. ta chỉ
việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái
một, hai, ba,…chữ số.

213,8 : 1000 = ?0,2138
06/10/19

7


Luyện tập - thực hành
Bài 1: Tính nhẩm
a) 43,2 : 10 =
TỔ 1; 2

432,9 : 100 =
b) 23,7 : 10 =

TỔ 3

06/10/19

2,23 : 100 =

0,65 : 10 =
13,96 : 1000 =
2,07 : 10 =
999,8 : 1000 =

Muốn chia một số thập phân
cho 10,100,1000,…ta làm như
thế nào ?

8


Bài 1: Tính nhẩm
a) 43,2 : 10 = 4,32

0,65 : 10 = 0,065

432,9 : 100 = 4,329

0,065
06/10/19

6,5

13,96 : 1000 = 0,01396

0,1396

0,01369
9


Bài 1: Tính nhẩm
a) 43,2 : 10 = 4,32

0,65 : 10 = 0,065

432,9 : 100 = 4,329

13,96 : 1000 = 0,01396

2,37

Đ

2,23 : 100 = 0,223

S

b) 23,7 : 10 =

06/10/19

10


Bài 1: Tính nhẩm
a) 43,2 : 10 = 4,32
432,9 : 100 = 4,329
b) 23,7 : 10 =

2,37

2,23 : 100 = 0,0223

06/10/19

0,65 : 10 = 0,065
13,96 : 1000 = 0,01396
2,07 : 10 = 0,207
999,8 : 1000 = 0,9998

11


Bài 2: Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính:
a) 12,9 : 10 và 12,9 x 0,1
b) 123,4 : 100 và 123,4 x 0,01
c) 5,7 : 10 và 5,7 x 0,1
d) 87,6 : 100 và 87,6 x 0,01

06/10/19

12


Bài 2: Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính :
a/ 12,9 : 10
1,29
b/12,9 x 0,1

=

1,29

123,4 : 100123,4 x 0,01

1,234

=

1,234

Muốn nhân một số thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001;...ta
Khi nhân một số thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001;...ta
làm
như
thế nào
? phân cho 10, 100, 1000...
Muốn
chiachuyển
một
sốdấu
thập
chỉ việc
phẩy của số đó lần lượt sang bên
một
thập
phân
cho 10, 100, 1000...
taMuốn
có một,
thểchia
nhân
sốsố
đó
với 0,1
trái
hai, ba,
... chữ
số. ; 0,01 ; 0,001..
ta có thể làm cách nào khác ?
06/10/19

13


Bài 3: Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta đã lấy ra

1
10

số gạo

trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo ?
Tóm tắt :
573,25 tấn
Đã lấy

Giải
Số gạo đã lấy ra là :
537,25 : 10 = 53,725 (tấn)

? tấn

Số gạo còn lại trong kho là :
537,25 – 53,725 = 483,525 (tấn)
Đáp số : 483,525 tấn

06/10/19

14


Cách 1:
Giải:
Số gạo đã lấy ra là :
537,25 : 10 = 53,725 (tấn)
Số gạo còn lại trong kho là :
537,25 – 53,725 = 483,525 (tấn)

Cách 2:
Giải:
Số gạo đã lấy ra là:
537,25 : 10 = 53,725 ( tấn )
Số gạo còn lại trong kho là:
53,725 x (10 - 1) = 483,525 ( tấn )
Đáp số: 483,525 tấn

Đáp số : 483,525 tấn

06/10/19

15


06/10/19

16


STOP

06/10/19

17


Về nhà học thuộc Ghi nhớ trang 66.
- Chuẩn bị bài sau:
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà
thương tìm được là một số thập phân.
-

06/10/19

18


Tiết học đến đây kết thúc

Xin chân thành cảm ơn quý thầy
cô giáo cùng các em học sinh !
06/10/19

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×