Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 8: Ôn tập và bổ sung về giải toán

TOÁN – LỚP 5


Toán
Ôn tập và bổ sung về giải toán
Kiểm tra: Nêu các bước để giải bài toán khi biết
tổng(hiệu) và tỉ số của hai số đó!
Đáp án:
B1: Vẽ sơ đồ
B2: Tìm tổng(Hiệu) số phần bằng nhau
B3: Tìm giá trị của một phần
B4: Tìm hai số chưa biết


a/Ví dụ: Một người đi bộ trung bình mỗi giờ đi được 4km.
Bảng dưới đây cho biết quãng đường đi được của người đi
bộ trong 1 giờ; 2 giờ; 3 giờ
3 lần
2 lần
Thêi gian ®i
1 giê 2 giờ

3 giờ
Qu·ng ®êng ®i ®îc 4km
2 lần

8km

12 giờ

3 lần

Nhận xét: Khi thời gian gấp lên bao nhiêu lần thì quãng
đường đi được cũng gấp lên bấy nhiêu lần


Bài toán: Một ô tô trong 2 giờ đi được 90 km. Hỏi trong
4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki - lô - mét ?
Tóm tắt

2 giờ: 90 km
4 giờ : ....km?
Bài giải

Trong 1 giờ ô tô đi được là: 90 : 2 = 45 (km) (*)
Trong 4 giờ ô tô đi được là: 45 x 4 = 180 (km)
Đáp số: 180 km


Bài giải

Trong 1 giờ ô tô đi được là: 90 : 2 = 45 (km) (*)
Trong 4 giờ ô tô đi được là: 45 x 4 = 180 (km)
Đáp số: 180 km

Tóm tắt

Tóm tắt
2 lần

2 giờ: 90
90km
4 giờ :180km?
180

2 lần

2 giờ: 90 km
4 giờ : ...km?


2 lần

Tóm tắt
2 giờ: 90 km
4 giờ : ....km ?

Cách 2:
Bài giải

4 giờ gấp 2 giờ số lần là: 4 : 2 = 2 (lần) (**)
Trong 4 giờ ô tô đi được là: 90 x 2 = 180 (km)
Đáp số: 180 km


Tóm tắt
2 giờ: 90 km
4 giờ : ....km ?
Cách 1: Rút về đơn vị
Bài giải
Trong 1 giờ ô tô đi được là: 90 : 2 = 45 (km) (*) (*)
Trong 4 giờ ô tô đi được là: 45 x 4 = 180 (km)
Đáp số: 180 km
Bước “rút về đơn vị”


Tóm tắt
2 giờ: 90 km
4 giờ : ....km ?
Cách 2: Tìm tỉ số
Bài giải

4 giờ gấp 2 giờ số lần là: 4 : 2 = 2 (lần) (**) (**)
Trong 4 giờ ô tô đi được là: 90 x 2 =180 (km)
Bước “ tìm tỉ số”

Đáp số: 180 km


Bài 1: Mua 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi
mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền ?
Tóm tắt:
5m : 80 000đ
7m: …..đồng ?

Bài giải

Mua 1mét vải hết số tiền là:
80 000 : 5 = 16 000 (đ)
Mua 7m vải loại đó hết số tiền là:
16 000 x 7 = 112 000 (đ)
Đáp số: 112 000 đồng


Bài 2: Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày
trồng được 1200 cây thông. Hỏi trong12 ngày đội
đó trồng được bao nhiêu cây thông ?
Tóm tắt:
3ngày : 1200 cây
12 ngày : … cây?

Bài giải

Trong 1 ngày đội đó trồng được số cây thông là:
1200 : 3 = 400 (cây)
Trong 12 ngày đội đó trồng được số cây thông là:
400 x 12 = 4800 (cây)
Đáp số: 4800 cây


Bài 3: Dân số một xã hiện nay là 4000 người
a/ Với mức tăng hàng năm là cứ 1000 người thì
tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số
dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?
Tóm tắt:
1000người : 21 người
4000người : … người?

Bài giảiTRÒ CHƠI : AI NHANH, AI ĐÚNG

9 lít sữa

15... lít sữa?


200
NGƯỜI

100 .........

NGƯỜI?


8cá


2kg
kg?
12
…..


?Toán
Ôn tập và bổ sung về giải toán
Thêi gian ®i

1 giê

2 giờ

3 giờ

Qu·ng ®êng ®i ®îc 4km

8km

12 giờ

Nhận xét: Khi thời gian gấp lên bao nhiêu lần thì quãng
đường đi được cũng gấp lên bấy nhiêu lần
Ta có thể dùng một trong hai cách sau đây để giải bài toán:

Cách 1: Rút về đơn vị
Cách 2: Tìm tỉ số
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×