Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 8: Ôn tập và bổ sung về giải toán


Toán

KIỂM TRA BÀI CŨ
* Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng.
Bài 1: May 5 bộ quần áo hết 15 m vải. Hỏi may 20 bộ
quần áo như thế hết bao nhiêu mét ?
A) 4 m
B) 60 m
C) 300m


Toán

KIỂM TRA BÀI CŨ

Bài 2: Mua 4 hộp sữa hết 16 000 đồng. Hỏi mua 7 hộp sữa
như thế hết bao nhiêu tiền?
A) 64 000 đồng
B)120 000 đồng
C) 28 000 đồngToán

Ôn tập và bổ sung về giải toán

b) Bài
toán:
Muốn
2 ngày, cần có
a)Ví
dụ:
Có 100
kg đắp
gạo xong
được nền
chianhà
đềutrong
các bao.
12 người. Hỏi muốn đắp xong nền nhà đó trong 4 ngày thì cần
bao nhiêu người ?
Tóm tắt:
2 ngày : 12 người
4 ngày :. . . . Người?
Nhận xét: Khi số ki-lô- gam gạo ở mỗi bao gấp lên bao
nhiêu lần thì số bao gạo có được lại giảm đi bấy nhiêu lần.


Cách 1:

Tóm tắt:
2 ngày : 12 người
4 ngày :. . . . Người?
Bài giải :
Muốn đắp xong nền nhà trong 1 ngày, cần số
người là:
12 x 2 = 24 (người) (* )
Muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày, cần số
người là:
24 : 4 = 6 (người)
Đáp số : 6 người

(*)Bước này là bước “rút về đơn vị”


Cách 2:
Tóm tắt:
2 ngày : 12 người
4 ngày :. . . . Người?
Bài giải :

4 ngàygấp 2 ngày số lần là:
4 : 2 = 2 (lần) (**)
Muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày, cần
số người là:
12 : 2 = 6 (người)
Đáp số : 6 người
(**)Bước này là bước “rút về tỉ số”


Luyện tập:
Bài 1:
Tóm tắt
7 ngày: 10 người
5 ngày :. . . người?

Bài giải:
Để làm xong công việc trong 1 ngày, cần số
người là:
10 x 7 = 70 (người)
Để làm xong công việc trong 5 ngày, cần số
người là:
70 : 5 = 14 (người)
Đáp số: 14 (người)


Bài 2:
Tóm tắt
120 người : 20 ngày
150 người : . . . ngày?
Bài giải
Để ăn hết số gạo đó trong 1 ngày, cần số
người là:
120 x 20 = 2400 (người)
Số ngày 150 người ăn hết số gạo đó là:
2400 : 150 = 16 (ngày)
Đáp số: 16 (ngày)


Bài 3:

Tóm tắt
3 maý: 4 giờ
6 maý : . . . Giờ?

Bài giải:
6 máy gấp 3 máy số lần
6 : 3 = 2(lần)
Thời gian để 6 máy bơm hút hết nước
trong hồ
4 : 2 =2 (giờ)
Đáp số: 2(giờ)


BÀI TẬP CỦNG CỐ
* Chọn câu trả lời đúng.
1.Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong
15 ngày. Nếu chỉ có 40 người ăn thì số gạo dự
trữ đó đủ dùng trong bao nhiêu ngày?
A. 5 ngày
B. 25 ngày
C. 45 ngày


Toán

Ôn tập và bổ sung về giải toán

Bài về nhà:
- Xem lại các bài tập vừa học
- Chuẩn bị bài: luyện tập trang 21
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×